Аромѫне, етнографическо-филологическо-историческо издирвания на тъй наречения народъ македоно-ромѫне или цинцаре
Густавъ Вайгандъ

 

Аромѫне

етнографическо-филологическо-историческо издирвания на тъй наречения народъ македоно-ромѫне или цинцаре.

 

Густавъ Вайгандъ.

 

Прѣвелъ отъ нѣмски Д-ръ Ср. Дановъ

 

Издание на П. Хр. Генковъ.

Варна 1899.

 

Варна, скоро-печатница „Зора" на П. Н. Икономовъ.

№ 18.

 

Съдържание.

 

Прѣдисловие III—V

 

I Глава. Пролѣть 1889 г. 7—39

1. Пѫтуване къмъ Битоля 7

2. Битоля 8

3. Росна-Чифликъ 15

4. Разходка къмъ Невеска 21

5. Заслугитѣ на Халилъ Рифатъ паша 25

6. Разходка къмъ Влахо-Мегленъ и завръщане въ Битоля 26

7. Крушево 35

8. Околностьта на Битоля 37

 

II Глава. Пѫтуване прѣзъ срѣдня Албания. Лѣто 1889 г. 40—120

1. Пѫтуване къмъ Охрида прѣзъ Маловица 40

2. Мухамеданската обноска къмъ христианетѣ въ Охрида 43

3. Разходка къмъ Струга и Св. Наумъ 47

4. Стоянето ми въ Охрида 52

5. Пѫтуване къмъ Лънга 56

6. Лънга 60

7. Пѫтуване къмъ Елбасанъ 65

8. Елбасанъ и дупката при Бидцула 71

9. Бератъ 77

10. Музаке и жителитѣ му 80

11. Прѣзъ Томорица и Опара 86

12. Мускополе и Шиписка 93

13. Корча 105

14. Завръщане въ Битоля и прѣстояване тамъ 109

15. Разходка до Гопешъ 112

16. Росна. Българска свадба 116

 

 

II

 

III Глава. Юго-западна Македония, Епиръ и западна Тесалия. Есень 1889 г. 121—170

1. Писодери 121

2. Костуръ и Хрупища 123

3. Лапсища 125

4. Гребена 126

5. Авдела 127

6. Периволи 131

7. Вовуса 135

8. Лаища 136

9. Добриново и Лешница 139

10. Фламбурари 140

11. Прѣзъ Гребенити за Мецово 142

12. Мецово и пѫтуване за Янина 144

13. Янина 148

14. Сираку, Каларитесь и манастирътъ Кепине 151

15. Прѣминуване прѣзъ Пиндуската верига. Котури, Вендища 159

16. Калабака и метиорнитѣ манастири 163

17. Трикала и пѫтуване къмъ Атина 167

 

IV Глава. Зима 1889/90 г. 171—187

1. Аромѫне и Албанци въ Атина 171

2. Разходка къмъ аромѫнетѣ на Маняна въ Акарнания 176

3. Суровели 180

4. Охту. Кацаросъ. Куцобина и завръщане 184

 

V Глава. Пролѣть 1890. г. 188—213

1. Отъ Атина прѣзъ Тива и Халкисъ за Воло 188

2. Воло и околностьта му 192

3. Велестино и Лариса 194

4. Тоивашъ и долината Темпе 196

5. Чаричена и Еласона 198

6. Сервия 200

7. Ксероливадонъ и Вериа 205

8. Солунъ 210

 

VI Глава. Източна Македония. Пролѣть 1890 г. 214—242

1. Сересъ и Джумая 214

2. Рамна, Пороя и Дойранъ 221

3. Гевгелий 226

4. Влахо-Мегленъ. Люмница 229

5. Купа и Хума 231

6. Черна-Рѣка и завръщане за Солунъ 234

7. Завръщане. Скопие 238

 

 

III

 

Първа прибавка 245—258

1. Типъ 245

2. Жестове 247

3. Носия 248

4. Положение на селата 253

5. Градежъ и нареда на кѫщитѣ 255

 

Втора прибавка 258—297

1. Прѣдварителни бѣлѣжки 258

2. Имена и плѣмена измежду аромѫнетѣ 259

3. Прѣдишни показания върху разпространението и числото на аромѫнетѣ 264

4. Статистика 267—283

I. Голѣма маса въ центра 267

II. Аромѫне въ Македония 272

III. „ „ Албания 275

IV. „ „ Епиръ 278

V. „ „ Акарнания 279

VI. „ „ Тесалия 279

5. Прѣдишно число, назадъкъ на населението и неговитѣ причини 283

6. Движение на аромѫнското население 287

7. Национално движение и училища 290

 

Трета прибавка 298—305

1. Поправки на топографическата и физическата география 298

2. Етнографически забѣлѣжки и езиковна граница 304

А. Гръцка езиковна граница 303

Б. Езиковна граница между българе и албанци 305

 

[Back to Index]