Институт за Българска История

ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE


том V

. . .

Издание на Българската Академия на Науките
София, 1964
 

Галерия от сканове В .pdf формат  (171 Мб) В .djvu формат  (73 Мб)
Gallery of scans  In .pdf format  (171 Mb) In .djvu format  (73 Mb)

Увод // Praefatio  (5-8)

1. Книга на епарха // Eparchicon biblion  . . . . .  9-11
     1. За сирикариите. 2. За отониопратите или платнарите  // 1. De sericariis. 2. De othoniopratis vel linteariis

2. За седемте климата на земята // De septem climatibus  . . . . .  12-13
    
Географското положение на Дунав и Черно море // De Danubii marisque Pontici positione geographica

3. Житие за Власий Аморийски // Vita Blasii Amoriensis  . . . . .  14-18
     1. Власий продаден на българите. 2. Българския княз изпраща пратеници в Рим. 3. Славяни опустошават Пелопонес // 1. Blasius Bulgaris venditur. 2. Legati a principe Bulgarorum Roman mittuntur. 3. Slavi Peloponnesum vastant

4. Йоан Камениат. За превземането на град Солун // Ioannis Cameniatae. De excidio Thessalonicensi  . . . . .  19-59
    
1. Описание на Солун и неговите околности. 2. За обсадата и разрушението на Солун // 1. Descriptio Thessalonicae eiusque regionis. 2. De obsidione excidioque Thessalonicae

5. "Чудото" на Св. Георги // Miraculum S. Georgii  . . . . .  60-67
    
Повествование за необикновеното чудо на светия всеславен великомъченик Георги, извършено от него спрямо попадналото в плен и неочаквано спасено момче

6. Методий Патарски. Разказ за царството на народите // Methodii Patarensis. Narratio de gentium regno  . . . . .  68
     Известие за българите // De Bulgaris notitia

7. Арета Кесарийски. Съчинения // Arethae opuscula  . . . . .  69-74
    
1. До император Роман. 2. До Григорий, митрополит на Ефес. 3. Схолии на Арета Кесарийски // 1. Romano imperatori. 2. Gregorio metropolitae Ephesi. 3. Scholia

8. Житие на Мария Нова // Vita Mariae Iunioris  . . . . .  75-81
    
1. Поход на Симеон срещу ромеите. 2. Монахиня от България отива в град Виза. 3. Симеон превзема град Виза. 4. За мира, сключен между българи и византийци през 927 г. // 1. Symeon contra Romanos exercitum ducit. 2. Monacha quaedam ex Bulgaria in Byzam pervenit. 3. Symeon Byzam expugnat. 4. De pace anno 927 inter Bulgaros Romanosque juncta

9. Слова за мира с българите // De pace cum Bulgaris homilia  . . . . .  82-101
    
 

10. Житие на Герман Козинитски // Vita Sancti Germani  . . . . .  102-106
    
Герман идва в Македония // Germanis in Macedoniam venit

11. Продължителят на Теофан. Хронография // Theophanis Continuati Chronographia  . . . . .  107-139
    
