Институт за Българска История

ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE


том VII

. . .

Издание на Българската Академия на Науките
София, 1968
 

Галерия от сканове В .pdf формат  (31 Мб) В .djvu формат  (7.5 Мб)
Gallery of scans  In .pdf format  (31 Mb) In .djvu format  (7.5 Mb)

Увод // Praefatio  (5-10)

1. Кекавмен. Статегикон  // Cecaumeni Strategicon   . . . . .  11-38
     Пролог към Стратегикона // ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΓΙΚΟΥ  1. Българите наричат имотния "богат". 2. За хусарите. 3. Нахлуване на печенеги във Византия. 4. Император Василий II пленява 14 000 българи. 5. Алусиан обсажда Солун. 6. Печенегите разбиват ромейски войски. 7. Петър Делян превзема Димитриада. 8. Димитър Полемарх превзема Сервия. 9. Михаил Пафлагон разбива войската на българския войвода Ботко и превзема Бояна. 10.  Император Василий II обсажда крепостта Мория. 11. Симеон превзема крепост в Елада. 12. Събиране на данъци. 13. За ангариите и данъците. 14. Въстание на власи и българи. 15. Нравите на власите. 16. Какво разказва Кекавмен за себе си. 17. За топарха. 18. Съвети до императора // 1. Bulgari divitem "βογάτον" nuncupant. 3. De praecursoribus. 4. Patzinatzi Romaniam invadunt. 4. Basilius imperator XIV milia Bulgarorum in captivitatem abducit. 5. Alusianus Thessalonicam oppugnat. 6. Patzinatzi exercitus Romanos profligant. 7. Petrus Delianus Dimitriadem expugnat. 8. Demetrius Polemarchus Serviam expugnat. 9. Michael imperator exercitum Botko, Bulgarorum ducis, profligat et Boianam expugnat. 10. Basilius imperator Moriam oppugnat. 11. Symeon castrum quoddam in Hellade expugnat. 12. De vectigalium exactione. 13. De angariis vectigalibusque. 14. De Blacchorum Bulgarorumque seditione. 15. De Blacchorum moribus. 16. Cecaumeni de vita notitiae. 17. De toparcha. 18. De oficiis regiis

2. Типик на Григорий Бакуриани // Typicon Bacuriani  . . . . .  39-66
    
1. Типик, съставен от Григорий Бакуриани, велик доместик на Запада, за основания от него манастир на пресвета Богородица Петрицонитиса. 2. Глава I. Как е бил основан пресветия манастир на иверийците. 3. Глава II. За даровете и посвещенията, дадени от нас на нашата света църква, за която става дума. 4. Глава III. За освобождаването на основания от нас свет манастир от всякакъв данък. 5. Глава VI. За числото и броя на монасите, за който бе наредено от нас да бъде постоянен, и че измежду тях трябва да има такива, които работят и помагат. 6. Глава VIII. За приготвянето на трапезата и за благоприличното държане и мълчанието, което трябва да пазят прислужващите. 7. Глава IX. За това, как игуменът трябва да разпределя дрехите на братята и парите за тях, а също така и за обувките. 8. Глава XVIII. Нашият манастир трябва да бъде освободен от всякакво административно и насилническо посегателство и от всякакъв вид данък. 9. Глава XXI. Нареждане, дадено от нас на братята, относно моя и на близките ни помен, за яденето и угощението, което им се дава в деня на помена, за раздаването на жълтици на братята в Христа и за това, че трябва да се оказва на тях всякаква помощ. 10. Глава XXIV. За това, че не бива да се допуска презвитер или монах ромей в моя манастир и по каква причина. 11. Глава XXV. За съплеменниците иверийци и наши хора, които са достигнали или ще достигнат до монашеския чин, как трябва да се приемат. 12. Глава XXVI. Икономът и останалите дякони да дават сметка пред игумена, а игуменът да дава сметка пред цялото братство. 13. Глава XXIX. какво постановяваме за трите основани от мене лествици, наречени от нас странноприемници. 14. Глава XXXII. За отчуждаване или продаване на ниви или имоти на лица от манастира. 16. Глава XXIII. Настоящият текст на манастирския устав на често споменавания новооснован с божия помощ наш пресвет манастир да се пази сигурно и нищо от съдържащите се в него [наредби], както са издадени от нас, да не се променя или отстранява или да се обезсилва.  II. 16. За свещените съкровища и честните свети икони и всички останали дарения, определени, посветени и предадени на споменатия наш свет манастир, а също така и за неговия товарен добитък и останалите четириноги. 17. За добитъка. 18. За хрисовулите, които се пазят в Цариград в църквата Света София. 19. За хрисовулите, които се намират и пазят в нашия манастир

