Иван Дуйчев

 

 

Иван Дуйчев (1907-1986)

 

Академик Иван Дуйчев (1907-1986) е световно известен български учен, посветил творческата си енергия на проучване на българското, византийското и славянското средновековно минало. Автор е на 500 научни труда, публикувани на 15 езика. Неговото име е сред членовете на Академията в Неапол, на Британската академия, на Понтификалната академия в Рим, на Сръбската и на Българската академия на науките. Чел е лекции в почти всички големи европейски университети, във Вашингтон, Ню Йорк и Монреал. Академик Иван Дуйчев завеща на Софийския университет „Св. Климент Охридски” огромната си научна библиотека и къщата си и така беше създаден научният център за славяно-византийски проучвания, който носи неговото име.

 

Монографията на академик Дуйчев „Рилският светец и неговата обител” е писана при невероятно тежките обществени условия на 1947 г. Може би тъкмо затова тази творба, освен че е връх в творчеството му, е най-ярка демонстрация на неговия висок дух и е свидетелство за жилавостта на възрожденските идеали сред най-достойните представители на българската интелигенция.

 

 


 

ДРУГИ КНИГИ НА СЪЩИЯ АВТОР:

 

 

Avvisi di Ragusa. Documenti sull'lmpero Turco nel sec. XVII e sulla Querra di Candia (Roma 1935).

 

Lettres d'information de la Republique de Raguse (XVIIe s.) (Sofia 1937).

 

Il cattolicesimo in Bulgaria nel secolo XVII secondo i processi informativi sulla nomina dei vescovi cattolici (Roma 1937).

 

Чипровецъ и възстанието презъ 1688 година (София 1938).

 

Софийската католишка архиепископия презъ XVII вѣкъ. Изучване и документи (София 1939: Материали за историята на София, кн. X).

 

Изъ старата българска книжнина. I. Книжовни и исторически паметници отъ Първото българско царство (второ издание, София 1943). — II. Книжовни и исторически паметници отъ Второто българско царство (София 1944).

 

Царь Иванъ Асенъ II. 1218—1241. По случай седемстотинъ години отъ неговата смърть (София 1941).

 

Св. Климентъ Охридски (София 1941).

 

Преписката на папа Инокентия III съ българитѣ. Уводъ, текстъ и бележки (София 1942).

 

Страници изъ българското минало (София 1944).

 

Проучвания върху българското средновековие (София 1945: издание на Българската академия на науките и изкуствата).

 

[Back]