Институт за История

ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE


том IX
Произведения на Теофилакт Охридски, архиепископ български, отнасящи се до българската история
част 1

Стоян Ив. Маслев

Проучвания върху някои произведения на Теофилакт Охридски

I. Хронологическо и просопографско изследване на писмата на Теофилакт Охридски. II. Критично проучване на текста на някои писма на Теофилакт Охридски и „Мъченичеството на 15-те тивериуполски мъченици", издадени в Patrologia graeca

Theophylacti Achridensis, archiepiscopi Bulgariae, scripta ad historiam Bulgariae pertinentia
Pars prior

elaboravit Stojan Iv. Maslev


Издание на Българската Академия на Науките
София, 19
74
 

Галерия от сканове В .pdf формат  (8.2 Мб) Взети от www.mediafire.com
Gallery of scans In .pdf format  (8.2 Mb) Copied from www.mediafire.com


  Увод . . . . . 5

ЧАСТ I. Хронологическо и просопографско изследване на писмата на Теофилакт Охридски . . . . . 6

F 1 (— L 2b) — Безименно . . . . . 17
L 2а — до великия доместик Адриан Комнин . . . . . 17
F 3 — до Махитаря . . . . . 18
F 6 и L 19 — до Мерментопула . . . . . 18
L 27 — до навпактския митрополит Хрисоверг . . . . . 18
М 27 — до Михаил Халкидонски . . . . . 18
F 2 (= L 4), L 12 — до Йоан Дука, шурей на императора . . . . . 19
М 24, М 30, М 34 и М 43 — до великия доместик Адриан Комнин и М 41 — до Никифор Вриений, зет на императора . . . . . 23
F 4, F 13 и М 3 — до патриарха Николай Граматик . . . . . 25
М 42 и М 46 — до Йоан Перивлептин . . . . . 26
М 4, М 23, М 26, М 37 — до Григорий Таронит . . . . . 26
F 8 — до Йоан Сервлиас . . . . . 27
F 7, F 9, М 44, М 47, М 73 — М 75 и L 31 — до Михаил Пантехни, М 69 и М 72, а вероятно също М 60 — М 62 до проедър и проксим Пантехни . . . . . 28
F 14 — до Пакуриан, М 7 — до Григорий Пакуриан, зет на великия друнгарий, и М 25 — до севаста Николай Пакуриан . . . . . 32
М 35 — до хартофилакса . . . . . 34
М 9, L 3 и М 36 — до учителя на Великата църква Никита и L 32 — до Никита Политне . . . . . 35
М 19 (= L 24), М 21 (= L 26) и L 33 — до Анем . . . . . 36
М 38, М 39, М 56 и М 57 — до главния лекар Николай Каликъл . . . . . 37
М 40 — до началника на философите Смирненски . . . . . 38
М 8 и М 10 — до Офеомах, М 45 — до философа Йоан, вероятно Офеомах . . . . . 38
F 5, L 34, L 35, — до Теофилакт Ромейски . . . . . 39
M 11 — до солунския митрополит Теодул . . . . . 40
М 31 — до Вриений, сват на императора, и М 50 — до Вриений — драчки дука . . . . . 41
М 51 — до неизвестно . . . . . 43
L 29 — до Симеон, игумен на манастиря в Анапъл . . . . . 44
L 5, L 9 и М 12 — до „кесаря Никифор Мелисин" (?) . . . . . 45
L 6, L, 7, L 8, L 16, L 17, L 18, L 20 — до Йоан Комнин, син на севастократора, L 13а — вероятно до същия, М 68 — до дука на гр. Бер Константин Комнин, син на севастократора . . . . . 49
L 13 — до Таронитопул, дука на Скопие . . . . . 59
М 63, М 64, вероятно и М 1 — до севаст Константин Дука . . . . . 61
М 33 — до Йоан, писаря на Палеолог, и М 70 — до Палеолог . . . . . 64
М 6, М 71, L 23 L 30 — до Григорий Каматир . . . . . 65
М 55 — до императорския лекар Никита . . . . . 69
М 11 и М 22 — до епископа на Керкира (Корфу) . . . . . 70
F 17, F 18, F 19, М 32 — до Триадишкия епископ . . . . . 72
F 20 — от посланието до арменеца Тиваний и L 10 — до Деволския епископ . . . . . 73
М 65 — до магистър Йоан Пантехни . . . . . 73
L 1 — до деспина Мария . . . . . 74
L 22, М 5 и F 10 — до хартофилакса Никифор . . . . . 75
F 11, М 14, М 58 и М 66 — до Китърския епископ, М 67 — до Дебърския епископ . . . . . 76
F 16 — до Видинския епископ . . . . . 77
F 15 и М 13 — до Семнонския епископ . . . . . 78
М 29 — до Никита, дякон на халкидонския епископ . . . . . 79
М 48 — до обучените от него българи . . . . . 80
М 53 — до Макремволит, управител на Преспа . . . . . 82
L 15 и L 28 — до Пелагонийския епископ . . . . . 83

