Нишкото въстание през 1841 г. и европейската дипломация

Игор Дамянов

 

Игор Дамянов

Нишкото въстание през 1841 г. и европейската дипломация

 

Военно издателство, София, 1992

Министерство на отбраната

 

 

На моя баща и най-добър учител професор Симеон Дамянов посвещавам тази книга

Авторът

 

 

Книгата е посветена на една от първите важни крачки към организираното българско националноосвободително движение. Тя е плод на дългогодишните проучвания на автора в наши и чужди архивохранилища (СССР, Франция, Англия и др.). По убедителен начин е доказан българският характер на това голямо въстание и е опровергано становището за неговата стихийност.

 

Специално внимание е отделено на дипломатическите мисии, които Русия, Франция и Австрия изпращат в България след Нишкото въстание.

 

© Игор Дамянов, 1992 с/о Jusautor, Sofia

 


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД . . . . . . 5

 

Първа глава

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НИШКОТО ВЪСТАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЪОРЪЖЕНИ ДЕЙСТВИЯ

Социално-икономически и политически предпоставки за въстанието . . . . . . 17

Организация, предварителна подготовка и обявяване на въстанието . . . . . . 27

Въоръжени действия по време на въстанието . . . . . . 32

Потушаване на въстанието . . . . . . 37

 

Втора глава

ОТНОШЕНИЕТО НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ КЪМ ВЪСТАНИЕТО И НЕГОВОТО ПОТУШАВАНЕ

Балканската политика на великите сили в светлината на първите вести за въстанието . . . . . . 48

Отзвукът в европейските столици от зверското потушаване на въстанието . . . . . . 58

Европейската дипломация и мерките на Високата порта за „омиротворяване" на населението в Нишкия санджак . . . . . . 64

Браилските бунтове и изостряне на отношенията между Русия и Турция . . . . . . 71

 

Трета глава

ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД НИШКОТО ВЪСТАНИЕ

Мисията на руския таен съветник генерал Димитрий Кодинец . . . . . . 87

Мисията на френския учен Жером-Адолф Бланки . . . . . . 98

Мисията на австрийския генерал Хауер . . . . . . 111

 

Четвърта глава

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПОСТЪПКИ НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕД ЕВРОПА СЛЕД НИШКОТО ВЪСТАНИЕ

Постъпките на Александър Екзарх пред френското правителство . . . . . . 125

Българският въпрос пред руската дипломация (1841—1845 г.) . . . . . . 135

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . 148

 

БИБЛИОГРАФИЯ . . . . . . 155

 


 

 

Редактор Георги Коджабашев

Илюстрации Ангел Ангелов

Оформление Гичо Гичев

Технически редактор Цветанка Николова

Коректор Златинка Дукова

 

Формат 60 x 84/16. ЛГ 1—9.

Дадена за печат на 11. X. 1991 г.

Подписана за печат на 17. XII. 1991 г.

Печатни коли 10,25. Издателски коли 9,563

Издат. поръчка № 431. Техн. поръчка № 11167.

Код 20564

 

Печатница на Военното издателство

 

[Back to Index]