Страници за историческото развитие на село Бов

Илия Петков

 

ПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

 

I. ПАРТИЙНИ ДЕЯТЕЛИ И КЛАСИЦИ НА МАРКСИЗМА-ЛЕ1ШНИЗМА

    1. Димитров, Г. Доклал пред Петия конгрес на БКП

    2. Живков, Т Доклад пред Х, XI, и XII конгрес на БКП

    3. Живков, Т. Слово по случай чествуването 1300-годишнината

    4. Ленин, В. И., Избрани произведения в пет тома, т. 2 и 5. С., 1977 г.

    5. Маркс, К. Парижката комуна.

    6. Програма на Българската комунистическа партия

 

II. ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНА ЛИТЕРАТУРА

    1. Анков, М. Спомени от размирните години 1872-1878 г., С., 1936 г.

    2. Антим, анхимадрит, Манастира „Седем престола”, С., 1947 г.

    3. Василев, А. Български възрожденски майстори, С., 1965 г.

    4. Геров. Б. Проучвания върху западногерманските земи през римско време, част II, годишник на СУ, ФЗФ, т. XII

    5. Георгиев, М Икономическото минало на гр. София. Софийско. С., 1926 г.

    6. Делирадев, П. и Михайлов Ст. Екскурзия 1942-1444 г С., 1959 г.

    7. Динев, Л. Селищна област на Искърския пролом Г.С.У. ИФФ XXXIX.

    8. Динев, Д. Искърски пролом, С., 1958 г.

    9. Дойчев, Л. Левски в светлина, С., 1943 г.

    10. Златарски, В България при Асеновци /1187-1280/, т. III, С., 1940 г.

    11. Захариев, Ст. Географско-статистическо описание на Татарпазарджийската кааза с карти и таблица с различни старини и паметници, Виена 1870 г.

    12. Иречек, К Пътни бележки за Средна гора и Родопските планини, периодично списание на българското книжовно дружество от 1884, кн 8.

    13. Ихчев, Д. А. Материали за историята ни под турско робство, Известие на историческото дружество, кн. I, 1906 г.

    14. Кратка българска енциклопедия, т. I.

    15. Милчев, Е., Пиков, М , Георгиев М., По река Искър, С., 1961 г.

    16. Минков, Дикова, Георгиев. По река Искър, С., 1965 г.

    17. Минков, В. Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места, С., 1943 г.

    18. Миятев, Кр. Архитектурата на Средновековна България, С., 1965 г.

    19. Миятев. Кр. Кратка история на българската архитектура. БАН, С., 1965 г.

    20. Мутафчиев, П. Боженски надпис, БАН, год. XII.

    21. Мутафчиев, П. Из нашите Старопланински манастири, СБА, XIXIX, С., 1931 г.

    22. Ников, П. Турското завоевание на България и съдбата на последните Шишмановци, БИБ, год, I. кн. I, стр 112-159.

    23. Петков, Н. Предисторически изследвания на Софийското поле и Софийската околност, ГНИ. год. VI, 1932-1934.

    14. Петков, Н., Могили и други находки от Софийско — Известие на българския археологически институт, т. VII, 1932-1933 г.

 

114

 

 

    25. Петков. Н. Могили и некрополи в Софийско — Известие на българския археологически институт, т. XIII, С., 1939 г.

    26. Стойков, Р. Селищни имена в западната половина на България през XVI в.

    27. Топалов, А. и Спилков, А. Седемте престола, С., 1947 г.

    28 Цветкова, Б. Извънредни данъци и държавни повинности в българските земи под турска власт, С., 1958 г.

 

III. МЕМОАРИ А И ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

    1. Боян

    2 Вазов, Ив., Събрани съчинения,С , 1956 г., т. 11 и 19.

    3. Вълчев Йор., Сигнали за атака, С., 1969 г.

    4. Гарванова, В.. Сърдето ми докато тупти. С., 1974 г.

    5. Гарвански. Н., Не всичко може да се забрави, С., 1974 г.

    6. Георгиев, Здр., Когато умирахме, С., 1973 г.

    7. Митев, К., Сред бурите, С.

    8. Трънски, Сл., Неотдавна.

 

IV. АРХИВ

    1. Архив на читалище „Хр. Коцев” — гара Бов

    2. Библиотека „Кирил и Методий”

    — Извори за българската история, г. XIII. С., 1966 г.

    Наименования на български селища в турски документи на Ориенталския отдел на НБ от XIV, XV. XVII и XVIII, Известие на НБ за 1959, т. I, София, 1961 г.

    — Архив за поселищни проучвания, II, 1939-1940, кн. 1.

    — Турски извори за българската история, т. XX, Издание на БАН, 1974 г.

 

    3. Доклад за чествуване годишнините на ППО, на Хр. Коцев, К. Митев, на физкултурния клуб и годишните отчети на различните организации

    4. Доклад за чествуване годишнини на ППО в с. Лакатник, Софийско

    5. Летописна книга на гара Бов и дневници за КМР, за дейността на смесения хор и театралния състав.

    6. ОПА — Документи за периода 1938-1944 г.

 

V. ПИСМЕНИ СПОМЕНИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕСТНИ ДЕЙЦИ

    1. Асен Леков Цонев

    2. Атанас Георгиев Цонев

    3. Благой Николов Благоев

    4. Божана Атанасова Митева

    5. Георги Пешев Щимарски

    6. Григор Георгиев Цонев

    7. инж. Димитър Иванов Николов /Митко Попов/.

    8. Елена Петкова Петрова

    9. Иван Георгиев Николов

    10. Иван Тодоров Ковачев

    11. Милчо Александров Вутов

    12. Павел Стефанов Павлов

    13. Петко поп Иванов

 

115

 

 

    14. Ради Цонев Колев

    15. Трендафил Славов Иванов

    16. Цветко Лагярски

    17. Найден Стоименов Стаменов

 

VI. ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ

    1. В. „Софийска правда” — различни броеве

    2. В. „Работническо дело”, 15. XII. 1932 г.

    3. В. „Димитровско знаме”, бр. 47, 12. VI. 1979 г.

    4. В. „Устрем” — Своге, бр. 11 от 12 юни 1976 г. и други броеве

    5. В. „Сто години училище в с. Бов” — брой единствен

    6. Сп. „Отечество"

    7. Сп. „Наша Родина”, № 2-3, София, год. XIV, март 1967 г., стр. 28.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]