3. Завещания на Симватий и Кали Бакуриани // Symbarii Kalisque testamenta  . . . . .  67-78
     1. Завещание на куропалат Симватий Бакуриани, след това приел като монах името Сава. 2. Завещание на Кали, дъщеря на куропалат Василаки, съпруга на куропалат Симватий Бакуриани и след това монахиня Мария

4. Документи на манастира "Богородица Милостива" // Acta monasterii Eleusae  . . . . .  79-94
    
1. Настоящото копие от първообраза на хрисовула на блажения император кир Алексий Комнин. 2. И друг хрисовул на блажения император кир Алексий Комнин, издаден по-късно от първия. 3. Императорско [нареждане] до подчинените на неговото <свето царство> секретики. 4. Друга разпоредба на неговото могъщо и свето царство. 5. Друга разпоредба на  светото негово царство. 6. Друга разпоредба на неговото царство, която потвърждава всичките налични в манастира документи. 7. Практик за предаване на дванадесет зевгаратни парици, подарени ви чрез хрисовули заедно със съответната им земя

5. Новела на Алексий I Комнин // Novella Alexii Comneni  . . . . .  95-101
    
A. Да няма сила противосвидетелствуването срещу робите, които искат да бъдат освободеи, и да се дава църковна благословия и на робите, без чрез това те да се освобождават. B. Новела на императора господар Алексий Комнин, издадена през месец март, 3-и индикт, 6603 година, по молба на Теодул, архиепископ солунски, за да не се дават противосвидетелски показания от господарите на ония роби, които искат да се освободят, но само да оспорват свидетелство, и господарите на робите да ги венчават и да не позволяват незаконно да съжителствуват помежду си, ако не желаят да се лишат от господството си над тях и робите им да бъдат освободени

6. Епaрхийски списъци от средата на XI до средата на XII в. // Notitiae episcopatum  . . . . .  102-111
     A. I Списък от времето на Алексий Комнин - Митрополити и архиепископи, подчинени на Цариградския престол. Архиепископиите. Епископиите, подчинени на българския престол. Епископиите, подчинени на Тесалиника. B. II Списък от времето на Алексий Комнин - Разпоредба, издадена от император Лъв Мъдри, относно реда на престолите на църквите, подчинени на константинополския патриарх. Епископии, зависещи от Тесалоника. Ред на престолите на Първа Юстиниана. C. Списък на Нил Доксопатър - Ред на патриаршеските престоли. Епархии и митрополии, подчинени на цариградския патриарх. D. Списък на архиепископ Йоан Комнин (Дюканжов списък) - Архиепископи на България

7. Никифор Вриений. История // Nicephori Bryenii Historia  . . . . .  112-120
    
1. За произхода на Борил. 2. Българският произход на императрица Екатерина. 3. Йоан Комнин, управител на българите. 4. Печенегите опустошават Тракия и Македония. 5. Въстанието на Георги Войтех. 6. Никифор Вриений, управител на България, устройва заговор срещу Михаил Дука. 7. Печенегите преминават Хемус и опустошават Тракия. 8. Алексий Комнин потегля на поход срещу Василаки. 9. Печенегите се канят да опустошат България // 1. De origine Borilii. 2. De imperatricis Aecatherinae origine Bulgara. 3. De Ioanne Comneno praeside Bulgarorum. 4. Patzinaci Thraciam et Macedoniam vastant. 5. De seditione Georgii Boitachi. 6. Nicephorus Bryennius praeces Bulgariae Michaeli Ducae insidiatur. 7. Patzinaci Chemum transeunt et Thraciam vastant. 8. Alexius Comnenus contra Basilacem exercitum ducit. 9. Patzinaci Bulgariam vastaturi sunt

