Престѫпното Безумие и Анкетата по Него. Факти и Документи

 

Иванъ Евстратиевъ Гешовъ

 

Издание на Централното Бюро на Народната Партия

 Печатница на Народ. Осиг. Д-во „Балканъ“.

София 1914

 

Сканове в .pdf формат (20 Мб), любезно предоставени от Георги Илиев

Съдържание

        Прѣдговоръ  2

1. Прѣстѫпното Безумие и Анкетата по него  (3-124)

        Договорътъ съ съюзницитѣ и подготовката на войната съ Турция  —  Опитътъ за сключване миръ  —  Скъсването на прѣговоритѣ и подновяването на военнитѣ дѣйствия  —  Спорътъ съ Ромѫния  —  Документи и факти  —  Басни и бръщолевения  —  Моята оставка и критики около нея и подиръ нея  —  Заключение

 

2. Годината 1913 у насъ  (Прѣдговоръ къмъ Календаря на Нар. Партия за 1914 г.)  125

3. Българскитѣ Биконсфилдовци  138

4. Годишнината на 16 юни  143

 

[Back to Main Page]