Страници за историческото развитие на село Бов

Илия Петков

 

Илия Стефанов Петков

 

Страници за историческото развитие на село Бов

 

Историческо изследване за обществено-икономическо развитие на с. Бов до Освободителната руско-турска война от 1877—1878 г. Социално-икономическото развитие в условията на капитализма (1879—1944 г.) и с. Бов през годините на народната власт.

 

СОФИЯ

1981-1982 година

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР....................................... 3

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛО БОВ ДО ОСВОБОДИТЕЛНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА /1877-1878 г./

1. Географско положение — флора и фауна, минерални богатства, родове, традиции и обичаи..................... 7

2. Произход и име на село Бов....................... 16

3. Положението на народа и неговата борба против османския феодален гнет................................. 31

 

ГЛАВА ВТОРА

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯТА НА КАПИТАЛИЗМА/1879-1944 г./

1. Икономическо развитие и класово устройство в края на XIX и първите години на XX век....................... 46

2. Иван Вазов в Бовския край....................... 53

3. Главни периоди в развитието на селището след Първата световна война................................... 61

 

ГЛАВА ТРЕТА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ГОДИНИТЕ НА НАРОДНАТА ВЛАСТ /1944-1982 г./

1. Победата на социалистическата революция и установяването на народната власт. Политически живот............... 84

2. Социално-икономически промени и ускорено социалистическо строителство................................ 97

3. Ролята на училището, читалището, киното и средствата за масова информация за комунистическото възпитание на народа..........................................106

 

ИЗПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА.........................114

ПРИЛОЖЕНИЯ.....................................117

 

[Back]