8. Типици на Евергетидския манастир и на манастирите "Пантократор" и "Архангел Михаил" // Typica monasteriorum Evergetidus, Pantocratoris et Archangeli Michaelis  . . . . .  121-127
    
I. Документи от Евергетидския манастир // I. Acta monasterii Evergetidus 1. Типик на Евергетидския манастир // 1. Typicon Euergetidis
    
II. Документи от манастира Пантократор // II. Acta monasterii Pantocratoris 1. Сведение за типика на Бачковския манастир в архива на манастира Пантократор. 2. Типик на цариградския манастир Пантократор // 1. Notitia typici monasterii Sanctae mariae petritzonitissae in actis monasterii Pantocratoris. 2. Typicon monasterii Pantocratoris
    
III. Типик на манастира Архангел Михаил // III. Excerptum typici monasterii Archangeli Michaelis

9. Типик на манастира "Богородица Космосотира" // Typicon monasterii Kosmosotirae  . . . . .  128-135
 

10. Теодор Продром // Epistola Prodromi  . . . . .  136-139
    
Писмо на Теодор Продром до Михаил Италик, архиепископ на Филипопол // Epistola Prodromi archiepiscopo Philippopolis Italico

11. Документи от лаврата "Св. Атанасий" // Acta Lavrae  . . . . .  140-146
    
1. Документ за определяне граници на имот. 2. Акт на солунския дук Йоан Кондостефан // 1. De finibus praedii documentum. 2. Ioannis Kontostephani ducis Thessalonicensis actum

