Гръцкитѣ жестокости въ Мaкедония прѣзъ гръцко-българската война

(съ 53 фотографични репродукции и една географична карта)

 

отъ Проф. Д-ръ Любомиръ Милетичъ

 

Държавна печатница

София 1913

 

 

Книгата в .pdf формат (35 Мб), сканирана от Георги Илиев и обработена от www.strumski.com

  

Съдържание

Приложения (снимки)

    Вмѣсто прѣдговоръ

        Гръцкитѣ обвинения противъ насъ. — Брошурата на атинския университетски ректоръ Т. Заимисъ. — Изопачаване фактитѣ относително гръцкитѣ жестокости въ Македония. — Истината за Нигрита, Сѣръ, Демир-хисаръ и Мелникъ. — Показанията на бѣжанцитѣ отъ Македония изобличаватъ гърцитѣ като най-голѣми варвари, които историята познава. — Съкрушителното значение противъ гърцитѣ на заловенитѣ войнишки писма отъ гръцкия 19 п. полкъ. — Масово и систематично истрѣбление на българското население въ Македония. — Гърцитѣ трѣбва заради извършенитѣ жестокости да бѫдатъ наказани

 

    Общи бѣлѣжки

        Територията, гдѣто се води войната съ гърцитѣ, е населена, като се изключатъ турцитѣ, почти изключително съ българско население. — Статистични данни за населението по каази (околии). — Причината за гръцкитѣ жестокости надъ мирното българско население. — Масовитѣ кланета, обиритѣ, изнасилвания и опожарявания по селата. — Гърцитѣ сѫ въорѫжавали и турцитѣ, за да вършатъ жестокости надъ българитѣ. — Подробности за гръцкитѣ злодѣяния въ показанията на бѣжанцитѣ, изложени въ 92 документа. — Печалното състояние на повече отъ 100 хиляди бѣжанци въ България.

 

Общо изложение върху гръцкитѣ жестокости

 

1. Въ гр. Солунъ и въ Кукушката околия

    Събитията въ Солунъ на 17 и 18 юни. — Борбата на българския гарнизонъ въ Солунъ и пленяването му. — Сраженията при Кукушъ, избѣгването на населението, изгарянето на града. — Първитѣ гръцки варварства въ града и по селата. Избиване на раненитѣ въ болницата въ Кукушъ, огънь и сѣчь по околнитѣ села. — Съсѣченото момче отъ с. Гавалянци

 

II. Въ Дойранско

    Масово клане въ селото Аканджали. — Малка часть мѫже, спасили се отъ Аканджалийската сѣчь, отведеин въ Солунъ и хвърлени въ затвора. — Печалната участь на спасенитѣ жени, достигнали до Дойранъ. — Избиването на върналитѣ се жители въ селата Попово, Сурлево и Патаросъ. — Изгарянето на селата въ Дойранско

 

III. Въ Гевгелийско

    Ужаси въ града Гевгели. — Гърцитѣ стрѣлятъ съ шрапнелени гранати върху бѣжанцитѣ при прѣминаването имъ Вардарския мостъ. Опожаравания и масови убийства по Гевгелийскитѣ села. — Страшна паника у бѣгащето население; страданията му отъ гладъ и изтощение. — Множество, изостанали по пѫтя бѣжанци, избити отъ гърцитѣ. — Гърцитѣ заедно съ турци и цигани плячкосватъ и убиватъ. И сърбитѣ вършатъ сѫщото въ Тиквешко

 

IV. Въ Демирхисарско

    Грозни кланета и обезчестявания по селата: Кърчово, Германъ, Спатово, Крушево, Цървища, Баракли-Джумая и пр. — Мнозина избѣгали селяни, върнали се назадъ въ селата си и сетнѣ немилостиво избити, а селата имъ опожарени

 

V. Въ Сѣрско

    Звѣрско исколване на 200 души българи въ гръцката дѣвическа гимназия въ гр. Сѣръ. — Разказитѣ на спасилитѣ се осмина отъ недокланитѣ жертви. — Между убититѣ въ гимназиата имало и 4 жени. — Прѣслѣдване и убийства на българи по сѣрскитѣ гъркомански села: Субашкьой, Кавакли, Долни-Порой и др. — Сѣчь и опожараване въ с. Горно-Броди и с. Баница

 

