Българска диалектология

Ст. Стойков  (1962, 1968, 1993; 4-то фототипно изд. София 2002, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов")

Карти..  

Съдържание      М. Младенов—Проф. Стойко Стойков и българската диалектология     Бележки към изданието

 

 Предговор

I. УВОД

1. Предмет и задачи на диалектологията

    Териториални и социални диалекти Език и диалекти Диалект, говор, наречие

2. Значение на диалектологията

    Теоретическо значение на диалектологията Практическо значение на диалектологията

3. Диалектологията и близките ѝ научни дисциплини

4. Изходни начала при проучване на диалектите

5. Система за фонетично записване

    Опростено фонетично записване

 

II. ТЕРИТОРИАЛНИ ДИАЛЕКТИ  

 

А. ХАРАКТЕР, ПРОИЗХОД И РАЗВОЙ НА ДИАЛЕКТИТЕ

1. Схващания за същината на диалекта

    Диалектът като „развален” език Диалектът като проява на „чистия народен дух” Диалектът като географски затворена единица Лингвистична география

2. Схващания за произхода на диалектите

    Езиково и обществено развитие

3. Диалектите през епохата на първобитнообщинния строй

    Племенни диалекти на българските славяни

4. Диалектите през епохата на феодализма

    Образуване на българския народностен език

5. Диалектите през епохата на капитализма

    Образуване на нацията и на националния език

    Национален език и диалекти

    Образуване на българската нация и на българския национален език

    Българският национален език и българските диалекти

6. Общи и различителни черти на диалектите

 

Б. ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ

1. Характерни особености на българския език

2. Граници на българския език

3. Диалектно разчленение на българския език

4. Класификация на българските диалекти

    Класификация по ятовия изговор Класификация по застъпниците на голямата носовка Други опити за класификация по фонетични особености Класификация по морфологични и лексикални особености Класификация по териториално разположение

 

ИЗТОЧНИ ГОВОРИ

Характерни особености на източните говори     Разпределение на източните говори

М и з и й с к и  г о в о р и

    Шуменски говор

Б а л к а н с к и  г о в о р и

    1. Централен балкански говор 2. Котелско-еленско-дряновски говор 3. Панагюрски говор 4. Пирдопски говор 5. Тетевенски говор 6. Еркечки говор   7. Подбалкански говор 8. Преходни балкански говори (Галатски говор Драгижевски говор Върбишки говор)

Р у п с к и  г о в о р и

Източни рупски говори

    1. Странджански говор 2. Тракийски говор

Родопски говори

    1. Смолянски говор 2. Широколъшки говор 3. Хвойненски говор 4. Чепински говор 5. Павликянски говор 6. Златоградски говор

Западни рупски говори

    1. Бабяшки говор 2. Разложки говор 3. Гоцеделчевски говор

 

ЗАПАДНИ ГОВОРИ

Характерни особености на западните говори

С е в е р о з а п а д н и  г о в о р и

    1. Белослатинско-плевенски говор 2. Видинско-ломски говор

Ю г о з а п а д н и  г о в о р и

    1. Ботевградски говор 2. Врачански говор 3. Ихтимански говор 4. Елинпелински говор 5. Софийски говор 6. Самоковски говор 7. Дупнишки говор 8. Кюстендилски говор 9. Благоевградски говор 10. Петрички говор 11. Югозападни преходни говори (Пиянешки говор Каменишки говор Краешки говор)

 П р е х о д н и  г о в о р и

    Характерни особености на преходните говори 1. Трънски говор 2. Брезнишки говор 3. Белоградчишки говор

 

БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ ВЪВ ВАРДАРСКА И ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ*

    Северни говори Тетовски говор Малашевски говор Велешки говор Прилепско-мариовски говор Битолски говор Дебърски говор Охридско-стружки говор Преспански говор Корчански говор Костурски говор Дойрански говор Лерински говор Кукушко-воденски говор Западнорупски говори

 

ГОВОРИ НА ПРЕСЕЛНИЦИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Български говори в Съветския съюз

Български говори в Румъния

    Банатски говор Говори във Влашко

 

В. ФОНЕТИЧНИ, ГРАМАТИЧНИ И ЛЕКСИКАЛНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ

    Единство на граматичния строеж и на основния речников фонд на българските диалекти      Характер на диалектните различия

 

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ФОНЕТИКАТА

Различия при гласните

    1. Ерове 2. Носовки 3. Ятова гласна 4. Гласна ы 5. Прегласи 6. Редукция на неударените гласни

Различия при съгласните

    1. Палатални съгласни 2. Съгласна х 3. Съгласна ф 4. Съгласни ш, ж, ч, џ  — 5. Промени на съгласни

Групи ър, ъл и ръ, лъ

Различия в ударението

 