12. Житие на Никон Метаноите // Niconis vita  . . . . .  147-148
 

13. Йоан Зонара // Ioannis Zonarae  . . . . .  149-208
    
A. История // A. Epitomae Historiarum Libri XVIII 1. Българите нападат Илирик и Тракия. 2. Византийска войска бива победена от българите. 3. Българи и славяни нахлуват чак до Дългата стена. 4. За бунта и смъртта на Виталиан. 5. Аварския хаган построява мост на Дунава. 6. Хаганът изпраща славянски племена да опустошават ромейските земи. 7. Авари нападат Тракия. 8. Аварите опустошават Тракия. 9. Славяни и авари опустошават ромейските области. 10. Император Ираклий предлага мир на хагана. 11. Настаняване на българите в Мизия и основаване на българската държава. 12. Юстиниан Ринотмет воюва срещу славяните. 13. Юстиниан си възвръща престола с помощта на Тервел. 14. Лъв посреща Юстиниан при Месемврия. 15. Българите помагат на византийците в борбата срещу арабите. 16. Българи участвуват в заговора срещу Лъв III. 17. Константин Копроним потегля на поход срещу българите. 18. Константин Копроним разбива българите при Анхиало. 19. Неуспешен поход на Константин Копроним срещу българите. 20. Хан Телериг узнава с хитрост кои са привържениците на Константин Копроним в България. 21. Императрица Ирина укрепява Берое и Анхиало. 22. Война между Константин VI и Кардам. 23. Обединяване на темите Тракия и Македония под един стратег. 24. За поражението на Никифор в България. 25. Михаил Рангаве търпи поражение от българите. 26. Крум търпи поражение от византийската войска. 27. Въстанието на Тома Славянина. 28. Покръстване на българите. 29. Омуртаг сключва мирен договор с Византия. 30. Война между българи и византийци през 894-896 г. 31. Император Александър обижда и заплашва българските пратеници. 32. Поход на Симеон срещу Цариград. 33. Поражение на византийската войска при Анхиало. 34. Роман Лакапин провъзгласява Христофор за съимператор. 35. Война между Симеон и Византия и сключване на мир при Петър. 36. За бунта на комитопулите. 37. Светослав нахлува в България. 38. Преселване на павликяни в Тракия по време на Йоан Цимисхий. 39. Сражения между Светослав и византийци в България. 40. Йоан Цимисхий завладява България. 41. Василий II търпи поражение от българите. 42. Самуил напада Византия. 43. Война между Василий II и Самуил. 44. Василий II покорява България. 45. Печенеги опустошават българските земи. 46. За магистър Прусиан Българина. 47. Василий II, зает с борбата срещу българите, пренебрегва Изтока. 48. Българските земи биват плчкосвани от печенеги. 49. Въстанието на Петър Делян. 50. За бунта на Лъв Торник в Тракия. 51. Печенеги се настаняват в Паристрион. 52. За управителя на България Протевон. 53. Исак Комнин потегля срещу печенегите и се разполага на лагер в Ловеч. 54. Узите преминават Дунава. 55. Дукът на Сердика разбива печенегите. 56. За бунта на Нестор. 57. Войници от Тракия се присъединяват към въстанието на Никифор Вриений. 57. Роберт Гискар превзема Костур и Лариса. 58. Роберт Гискар превзема Костур и Лариса. 59. Преселване на печенеги в Мъгленско. 60. Поява на богомилството. 61. Размирици в Тракия. 62. Боемунд обсажда Драч и други съседни градове. 63. За поселението около Пловдив павликяни // 1. Bulgari Illyricum Thraciamque aggrediuntur. 2. Exercitus Romanus a Bulgaris victus est. 3. Bulgari Slavique usque ad Longos Muros perveniunt. 4. De Vitaliani rebellione et morte. 4. Chaganus Avarum pontem super Danubium stuit. 6. Chaganus gentes Slavorum ad populandas Romanorum terras mittit. 7. Avares Thraciam aggrediuntur. 8. Avares Thraciam populantur. 9. Slavi Avaresque Romanorum provincias castant. 10. Heraclius a Chagano pacem petit. 11. Bulgari in Moesia considunt et regnum condunt. 12. Justinianus Rhinocopimenos bellum contra slavos gerit. 13. Justinianus auxilio Terbelli regnum recuperat. 14. Leo Justinianum in confiniis Messembriae recipit. 15. Bulgari Saracenos Constantinopolim oppugnantes aggrediuntur. 16. Bulgari conjurationis contra Leonem participes fiunt. 17. Contantinus contra Bulgaros exercitum ducit. 18. Contantinus apud Anchialum Bulgaros vincit. 19. Contantinus contra Bulgaros exercitum ducens re infecta recedit. 20. Telerichus dolo Constantini Copronymi cosios in Bulgaria cognoscit. 21. Irena berrhoem Amchialumque munit. 22. De bello a Constantino Cardamo illato. 23. Thraciae Macedoniaeque strategus unus praeficitur. 24. De clade Nicephori in Bulgaria perpessa. 25. Michael a Bulgaris victus est. 26. Crummus ab exercitu Romano profligatus est. 27. De Thomae rebellione. 28. Bulgari christiani fiunt. 29. Omurtagos foedus cum ROmanis jungit. 30. De bello inter Bulgaros Romanosque a. 894-896 gesto. 31. Alexander legatos Bulgarorum contemnit et comminatur. 32. Symeon contra Constantinopolim exercitum ducit. 33. De cladibus ab exercitu Romano apud Anchialum perpessis. 34. Romanus Lacapenus Christophorum diademate ornat. 35. De bellis Symeonis cum Romanis Gestis et de pace Petro regnante pacto. 36. De comitis filorum seditione. 37. Sphentoslavus Bulgariam invadit. 38. Pauliciani Bulgariam Joanne Zimisce regante incolunt. 39. De pareliis a Sphentoslavo cum Romanis in Bulgaria conflictis. 40. Joannes Zimisces Bulgariam capit. 41. Basilius a Bulgaris clades accipit. 42. Samuel imperium Romanum bello eggreditur. 43. De bello a Basilio cum Samuel gesto. 44. Basilius Bulgariam devincit. 45. patzinacae regiones Bulgaras devastant. 46. De Prusiano magistro origine bulgaro. 47. basilius, bellis cum Bulgaris occupatus, Orientem neglegit. 48. Regiones Bulgariae praeda Patzinacarum fiunt. 49. De Petri Deliani seditione. 50. De Leonis Tornicii rebellione. 51. Patzinacae in Paristrio considunt. 52. De Protevone, Bulgariae duce. 53. Isaacus Comnena contra Patzinacas exercitum ducens in confiniis Lovitzae castra ponit. 54. Uzi Istrum transeunt. 55. Dux Serdicae Patzinacas profligat. 56. De Nestori rebellione. 57. Milites Thraces rebellionis Nicephori Bryennii participes fiunt. 58. Robertus Guiscardus Castoriam et Larissam expugnat. 59. De Patzinacis in confiniis Mogleni translatis. 60. De sectae Bogomilorum origine. 61. De bellis intestinis in Thracia ortis. 62. Boemundus Dirrachium et alia vicina oppida oppugnat. 63. De Paulicianis in confiniis Philippopolis translatis

