. 

Страници за историческото развитие на село Бов

.

Илия Стефанов Петков  (София, 1981-1982 година)

 

Съдържание

Корица..

 

    Предговор 

I. Обществено-икономическо развитие на село Бов до Освободителната руско-турска война /1877-1878 г./

   1. Географско положение — флора и фауна, минерални богатства, родове, традиции и обичаи

   2. Произход и име на село Бов

   3. Положението на народа и неговата борба против османския феодален гнет

 

II. Социално-икономическо развитие в условията на капитализма /1879-1944 г./

   1. Икономическо развитие и класово устройство в края на XIX и първите години на XX век

   2. Иван Вазов в Бовския край

   3. Главни периоди в развитието на селището след Първата световна война

 

III. Социалистически преобразования в годините на Народната власт /1944-1982 г./

   1. Победата на социалистическата революция и установяването на народната власт. Политически живот

   2. Социално-икономически промени и ускорено социалистическо строителство

   3. Ролята на училището, читалището, киното и средствата за масова информация за комунистическото възпитание на народа

 

Заключение 

 

Използвана литература

ПРИЛОЖЕНИЯ:

   1. Инициативен комитет за написване история на село Бов

   2. Състав на ръководството на масово-политическите организации

   3. Партийни секретари

   4. По-характерни строежи след априлския пленум на ЦК на БКП

   5. Председатели на съвета и кметове

   6. Загинали бовчани във войните — надпис на паметника в с. Бов

   7. Участници в бригадирското движение

 

[Back to Main Page]