Македонска библиотека № 12

 

Книга за мияцитѣ (историко-географски очеркъ)

 

Георги Трайчевъ

 

 

Книгата е одобрена и препорѫчана отъ Министерството на Народното Просвѣщение

 Печатница П. Глушковъ, София 1941

 

Сканове в .pdf файл (87.4 Мб). Взет от сайта www.strumski.com

 

Съдържание Списъкъ на образитѣ

       Предговоръ и литература

 

  1. Исторически бележки за мияцитѣ

  2. Приносъ къмъ историята на I Охридски архиепископъ Иоанъ — миякъ

  3. Кѫде се намиралъ манастира „Св. Богородица", въ който игуменствувалъ Иоанъ отъ дебърско

  4. Св. блаженний Иоанъ Кукузелъ, прочутъ църковенъ пѣвецъ, отъ XII в., е миякъ

  5. Манастирътъ св. Иванъ Бигоръ, съграденъ въ 1020 год., е дѣло на мияцитѣ

 

  6. Исторически личности отъ по-ново време: Архимандритъ Анатолий, духовникъ и изповѣдникъ въ руския царски дворъ, при Николая Павловичъ; архм. Иларионъ игуменъ на Киприяновския манастиръ; Партений Нишавски, възпитатель на императорскитѣ деца въ Русия и др.

  7. Дейци отъ по-ново време: Томо Кяя, Тодоръ Томовъ, Сарджо отъ Тресонче, Исиянъ Дельовъ отъ Росоки, Аврамъ Божиновъ и Филипъ отъ Осой, Хаджи Василко отъ Галичникъ, Иованъ отъ Битуше, Гюрчинъ отъ Лазарополе, Исая Радевъ Мажовски и др.

  8. Покръстването на Галичкитѣ помаци въ 1843 г.

  9. Исторически бележки за Дебърската (Галичко-Рѣканска) худож. школа

10. Галичкитѣ кяи (Д. Мирчевъ, Пер. Сп., кн. LXI, 1900 г.)

 

11. Албанскитѣ нашествия въ Рѣканско

12. Възраждането — борба съ гръцкитѣ владици  (Хаджи попъ Теофилъ Аврамовъ)

13. Учебното дѣло

 

14. Езика на мияцитѣ  (Долно-рѣкански пѣсни)

15. Произхода на името „миякъ" (Името на мияцитѣ)

16. Байрака (Знамето) на мияцитѣ

17. Миячкитѣ жилища

18. Миячки селища  (Галичникъ, Лазарополе, Гaри, Осой, Тресонче, Мелничани, Могорче, Селце, Росоки, Сушица, Долно Косоврасти, Скудрине, Янче, Ростуше, Вельбърдо, Битуше, Требища)

19. Носия

20. Поминъкъ и храна на мияцитѣ

21. Характерни черти

22. Кратка биография на дарителитѣ: Димитъръ и Луиза Станишеви

 

23. Чужди мнения за мияцитѣ

24. Революционното дѣло (по спомени отъ Ап. Христовъ)  (Дейностьта на с. Тресонче;  Войводата Янаки (Наке) Яневъ;  Тале Кръстевъ, галички войвода;  Войводи и четници, взели участие въ въстанието)

25. Освободителната война  (Пристигането на 2-ра дружина отъ 23 шипченски полкъ въ Галичникъ; Звѣрствата на сръбскитѣ окупациони власти презъ 1912-1913 г.; Свещеникъ Павелъ Теодосиевъ, Свещеникъ Апостолъ Мирчевъ; Следъ свѣтовната война)

26. Организацията на I дебърска-рѣканска дружина презъ Балканската война  (По споменитѣ на Апостолъ Христовъ)

27. Сръбската пропаганда и новия режимъ  (Сръбската пропаганда около дебърския манастиръ „св. Иванъ Бигоръ"; Подъ терора на сръбския режимъ)

 

28. Обичаи: сватбени и погребални  (Съобщава Ив. Рафаиловъ)

29. Обичаи презъ другитѣ дни на годината (въ Смилево и Лазарополе)  (Съобщаватъ Ив. Рафаиловъ, Ел. Георгиева)

30. Пѫтни съобщения

 

31. Рѣканска имиграция: Галичко-рѣканското братство въ София  (Божинъ Аврамовъ, Кузманъ Макриевъ (Блаженовъ) Фръчковски)

32. Крушовско-миячка колония

33. Смилевско-миячка колония, Даме Груевъ и Смилевския манастиръ Св. Петъръ

34. Миячко-Папрадишко-Орѣшка колония

35. Единъ паралелъ: положението на мияцитѣ въ политическо, економическо и просвѣтно отношение нѣкога (въ турския режимъ) и днесъ (подъ сръбския режимъ)  (Сравнителна таблица на населението презъ турския режимъ и днесъ (сръбския)Дѣдо Аврамъ Чальовски)

36. Карта на рѣканската область. Пропуснати бележки

 

[Back to Main Page]