Христо Ботевъ

 

Томъ трети. Политически и обществени въпроси • Уводни статии • Дописки в външнополитически прегледи • Новини • Кореспонденция • Пояснителни бележки

 

 

Пълно събрание на съчиненията подъ редакцията на Миxаилъ Димитровъ

(София, Книжарница „Новъ Свѣтъ”, 1940)

 

Съдържание

Корица..

 

         Предговоръ

Дума (1871)

  1. Намѣсто програма

  2. Народътъ вчера, днесъ и утре

  3. Смѣшенъ плачъ

  4. Петрушанъ

  5. Злото

  6. Решенъ ли е черковниятъ въпросъ

  7. „Югославия”

  8. За случкитѣ

 

Свобода и Независимость (1872—1874)

 

  9. Финансовото затруднение на Турция и христианскитѣ поданици на султана (Букурещъ, 22 мартъ)

10. Уредбата на българскитѣ училища (Букурещъ, 29 мартъ)

11. По-напредъ политическа свобода и съюзъ съ балканскитѣ народи, а после просвѣщение (Букурещъ, 5 априлъ)

12. Пакъ за управата на нашитѣ училища (Букурещъ, 17 май)

13. Индустрията въ Турция (Букурещъ, 24 май)

14. Свободата на печата (Букурещъ, 31 май)

15. Какво трѣбва да направятъ балканскитѣ народи (Букурещь, 19 юлий)

16. Бедственото положение на населението въ Турция (Букурещъ, 23 августъ)

17. Настѫпилъ е най-благоприятниять моментъ за въстание на балк. народи (Букурещъ, 29 августъ)

18. Нищо не се работи, за да се доближатъ балканскитѣ народи до своето освобождение — не просвѣта, а революция е необходима (Букурещъ, 20 септемврий)

 

Свобода и Независимость (1872—1874). Дописки

 

19. Кому да се оплачешъ и кому да разкажешъ своитѣ нужди? (Търново, 22 май)

20. Съ насъ се подиграватъ (Цариградъ, 18 августъ)

21. Русчукъ се готви да посрещне отца Григория (Русчукъ, 22 августъ)

22. Чорбаджии и турци въ Търново (Русчукъ, 12 септемврий)

23. Падането на Митхадъ-паша (Русчукъ, 12 октомврий)

24. Равноправиего и правосѫдието въ Турция сѫ вдовици (Русчукъ 24 октомврий)

25. Каймакамитѣ сѫ ортаци съ хайдушкитѣ шайки (Русчукъ 4 ноемврий)

26. Трѣбвало би голѣмъ трудъ и голѣмо хладнокръвие, за да се опишатъ юридическитѣ злодейства и разбойническитѣ реформи въ Турция (Русчукъ 19 мартъ)

27. Доносничеството на гърцитѣ (Пловдивъ 14 мартъ)

28. За нашия народъ сѫ настанали тежки времена (Пловдивъ 18 мартъ)

29. Гръцкитѣ Мефистофели водятъ г-на Фауста по гробищата (Русчукъ, 10 априлъ)

 

30. Смъртьта е деветдесеть и деветь пѫти по-сладка отъ днешния безчестенъ животъ (София 16 май)

31. Южнославянския пансионъ въ Николаевъ (Одеса, 20 юний)

32. Арестуването и показанията на Атанасъ Узуновъ (Пловдивъ, 12 юлий)

33. Гръко-турското приятелство (Цариградъ, 27 юлий)

34. Пирдопски чорбаджии се заканватъ да убиятъ Л. Каравелова и сподвижницитѣ му (София, 26 юлий)

35. Босански депутати се оплакватъ на дипломатитѣ въ Виена . . . (Виена, 16 августъ)

36. Кому да говоримъ и какво да говоримъ, когато никой не ни чуе? (Русчукъ, 26 августъ)

37. Който желае да бѫде юристъ, той трѣбва да се поучи у Рахмана-паша (Русчукъ, 10 септемврий)

