Спомени

III. Освободителна борба 1924 - 1934 г.

 

Иванъ Михайловъ

 

А. Rоssееls Рrinting

Lоuvаin (Bеlgium), 1967

 

[[ засега липсват страници 897-912 ]]

 Сканове в .рdf формат (хх.х Мб), взети от www.strumski.cоm

Съдържание

Галерия..

 

Дарители по отпечатване споменитѣ на Иванъ Михайловъ

The Memoirs of Ivan Mihailoff  —  Предговоръ

 

I. ЗАГУБАТА НА ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ. — СПАСЯВАНЕ НА ВМРО

1. 31 Августъ и 12 септемврий 1924 г.  (Убийството на Т. Александровъ въ Пирина. — Тайната среща на Протогеровъ, Алеко Василевъ и Георги Атанасовъ съ физическитѣ убийци. — Още при погребението на Александровъ провиненитѣ попадатъ въ мрежата на конспирация срещу тѣхъ. — Наказанието имъ на 12 Септемврий)

2. Виновницитѣ по убийството на Тод. Александровъ  (Подробни изяснения за всѣкиго отъ тѣхъ и за срѣдитѣ, които стоеха задъ гърба имъ)

3. Отзиви за Тодора и неговото дѣло  (Какъ се посрещна смъртьта му всрѣдъ нашия народъ. — Отзиви на чужденци)

4. Шестиятъ общъ конгресъ на ВМРО

5. Каква борба предстоеше да се води и какъ

6. Македонскитѣ славяни сѫ българи  (Mнения на чужденци за народностната принадлежность на потиснатитѣ въ Македония славяни)

 

II. РЕВОЛЮЦИОННИЯТЪ ОТПОРЪ НА МАКЕДОНИЯ

  7. Бойни и наказателни акции наскоро следъ загиването на Т. Александровъ

  8. Четнически нападения

  9. Наказанъ Илия Пандурски. — Загива войводата Стоянъ Лековъ „Царо"

10. Родоотстѫпникътъ Стоянъ Мишевъ  (Наказанието му въ Щипъ. — Доблестното държание на младия Кирилъ Григоровъ)

11. Измѣната на Петъръ Чаулевъ  (Наказанието му въ Милано. — Процесътъ и освобождението на Димчо Стефановъ)

12. Събитието въ Виенския Бургтеатъръ  (Менча Кърничева описва нѣщо отъ живота си и акцията й срещу Тодоръ Паница. — Пледоариитѣ въ виенския сѫдъ. — Исторически прилики съ случая на Менча. — Авторътъ на тая книга описва Менча, гледана съ негови очи)

13. Въорѫжениятъ протестъ срещу югославската тирания продължава

14. 1924 г. Четнически акции. Скопскиятъ войвода Лазаръ Дивлянски загива въ сражение

15. 1925 г. Сражения въ Велешко, Кочанско, Царевоселско. Загиватъ Петъръ Станчевъ, Петъръ Костовъ Пашата, Василъ Ихчиевъ, Харалампи Златановъ („Шаренъ Ампо")

16. 1926 г. Бомби въ Струмица.  Наказанъ Спасой хаджи Поповичъ. — Голѣмо сражение при „Цървенио каменъ". — Обща нота на тритѣ балкански държави противъ България

17. 1927 г. Аферата въ Рѣсенъ

18. Студентската афера

19. Прибѣгва се до динамитни атентати

 

20. Убийството на генералъ Ковачевичъ

21. Подвигътъ на Мара Бунева

22. Жестокости надъ невинни селяни въ Скопско

23. 1928 г. Една бѣлградска конспирация  (Жика Лазичъ праща лице да убива Иванъ Михайловъ. — Сѫщото лице стреля срещу Ж. Лазичъ. — Емигранти българи въ услуга на Сърбия)

24. 1929 г. Загива Йосифъ Кировъ. Опитъ за убийство на ренегата Каламатиевичъ. — Нападение въ Царевосело. — Стефанъ Петковъ Сиркето

25. 1930 г. Бомби въ Кочани, Паланка, Струмица и Охридъ

26. 1931 г. Адски машини въ Щипско. — Атентати въ Гевгели

27. 1932 г. Атентатъ въ Гевгелийско

28. 1933 г. Атентати въ Гевгелийско. Сражения въ Царевоселско и Струмишко. — Атентатъ въ гр. Гевгели. — Геройски загиватъ Дончо Христовъ Царевоселски, Димитъръ Паликрушевъ, Стоянъ Мандаловъ и тѣхни другари

