Възникване и облик на

Кюстендилския санджак (XV-XVI век)

 

 

Христо Матанов  ( ИФ-94, София, 2000 )

 

 

 

Съдържание

Корица..

    Предговор

 

I. Под сянката на полумесеца

   1. Приемственост и промяна в „Константиновата земя” след завладяването ѝ от османските турци

   2. Първите османо-мюсюлмански институции

   3. „Константиновата земя” в контекста на османската експанзия през XV-началото на XVI век

   4. Християнство и християнски културен живот

 

II. Кюстендилски санджак през XV-XVI век

   1. Възникване, административно деление и граници

   2. Демографска и поселищна структура. Население със специален статут

   3. Хасове, зиамети, тимари

   4. Бележки върху стопанската структура

 

Заключение

 

Таблици  ( Християнско население в по-големите градове и нахийски центрове на Кюстендилски санджак (домакинства);  Християнско население в по-големите градове и нахийски центрове на Кюстендилски санджак (неженени и вдовици);  Мюсюлманско население в градовете и нахийските центрове на Кюстендилски санджак;  Села с брой християнски домакинства в Кюстендилски санджак;  Села с християнски домакинства в проценти;  Мюсюлмански домакинства в селата на Кюстендилски санджак;  Тимари и тимарски поминали в нахиите на Кюстендилски санджак (1519 г.);  Оризарски села в Кюстендилски санджак (1519 г.) )

 

Приложение. Фрагмент от подробен тимарски регистър за села от Струмшико и Тиквешко от 60-те години на XV в. ( Протобаня/Баня, Марилие, Корешница, Голям Сопот, Лещова, Страмашева, Глибосек/Глишик, Тръстеник, Порушани/Брушани, Калоянова/Каланево, Ресава, Средерек, Долни Сопот, Папелище, Менличе, Добревче, Вещине, Моклище, Драгне/Драгия (Драдня), Кощане, Дисан, Радова, Дисане, Бърник, Вишане/Вишня )  ( Превод от османотурски Евгений Радушев )

 

Географски и именен показалец

Извори и литература

 

[Back to Main Page]