VI. Въ Зиляховско, Драмско и Неврокопско

    Убийствата въ опожаренитѣ села: Скрижево, Калапотъ, Гюреджикъ, Дрѣново, Кобалища, Просеченъ и Плевня. — Въ с. Алистратикъ сѫ изгорени само кѫщитѣ на българитѣ екзархисти, а послѣднитѣ сѫ избити. — Опожаряването и на селата въ Неврокопско. — Страданията на бѣжанцитѣ. Кланета въ селата: Каракьой, Долно-Броди, Ловча, Въземъ, Бѣлотинци. — Убититѣ въ гр. Неврокопъ, Мехомия и Банско. — Участието на помаци въ гръцкитѣ злодѣяния

 

VII. Въ Мелнишко и Пехчевско

    Опожаряване на мелнишкитѣ села. — Характеристично пожелание на гръцкия краль въ с. Левуново. Градъ Мелникъ не е опожарень. — Насилствено изселване на мелнишкитѣ жители. — Гръцка лукавость и измама по мелнишкитѣ села. —Грозни варварства въ Бѣливехчево, Марикостеново, Умлена, Владимирово и Рабово

 

VIII. Въ Струмишко и Петричко

    Нечути вандалщини въ Струмишко: български войници разпъвани по дърветата, поливани съ гась и живи изгаряни. — Обезобразени, непогребени трупове на български войници. — Прѣслѣдване на българитѣ въ Струмица. Изгарянето на града. — Насилствено отвличане населението въ нова Гърция

 

 

Документи по гръцкитѣ жестокости

 

1. За събитията въ гр. Солунъ на 17 и 18 юни  (№№ 1-2б)

    Съобщение отъ д-ръ Т. Дечевъ, бившъ директоръ на българската търговска гимназия въ Солунъ  –  Частно писмо отъ Солунъ, отъ 23 юли 1913 г.  –  Съобщение отъ Солунъ, 22 юни

 

2. За положението въ Западна Македония  (№ 3)

    Съобщение за гръцкитѣ и сръбскитѣ жестокости въ Западна Македония въ началото на войната съ съюзницитѣ. Подробенъ списъкъ на арестуванитѣ въ Воденско и Берско

 

3. За изгарянето на гр. Кукушъ  (№№ 4-9)

    Показание на Анко Поповъ, бивши кметъ въ гр. Кукушъ  –  Показание на Отецъ Иванъ Чикичевъ, български униятски свещеникъ въ Кукушъ  –  Показание на Отецъ Иосифъ Радановъ, български униятски свещеникъ отъ Кукушъ  –  Разказъ на Атанасъ Ивановъ родомъ отъ Кукушъ  –  Разказъ на Кольо Караивановъ, родомъ отъ Кукушъ  –  Списъкъ на избититѣ българи, граждани и гражданки, въ Кукушъ

 

4. За гръцкитѣ жестокости по селата въ Кукушко  (№№ 10-16)

    Разказъ на Митьо Колевъ Христовъ отъ с. Гавалянци, съсѣченъ отъ гръцки кавалеристи  –  Разказъ на Дѣдо Троянъ Дѣловъ отъ с. Драгомирци  –  Разказъ на братята отъ гр. Дойранъ Мито и Петъръ Николови  –  Свѣдѣния отъ бѣжанци за участъта на кукушкитѣ села Гавалянци, Драгомирци, Калиново, Гьолбасъ, Новоселяин, Беглерия  –  Разкази на бѣжанци за гр. Кукушъ и селата: Драгомирци, Грамадна, Рошлово, Али-Оджаларъ, Щемница, Алексово, Раяково, Казаново, Амбаркьой, Караджакадаръ, Джумаамаале, Неманци, Междурѣкъ и Мутулово  –  Разказъ на Гоце Пецовъ отъ с. Гор.-Тодораки  –  Списъкъ на опожаренитѣ села въ Кукушка околия

 

5. За Лагадинско  (№ 17)

    Свѣдѣния за селата Зарово, Негованъ и Богородица. Разкази на Анастасия Трендафилова и Лисавета И. Сучева отъ с. Зарово и на Митра Иванова отъ с. Богородица

 

6. За Дойранско  (№№ 18-28)