38. „Независимость” е единственото честно знаме . . . (Русчукъ, 23 октомврий)

39. Народътъ нѣма писатели, които да му разкриятъ страдалческия му животъ (Русчукъ, 1 ноемврий)

 

40. Русчушката карантина срѣдство за обиръ на народа (Русчукъ, 11 ноемврий)

41. Защо и за кого пиша? (Варна, 26 ноемврий)

42. Турското училище „Ислямъ-хане” въ Русчукъ (Русчукъ, 2 декемврий)

43. Пакъ злоупотрѣбления, пакъ варварства! (Русчукъ, 11 декемрий)

44. Шпионството въ Турция (Русчукъ, 14 декемврий)

45. Читалищата въ Турско (Русчукъ, 26 декемврий)

46. Много пѫти у народитѣ злото се обръща на добро, а доброто на зло (Русчукъ, 1 януарий)

47. Европейскитѣ консули въ Русчукъ вършатъ сѫщитѣ злоупотрѣбления надъ населението, каквито вършатъ и самитѣ турци (Русчукъ, 10 януарий)

48. Турското правителство иска да си вземе фермана обратно (Цариградъ, 12 януарий)

49. Пакъ около въпроса за помирение съ патриаршията (Цариградъ, 13 януарий)

 

50. Абдулъ Рахманъ дава балъ (Русчукъ, 19 януарий)

51. Ако искашъ да живѣешъ въ Турция, трѣбва да бѫдешъ волъ (Русчукъ, 9 февруарий)

52. Европейската преса е подкупена отъ турското правителство (Русчукъ, 16 февруарий)

53. Преобразованията въ Турция (Русчукъ, 23 февруарий)

54. Въ картинитѣ на пъкъла азъ виждамъ българския народъ (Русчукъ, 1 мартъ)

55. Портретътъ на Абдулъ Рахмана (Русчукъ, 10 мартъ)

56. Попъ Кръстю отъ Ловечъ официаленъ шпионинъ (Ловечъ, 10 мартъ)

57. Турскитѣ реформи и действителното положение (Никополъ, 1 априлъ)

58. Ето какви сме си ние (Русчукь, 8 априлъ)

59. Друмевъ иска да изхвърли естественитѣ науки изъ училищата (Русчукъ, 20 априлъ)

 

60. Петь събития въ Дунавския вилаетъ (Русчукъ, 30 априлъ)

61. Като нѣмаме добри представители на народа, да провъзгласимъ за такива и последнитѣ шарлатани (Русчукъ, 4 май)

62. Хрѣнъ! Хрѣнъ! (Русчукъ, 2 май)

63. Цѣлъ легионъ шарлатани водятъ народа отъ врата на врата (Русчукъ, 27 май)

64. Азъ обичамъ своя народъ (Русчукъ, 2 юний)

65. Тежко и горко на ония личности, които дръзнатъ да турятъ рѫката си въ устата на лъва (Пловдивъ, 18 май)

66. Тежко е да седишъ до главата на болния (Русчукъ, 12 юний)

67.  За турското сѫдилище въ Русчукъ и за финансовото разстройство на Турция (Русчукъ, 18  юний)

68. Защо да нарушавамъ спокойствието на ония, които сѫ родени само да мълчатъ? (Русчукъ, 25 юний)

69. Омръзнало ми е да разказвамъ . . . (Русчукъ, 7 юлий)

 

70. Какво е очаквалъ народътъ отъ решението на черковния въпросъ (Търново, 30 юний)

71. Революцията ще да се появи изъ Цариградъ (Русчукъ, 18 юлий)

72. Всѣки гледа да живѣе съ различни неправди (Българско-Сливово, 25 юлий)

73. Кому да казвашъ и кой да те разбере? (Плѣвенъ, 3 августъ)

74. Турция се готви за война (Русчукъ, 12 августъ)

75. Тежкото положение на българитѣ въ Болградъ (Болградъ, 10 августъ)

76. Българскиятъ народъ е захваналъ да се занимава съ обществени работи (Пловдивъ, 13 августъ)

