Възникване и облик на Кюстендилския санджак (XV-XVI век)

Христо Матанов

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фрагмент от подробен тимарски регистър за села от Струмшико и Тиквешко от 60-те години на XV в.  [1]

 

( Превод от османотурски Евгений Радушев )

 

 

[л. 1]

 

Село Протобаня [2], спада към Струмица...

.......................... [3]

 

Ханета - 16; неженен - 1; вдовица - 1. Общо (глави на домакинства): 18.

Испенче: 432 (акчета)

 

 

[л. 2]

 

Десятък от пшеница: 7 муда [4] и 15 килета [5] - 930 (акчета) [6]. Десятък от ечемик: 3 муда и 15 килета - 300 (акчета). Десятък от ръж: 4 муда - 321 (акчета). Десятък от просо: 1 муд - 80

 

 

1. Изказвам благодарност на проф. Макиел Кийл, който любезно ми предостави този фрагмент.

 

2. Вероятно идентично със село Баня, разположено североизточно от Струмица.

 

3. С многоточие е отбелязано мястото в регистъра, където са дадени поименно имената на главите на домакинства

 

4. Мярка за обем с различни величини в отделните държави и региони. В епохата на султан Мехмед II Завоевателя един муд е обемал 666.4 л и е бил равен на 513,12 кг пшеница и 445 кг ечемик.

 

5. Мярка за тежест с различна величина в отделните региони на Османската империя. Т.нар. „Истанбулско киле” се е равнявало на 25,656 кг.

 

6. Паричната равностойност на натуралните данъци и сумата на паричните данъци навсякъде са дадени в акчета, без това изрично да е упоменато от регистратора. Названието на паричната единица ще бъде споменавано в скоби само в началото.

 

159

 

 

(акчета). Десятък от фий: 30 (акчета). Десятък от леща: 20 (акчета). Десятък от келеме (угар)- 40 (акчета).

 

Бад-у хава [7] - 74 (акчета). (Данък) от сено: 20 (акчета). (Данък) от кошери: 225 (акчета). Десятък от лозя: 37 медрета [8] – 222 (акчета). Десятък от плодове: 20 (акчета). Данък от свине: 45 (акчета). Десятък от зеленчукови градини: 30 (акчета).

 

Приход: 2367 (акчета).

 

Всичко, заедно с испенчето [9]: 2798 (акчета). Първоначално: 1202 (акчета). Увеличение: 1596 (акчета).

 

 

Мезра Марилие [10] (?), засява се отвън. Приход: 50.

 

Село Корешница [11], спада към Тиквеш ......

Приход заедно с испенчето и десятъка от зърнените храни.

Десятък: 4 муда и 1 киле - 450. Всичко заедно с испенчето 579.

Приход от засявано отвън:

Десятък от пшеница: 150. Десятък от ечемик: 100. Десятък от ръж: 120.

Общо приход заедно с испенчето: 959. Първоначално: 180. Увеличение: 789.

 

Всичко [12]: села 3, мезра 1, мюсюлмани 1, ханета 61, неженени 6, вдовици 4, общо 72 (души). Приход 12361 акчета. От тях: испенче 1699, приход (от данъци): 10662. Първоначално 7064. Увеличение: 5297.

 

 

7. Събирателно понятие за извънредни данъци, плащани в пари.

 

8. Мярка за течности с различна величина за отделните райони. Истанбулското медре се е равнявало на 10,262 кг.

 

9. Паричен данък, събиран от всеки възрастен немюсюлманин, способен да развива собствена стопанска дейност. В периода на създаване на настоящия опис размерът на испенчето е възлизал на 25 акчета.

 

10. Неуточнено.

 

11. Село източно от Кавадарци, по левия бряг на р. Вардар.

 

12. Става въпрос за обща рекапитулация на съдържанието на тимара. Началото на съответното вписване се е намирало в незапазената част на описа.

 

160

 

 

Тимар на Мехмеди и Али, синове на Язъджъ Али. Участват в походите на смени. Притежават берат от Махмуд паша от 23 джемази юл-ахър 861 (18 май 1457 г.). В стария регистър [13] (тимарът е) на името на Исмаил.

 

Село Голям Сопот [14], спада към Тиквеш. Тимар на споменатите. ...

 

 

[л. 3]

 

Мюсюлмани: 1. Ханета: 28. Неженени: 4. Вдовици: 2. Всичко лица:35.

Ангария: 22 акчета. Испенче: 834.

