Стара българска книжнина. Избрани четива

  

 

Изъ старата българска книжнина

I. Книжовни и исторически паметници отъ Първото българско царство

 

Иванъ Дуйчевъ

 

Второ поправено и допълнено издание

 Хемусъ А. Д. за книгопечатане и издателство — София

Печатница Р. Младеновъ, София 1943

 

Сканове в .pdf формат (14.5 Мб) от forum.boinaslava.net

 

Съдържание

На проф. М. Г. Попруженко, който е посветилъ живота си

за проучване на старата българска книжнина

      Уводъ

1. Именникъ на първобългарскитѣ ханове

2. Първобългарски надписи

3. Изъ житието на св. Кирила

4. Изъ житието на св. Методия

5. Похвала на св. Кирила

 

Съчинения на епископъ Константина:

  6. Прогласъ на Евангелието

  7. Азбучна молитва

  8. Предисловие къмъ Поучителното Евангелие

  9. Беседа 42

10. Историкиитѣ на еп. Константина

 

11. Изъ посланието на патриархъ Фотия до князъ Бориса

 

(Жития на св. Наума:)

12. Житие на св. Наума Охридски

13. Второ житие на св. Наума

 

14. Черноризецъ Храбъръ

15. Чудото на св. Георги и българинътъ

16. Писма на царь Симеона

17. Приписка къмъ превода на словата на св. Атанасия Александрийски

18. Похвала на царь Симеона

 

(Откѫслеци изъ Шестоднева на Иоана Екзарха:)

19. Изъ Шестоднева на Иоанъ Екзарха

20. Книги за шесттѣ дни

21. Изъ словото за шестия день

 

22. Служби на св. царь Петра

23. Изъ беседата на пресвитеръ Козма

24. Извадки изъ хрониката на Симеона Логотета

25. Надписъ на царь Самуила отъ 993 година

26. Солунска легенда

27. Видение Исаево

28. Апокрифна българска лѣтопись

 

Бележки къмъ паметницитѣ  (Бележките са вкарани в съответните глави, В.К.)

Съкращения  —  Показалецъ на по-важнитѣ имена

 

[Back to Main Page]