77. Арестувани и заточени българи (Русчукъ, 29 августъ)

78. Решението на източния въпросъ ще да реши и много други социални, международни и икономически въпроси (София, 20 августъ)

79. Шпионството е станало у насъ честно и почтено занятие (Русчукъ, 10 септемврий)

80. Въ слѣпото царство царува онзи, който има едно око (Цариградъ, 22 септемврий)

81. Прогресъ се е появилъ и въ нашитѣ мѫки и страдания (Русчукъ, 26 септемврий)

82. Защо да дразня нервитѣ на ония, които отдавна сѫ заспали? (Плѣвенъ, 15 септемврий)

 

Знаме

 

83. Значение на журналистиката (Цариградъ, 2 октомврий)

84. Задачата на в. „Знаме” (Букурещъ, 7 декемврий 1874)

85. Източниятъ въпросъ лежи на плещитѣ на българския народъ (Букурещъ, 14  декемврий 1874)

86. Пролѣтата за свобода кръвь ще да измие племеннитѣ вражди (Букурещъ, 21 декемврий 1874)

87. Дружеството за разпространение полезни знания” (Букурещъ, 4 януарий 1875)

88. Да драснемъ кибрита на въстанието (Букурещъ, 11 януарий 1875)

89. Турция ще се намѣри между три огъня (Букурещъ, 18 януарий 1875)

 

90. Какво може да направи нашето духовенство? (Букурещъ, 25 януарий 1875)

91. Турция отива къмъ пропадане (Букурещъ, 1 февруарий 1875)

92. Българскиятъ народъ трѣбва самичъкъ да потърси свободата си (Букурещъ, 15 февруарий 1875)

93. Въ какво се състои болестьта на нашия народъ (Букурещъ, 1 мартъ 1875)

94. Излѣчима ли е нашата болесть (Букурещъ, 15 мартъ 1875)

95. Българскиятъ народъ проспалъ цѣли 450 години (Букурещъ, 27 мартъ 1875)

96. Сърбия и нашето освободително движение (Букурещь, 3 априлъ 1875)

97. Само разумниятъ и братскиятъ съюзъ между народитѣ е въ състояние да унищожи теглилата (Букурещъ, 1 май 1875)

98. Празнуването на Св. Кирилъ и Методий (Букурещъ, 8 май 1875)

99. Народътъ и духовенството (Букурещъ, 16 май 1875)

 

100. Желѣзницитѣ сѫ вредителни за насъ въ всѣко отношение (Букурещъ, 22 май 1875)

101. Посѣгане върху народнитѣ ни училища отъ турцитѣ и значението на този фактъ (Букурещъ, 29 май 1875)

102. Две мнения за освобождение на народа (Букурещъ, 21 юний 1875)

103. Хайдушки и четнически периоди въ борбата на българитѣ за свобода (Букурещъ, 28 юний 1875)

104. Настроението всрѣдъ емиграцията презъ 1868 г. и несъстоятелностьта на идеитѣ на Раковски (Букурещъ, 5 юлий 1875)

105. Вѫтрешната организация и преценка на деятелитѣ ѝ (Букурещъ, 12 юлий 1875)

106. Въстанието въ Херцеговина и необходимостьта да въстанатъ и българитѣ (Букурещъ, 26 юлий 1875)

107. Необходимость отъ бързо въстание на нашия народъ (Букурещъ, 2 августъ 1875)

108. Братя, ние не трѣбва вече да чакаме (Букурещъ, 23 августъ 1875)

109. До редакцията на сръбския вестникъ „Исток”

 

Знаме. Дописки

 

110. Положението на българитѣ въ Бесарабия (Болградъ, 2 декемврий)

111. Положението на Турция (Цариградъ, 10 декемврий)

112. Духовни и мирски чорбаджии прѣчатъ на народа да се освободи (Русчукъ, 11 декемврий)

113. Козма Заграфски гостъ на от. Григория (Русчукъ, 18 декемврий)