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ В МОРФОЛОГИЯТА

Различия при съществителните имена

    1. Граматичен род 2. Остатъци от падежни форми 3. Звателна форма 4. Форми за множествено число 5. Определени форми

Различия при глаголите

    1. Сегашно време 2. Бъдеще време 3. Минало несвършено време 4. Описателна форма за забрана 5. Причастия

Различия при местоименията

    1. Лични местоимения 2. Възвратни местоимения 3. Други местоимения

 

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ В СИНТАКСИСА

О б щ и  с и н т а к т и ч н и  о с о б е н о с т и

   Словосъчетание

   Изречение

        Просто изречение (1. Съгласуване; 2. Пряко допълнение с лично местоимение; 3. Удвояване на части на изречението; 4. Повтаряне части на изречението; 5. Словоред) Сложно изречение

Ч а с т и ч н и  с и н т а к т и ч н и  о с о б е н о с т и

   Словосъчетание

       Глаголни словосъчетания

            1. Предложни конструкции; 2. Инфинитивни конструкции

       Адйективни словосъчетания

   Изречение

        Просто изречение (1. Въпросителни изречения; 2. Отрицателни изречения; 3. Словоред) Сложно изречение

Л е к с и к о – с и н т а к т и ч н и  о с о б е н о с т и

   Диалектни предлози

   Диалектни съюзи

   Диалектни словосъчетания

        1. Глаголни словосъчетания 2. Именни и адйективни словосъчетания

 

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ В СЛОВООБРАЗУВАНЕТО

В и д о в е  с л о в о о б р а з у в а т е л н и  д и а л е к т и з м и

К о н с т р у к т и в н и  д и а л е к т и з м и:

   Частични диалектизми

        Инвентарни диалектизми Дистрибутивни диалектизми (1. Групни диалектизми; 2. Единични диалектизми)

   Пълни диалектизми

        Инвентарни диалектизми Дистрибутивни диалектизми (1. Еднотипни диалектизми; 2. Разнотипни диалектизми)

Д е с т р у к т и в н и  д и а л е к т и з м и      Р е с т р у к т и в н и  д и а л е к т и з м и

А д е к в а т и в н и  д и а л е к т и з м и

    Деплуративни диалектизми Унификативни диалектизми

 

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ В РЕЧНИКА

Основен речников фонд и речников състав на българските диалекти

    Название крак Название риза Название картофи Название диня Название пъпеш

В и д о в е  л е к с и к а л н и  р а з л и ч и я  м е ж д у  д и а л е к т и т е

    Структурно-семантични диалектизми

        Семантични диалектизми Номинативни диалектизми

    Териториални диалектизми

Х а р а к т е р н и  о с о б е н о с т и  н а  д и а л е к т н а т а  л е к с и к а

И с т о р и ч е с к и  п л а с т о в е  в  д и а л е к т н а т а  л е к с и к а

     1. Славянски думи      2. Думи, известни от старобългарските паметници      3. Думи, минали от гръцки и турски език      4. Думи, минали от румънски език      5. Нови думи в българските диалекти

 

ПРОМЕНИ В ДИАЛЕКТИТЕ

 

III. СОЦИАЛНИ ДИАЛЕКТИ

Обща характеристика      Основни видове социални диалекти

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДИАЛЕКТИ

    Речникови особености на професионалните диалекти      Произход на професионалните диалекти

 

ЖАРГОНИ

    1. Тайни говори

        Произход на тайните говори

    2. Тайни занаятчийски говори

    3. Групови говори

        Особености на груповите говори

    4. Класови жаргони

    Обща характеристика на социалните диалекти

 

IV. ДИАЛЕКТИЗМИ И ЛИТЕРАТУРЕН ЕЗИК

Обогатяване на литературния език от диалектите

Схващания за обогатяване на литературния език от диалектите

Диалектизми в езика на художествената литература

    Диалектизми от териториалните говори Диалектизми от социалните говори

Изводи

 

V. ПРОУЧВАНЕ НА ДИАЛЕКТИТЕ

ТИПОВЕ ДИАЛЕКТОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

     Лингвистичен атлас

        Български диалектен атлас Атлас на българските говори в Съветския съюз

 

МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДИАЛЕКТОЛОЖКИ МАТЕРИАЛ

     1. Лично наблюдение

        Информатори Диалектно разчленение Начини за събиране на материал Записване на материали Качества на записа Обработка на материала

     2. Анкетен метод

     3. Събиране на материали по програма

     4. Използуване на записи, правени с други цели

 

VI. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

     Днешно състояние на българската диалектология

     Начало на българската диалектология

     По-видни представители на българската диалектология

     Библиографски трудове по българска диалектология

 

Съкращения

Василка Радева „Българска диалектология” (3. изд., 1993) Десет години по-късно

 

[Back to Main Index]