    Разказъ на Мито Илиевъ за сѣчьта въ с. Аканджали  –  Разказъ на Кольо Кировъ и Иванъ Милевъ за ужаситѣ въ с. Аканджали  –  Допълнително показание отъ Кольо Кировъ по Аканджалийската сѣчь  –  Показание на Нако П. Димитровъ, родомъ отъ с. Аканджали  –  Показание на Никола Хр. Каралийски отъ с. Аканджали  –  Показание на Петъръ Аргировъ отъ с. Аканджали  –  Показание на Мито Гугушевъ отъ с. Аканджали  –  Търговецътъ Г. К. отъ Дойранъ за Аканджалийската сѣчь  –  Подробности за Аканджалийската сѣчь по разказа на единъ българинъ Г. М. отъ Дойранъ  –  Свѣдѣния отъ Гоце Ивановъ за убийствата въ с. Попово  –  Свѣдѣния отъ Стоянъ Дѣльовъ за изгарянето на с. Николичъ

 

7. За Гевгелийско  (№№ 29-36)

    Разказъ на Донка Савовъ и Томе Тановъ за грознитѣ събития въ гр. Гевгели и въ околнитѣ села  –  Подробности по ужаситѣ въ гр. Гевгели  –  Разказъ на Иоакимъ п. Дучевъ и Гоне Чавдаровъ за с. Богданци  –  За двѣ дѣца отъ Гевгели, изгубили родителитѣ си  –  Подробности за участьта на селата: Мързенци, Смоквица, Балинци, Брайковци, Костурино отъ Мито Ивановъ Козарчето  –  Свѣдѣния за селата Баялци и Рабово  –  За гр. Гевгели и с. Сеово  –  Писмо на Холандския свещеникъ Ф. ванъ десъ Гукхейдъ отъ гр. Зейтинликъ за гръцкитѣ вандалщини надъ българитѣ

 

 

8. За Демиръ-Хисарско  (№№ 37-45)

    Убийствата въ с. Германъ споредъ данни отъ Димитъръ Търсьовъ отъ сѫщото село  –  За ужасното клане въ с. Кърчово споредъ разказа на Марко Буракчиевъ  –  За клането въ с. Кърчово споредъ разказа на Атанасъ Ръждевъ  –  За избиването на много жители отъ с. Цървища и изгарянето на сѫщото село по данни отъ Илия Костантиновъ  –  За сѫщата участь и на с. Крушево по свѣдѣния отъ Иванъ Божовъ и Харалампи Янкуловъ  –  За избѣгалото население отъ с. Шугово по разказа на Вельо Митовъ  –  Други подробности за с. Шугово  –  Разказъ за масови убийства на българи въ с. Долни-Порой  –  Свѣдѣния отъ Тома Стояновъ за убити 25 първенци въ Баракли Джумая

 

9. За Сѣрско  (№№ 46-67)

    Свѣдѣния отъ Лазаръ Томовъ за събитията въ гр. Сѣръ между 22 и 23 юни  –  Разказъ на Благой Петровъ за поведението на гърцитѣ въ гр. Сѣръ слѣдъ 22 юни и за убийства, извършени отъ тѣхъ  –  Подробенъ разказъ на Георги Бѣлевъ, родомъ отъ Струмица, за масовото клане въ гръцката дѣвическа гимназия  –  Подробно описание на клането въ гръцката дѣвическа гимназия отъ Доксимъ Смилевъ, терзия въ Сѣръ, родомъ отъ с. Лазарополе (Дебърско)  –  Разказъ на Димитъръ Карамфиловъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ  –  Разказъ на Илия П. Лимоновъ, родомъ отъ Дойранъ, спасилъ се отъ затвора въ гръцката дѣвическа гимназия въ Сѣръ  –  Разказъ на Хр. Димитровъ, кланъ въ дѣвич. гимназия въ Сѣръ  –  Разказъ на Страти Георгиевъ, отъ Лазарополе (Дебърско), кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ  –  Разказъ на селянина отъ с. Мъкленъ, Димитъръ Лазаровъ, кланъ въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ  –  Подробности отъ Димитъръ Ангеловъ отъ гр. Гевгели, спасилъ се отъ клането въ дѣвическата гимназия въ Сѣръ  –  Свѣдѣние за мьченическитѣ страдания на Мария П. Ѫржеулова, отъ Сѣръ  –  Съобщение отъ руския лѣкарь Д-ръ Петъръ Григориевичъ Лазневъ за поведението на гръцкитѣ войски и гръцкия владика въ Сѣръ слѣдъ 22 юни  –  Свѣдѣния отъ руския лѣкарь Д-ръ Клугманъ за събитията въ Сѣръ и за ролята на гръцкия сѣрски владика слѣдъ 22 юни  –  Свѣдѣния за изгарянето на с. Мъкленъ и Дрѣново и за избити и изчезнали селяни  –  Свѣдѣния за избититѣ 15 души овчари отъ с. Мъкленъ и Дрѣново  –  Разказъ на Дѣдо Василъ Трандафиловъ за бомбардирането съ шрапнелени гранати селото Горно Броди и страданията на жителитѣ отъ сѫщото село  –  За изгарянето на с. Горно Броди и варварщината на гръцката кавалерия  –  Свѣдѣния за ужаситѣ въ Горно Броди отъ трима бѣжанци  –  Съобщение отъ Кира Галева за съсипията въ Горно Броди  –  Спировъ Георги и Катерина Христова за Горно Броди  –  Списъкъ на жителитѣ отъ Горно Броди, избѣгали отъ селото и сетнѣ безслѣдно изчезнали  –  Д. Костантиновъ за опожаренитѣ села: Баница, Даутлия и Орѣховецъ