114. Прогресъ! Прогресъ! (Цариградъ, 28 декемврий)

115. Уволнението на Теодосиадисъ (Турно-Могурели, 19 декемврий)

116. Който защищава общи интереси, той поема свещена обязаность (Болградъ 27 декемврий)

117. Да бѫде проклетъ народътъ, ако не въстане! (Търново, 1 януарий)

118. Да оставимъ шарлатанитѣ да лъжатъ, а вѣрващитѣ да вѣрватъ (Цариградъ, 5 януарий)

119. Защо и за кого азъ пиша? (Цариградъ, 14 януарий)

 

120. Моралътъ на отцитѣ въ Киприяновския манастиръ (Кишиневъ, 8 януарий)

121. Сръбската пропаганда между българското население и опасностьта отъ нея (Цариградъ, 21 януарий)

122. Турция и васалнитѣ ней княжества (Цариградъ, 27 януарий)

123. Шуменското приключение (Русчукъ, 29 януарий)

124. Свищовскитѣ католици и значението на религията (Свищовъ, 28 януарий)

125. Пакъ преобразования на думи, пакъ реформи на книги (Цариградъ, 11 февруарий)

126. Правата на българитѣ въ Бесарабия и бълг. гимназия въ Болградъ (Болградъ, 12 февруарий)

127. Реформитѣ и нововъведенията въ Турция прикриватъ грабежа (Цариградъ, февруарий)

128. Екзархията — нещастие за нашитѣ политически стремежи (Цариградъ, 8 мартъ)

129. Увеличава се нашиятъ пролетариятъ (Русчукъ, 10 мартъ)

 

130. За народа черковниятъ въпросъ е вече анахронизъмъ (Цариградъ, 23 мартъ)

130а. Бѫдещностьта на Турция

131. Да води нѣкой народа си не ще каже да върви изотзадъ (Цариградъ, 27 априлъ)

132. Ножъ, ножъ! ножътъ ще да спаси нашитѣ глави отъ погибель (Ломъ, 17 априлъ)

133. Мечъ и огънь, огънь и мечъ сѫ нашитѣ най-вѣрни приятели (Свищовъ, 28 априлъ)

134. Турция бере душа (Цариградъ, 2 май)

135. Нѣма за българина човѣшки животъ въ Турция (Русчукъ, 4 май)

136. Екзархията е безсилна да запази интереситѣ на народа (Букурещъ, 17 май)

137. Заточенитѣ българи (Деари-Бекиръ 25 априлъ)

138. Частниятъ животъ на човѣка е тѣсно свързанъ съ неговата обществена деятелность (Цариградъ, 18 май)

139. Не филантропия, а коренни реформи (Цариградъ, 24 май)

 

140. Експлоатиране на трѣвненскитѣ мини (Трѣвна 28 май)

141. Турцитѣ сѫ неспособни да се поправятъ (Цариградъ, 16, юний)

142. Ще ли иматъ край нашитѣ теглила? (Ломъ, 19 юний)

142а. Отъ редакцията за конфискуванитѣ револвери (  *   *   *  )

143. Кръвопиецътъ Алай-бей изпѫденъ отъ служба (Русчукъ, 28 юний)

144. Смъртьта на ловчанския епископъ Дионисий (Още една жертва на турското безчовѣчие)

145. Финансовото положение на Турция (Цариградъ, 16 юний)

146. Черкезитѣ въ Турция

147. Турскитѣ звѣрства въ Македония

148. Турскиятъ бюджетъ за 1875 (Цариградъ, 8 юлий)

149. Отзвукътъ на Херцеговинското въстание въ Турция (Цариградъ, 8 юлий)

150. Положението на заточенитѣ въ Деари-Бекиръ (Деари-Бекиръ, 5 юлий)

150а. Алай-бей и Демиръ-ага (Русчукъ, 10 юлий)

151. Турцитѣ могатъ да участвуватъ въ революцията наредъ съ българитѣ (Т. Магурели, 27 юлий)