Десятък от пшеница: 17 муда - 2040. Десятък от ечемик: 8 муда - 640. Десятък от овес: 5 муда - 300. Десятък от ръж: 4 муда - 320.

Десятък от просо: 4 муда - 320. Десятък от фий: 100. Десятък от лозя: 120 медрета - 720. Десятък от леща: 60. Десятък от плодове: 60: ............. 500 (акчета). Данък от свине: 50. (Данък) от кошери: 20. (Данък) от лук: 10. Десятък от зеленчукови градини: 6.

Бад-у хава: 50. Приход: 5166.

Всичко заедно с испенчето: 6000. Първоначално: 5255. Увеличение: 745.

 

Мезра Лещова [15]. Приход 250, засява се от неверниците от село Сопот.

 

Село Страмашева [16], спада към Тиквеш. Тимар на споменатите...

Ханета: 18. Неженени: 2. Вдовици: 5.

 

 

13. Това е указание, че е съществувал по-стар регистър на Кюстендилски санджак, вероятно от времето на султан Мурад II.

 

14. В регистрите се споменават селата Голям и Малък Сопот, и Долни Сопот. Днес с. Сопот се намира североизточно от Кавадарци.

 

15. Неуточнено.

 

16. Село югоизточно от Кавадарци.

 

161

 

 

Всичко лица: 25. Испенчс: 520. Десятък от пшеница: 6 муда и 5 килета - 750. Десятък от ечемик: 3 муда и 5 килета - 260. Десятък от овес: 2 муда- 120. Десятък от просо: 2 муда - 160. Десятък от фий: 30.

Десятък от лозя: 50 медрета - 300. Десятък от леща: 100. Десятък от плодове: 40. (Данък) от кошери: 45. Данък от прасета: 50. Десятък от зеленчукови градини: 40. Бад-у хава: 100.

Десятък от угар: 80. Десятък от лозето, собственост на тимариота: 3 медрета - 18. (Десятък) от ръж: 3 муда - 240. Приход: 2333. Всичко заедно с испенчето: 2863. Първоначално: 2102. Увеличение 861. [17]

 

 

[л. 4]

 

Всичко общо: села 2; мезра 1; мюсюлмани 1; ханета 46; неженени 6; вдовици 7; общо 60.

Приход: 9113. (От тях): испенче 1342. Приход с ангарията 7771. Първоначално 7357. Увеличение 1756.

 

Тимар на Ахур, син на Евренос. Берагьт му е проверен, в стария регистър тимарът е записан на неговото име.

 

Село Глибосек [18], спада към Тиквеш. Тимар на споменатия ..........

Мюсюлмани: 4. Ханета 20. Неженени 3. Вдовици 2. Общо лица 29.

Испенче заедно с ангарията 675. Десятък от пшеница: 8 муда и 15 килета - 1050. Десятък от ечемик: 6 муда и 15 килета - 540. Десятък от овес: 2 муда - 120. Десятък от просо: 2 муда - 161. Десятък от фий - 90. Десятък от нахут - 60. Десятък от лозя - 230 медрета - 1380. (Десятък) от памук - 460. (Данък) от пчели - 45. (Данък) от воденици - 20, Данък от прасета - 25. (Десятък) от ръж - 3 муда и 10 (килета) - 280.

Десятък от плодове - 60. Десятък от зеленчукови градини - 40. (Десятък) от праз - 40. Бад-у хава - 116. Десятък от угар - 80.

 

 

17. Изчисленията, направени от регистратора не са точни.

 

18. Вер. дн. село Глишик, разположено североизточно от Кавадарци.

 

162

 

 

Приход: 5251.

Испенче: 587. Приход заедно с ангарията: 4664.

Първоначално: 3703. Увеличение: 1548.

 

 

[л. 5]

 

Тимар на Мемиш. Бератът му е проверен, в стария регистър е записан на името на Сюлейман.

 

Село Тръстеник [19], спада към Тиквеш. Тимар на споменатия .........

Ханета 13.

Неженени 3; вдовици 4. Общо лица: 20. Испенче 424. Десятък от пшеница - 600. Десятък от ечемик - 4 муда - 320. (Десятък) от овес - 1 муд - 60.

Десятък от ръж - 2 муда - 160. Десятък от просо - 2 муда - 160. Десятък от фий - 30. Десятък от лозя - 30 медрета - 180. Десятък от леща - 30. Десятък от (?) - 100. (Десятък) от памук - 400.

Приход от ливада за лично ползване (хасса) - 40.

Десятък от угар на раята - 40. Десятък от зеленчукови градини - 26. Приход от даляни - 25.

