Югозападните български земи през XIV век
Христо Матанов

На родителите ми

В книгата е изследвано историческото развитие на югозападните български области, населени изключително с българско население, по време на един неблагоприятен в политическо отношение период — периода на сръбската власт, на независимите и полунезависими феодални княжества и на османското нашествие.

Трудът е написан въз основа на византийски, сръбски, български и османски исторически съчинения, грамоти, епиграфски паметници, документи от Дубровнишките архиви.


Съдържание
 

Уводни думи 5

Глава I
ЮГОЗАПАДНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ В ПЕРИОДА НА СРЪБСКАТА ВЛАСТ (края на XIII — първата половина на XIV век)
   1. Установяване на сръбската власт в югозападните български земи. Етапи, причини и последици 11
   2. Сърбия и Романия. Югозападните български земи в административната структура на Душанова Сърбия 21
   3. Владетел и феодали. Прояви на сепаратизъм в югозападните български земи (1331—1355 г.) 28
      Бележки към глава първа 47

Глава II
РАЗПАДАНЕТО НА СРЪБСКОТО ЦАРСТВО И ЮГОЗАПАДНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ (1355—1371 г.)
   1. Центробежни тенденции в първите години от управлението на цар Урош 55
   2. От царство към княжества 70
   3. Крал Вълкашин и деспот Йоан Углеша. В навечерието на Черноменската битка 75
   4. Между Константинопол, Охрид и Печ 90
      Бележки към глава втора 94

Глава III ФЕОДАЛНИ КНЯЖЕСТВА И ВЛАДЕТЕЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА XIV ВЕК
   1. Южна и Югоизточна Македония след Чернсменската битка 102
   2. Наследниците на крал Вълкашин 105
   3. Княжеството на Драгаши 115
      Бележки към глава трета 128

Глава IV
ОТ ЧЕРНОМЕН ДО РОВИНЕ. ИЗ ИСТОРИЯТА НА ОСМАНСКОТО НАШЕСТВИЕ
   1. „Кръстоносният поход” на деспот Йоан Углеша 134
   2. Периодът на васална зависимост 140
   3. Феодални княжества, отразени в османската териториално-административна система 145
      Бележки към глава четвърта 152

Глава V
ЦЕНТРАЛИЗЪМ И ДЕЦЕНТРАЛИЗЪМ. ПРОБЛЕМИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ
   1. Предпоставки за феодалната децентрализация 157
   2. Владетелска идеология 161
   3. Характер на феодалните княжества. Нови моменти в държавно-правните схващания 165
      Бележки към глава пета 174

Глава VI
БЪЛГАРИЯ И ФЕОДАЛНИТЕ КНЯЖЕСТВА В МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIV ВЕК
   1. Политически контакти 179
   2. De genere Bulgarorum 188
      Бележки към глава шеста 192

Използувани извори и литература
   1. Извори 196
   2. Литература 199
Приети съкращения 207
Резюме на руски език 208
Резюме на английски език 211
 


© Христо Лука Матанов, 1986 г. с/о Jusautor, Sofia
Индекс 941Б

Рецензенти Петър Петров, Петър Ангелов
Редактор Цетанка Соколова
Художник ван Марков
Художествен редактор Виктор Паунов
Технически редактор Стела Томчева
Коректор Татяна Пунева
Първо издание. Дадена за набор на 6. VIII. 1986 г.
Подписана за печат на 19.XII.1986 г.
Излязла от печат през декември 1986 г. Формат 16/60/90
Печатни коли 13.50. Издателски коли 13,50
Условно издателски коли 17,69. Издателски № 28982
Тираж 1219. Цена 2,29 лв. КОД 02/9531423311/0622 — 1—86
ДИ „Наука и изкуство” — София
ДП „Георги Димитров” — Ямбол


[Next]
[Back to Index]