Спомени

II. Освободителна борба 1919-1924 г.

 

Иванъ Михайловъ

 

A. Rosseels Printing

Louvain (Belgium), 1965

 

 Сканове в .pdf формат (25.7 Мб), взети от www.strumski.com

 

        Съдържание

        Дарители по отпечатване споменитѣ на Иванъ Михайловъ

        Уводни думи

 

I. МАКЕДОНИЯ НАНОВО ПОДЪ СРЪБСКО И ГРЪЦКО РОБСТВО

1. Македонската емиграция на работа  (При Александровъ. — Арестуване на Александрова и Протогерова, бѣгството имъ отъ затвора. — Атентата въ театъръ „Одеонъ". — Гйорче Петровъ става близъкъ на българското вѫтрешно министерство. — Създаване и дейность на студентското дружество „Вардаръ". — Опозиция всрѣдъ македонската емиграция ; становищата ѝ. — Бѣгла преценка за емиграцията ни въ България)


2. Решенията въ Парижъ  
(Политическитѣ факти до Балканската и първата свѣтовна война. — Проектъ за автономия на Македония. — Видни чужденци за създаване на отдѣлна македонска държава)


3. Бѣлградъ и Атина повтарятъ своята политика. Тероръ и денационализация  
(Забрана на легални обществени прояви. — Полицейска сатрапия. — Държавни банди противъ народа. — Масови убийства въ с. Гарванъ. — Нѣкои числени указания за терора. — Събиране войници въ поробена Македония. — Характеристика за режима подъ „югославска" власть. — Гръцкиятъ режимъ въ южна Македония. — Масови убийства въ с. Търлисъ. — Недоволството на другитѣ народности въ Македония)


4. Ролята на Tодоръ Aлександровъ. — ВМРО на сцената  
(Характеристика за Тодора. — Преценката на единъ четникъ за Александрова)


5. Революционна работа въ различнитѣ околии  
(Начало на организирането. — Политическата цель на ВМРО. — Окрѫжно писмо на Т. Александровъ относно конкретнитѣ искания на ВМРО. — Защо ВМРО нареди презъ ноемврий 1920 г. да се гласува за комунистическата листа. — Дейностьта въ Царево-селска околия. — Кочанска околия. — Сражение при с. Калиманци. — Наказание на Мите Соколарски и Шеретовъ. — Ренегати въ услуга на сръбската власть. — Държавното „Удруженйе противъ бугарскихъ бандита”. — Протести на сръбски вестници срещу държавнитѣ банди. — Кратовска околия. — Щипска околия. — Бѣгства отъ сръбскитѣ затвори. — Нападение надъ Каламатиевъ. — Сражение при с. Люботенъ. — Сръбската колонизация и нападението надъ с. Кадрафаково. — Кумановска околия. — Кой бѣ Кръсто Лазаровъ. — Сражение на Цвѣтанъ Спасовъ при с. Тополовикъ. — Скопска околия. — Велешка околия. — Никола Пито Гулевъ. — Илия Кушевъ. — Деиность въ Струмишки, Солунски, Сѣрски и Битолски окрѫзи. — Афери въ Струмишко. — Четата на Г. Въндевъ. — Чучковъ въ Малешевско. — Радовишка околия. — Арсо Локвички. — Илия Дигаловъ. — Любомиръ Весовъ)


6. Още нѣкои освѣтления за подетата борба  
(Нелегални борци отъ другитѣ народности въ Maкeдoния. — Споразумявания съ албанцитѣ. — Задачата на нелегалната чета. — Селянитѣ и еснафитѣ главна опора на ВМРО. — Социалнитѣ и други стремления на борбата. — Финансовитѣ срѣдства на ВМРО. — Доброволци откъмъ България. — Становище на други македонски народности. — Стйепанъ Радичъ и македонската борба. — Черногорци, албанци, маджари противъ сръбската тирания. — Сръбски вестници осѫждатъ режима на Бѣлградъ. — Югославия, Ромъния и Гърция обвиняватъ България заради борбата на Македония. Бѣлградъ и Атина взаимно се подозиратъ. — Европейската и американска преса взима подъ защита поробена Македония)