Приход: 2251. Общо заедно с испенчето: 2675. Първоначално: 2201. Увеличение: 474.

 

Село Порушани [20], спада към Тиквеш. От споменатия тимар, запустяло.

Приход от (засявано) отвън. В момента постъпват 800 (акчета).

Първоначален (приход): 1155, недостиг 355.

 

Всичко: села 2, ханета 13, неженени 3, вдовици 4. Всичко неверници - 20.

Приход: 3475.

Испенче - 424; приход (от данъци) - 3051; първоначално - 3356; увеличение - 119.

 

 

19. Село, разположено северозападно от Кавадарци.

 

20. Вероятно дн. село Брушани, по брега на р. Черна. В по-късните османски описи селото вече е отбелязано като мезра.

 

163

 

 

 

[л. 6]

 

Тимар на Мехмеди, син на Балабан. В старият регистър (тимарът) е записан на негово име.

 

Село Калоянова [21], спада към Тиквсш. От споменатия тимар ....

 

Десятък от пшеница: 12 муда - 1440. Десятък от ечемик: 3 муда и 10 килета - 280. Десятък от овес: 1 муд и 10 килета - 90. Десятък от ръж: 4 муда и 10 килета - 360. Десятък от фий: 90. Десятък от просо: 3 муда - 240. Десятък от пчелни кошери: 105. Десятък от лозя: 200 медрета - 1200. Десятък от плодове: 30. Десятък от орехи: 50. Данък върху водениците: 2 (броя) - 45. Данък върху свинете: 30. Пашкули: 240 (акчета). Памук: 160 (акчета).

Десятък от зеленчукови градини: 56. Бад-у хава: 150. Десятък от угар: 80. Приход (.......).

Всичко: села 1, ханета 28, неженени 4, вдовици 7. Общо неверници: 38 (души).

Испенче 817. Приход от данъци - 4664. Първоначално - 3611. Увеличение - 1852.

 

 

[л. 7]

 

Тимар на Юсуф. Бератът му е проверен, в стария регистър тимарът е записан на името на Мурад, син на Доган.

 

Село Ресава, [22] спада към Тиквеш .............

 

Всичко неверници: 38 (души). Испенче: 849. Десятък от пшеница: 15 муда - 1800. Десятък от овес и ечемик: 8 муда - 640. Десятък от ръж: 5 муда - 400. Десятък от просо: 2 муда и 10 килета - 200. Десятък от фий: 1 муд - 80. Десятък от леща: 60. Десятък от лозя: 420 медрета - 2520. Памук: 50. Десятък от плодове: 120. Десятък от орехи: 60. Данък върху водениците: 6 (броя), 180. Десятък от зеленчукови градини: 60.

 

 

21. Вероятно дн. с. Каланево, североизточно от Кавадарци, по левия бряг на р. Вардар.

 

22.Днес изчезнало. Намирало се е югозападно от Кавадарци.

 

164

 

 

Данък върху прасетата: 40. Бад-у хава: 160. Десятък от угар: 160. Приход от данъци: 6530.

Общо заедно с испенча - 7379. Първоначално: 2894. Увеличение: 4485.

 

Мезра Средерек [23], пуста. Приход: 50.

 

Всичко: село 1, мезра 1, ханета 30, неженени 3, вдовици 4.

Общо неверници 37.

Приход: 7429.

Испенче - 849. Приход (от данъци) - 6580. Първоначално - 2154. Увеличение - 4275.

 

 

[л. 8]

 

Тимар на Рамазан и Юсуф, владеят го съвместно и участват в поход на смени. Бератът им е проверен. В стария регистър тимарът е записан на името на Юсуф, син на Джумар (?).

 

Село Долни Сопот [24], спада към Тиквеш. Тимар на споменатите.

Мюсюлмани 1; неверници 27; неженени 4; вдовици 6. Всичко неверници 38 (души).

Ресм-и хизмет [25] - 22. Испенче 811. Десятък от пшеница: 10 муда - 1200. Десятък от ечемик: 8 муда - 640. Десятък от ръж: 4 муда - 320. Десятък от овес: 4 муда - 240. Десятък от фий: 80.

Десятък от леща: 60. Памук: 400. Данък върху прасета: 90. Десятък от лозята: 10 медрета - 60. Десятък от зеленчукови градини: 56. Бад-у хава: 140. Десятък от угар на раята: 150. Приход от ливади хасса: 80. Приход (от данъци): 3538.