 

10. За Зиляховско, Драмско и Неврокопско  (№№ 68-82)

    Никола Атанасовъ и Атанасъ Георгиевъ за гръцкитѣ злодѣяния въ с. Алистратикъ  –  Никола Мавродиевъ и Коста Тимяновъ за печалната участъ на селата : Скрижево, Кобалища, Калапотъ, Либяхово, Долно-Броди, Каракьой, Копривлакъ, Лѣски  –  Ив. Христодоровъ отъ с. Гюреджикъ за убийствата и обезчестяванията въ селото му  –  Г. Марковъ за избиването на 40 души селяни въ с. Плѣвня и 3-ма въ с. Кобалища  –  Аргировъ, учитель въ село Търлисъ, разказва за обиритѣ въ това село  –  За страданията на жителитѣ отъ с. Каракьой и измрѣлитѣ по пѫтя бѣжанци  –  Унищожението на с. Ловча и списъкъ на умрѣлитѣ бѣжанци отъ сѫщото село  –  Велика Стоянова отъ Долно-Броди за изгарянето на селото си  –  Имена на убити българи и обезчестени български сѣмейства въ с. Долно-Броди  –  Свещ. Д. Стоевъ съобщава за убийства и грабежи въ с. Въземъ  –  Списъкъ на убити българи отъ гърци и турци въ с. Бѣлотинци  –  За опожаряването на с. Либяхово  –  Свѣдѣния за убити българи въ Неврокопъ и селата Фращани, Черешово, Бутинъ и др.  –  Свѣдѣния отъ Иосифъ Атанасовъ отъ с. Доленъ за убийства, обири, безчестия и пр. по неврокопскитѣ села  –  Благой Икономовъ отъ Мехомия съобщава за гръцки варварста въ с. Добринища, въ гр. Мехомия, гр. Банско, с. Баня и пр.

 

11. За Мелнишко и Пехчевско  (№№ 83-89)

    Съобщение отъ Г. Билдиревъ, инспекторъ на пощитѣ и телеграфитѣ въ Мелнишко, за опустошенията въ Мелникъ, Петричъ и Струмица  –  Иванъ Стойчевъ отъ с. Бѣлевехчево и Динка Ивановъ отъ с. Марикостеново за ужаси и обири въ мелнишкитѣ села  –  Г. Поцковъ отъ с. Враня за гръцки злодѣяния въ селото му  –  Смилянъ Стоилковъ и Никола Андоновъ отъ с. Дебряне за гръцки безчинства по мелнишкитѣ села  –  Подробности за варварщини и обири извършени въ 13 мелнишки села  –  Ужаситѣ въ гр. Пехчево и селата въ околията  –  Обезчестявания и клане въ с. Владимирово и Рабово

 

12. Въ Петришко и Струмишко  (№№ 90-92)

    Небивали изтезания и убийства на българи въ изгоренитѣ села Яково, Гореме, Дреново и Велушецъ  –  Подробности по изгарянето на гр. Струмица отъ Мария Георгиева Ичева  –  Свѣдѣния за страшни варварства на гръцкитѣ войски въ околностьта на гр. Струмица отъ 27 юни до 17 августъ

 

[Back to Main Page]