Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
265
29 март 1943 г.
 

В. Червенков

ДВЕ ПРОГРАМИ

Неоспорим е фактът, че от две години насам у нас се извършва ново разграничение на обществените сили, образуваха се два противоположни лагера — лагерът на германските агенти и лагерът на Отечествения фронт.

Това ново деление на обществените сили определя днес главните линии на обществено политическия живот у нас. Напразни и смешни са поради това опитите на правителствените пропагандатори да изтъкват на преден план като главни старите обществено-политически деления.

От тоя род напразни и смешни опити е например какафонията за „болшевишката опасност”. Предназначението на тая какафония е да отвлича вниманието от централния въпрос на нашата съвременност — въпроса за спасението на българите от войната и катастрофата, да притулва и възпира извършващия се за тая цел процес на обединение и сплотяване на всички здрави национални сили на България в редовете на Отечествения фронт.

Движението на Отечествения фронт обаче е движение непреодолимо. Нему принадлежи бъдещето. Непреодолимо е това движение, защото то почива тъкмо върху факта на образувалите се два противоположни лагера на обществените сили у нас. Непреодолимо е това движение, защото то изразява интересите, стремежите и волята на българските патриоти, на грамадната част от нашия народ, която пред грозната опасност за нашата родина отдръпва на заден план вчерашните различия, социалните и политически деления и ги подчинява днес

250
 

на върховните национални интереси на България — на нейното спасение от фашизма, Бойната и катастрофата. Движението на Отечествения фронт е непреодолимо, понеже това е цяла България — без родоотстъпниците, без агентите на Хитлер, без катастрофаджиите и палачите на народа.

Тия два противоположни лагера — лагерът на германските агенти и лагерът на Отечествения фронт — се ръководят от две противоположни програми.

Програмата на германските агенти може да се характеризира със следните точки: превръщане на България в продоволствена и военна база на хитлеристка Германия, а нашата армия — в наемна армия на Хитлер; съучастие на българските управници в ограбването и покоряването на балканските народи от страна на хитлеристките разбойници; хитлеристки режим в България — физическо изтребление на най-будната част от нашия народ.

Програмата на Отечествения фронт може да се характеризира със следните точки: спасение на България от германската зависимост, от войната и катастрофата; унищожаване на хитлеристкия режим у нас; установяване на свободна и независима България в споразумение и дружба със свободолюбивите народи и на първо място с руския народ.

Програмата на германските агенти, прилагана особено от две години насам, доведе вече нашия народ до фактически глад, опълчи срещу България грамадното мнозинство на човечеството и преди всичко съседните нам народи, изпречи ни пред самия праг на войната. Но едновременно програмата на германските агенти доведе до това, че нашият народ във все по голяма степен осъзнава, какво главната опасност за България представлява днес именно лагерът на германските агенти.

Ето защо сегашният момент у нас е характерен с това, че лагерът на германските агенти слабее, в неговата среда нарастват ежбите и раздорите, налице са първите признаци на кризата.

Програмата на Отечествения фронт — нейното проповядване и осъществяване — води към спасение от германската зависимост и от войната, към мир и дружба с другите народи, към действително удовлетворение на

251
 

българските национални интереси по пътя на споразумението между балканските народи. Но едновременно програмата на Отечествения фронт води към това, че нашият нзрод все повече осъзнава необходимостта от победата на Отечествения фронт като единствено средство за спасението на България.

Ето защо сегашният момент у нас е характерен с товг, че лагерът на Отечествения фронт се засилва, неговото морално политическо влияние расте, расте сближението и обединението на всички патриотични сили на България против лагера на германските агенти.

Ог гледището на съотношението на силите — на политическото влияние, на съчувствието на широките обществени сили на България — съвършено безспорно е, че предимството е на страната на Отечествения фронт.

Но едното това предимство далеч не е достатъчно, за да може да победи Отечественият фронт. Необходима е още способност да се мобилизират и въвличат народните сили в борбата срещу лагера на германските агенти и умение правилно да се ръководи тая борба. Необходимо е да се изтръгне из ръцете на германските агенти нашата армия и постоянно да се укрепва бойният съюз между народа и армията.

Без това Отечественият фронт не може да победи.

А за тая цел е необходима силна организация на Отечествения фронт — силна с връзките си с народа, с връзките си с армията, силна с множеството и изпитани свои апостоли-организатори, посветени изцяло на освободителното дело, сигна с бойните си органи — въоръжените пружини.

Отечественият фронт създава сега, въпреки всички жертви и мъки, именно такава организация.

Необходимо е в същото време да се разпалва всенародната борба под знамето на Отечествения фронт по всички линии и с всички средства.

Отечественият фронт има всички възможности да победи и той ще победи, за да спгси нашата родина от гибел.


[Previous] [Next]
[Back to Index]