Всичко: заедно с испенчето: 4349.

Първоначално - 3910; увеличение - 439.

 

Тимар на Хасан. Бератът му е проверен. В стария регистър

 

 

23. Неустановено.

 

24. Виж по-горе, бел. 13.

 

25. През XV в. така се нарича поземленият данък, събиран от мюсюлмански семейства. По-късно се налага названието ресм-и чифт.

 

165

 

 

тимарът е записан на негово име.

 

Село Папелище [26], спада към Тиквеш.

.................................

 

 

[л. 9]

 

Ханета (неверници) - 9; неженени - 2; всичко неверници - 11.

Десятък от пшеница: 5 муда - 600. Десятък от ечемик: 3 муда и 10 килета - 300. Десятък от ръж: 2 муда и 10 килета - 220. Десятък от фий: 20. Десятък от леща: 30. Десятък от лозя: 60 медрета- 360.

Лен: 20. Пчелни кошери: 35. Данък върху прасетата: 160. Десятък от плодове: 50. Десятък от зеленчукови градини: 24. Бад-у хава: 100. Десятък от угар: 50.

Приход от ливади хасса: 50. Приход (от данъци): 2219.

Всичко заедно с испенчето: 2494. Първоначално: 794. Увеличение: 1700.

 

Общо: Села 2; ханета 44; неженени 6; вдовици 3; всичко неверници 53.

Общ приход: 8995.

Испенче - 1268; приход - 7727; първоначално - 3510; увеличение - 5485.

 

Тимар на Юнус, син на рикябдар [27] Али. Владее с берат от Сюлейман паша от месец зилкаде 869 (25. VI. - 24. VII. 1465г.). В стария регистър тимарът е записан на негово име.

 

Село Менличе [28], спада към Тиквеш. Тимар на споменатия .............

Ханета - 15; неженени - 2; вдовици - 2.

Общо неверници - 19; испенче - 437. Десятък от пшеница: 4 муда - 480. Десятък от ечемик и овес: 3 муда и 10 килета - 280. Десятък от ръж: 2 муда, 160. Десятък от просо: 1 муд и 10 килета - 120.

 

 

26. Намира се североизточно от Кавадарци.

 

27. Султански служител, който придържа стремето на султана.

 

28. Намира се североизточно от Кавадарци.

 

166

 

 

Десятък от фий: 30.

Десятък от лозята: 100 медрета - 400. Памук: 30. Пчелни кошери: 10. Данък върху прасета: 19. Десятък от зеленчукови градини: 30. Бад-у хава: 70. Десятък от угар: 50.

Приход (от данъци) - 1679. Всичко заедно с испенчето - 2116.

Първоначално - 2008. Увеличение - 108.

 

 

[л. 10]

 

Село Добревче (?) [29], спада към Тиквеш. От тимара на споменатия .........

...........................................................

Ханета 19; неженени 2; вдовици 1. Общо неверници - 22, испенче - 531.

Десятък от пшеница: 5 муда - 600. Десятък от ечемик: 4 муда - 320. Десятък от овес: 1 муд и 10 килета - 90. Десятък от просо: 2 муда и 10 килета - 200. Десятък от фий: 60.

Десятък от памук: 400. Десятък от пчелни кошери: 15.

Данък върху прасетата: 40. Десятък от зеленчукови градини: 38. Даляни: 100. Десятък от (): 64. Бад-у хава: 100. Ръж: 2 муда и 10 килета - 200. Приход (от данъци): 2227.

Всичко заедно с испенчето: 3758. Първоначално: 1703. Увеличение: 1055.

 

Общо: Села 2; ханета 34; неженени 4; вдовици 3. Общо неверници 41.

Приход: 4874.

Испенче: 968. Приход (от данъци): 3906. Първоначално: 3711. Увеличение: 1163.

 

Тимар на Курт, син на Синан. Бератът му е проверен, в стария регистър тимарът е записан на името на Мехмед, син на Юсуф.

Село Вещине дервент [30], спада към Тиквеш. Тимар на споменатия.

 

 

29. Неустановено

 

30. Изчезнало село от областта североизточно от Кавадарци.

 

167

 

 

 

[л. 11]

 

Споменатото село е дервент. То притежава султанска заповед, според която 31 души (трябва да изпълняват дериентджийска служба). Жителите на селото обаче съобщиха, че в момента броят (на дервентджиите) е под двадесет души, тъй като останалите са умрели или са в неизвестност в следствие на военен поход. Въпреки това обаче жителите са попълнили нужната бройка с рая до 21 души. Останалите (31) души плащат ресм-и дербент. [31]

 

Ханета: 43. Приход от житни култури и от таксите за преминаване през прохода: 750 акчета. Испенче от 21 души - 525 акчета. Всичко заедно с исиенчето 1275 акчета. Първоначално 430. Увеличение 845.