 

II. УДАРИ ВЪ ГЪРБА НА МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ

7. Следъ бѣгството на Тодора  (Подпомагане на зараждащата се ВМРО)

 

8. Знаци на смутно време въ България


9. Недостоенъ съюзъ на българската власть  
(Властьта се съюзява съ доказани разбойници. — Убийства надъ мирни граждани въ Кюстендилъ. — Предупреждение отъ Т. Александровъ до министъръ Ал. Димитровъ. — Наказването на Димитровъ. — Превзимане на градъ Кюстендилъ отъ милиция на ВМРО)


10. Разбойницитѣ ставатъ „федератисти”  
(Провиненитѣ се именуватъ „федератисти". — Пращане въ Македония чета, която да убие Т. Александрова. — Съчувствие къмъ македонската борба всрѣдъ разни обществени срѣди въ България. — Нападения надъ македонски дейци отъ органи на българската власть и контра-удари)


11. Тайна работа въ София  
(Услугата на млади софиянци. — Впрѣгатъ се въ борба новоизбѣгали отъ поробена Македония младежи. — Бомба въ софийския народенъ театъръ. — Криене изъ София и подпомагане на ВМРО. — П. Пенчевъ тръгва нелегаленъ за Македония. — Г. Атанасовъ въ София. — Среща на проф. Г. Кацаровъ съ войводата Бърлйо)


12. Една среща съ Тодоръ Александровъ
 (Залавяне на пратени отъ сърбитѣ бандити отъ групата на Ил. Пандурски. — Правителствениятъ въорѫженъ отрядъ, воденъ отъ Тод. Паница и Стоянъ Мишевъ)


13. Положението въ Пиринска Македония. — Спомагателна ВМРО  
(Какъ описва положението единъ окрѫженъ управитель на Стамболийски. — Необходимость отъ единство на македонскитѣ българи. — Окрѫжно на Т. Александровъ за създаване на спомагателна ВМРО. — Редъ и миръ въ Пиринския край следъ създаването на спомагателната организация. — Превзимане на Неврокопъ отъ милиция на ВМРО. — Последно предупреждение отъ Т. Александровъ до Ал. Стамболийски и колегитѣ му министри)


14. Санданиститѣ и проявитѣ имъ
 (Кои бѣха нѣкога санданиститѣ ; какво представляваше сега Т. Паница. — Чести посещении на Сандански въ двореца при Царь Фердинандъ)


15. Злочинства на властитѣ и паница въ Неврокопско


16. Военниятъ превратъ въ България на 9 юний 1923 г. и македонското движение
 (Оскръбления къмъ офицерството. — Въ деня на преврата. — Има ли ВМРО участие вгь преврата. — Царь Борисъ и преврата. — По убийството на Стамболийски)


17. Преценки на македонското движение за конфликта му съ кабинета на Стамболийски


18. Следъ преврата въ България  
(Бѣлградъ губи важна своя позиция. — Наказанието на Райко Даскаловъ. — Министерскиятъ кабинетъ въ София подиръ преврата. — Опити за създаване партийно единство въ България. — Легалнитѣ македонски организации въ България и други страни. Комунистическо възстание. Комунисти злоупотрѣбляватъ съ името на ВМРО. — Опростено прегрешение на Н. Ризовъ. — Нѣкои искатъ македонска партия въ България)


19. Странични прѣчки за освободителното дѣло  
(Писмо на Т. Александровъ до Стйепанъ Радичъ. — Разговоритѣ на ВМРО съ болшевикитѣ. — Окрѫжното писмо на Централния Комитетъ на ВМРО отъ 2 августъ 1924 година)