Някои изводи . . . . . 83

Хронологическа таблица на писмата на Теофилакт Охридски . . . . . 85
Сравнителна таблица на реда на писмата във Ватиканските ръкописи (432 и 509) и Будапещенския ръкопис, от една страна, и в изданието у Migne, от друга страна . . . . . 87
 
ЧАСТ II. Критично проучване на текста на някои писма на Теофилакт Охридски и „Мъченичеството на 15-те тивериуполски мъченици", издадени в Patrologia graeca . . . . . 88

Писма, публикувани от Finetti № 1 (с. 88—92), 3 (с. 92), 4 (с. 92—94) 5 (с. 94), 7 (с. 94), 9 (с. 94—95), 11 (с. 95—96), 13 (с. 96), 14 (с. 96—98), 15 (с. 98), 16 (с. 98—99), 18 (с. 100), 19 (с. 102)

Писма, публикувани от Meursius : № 1 (с. 102—104), 5 (с. 104—105), 6 (с. 105—106), 7 (с. 106—107), 8 (с. 107), 9 (с. 107—108), 10 (с. 108), 17 (с. 108—109), 19 (с. 109—110), 21 (с. 110—111), 24 (с. 112), 27 (с. 112—113), 29 (с. 113), 30 (с. 113—116), 32 (с. 116), 33 (с. 116), 34 (с. 116), 35 (с. 116—117), 38 (с. 117), 39 (с. 117), 41 (с. 117—121), 43 (с. 121—123), 44 (с. 123), 45 (с. 123—124), 46 (с. 124), 48 (с. 124), 51 (с. 124), 55 (с. 124—125), 56 (с. 125), 57 (с. 125), 58 (с. 126), 59 (с. 126), 61 (с. 126—127), 63 (с. 127), 64 (с. 127), 65 (с. 127—128), 67 (с. 128), 70 (с. 128), 71 (с. 128—131), 72 (с. 131), 73 (с. 131)

Писма, публикувани от Lamius : № 1 (с. 131—133), 2 (с. 1336), 3 (с. 133), 5 (с. 133—134), 7 (с. 134— 135), 8 (с. 135), 9 (с. 135—136), 10 (с. 136), 12 (с. 137), 13 (с. 139), 15 (с. 141), 16 (с. 141), 17 (с. 141), 18 (с. 142), 19 (с. 142—143), 20 (с. 143), 22 (с. 143), 23 (с. 143—145), 27 (с. 145), 29 (с. 145—147), 30 (с. 147—148), 32(с. 148), 34 (с. 150)

Бележки към „Мъченичеството на 15-те Тивериуполски мъченици" . . . . . 150

Съкращения . . . . . 175
Резюме . . . . . 175
 

[Back to Main Page]