152. Впечатление отъ въстанието въ Херцеговина (Русчукъ, 6 августъ 1875)

153. Бой между черкези и българи (Плѣвенъ, 17 августъ)

 

ИЗВЕСТИЯ ИЗЪ БЪЛГАРИЯ  (№№ 154-172)

 

(ВЪНШНО) ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ  (№№ 173-192)

      „Великата нация”    По-голѣмата часть отъ европейскитѣ вестници    Новинитѣ изъ Иберийския полуостровъ    Испания влѣзе вече въ реда на европейскитѣ държави    Работитѣ въ Испания    Различнитѣ партии въ французката камара    Мнозина отъ французкитѣ консервативни патриоти мислѣха    Въ Австрия и въ Германия    Известията, които идатъ отъ Иберийския полуостровъ    Въ Франция единъ министерски циркуляръ    Човѣческата касапница въ Испания    Паданието на министерството Булгарисъ въ Гърция    Ултрадемократическото гръцко министерство Трикуписъ-Ломбардосъ    Теориитѣ на нихилиститѣ въ Русия    Любезноститѣ въ последно време между Сърбия и Турция    Въпроса за съюза между Англия и Русия    Социалното и економическо състояние на Германия    Наближава вече смъртьта на турския деспотизъмъ въ Европа    Въстанието въ Херцеговина    Дружеството „Славянска дружина”
 

 

Нова България

 

193. Захваща се вече драмата на Балканския полуостровъ (Букурещъ, 3 май 1876)

194. Реформитѣ въ Турция

195. Въстанието въ България

196. Новини изъ България

 

РЕДАКЦИОННИ И ДРУГИ СЛУЧАЙНИ БЕЛЕЖКИ

       Известия    Отъ редакцията    Бележка отъ редакцията на „Дума” къмъ подлистника „Българскитѣ въстаници на 1868”    Обявление    Обявление    Мнозина ни питатъ защо е престаналъ „Будилникътъ”    Бележки на Ботева къмъ дописка въ бр. 2 на в. „Будилникъ”    Обявление    Относно книгата „Восточниятъ въпросъ и България” отъ генерала Липранди    Отъ администрацията    Отъ редакцията    Отъ редакцията    Скоро ние ще да имаме своя собствена печатница за „Знаме”    Г-нъ П. Фитову въ Болградъ относно книгата „За славянското произхождение на дунавскитѣ българи” отъ Д. Иловайски    Разписка    Редакция „Знаме”, Букурещъ    Оставка    Пълномощно    Българското училище „Св. Кирилъ и Методия” въ Букурещъ отредило е вече епитропи    Изданието на „Знаме”     Нуждно обяснение

До редакцията на в. „Balcanue”    Примечания  (бележки на Ботевъ с цель да премахне недостатъци въ метода на руски авторъ )    Телеграма    Задачи

 

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

      Милостиви благодетелю!    До господина д-ра Атанасовича, члена на „Добродетелната дружина”    Добрий бай Найдене!    Милостивий бай Христе    Писмо до К. Тулешковъ    Побратиме Грековъ!    Побратиме Драсовъ!    Брате Драсовъ!    Г-нъ Георги Стойчевъ въ Александрия    Бай Димитре!    Брате Драсовъ    Бай Данаиле    Бай Драсовъ!    Брате Драсовъ!    Брате Гр.    Писмо до Ст. Заимова    Добрий бае Димитре!    Бае Стамболовъ!    Бае Димитре!    Драгинко Пейовъ!    Телеграма    Мила ми Венето, Димитре и Иванке    Писмо до Центр. револ. комитетъ въ Букурещъ    Приятели!    До капитана и пѫтницитѣ на парахода „Радецки”     Удостовѣрение, дадено на капитана на парахода „Радецки”    Сираче!  (19 май 1876)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

    I. Дяконъ Василъ Левски

   II. Карикатури

 

Пояснителни бележки    Забелязани печатни грѣшки

 

[Back to Main Page]