Страници за историческото развитие на село Бов

Илия Петков

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Инициативен комитет за написване история на село Бов

2. Състав на ръководството на масово-политическите организации

3. Партийни секретари

4. По-характерни строежи след априлския пленум на ЦК на БКП

5. Председатели на съвета и кметове

6. Загинали бовчани във войните — надпис на паметника в с. Бов

7. Участници в бригадирското движение

 

1. ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА НАПИСВАНЕ ИСТОРИЯ НА СЕЛО БОВ

 

1. Милчо Александров Вутов — Председател

2. Елена Петкова Петрова — Секретар

3. Благой Николов Благоев АБФК

4. Кирил Михев-Казбата — герой на социалистическия труд, о. з. генерал, АБПФК

5. Божанка Митева Василева — АБПФК

6. Иван Тодоров Ковачев

7. Ради Цонев Колев — АБПФК

8. Пешо Николов Колев

9. инж. Димитър Иванов /Митко Попов/

10. Петко Т. Леков

11. Асен Симов Динов

12. Графка Георгиева Вачева

13. Христо Ангелов Колев

14. Веселин Кръстев Гергов

15 Веселин Симеонов Петров

16 Иван Георгиев Николов

17. Найден Стоименов Стаменов

18. Радка Петрова Петрова

19. Митко Николов Колев

20. Гина Видинова Симеонова

21. Асен Георгиев Цонев

22. Григор Георгиев Цонев

23. Атанас Георгиев Цонев

24. Радой Петров Стефанов

25. Кръстьо Георгиев Марков

26. Ценко Иванов Петров

27. Вера Димитрова Стаменова

28. Благой Колев Иванов

29. Алекси Митои Томов

30. Иванка Ангелова — Гергова

31. Петко Попиванов

32. Петко Тодоров Вутов

33. Крум Петков Симеонов

34. Благой Петков Пешев

35. Свилена Николова Колева

 

Основан на 11 март 1978 г.

 

118

 

 

 

2. РЪКОВОДСТВА НА МАСОВО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БОВ КЪМ 1.I. 1983 г.

 

ПАРТИЙНО БЮРО НА ТППО

1. Графка Георгиева Вачева — секретар

2. Веселин Кръстев Гергов — зам. секретар

3. Найден Стоименов Стаменов — зам. секретар

4. Милчо Александров Вутов — член

5. Асен Симов Динен — член

6. Спаска Трайкова Милушева — член

7. Ценко Иванов Петров — член

 

ПАРТИЙНИ ГРУПОВИ ОТГОВОРНИЦИ

1. Ж.п. гара — Спаска Трайкова Милушева

2. Кв. Лускач — Димитър Стоилов

3. Гарата и Кукла — Радой Петров Стефанов

4. Скакля и Кривилаг — Любен Божилов Славков

5. село Бов — Ценко Иванов Петров

6. ЗШИ „КОМ” — Златка Далчева Павлова

 

АКТИВНИ БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА

1. Благой Николов Благоев

2. Божанка Митева Василева

3. Ради Цонев Колев

4. Павел Стефанов Павлов

5. Катя Митева Благоева

 

ДКМС

1. Секретар — Спасийка Ангелова Петкова

2. Зам.-секретар — Петко Димитров Петков

3. Отговорник на младежки клуб „Христо Коцев” — Петър Благоев Коцев

 

КФС „СКАЛА”

1. Председател — м.с. Милчо Александров Вутов

2. Зам.-председател — Благой Колев Иванов

3. Секретар-касиер — Михаил Георгиев Петров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СЕКЦИИ

1. Футбол — Веселин Симеонов Петров

2. Шахмат — Славчо Златков Митрев

3 Тенис на маса — Кирил Тодоров Киров

 

119

 

 

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ИВАН ВАЗОВ"

1. Председател — Петър Радоев Петров

 

БЛРС

1. Председател — Тодор Иванов Тодоров

 

ДРУГАРСКИ С ЬД

1. Председател — Кръста Георгиев Марков

2. Зам.-председател — Митко Николов Колев

 

КОМИСИЯ ЗА НАРОДЕН КОНТРОЛ

1. Председател — Найден Стоименов Стаменов

2. Зам.-председател — Петър Радоев Петров

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

1. Председател — Благой Коцев Иванов

2. Зам.-председател — Милчо Александров Вутов

3. Секретар — Петко Георгиев Пешев

 

КОМИСИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИГОДНАТА СРЕДА

1. Председател — Иван Георгиев Николов

 

гара БОВ. ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ — СЕЛСКИ КОМИТЕТ

1. Председател — Тодорка Бранкова

2. Секретар — Владо Димитров Алексов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НИЗОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. I-ва, Лускат Търно — Свилена Николова Колева

2. II-ра — Гарата, Кукла и Лаго — Николина Цветкова Котова

3. II-та — Скакля, Кривилаг и Сирак — Спаска Трайкова Милушева

4. OV-та — Течището и Требеж — Димитър Григоров Стоянов

 

ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА"

1. Председател — Антоанета Евгениева Коцева

2. Зам.-председател — Ана Павлова Драганова

3. Секретар — Елена Петкова Петрова

 

120

 

 

ДОБРОВОЛЕН ОТРЯД НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ /ДОТ/

1. Командир — Милчо Александров Вутов

2. Зам.-командир — Радка Петрова Петрова

3. Зам.-командир — Благой Петков Пешев

 

БЗНС — ГАРА БОВ

1. Председател — Георги Филипов Вутов

2. Зам.-председател — Петко Митов Петров

3. Секретар — Венета Христова Митрова

 

село БОВ. ОТЕЧЕСТВЕН ФЮНТ — СЕЛСКИ КОМИТЕТ

1. Председател — Магдалена Миткова Георгиева

2. Секретар-касиер — Георги Иванов Георгиев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НИЗОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

1-ва — Исай Алексиев Бекярски

2-ра — Димитър Леков Ангелов

 

БЗНС

1. Председател — Георги Иванов Пешев

2. Зам.-председател — Петко Георгиев Илиев

3. Секретар-касиер — Линка Георгиева Пешева

 

ДОБРОВОЛЕН ОТРЯД НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ /ДОТ/

1. Петко Митев Петров — командир

2. Исай Алексиев Бекярски — зам.-командир

3. Магдалена Миткова Георгиева — н-к щаб

 

ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО КОЦЕВ"

1. Председател — Исай Алексиев Бекярски

2. Секретар-касиер — Кирил Иванов Георгиев

 

КМЕТСТВА

1. Народен представител — Йордан Керезов

2. Окръжен съветник — Иван Генов

 

КМЕТСТВО ГАРА БОВ ОБЩИНСКИ НАРОДНИ СЪВЕТНИЦИ

1. Гарата, Кукла и Садината — Милчо Александров Вутов

2. Лускач — горния край и Стърмол Тодорка Бранкова

 

121

 

 

3. Лускач — долния край, Търно и Ярослав — Георги Филипов Вутов

4. Течището, Лаго и Требеж — Добри Славков Еленков

5. Скакля, Кривилаг и Сирак — Спаска Трайкова Милушева

 

НАРОДНИ СЪВЕТНИЦИ В КМЕТСТВОТО

1. Гарата, Кукла и Садината — Йорданка Иванова Петкова

2. Лускач — горния край и Садината — Сашо Борисов Тодоров

3. Лускач — долния край, Търно и Ярослав — Павлина Цветкова Томова

4. Течището, Лаго и Требеж — Трайко Григоров Петров

5. Скакля, Кривилаг и Сирак — Дано Андонов Ленков

 

КМЕТ — Милчо Александров Вутов

СЕКРЕТАР — Радка Петрова Петрова

 

КМЕТСТВО СЕЛО БОВ

ОБЩИНСКИ НАРОДНИ СЪВЕТНИЦИ

 

1. Горния край на селото, Луково и Краище — Благой Коцев Иванов

2. Долния край на селото, Забачовец, Издримец, Габровица — Петко М. Петров

 

НАРОДНИ СЪВЕТНИЦИ В КМЕТСТВОТО

1. Горния край на селото, Луково и Краище — Димитър Леков Ангелов

2. Долния край на селото, Забачовец, Издримец, Габровица — Георги Ив. Пешев

 

КМЕТ — Петко Митов Петров

СЕКРЕТАР — Магдалена Миткова Георгиева

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето от обществено-политическите и масови организации и институти в село и гара Бов са общи, а само някои от тях са разделени и се дават поотделно.

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЦЕХОВЕ, УЧАСТЪЦИ И УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Цех „Картонаж” — Павел Павлов — началник

2. Цех „Диабаз” — инж. Божидар Александров — нач.

3. Цех „Каменни кариери” — Димитър Леков — началник

4. Цех „Релейни комплекти” към ЗШИ „КОМ” — Валентин Радев — началник

5. Книговезки цех към АПК — Илия Симеонов — отговорник

6. НОУ „Кирил и Методи” — Найден Стоименов — директор

7. ЦДГ „Христо Коцев” — Графка Вачева — директор

 

122

 

 

8. ЖП гара Бов — Адам Георгиев — началник

9. Поща — Елена Митова — началник

10. Почивна станция „Издримец” — Петър Стоянов Петров — управ.

11. Тягова ел. подстанция — Кръстю Марков — началник

12. ЖП ел. подстанция — Васил Г. Кънчев — началник

13. Ел. подрайон — Цено Симеонов — началник

14. Търговия — Петър Дим. Петров — стоковед

15. Здравна служба — д-р Панайотова — гл. лекар

16. Ветеринарна лечебница — д-р Милан Джоков — вет. лекар

 

 

3. ПАРТИЙНИ СЕКРЕТАРИ

1. Благой Н. Благоев — 1944 г. до VI. 1946 г.