 

Село Моклище [32], спада към Тиквеш. Тимар на споменатия.........

......................

Ханета: 32. Неженени: 5. Вдовици: 1. Всичко 38 души. Испенче 93. Десятък от пшеница: 12 муда - 1560. Десятък от овес и ечемик: 4 муда - 320. Десятък от ръж: 2 муда и 10 килета - 280. Десятък от просо: 3 муда - 240. Десятък от фий: 50. Десятък от леща: 60. Десятък от продове: 60.

Десятък от орехи: 30. Нахут: 10. Пчелни кошери: 45. Данък върху прасета: 32. Десятък от лозя: 65 медрета - 390. Лен: 100. Данък върху угар на раята: 80.

Воденици: 1 брой, 30 акчета. Десятък от зеленчукови градини: 64. Бад-у хава: 150. Приход от хасса орехи и круши: 50.

 

 

[л. 12]

 

Манастир Свети Никола. Поп Дорко. Испенче 25.

Приход от селото заедно с манастира: 3651. Всичко заедно с

 

 

31. Намален размер на данъка испенче, плащан от дервентджийските домакинства. Размерът му е 10 акчета.

 

32. Селото се е намирало югоизточно от Кавадарци.

 

168

 

 

испенчето 4607. Първоначално :1490. Увеличение: 3117.

 

Мезра Драгне [33], спада към Тиквеш. Тимар на споменатия............ [34]

Мезрата се обработва от споменатата рая и от хора отвън.

Ханета :4. Неженени: 1. Испенче: 125.

Приход (от данъци): 500. Приход от плодни дървета: 50. Приход от зърнени култури, плодни дървета хасса и други: 560.

Всичко заедно с испенчето: 685.

Първоначално 480, увеличение 205.

 

Село Кощане [35], спада към Тиквеш. Тимар на споменатия.........

Ханета: 2. Вдовица: 1. Всичко неверници: 3. Испенче: 56.

Приход заедно с испенчето и приходите от лозята и други: 350.

Първоначално 50, увеличение 300.

 

Общо: села 3, манастири 1, мезри 1, ханета 60, неженени 6, вдовици 2. Всичко неверници 68.

Общ приход 6917. Испенче 1662. Приход (от данъци) 5255.

Първоначално 2450, увеличение 4467.

 

Тимар на Барак, син на главния регистратор на падишаха Мурад. Бератът му е издаден на 20 шевал 869 г. (15 юни 1465 г.). В стария регистър тимарът му е записан на името на баща му, споменатия Мурад.

 

Село Дисан [36], спада към Тиквеш. Тимар на споменатия...............

.............................

 

 

33. По-късното село Драгия (Драдня) е разположено югозападно от Кавадарци.

 

34. Следват имената на 5 глави на християнски домакинства.

 

35. Намира се южно от Кавадарци.

 

36. В по-късните регистри се срещат две села: Горен и Долен Дисан. Те се намират източно и югоизточно от Кавадарци.

 

169

 

 

 

[л. 13]

 

Ханета 61. неженени 6. Вдовици 3. Общо 70 души, испенчс 1693 акчета. Десятък от пшеница: 12 муда и 10 килета - 1500. Десятък от овес: 7 муда и 5 килета - 580.

Десятък от ръж: 2 муда и 15 килета - 220. Десятък от ечемик: 1 муд - 60. Десятък от просо: 1 муд - 80. Десятък от фий: 60 акчета. Десятък от леща: 30. Десятък от памук: 300. Десятък от лозя: 250 медрета, 1500.

Десятък от пчелни кошери: 30. Данък върху прасета: 60. Лук: 12. Десятък от зеленчукови градини: 120. Бад-у хава: 280. Десятък от угар на раята: 100. Приход от лозя хасса: 5 медрета - 30. Приход от орехови дървета хасса: 25. Приход (от данъци): 4987. Всичко заедно с испенчето: 6680.

Първоначално 5031. Увеличение 1649.

 

Село Радова [37], спада към Струмица. От споменатия тимар...........

 

 

[л. 14]

 

Ханета - 15; неженени - 2; вдовици - 4. Всичко: 21 души. Испенче- 449. Десятък от пшеница: 7 муда и 10 килета - 900. Десятък от ечемик: 5 муда - 400.