29. Революционни акции въ родината на поробителя  (Сътрудничество съ поробенитѣ братя въ Западнитѣ български покрайнини. — Сражения и атентати въ Моравско. — Атентати въ Бѣлградъ. — Загиватъ героитѣ Ефтимъ Ташовъ Полски, Георги Спанчевски, Кръсто Припорски, Асѣнъ Николовъ и тѣхни другари. Терорътъ въ Западнитѣ покрайнини)

30. Четнически прояви въ Егейска Македония  (Бомбенъ атентатъ въ Леринъ. — Загива войводата Никола Христовъ. — Загиватъ Ташо Гиздаровъ и Георги Вълкановъ (Мъската))

 

III. ВЪПРОСИ ЗАСѢГАЩИ ОТБЛИЗО МАКЕДОНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДѢЛО

31. Оправдания на македонската революционна борба

32. Уставътъ на ВМРО

33. Конгреситѣ на ВМРО

34. Политическитѣ становища на ВМРО  (Конгресни декларации и изявления на Централния Комитетъ. — Срещи съ чужди журналисти и общественици на членове отъ Централния Комитетъ ; тѣхни писания и изявления. — Нѣкои констатации и сѫждения за становищата и методитѣ на ВМРО)

35. Легални начинания на ВМРО

36. Измежду домашнитѣ грижи на македонското освободително движение следъ конгреса на ВМРО въ 1925 г.

37. Авантюрата на генералъ Пангалосъ

38. ВМРО и Обществото на народитѣ

39. Свободната българска общественость и македонското движение

40. Богаташи безъ родолюбие

41. Яне Сандански на заплата при младотурцитѣ

42. Албанцитѣ и Македонския въпросъ

43. Образецъ отъ сръбската пропаганда противъ македонското освободително движение (проф. Р.А. Райсъ)

44. Сръбски опитъ за разговоръ съ ВМРО

45. Сръбски опити за убиване на членове отъ Централния комитетъ на ВМРО

46. Приятелството между хървати и македонски българи

47. Чуждиятъ свѣтъ и Македонския въпросъ

48. Страхътъ на сръбскитѣ власти отъ ВМРО

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

№ 1-29а Приложение къмъ главата „Виновницитѣ по убийството на Тодоръ Александровъ":

    Георги Атанасовъ ; Алеко Василевъ ; Георги Занковъ - Арсени Йовковъ ; Александъръ Протогеровъ

    Какви контра-мѣрки замисляше Александровъ

    Отъ настроения къмъ планове на тройката

    Държанието на Протогеровъ следъ убийството на ТодоръКомуниститѣ въ конспирацията срещу Тодоръ АлександровъВърховистскитѣ тенденции въ убийството на Тодоръ Александровъ

 

№ 29 б Приложение къмъ главата „Македонскитѣ славяни сѫ българи"

№ 30 Извадка отъ писмо на Т. Александровъ до Петъръ Чаулевъ

№ 31 Продължение отъ процеса въ Милано

№ 32 Събитието въ Виенския Бургтеатъръ

 

[[ страници 897-912 липсват ]]

№ 33 Рѫкописни поправки отъ Менча Кърничева въ споменитѣ й

№ 34 Какво писаха П. К. Яворовъ и Хр. Силяновъ за Тодоръ Паница

№ 35 Разписка отъ варшавския затворъ „Джелна" (споменъ отъ Менча Кърничева)

№ 36 Писмо отъ Менча Кърничева до съпруга й

№ 37 Впечатление на Йорданъ Гюрковъ отъ македонски селяни

№ 38 Опити на македонски студенти въ Югославия за организиране

№ 39 Писъмце отъ Ив. Момчиловъ до Иванъ Михайловъ

 

№ 40 Визитна картичка на жупана полковникъ Михайловичъ

№ 41 Саморѫчни показания на Ив. Момчиловъ

 

№ 42 Революционни акции неспоменати въ текста

№ 43 Бойни акции на ВМРО за периода 1919-1923 г.

№ 44 Списъкъ на нелегални дѣйци

№ 45 Оправдание на македонската революционна борба

№ 46 Бележки за Владимиръ Куртевъ

№ 47 Изявления и срещи съ чужденци на членове отъ Централния Комитетъ на ВМРО

№ 48 Чуждестранни отзиви за независима Македония, списъкъ

№ 49 Бележки за проф. Никола Милевъ

№ 50 Яне Сандански на заплата при младотурцитѣ

№ 51 Чуждиятъ свѣтъ и македонския въпросъ

№ 52 Чужденци приятели на Македония

 

Показалецъ за имената

 

[Back to Main Рage]