Прѣзъ Сърбия

Въ походъ съ 9-та дивизия

 

Д-ръ Христо Мутафовъ

 

Второ издание

Печатница „Радикалъ", София 1917

 

Сканове в .pdf формат (10.1 Мб)

 

          (Отзиви)

  1. На пѫть  (15.9.1915)

  2. Изпращане и посрѣщане на войскитѣ  (23.9.1915)

  3. Въорѫжениять народъ. Къмъ зоната на съсрѣдоточаване. Обявяване на войната съ Сърбия. Прѣдъ лицето на войната  (30.09.1915)

  4. Първа срѣща съ неприятеля. Св. Никола. Миджоръ. Бабинъ-зѫбъ. Глоговица. Голашъ  (3.10.1915)

  5. Равно-буче. Тилътъ на отминалитѣ войски. Пѫтьтъ за Вража-глава и Муселимъ-перчимъ. Подготовка на боя срѣщу Дрѣнова-глава  (9.10.1915)

 

  6. Боятъ на Дрѣнова-глава и Модра-стѣна. Слѣдъ боя  (12.10.1915)

  7. По петитѣ на неприятеля. Бѣжанци. с. Иново. Кална. Яловикъ-изворъ. Сръбско село. Училище. Библиотека. Книжнина. Настѫпление прѣзъ Перишъ—Гушевецъ  (18.10.1915)

  8. Округлица. Пѫтьтъ за Нишъ. Свърлишката планина. Завземането на в. Плешъ. Бой за Прѣконожка планина. Кота 1099 и 1076. Мала-грамада. Падането на Нишъ  (24.10.1915)

  9. Нишъ. Животьтъ въ втората сръбска столица. Сръбски уредби. Умразата къмъ насъ. Трофеи. Надежда и бѣгство  (27.10.1915)

10. Морава. Опити за минаване. Ожесточени боеве. Оттегляне на сърбитѣ. Прѣслѣдване къмъ Прокупле. Нови бѣжанци  (2.11.1915)

 

11. Прѣзъ р. Топлица, къмъ с. Злата. Въ помощь на 3-та бригада отъ 1-ва дивизия. Дѫбово. Злата. Бойникъ. Дубрава. Артилерийски бой. Ново отстѫпление на неприятеля. На пѫть за Лебане  (4.11.1915)

12. Къмъ Голякъ. Планинскиятъ лабиринтъ. Първи снѣгъ. Студове. с. Негосавле. Зимна нощь. Боеве за овладяване на върховетѣ 1452 и 1400. Нови боеве. Постигане на обектитѣ: Радиновецъ, Мачедонци, Шерифъ-Мерхамла, Рѣдкоцѣръ, Мировче, Брезе, Спонци, Бучиметъ, Василевецъ, Каменица, Туричица, Орлянъ. Отчаена съпротива на сърбитѣ. Начало на разгрома  (8.11.1915)

13. Пълно поражение на неприятеля. Боеветѣ подъ Марконева-чука, Лѣсица и Хайкобила. Завземане на послѣднитѣ упорни сръбски позиции по Голяшката планина. Кота 1350, с. Нишавче, Крушевица, Сѣверенъ-Количъ, Кечеколо. Неприятельтъ бѣга. Прѣзъ Прапащица къмъ Прищина. Подвигътъ на 9 дивизия  (12.11.1915)

14. Косово-поле. Тѫжни спомени. Послѣдни боеве и сетни надежди. Сѫдбата отмъщава. Историята се повтаря. Падането на Прищина. Градътъ. Околностьта. Трагедията съ сръбската войска и сръбския народъ  (18.11.1915)

15. Войната съ Сърбия свършена. На пѫть за Скопие. Липляна. Феризовичъ. Шаръ-планина. Люботрънъ. Качаникската клисура. Вардаръ. Скопие. Малко история. Македония наша  (29.11.1915)

 

[Back to Main Page]