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

№ 1 Границитѣ на Македония

№ 2 Уйнстонъ Чърчилъ за македонскитѣ българи

№ 3 Проектъ въ Парижъ за автономия на Македония

№ 4 Лойдъ Джорджъ за македонскитѣ българи

№ 5 Джеймсъ Баучеръ за независима Македония

№ 6 Английската Леибъръ-парти за независима Македония

№ 7 Лордъ Джеймсъ Брайсъ за отдѣлна макед. държава

№ 8 Протестантскитѣ мисионери въ защита на македонскитѣ българи

№ 9 Дж. Баучеръ въ защита на македонскитѣ българи

№ 10 Договора за защита на националнитѣ малцинства въ Гъpция и въ сръбско-хърватско-словенската държава

№ 11 Българската държавна делегации въ Парижъ предлага създаване на независима Македония

 

№ 12-а Първиятъ сръбски и гръцки режимъ въ Македония (1912-1915 г.). Тероръ и денационализация

 

№ 12-б Извадки отъ рапорта на Карнегиевата анкетна комисия

 

№ 12-в Изгонени български учители отъ Битоля

 

№ 12-г Списъкъ за терора въ Македония подъ сръбска власть (1912-1915 г.)

 

№ 12-д Възстание въ Охридско-Дебърско (1913 г.)

№ 12-е Четническа борба (1913-1915 г.) въ Македония

№ 12-ж Нападението при Удово-Валандово

№ 12-з Бѣгства на македонскитѣ българи отъ редоветѣ на сръбската apмия

№ 12-и Бунтътъ въ Крагуевацъ на македонскитѣ новобранци българи

 

№ 13 Списъкъ за cpъбcкия и гръцки тероръ въ Македoния (1918-1924 г.)

 

№ 14 Коментаръ върху Конвенцията за размѣна на населeниятa (изселване) между Гъpция и Бългapия

№ 14-а Нѣкои примѣри за насилническитѣ методи на гръцкитѣ власти

№ 15 Животописни бележки за Тод. Александровъ

№ 16 Окрѫжна наредба на Т. Александровъ отъ 28 юний 1920 г. за изборитѣ въ Югocлaвия

№ 17 Загинали до м. августъ 1924 г. нелегални македонски българи (четници и войводи)

№ 18 Списъкъ на нѣкои нелегални борци до м. августъ 1924 г.

№ 19 Кратъкъ списъкъ на нѣкои сражения и афери

№ 20 Македонскиятъ българинъ въ борба за националната си свобода (данни за една улица въ Щипско Ново-село)

№ 21 По-проявени участници въ Щипъ, презъ турския режимъ, въ ВМРО

№ 22 Пострадали въ Щипъ по аферата Каламатиевъ-хаджи Васковъ

 

№ 23 Отзиви на чуждата преса по македонския въпросъ

 

№ 24 Грабежи и разбойничества въ Македония

№ 25 Сътрудничество между българската власть и разбойници

№ 26 Стойче Добревъ и бандата му

№ 27 Условия на Т. Александровъ за помилване на провиненитѣ

№ 28 Показания на Владимиръ Сосипа

№ 29 Показания на Хр. Желѣзнички

 

№ 30 Писмо относно минали прояви на Яне Сандански

№ 31 Друго писмо по сѫщия въпросъ

№ 32 Писмо по сѫщия въпросъ

№ 33 Писмо по сѫщия въпросъ

№ 34 Оранжева (полицейска) експедиция въ Неврокопско

№ 35 Снимка на бандити, предали се на гръцкитѣ власти

№ 36 Показания на Лака Ивановъ

№ 37 Писмо отъ проф. Ал. Цанковъ до Ив. Михайловъ

№ 38 Писмо на проф. Ал. Цанковъ до Ив. Михайловъ относно убийството на Стамболийски

№ 39 Извадка отъ в-къ „Народно земедѣлско знаме" (ноемврий 1946 г.)

№ 40 Факсимиле на писмо отъ проф. Ал. Цанковъ до Ив. Михайловъ

 

Показалецъ за имената

 

[Back to Main Page]