Аромѫне

Етнографическо-филологическо-историческо издирвания на тъй наречения народъ македоно-ромѫне или цинцаре

 

Густавъ Вайгандъ / Gustav Weigand

 

(Превод на: Die Aromunen / Ethnographisch - Philologisch - Historische Untersuchungen. Erster Band, Leipzig, 1894)

(Том 2, Die Aromunen / Ethnographisch - Philologisch - Historische Untersuchungen. Zweiter Band, Leipzig, 1894 не е преведен)

Прѣвелъ отъ нѣмски Д-ръ Ср. Дановъ  (Стоян Данев?)

Издание на П. Хр. Генковъ, Варна 1899

 

[[ Липсват стр. 22, 300-301]]

Сканове от google в .pdf формат (18.1 Мб)

 

Съдържание

Снимки..

        Прѣдисловие

1. Пролѣть 1889 г.

    Пѫтуване къмъ Битоля  —  Битоля  —  Росна-Чифликъ  —  Разходка къмъ Невеска  —  Заслугитѣ на Халилъ Рифатъ паша  —  Разходка къмъ Влахо-Мегленъ и завръщане въ Битоля  —  Крушево  —  Околностьта на Битоля

 

2. Пѫтуване прѣзъ срѣдня Албания. Лѣто 1889 г.

    Пѫтуване къмъ Охрида прѣзъ Маловица  —  Мухамеданската обноска къмъ христианетѣ въ Охрида  —  Разходка къмъ Струга и Св. Наумъ  —  Стоянето ми въ Охрида  —  Пѫтуване къмъ Лънга  —  Лънга  —  Пѫтуване къмъ Елбасанъ  —  Елбасанъ и дупката при Бидцула  —  Бератъ  —  Музаке и жителитѣ му  —  Прѣзъ Томорица и Опара  —  Мускополе и Шиписка  —  Корча  —  Завръщане въ Битоля и прѣстояване тамъ  —  Разходка до Гопешъ  —  Росна. Българска свадба

 

3. Юго-западна Македония, Епиръ и западна Тесалия. Есень 1889 г.

    Писодери  —  Костуръ и Хрупища  —  Лапсища  —  Гребена  —  Авдела  —  Периволи  —  Вовуса  —  Лаища  —  Добриново и Лешница  —  Фламбурари  —  Прѣзъ Гребенити за Мецово  —  Мецово и пѫтуване за Янина  —  Янина  —  Сираку, Каларитесь и манастирътъ Кепине  —  Прѣминуване прѣзъ Пиндуската верига. Котури, Вендища  —  Калабака и метиорнитѣ манастири  —  Трикала и пѫтуване къмъ Атина

 

4. Зима 1889/90 г.

    Аромѫне и Албанци въ Атина  —  Разходка къмъ аромѫнетѣ на Маняна въ Акарнания  —  Суровели  —  Охту. Кацаросъ. Куцобина и завръщане

 

5. Пролѣть 1890. г.

    Отъ Атина прѣзъ Тива и Халкисъ за Воло  —  Воло и околностьта му  —  Велестино и Лариса  —  Тоивашъ и долината Темпе  —  Чаричена и Еласона  —  Сервия  —  Ксероливадонъ и Вериа  —  Солунъ

 

6. Източна Македония. Пролѣть 1890 г.

    Сересъ и Джумая  —  Рамна, Пороя и Дойранъ  —  Гевгелий  —  Влахо-Мегленъ. Люмница  —  Купа и Хума  —  Черна-Рѣка и завръщане за Солунъ  —  Завръщане. Скопие

 

Първа прибавка

    Типъ  —  Жестове  —  Носия  —  Положение на селата  —  Градежъ и нареда на кѫщитѣ

 

Втора прибавка

    Прѣдварителни бѣлѣжки  —  Имена и плѣмена измежду аромѫнетѣ  —  Прѣдишни показания върху разпространението и числото на аромѫнетѣ   —  Статистика  (Голѣма маса въ центра; Аромѫне въ Македония; въ Албания; въ Епиръ; въ Акарнания; въ Тесалия)  —  Прѣдишно число, назадъкъ на населението и неговитѣ причини  —  Движение на аромѫнското население  —  Национално движение и училища

 

Трета прибавка

    Поправки на топографическата и физическата география  —  Етнографически забѣлѣжки и езиковна граница (Гръцка езиковна граница; Езиковна граница между българе и албанци)

 

[Back to Main Page]