Възникване и облик на Кюстендилския санджак (XV-XVI век)

Христо Матанов

 

ХРИСТО МАТАНОВ

 

ВЪЗНИКВАНЕ И ОБЛИК НА КЮСТЕНДИЛСКИ САНДЖАК (XV-XVI ВЕК)

 

ИФ-94

София, 2000

 

 

Книгата e издадена със съдействието на Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия

 

Христо Матанов, автор, 2000

Кооперация „ИФ-94”, 2000

ISBN 954-90589-2-1

 

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор . . . . . . . 7

 

Глава първа Под сянката на полумесеца . . . . . . . 10

1. Приемственост и промяна в „Константиновата земя” след завладяването ѝ от османските турци . . . . . . . 10

2. Първите османо - мюсюлмански институции . . . . . . . 38

3. „Константиновата земя” в контекста на османската експанзия през XV-началото на XVI век . . . . . . . 54

4. Християнство и християнски културен живот . . . . . . . 63

 

Глава втора Кюстендилски санджак през XV-XVI век . . . . . . . 94

1. Възникване, административно деление и граници . . . . . . . 94

2. Демографска и поселищна структура. Население със специален статут . . . . . . . 110

3. Хасове, зиамети, тимари . . . . . . . 136

4. Бележки върху стопанската структура . . . . . . . 148

 

Заключение . . . . . . . 156

 

Приложение . . . . . . . 159

 

Географски и именен показалец . . . . . . . 173

 

Извори и литература . . . . . . . 187

 

Таблици . . . . . . . 196

 


 

Христо Матанов

ВЪЗНИКВАНЕ И ОБЛИК НА КЮСТЕНДИЛСКИ САНДЖАК (XV-XVI ВЕК)

 

Българска

Първо издание

Формат 84x108/32

Обем 13 печ. коли

Предпечатна подготовка Красимир Анастасов

Печат Вулкан-4

 

 

[Back to Index]