Десятък от овес: 1 муд - 60. Десятък от просо: 6 муда - 480. Десятък от бакла - 12. Лен - 180. Данък върху прасета - 140. Десятък от зеленчукови градини - 20. Бад-у хава - 75.

Десятък от плодове - 10. Приход от ливади хасса - 150. Десятък от угар на раята - 80. Ръж: 2 муда - 160. Приход (от данъци): 2677.

Всичко заедно с испенчето: 3126.

Първоначално: 2248. Увеличение: 878 .

 

Общо: села - 2; ханета - 76; неженени - 8; вдовици - 7; Общо [неверници] - 91 души.

Общ приход: 9806.

 

 

37. Намира се североизточно от Струмица.

 

170

 

 

Испенче - 2140. Приход (от данъци) - 7666. Първоначално - 7279. Увеличение - 2527.

 

Тимар на Якуб, син на Хамза, на Душман и на Айдън. Владеят съвместно и участват в походите на смени. Тимарът се владее с документ, издаден на името на Якуб от Мурад паша.

 

Село Дисане [38], спада към Тиквеш. От споменатия тимар.................

 

 

[л. 15]

 

Ханета - 42; неженени - 4; вдовици - 5; Всичко: 52 души, испенче - 1180.

Десятък от пшеница - 11 муда и 1 киле - 1326. Десятък от ечемик: 5 муда - 400. Десятък от ръж: 3 муда и 10 килета - 200. Десятък от овес: 3 муда - 180. Десятък от просо: 2 муда - 160. Фий - 60. Десятък от леща - 30.

Десятък от лозя: 250 медрета - 1500. Пчелни кошери-15. Данък върху прасета: 35. Десятък от зеленчукови градини - 82 . Бад-у хава - 200. Памук - 420. Приход от лозя хаса: 20 медрета - 120.

Приход (от данъци) - 4728.

Всичко заедно с испенчето - 5908. Първоначално - 4218. Увеличение - 1690.

 

Село Бърник [39], спада към Тиквеш. От споменатия тимар..............

Ханета - 30; неженени - 4; вдовици - 3.

Всичко: 37 души, испенче - 868.

Десятък от пшеница: 6 муда - 720. Десятък от ечемик: 4 муда - 320. Десятък от ръж: 8 муда - 640. Десятък от овес: 10 килета - 30. Десятък от просо: 2 муда - 160. Десятък от лен - 40. Десятък от фий - 60.

Десятък от леща - 60. Десятък от лозя: 10 медрета - 60. Десятък от зеленчукови градини - 6. Бад-у хава - 140. Десятък от угар - 80.

 

 

38. Вероятно идентично с някое от селата Голям и Малък Дисан в областта на Струмица.

 

39. Село в областта Морихово.

 

171

 

 

Данък върху прасета - 45.

Приход (от данъци) - 2235. Всичко заедно с испенчето - 3103.

Първоначално - 1858. Увеличение - 1245.

 

 

[л. 16]

 

Общо: села - 2; ханета - 71; неженени - 9; вдовици - 8. Общо - 88 души.

Общ приход - 9011.

Испенче - 2048. Приходи (от данъци) - 6963.

Първоначално - 6073. Увеличение - 2933.

 

Тимар на Иса, син на Дуруд. Бератът му е проверен. В предишния регистър тимарът е записан на негово име.

 

Село Вишане [40], спада към Тиквеш. От споменатия тимар Ханета - 24; неженени - 4; вдовици - 4. Общо: 32 души, испенче - 724.

Десятък от пшеница: 8 муда и 5 килета - 990. Десятък от ечемик: 5 муда и 5 килета - 420. Десятък от овес: 1 муд и 5 килета - 75. Десятък от ръж: 2 муда и 15 килета - 220. Десятък от просо: 2 муда - 160. Десятък от фий - 90. Десятък от лозя: 200 медрета-1200.

Десятък от пчелни кошери - 30. Памук - 300. Данък върху прасета - 34. Лук - 40. Десятък от зеленчукови градини - 50. Бад-у хава - 128. Десятък от угар - 80.

Приход от орехови дървета хасса - 30. Общ приход заедно с испенчето - 5171.

Първоначално - 3535. Увеличение - 1636.

 

 

40. Вероятно село Вишня, Петричко. Ако тази идентификация е точна, това е доказателство, че по-късната нахия Петрич е образувана чрез обособяване на земи от нахията Струмица и Тиквеш.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]