Стоянъ Даневъ

 

Очеркъ на дипломатическата история на балканскитѣ държави

Резюме на лекциит
ѣ, четени отъ Д-ръ С. Даневъ
въ Балканския Близкоисточенъ Институтъ

София, Печатница "Балканъ"

1922

 

 

Сканове

      Турция в началото на XIX столетие
      Балканските държави до Кримската война
      Кримската война и Парижкия мир
      Балканските държави до Освободителната война
      Възстанието в Херцеговина
      Сръбско-турската война
      Цариградската конференция
      Освободителната война и Сан-стефанския мирен договор
 
    Берлинският договор
 
    В навечерието на 1885 г.

         ...

 

15. Абдикацията на Батемберга и избора на Фердинанда
16. Гръцко-турската война
17. Военна конвенция между Русия и България 1902 г. и сърбско-бългaрски съглaшения и преговори 1904-1905 г.
18. Македонския въпросъ
19. Младотурската революция (1908 год.)
20. Освободителната война 1912
1913 год.
21. Междусъюзническата война
    Румѫния    Гърция    Сърбия

22. Свѣтовната война

 

[Back to Main Page]