Рилският светец и неговата обител

Иван Дуйчев

 

СЪКРАЩЕНИЯ

 

 

БИБ = Българска историческа библиотека.

БългПр = Български прѣгледъ.

ГНМ = Годишник на Народния музей в София.

ГодСУбф = Годишник на Софийския университет, богословски факултет.

ГодСУиф = Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет.

ИБЛД = Известия на Българското археологическо дружество.

ИБАИ = Известия на Българския археологически институт.

ИБИД = Известия на Българското историческо дружество, също: ИИД.

ИНЕМ = Известия на Народния етнографски музей.

МакПр = Македонски преглед.

Псп = Периодическо списание.

СбБАкН = Сборник на Българската академия на науките.

СбНУК = Сборник за народни умотворения и книжнина.

СпБАкН = Списание на Българската академия на науките.

УчПр = Училищен преглед.

 

[Back]