2. Ради Ц. Колев — 1946 г. до 1951 г.

3. Христо Ангелов Колев — 1951 г. до XI. 1951 г.

4. Радой П. Стефанов — XI. 1952 г. до XI. 1953 г.

6. Алекси М. Томов — 8. XI. 1953 г. до 1957 г.

7. Ради Цонев Колев — VI. 1957 г. до 20. XI. 1957 г.

8. Петко Т. Леков — XI. 1957 г. до XI. 1961 г

9. Веселин Кр Гергов 1962 г. до IV. 1964 г.

10. Благой П. Пешев — V. 1904 г. до 1967 г.

11. Ради Ц. Колев — XI. 1967 г. до IX. 1968 г.

12. Петко Т. Леков — IX. 1968 г. до II. 1970 г.

13. Веселин Кр. Гергов — II. 1970 г. до X. 1972 г.

14. Елена П. Петрова — X. 1972 г. до X. 1977 г.

15. Кръстю Г. Марков — XI. 1977 г. до 1979 г.

16. Графка Г. Вачева — II. 1979 г. — 1982 г.

 

123

 

 

 

4. ПО-ВАЖНИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

 

 

= Бов винаги е било община, с изключение на периода от 1959 до 1976 и след 1979 година, когато сме били и сме към Своге.

 

= Първоначално общината е била в селото, а през 1931 година е пренесена на гарата.

 

= В различните периоди към община Бов са били и следните села: Заселе, Зимевица, Заноге, Губислав и Лакатник — за кратки периоди.

 

= До 1957 година в село Бов не е имало пълномощник, а и след това не е имало винаги. В различни периоди пълномощници и кметове в село Бов са били: Иван Димитров Христов, Иван Георгиев Николов, Крум Петков Симеонов и Петко Митов Петров. Преди това — от 1931 до 1936/37 година — Ганчо Кръстев, а преди Иван Дим. Христов — за около две години — Алекси Митов Томов.

 

 

125

 

 

 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СЪВЕТИ И КМЕТОВЕ

 

 

126

 

 

 

6. ЗАПИСАНО НА ПАМЕТНИКА В СЕЛО БОВ

 

I. Убити през Отечествената война

1. Христо Коцев Иванов

2. Христо Д. Христов

3. Свилен П. Метров

4. Мито П. Томов

5. Златко Г. Ганчев

6. Цветко Л. Цонев

 

II. Убити през 1912-1913 година

1. Никола Ив. Дангов — мл. подофицер

2. Стоян Ал. Стамболийски — мл. подофицер

3. Петър Вл. Бачов — редник

4. Никола Въл. Овчарски

5. Митър М. Барутчийски

6. Ангел П. Лагярски

7. Илия В. Тренин

8. Тодор В. Пенчов

9. Леко К. Робов

10. Кръстьо В. Минов

11. Петър Ст. Бульов

 

III. 1915-1918 година

1. Петър К. Бонин — редник

2. Кола М. Джамбазин — „

3. Тодор К. Кацарски — „

4. Иван Л. Мърчов — „

5. Кръстьо Ст. Калейски — „

6. Алексо Ив. Пенов

7. Иван Цв. Бекярски

8. Петър М. Радин

9. Георги М. Луковски

10. Тома К. Спахийски

11. Георги П. Лагярски

12. Марко Ил. Тупански

13. Киро Хр. Рогарски

14. Алексо В. Лудов

15. Стамен Ил. Стаменов

16. Георги П. Еленин

17. Филип Кр. Барутчийски

18. Иван Л. Колев

19. Павел Ив. Панов

20. Кръстан Т. Михайлов

21. Тома Кр. Кинчев

22. Стоян П. Данчов

23. Никола Т. Михайлов

24. Митър Л. Робов — редник

25. Стоян М. Щимарски — „

 

127

 

 

26. Димитър Ст. Бабчански

27. Петко Ил. Пенов

29. Митър К. Железарски

30. Иван Л. Кръстев

 

 

7. УЧАСТНИЦИ В БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ

 

Първо движение

1. Инициативен комитет за написване история на село Бов

2. Състав на ръководството на масово-политическите организации

3. Партийни секретари

4. Председатели на съвета и кметове

5. По-характерни строежи след априлския пленум на ЦК на БКП

6. Загинали бовчани във войните — надпис на паметника в с. Бов

7. Участници в бригадирското движение

 1 смяна по 2 месеца в гр. Разлог — строителство на ВЕЦ

1. Трайко Григоров Петров

2. Борис Григоров Барутчийски

3. Исай Алексов Бекярски

4. Георги Ангелов Леков

5. Митко Григоров Леков

 

През м. XI и ХII на 1949 година в Димитровград — строителство на Азотно-торовия завод

1. Алекси Цветков Леков

2. Георги Кръстанов Гергов

 

[Previous]

[Back to Index]