     II. Речник // II. Lexicon - Хемус, Ненамеса, Гепиди, Даки, Еврос, Илири, Истър, Хуни, Пеонци, Панонци, Панония, Склавиния

14. Йоан Кинам. История // Ioannis Cinnami Historia  . . . . .  209-262
    
1. Печенеги нападат българските земи. 2. Йоан Комнин воюва срещу унгарци и сърби. 3. За "мизийската плячка". 4. Кръстоносци преминават през българските земи. 5. Кумани нахлуват в българските земи. 6. Мануил Комнин заселва пленени сърби около София. 7. Нови походи на византийците срещу сърби и унгарци. 8. За градовете Ниш, Браничево, Пелагония. 9. Заговор на Андроник Комнин срещу император Мануил. 10. Събиране на волове и коли от българските земи. 11. Мануил Комнин воюва с куманите. 12. Престой на Мануил комнин в София. 13. Византийска войска преминава през Пловдив и Ниш. 14. Мануел Комнин събира войски в Пловдив, Ниш и София. 15. Сирмий преминава под властта на унгарците. 16. Византийците събират войска в София за война срещу Унгария. 17. Мануил Комнин отново събира войска в българските земи. 18. За робството. 19. Хенрих Лъв, саксонски дук, преминава през София. 20. Мануил Комнин се готви за поход срещу селджуците // 1. Patzinaci regiones Bulgaricas aggrediuntur. 2. Joannes Comnenus contra Hungaros et Serbos bellum gerit. 3. De Moesorum praeda. 4. Crucisignati regiones Bulgaricas transeunt. 5. Cumani in terras Bulgaricas invadunt. 6. Manuel Comnenus captivos Serborum in confiniis Serdicae collocat. 7. Romani iterum contra Serbos Hungarosque castra movent. 8. De Naisso, Branizoba Pelagoniaque notitia. 9. Andronici Comneni contra Manuelem imperatorem conjuratio. 10. De plaustris bovibusque ex regionibus Bulgaricis abductis. 11. Manuel Comnenus contra Cumanos exercitum ducit. 12. Manuel Comnenus Serdicae moratur. 13. Romanorum exercitus per Philippopolim et Naïssum transit. 14. Manuel Comnenus exrcitum in Philippopoli, Naïssi, Serdicaeque colligit. 15. Sirmium in potestatem Hungarorum venit. 16. Romani exercitum Serdicae ad bellum cum Hungaris gerendum colligunt. 17. Manuel Comnenus iterum exercitum in regionibus Bulgaricis colligit. 18. De servitute notitia. 19. Henricus Leo, Saxoniae dux, per Serdicam transit. 20. Manuel Comnenus bellum adversus Turcos parat

15. Писма на Григорий Антиох // Gregorii Antiochi opuscula
 . . . . .  263-272
    
1. Писмо до бившия магистър на риторите Евстатий Солунски, изпратено от София. 2. До господин Евстатий Солунски, син на Катафлорон. 3. Въстание на Асен и Петър
 

Показалец  // Index nominum et rerum  . . . . .  273-288
Съкращения // Abbreviationes  . . . . .  289-290
Използвана литература // Index librorum adhibitorum  . . . . .  291-297
Съдържание // Hoc volumine continentur  . . . . .  298

 

[Back to Main Page]