СЪЧИНЯВАНЕТО НА Т.НАР. МАКЕДОНСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК
 
 
Вместо предговор - Ст.н.с., к.ф.н. Ив. Кочев
 Приложение: Карти от БДА
 

Документи за съчиняването на "македонския книжовен език" - Ст.н.с. Ив. Кочев и Ив. Александров

Приложение: Факсимилета от "СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ..." (27.XI. - 3.XII.1944 г., Скопие).
 

Разпадането на Югославия и бъдещето на македонския книжовен език (Късен случай на глототомия?) - Проф. Ото Кронщайнер (Австрия)

 
 
 

[Back to Index]