1. Михаил Рангаве победен от българите. 2. Поражението на император Никифор в България. 3. Войните между българи и ромеи през царуването на Михаил Рангаве. 4. Война между българи и ромеи. 5. Византийците укрепяват градове в Тракия и Македония. 6. Сключване на тридесетгодишния мир между българи и ромеи. 7. За царуването на Михаил Аморийски. 8. Действията на Омуртаг против Тома. 9. Покръстване на българите. 10. Мир на българите с Византия. 11. Произходът на Василий Македонец. 12. Борба на Василий Македонец с един българин. 13. Василий изпраща на българите архиепископ и епископи. 14. Войната между българи и ромеи в 894-896 г. 15. Българи и араби в началото на X в. 16. Славяните Гаврилопул и Василица облагодетелствувани от Александър. 17. Нарушение на мира между българи и ромеи при император Александър. 18. За славянина Василица. 19. Поход на Симеон срещу Цариград. 20. Отстраняването на Василица. 21. Преговори с печенегите за война против българите. 22. Завземането на Одрин от българите. 23. Битката при Анхиало между българи и ромеи. 24. Рендакис съчинява лъжливи писма до българите. 25. Българите достигат Катасирти. 26. Походът на българите до предградията на Цариград. 27. Нов поход на българите срещу Цариград. 28. превземане на Одрин от цар Симеон. 29. Срещата на цар Симеон с император Роман Лакапин. 30. Смъртта на цар Симеон и сключване на българо-византийския мир. 31. Въстанието на Иван, брат на цар Петър. 32. Бунтът на Михаик, брат на цар Петър. 33. Българската царица мария отива в Цариград с децата си. 34. Нападения на маджарите в ромейска земя. 35. Император Роман, синът на Константин, праща послание до българите. 36. Ново нападение на маджарите // 1. Michael Rangabe a Bulgaris vincetur. 2. De Nicephori clade in Bulgaria perpessa. 3. De bellis inter Bulgaros et Romanos ortis Michaele Rangabe regnante. 4. Bulgari contra Romanos pugnant. 5. Romani urbes in Thracia Macedoniaque e fundamentis excitant. 6. Bulgari cum Romanis foedera jungunt. 7. De Michaelis Amoriensis regno. 8. Omurtag contra Thomam exercitum ducit. 9. Bulgari christiani fiunt. 10. De pace inter Bulgaros Romanosque orta. 11. De Basilii Macedonia origine. 12. Basilius Macedo cum Bulgaro quodam luctat. 13. Basilius Bulgaris archiepiscopum episcoposque mittit. 14. De bello inter Bulgaros Romanosque a. 894-896 gesto. 15. Notitiae de Bulgaris Saracenisque saeculo X. ineunte. 16. Alexander Gabrielopulium Basilitzamque slavos ortos, beneficiis ornat. 17. Alexander pacem cum Bulgaris iunctam rumpit. 18. De Basilitza origine Slavo notitia. 19. Symeon contra Constantinopolim exercitum ducit. 20. Basilirza ab aula remotus est. 21. Joannes Vogas cum Patzinatzis paciscitur de bello contra Bulgaris ineundo. 22. Bulgari Adrianopolim accupant. 23. Bulgari cum Romanis ad ripas Acheloi pugnant. 24. Rendacius litteras falsas ad Bulgaros conficit. 25. Bulgari usque ad Katasyrtas progrediunur. 26. Bulgari suburbia Constantinopolis aggrediuntur. 27. Bulgari iterum in Constantinopolim castra movent. 28. Symeon Adrianopolim expugnat. 29. De congressu inter Symeonem et Romanum Lacapenum facto. 30. Mortuo Symeone Bulgari cum Romanis pacem jungunt. 31. De Joannis, Petri fratris, seditione. 32. De Michaelis, Petri fratris, seditione. 33. Maria, regina Bulgarorum, in Constantinopolim cum filiis pervenit. 34. Ugri terras Romanas aggrediuntur. 35. Romanus, filius Constantini, litteras ad Bulgaros mittit. 36. Ugri iterum terras Romanas aggrediuntur

12. Лъв Граматик. Хронография // Leonis Grammatici. Chronographia  . . . . .  140-168
    
1. Деций, убит от готи в Долна Мизия. 2. Готите минават Дунава. 3. Емилиан, предводител на войската в Мизия. 4. Аврелиан, убит в Кенофрурион. 5. Убийците на Тацит и Аврелиан са наказани в Перинт. 6. Войната между Константин I и Лициний. 7. Константиновият син Констанций управлява Тракия. 8. Война с готите в Тракия и смъртта на Валент при Одрин. 9. Готите опустошават Тракия. 10. Аркадиопол, град в Тракия. 11. Аварите, потомци на готите. 12. Зенон пребивава в Тракия. 13. Бунтът на Виталиан. 14. Гибелта на Виталиан. 15. Земетресение разрушава мизийския град Помпейопол. 16. Хуни оустошават Тракия. 17. Войната между Маврикий и аварите. 18. Византийската войска отказва да прекара зимата в земите на славяните. 19. Аварите опустошават Тракия. 20. Аварите стигат до Дългата стена. 21. Авари обсаждат Цариград. 22. Българите се установяват в Мизия. 23. Славяни воюват във византийската войска против арабите. 24. Юстиниан II отново завзема властта с помощта на българския хан Тервел. 25. Тервел получава областта, наречена Загора. 26. Българите опустошават Тракия до Цариград. 27. Българи, съюзници на арабите. 28. Българи участвуват в заговора срещу Лъв II. 29. Павликяни, заселени в Тракия. 30. Славянинът Никита, цариградски патриарх. 31. Константин V Копроним отива на поход срещу българите. 32. Българи и византийци се сражават при Ахелой. 33. Нов поход на Константин V Копроним срещу българите. 34. Смъртта на патриарх Никита, славянин. 35. Императрица Ирина покорява славянските племенна в Елада и възстановява Бероя и Анхиало. 36. Константин VI воюва срещу българите. 37.  Константин VI воюва с Кардам. 38. Гибелта на Никифор I в България. Ставракий, син на Никифор. 39. Византийците търпят поражение при Версиникия. 40. Крум обсажда Одрин и стига до Цариград. 41. Византийци преселени в България отвъд Дунава. 42. Българите нападат Тракия и Македония. 43. Покръстването на българите. 44. Българинът Петър участвува в заговора срещу кесар Варда. 45. Българинът Петър участвува в заговор срещу Михаил III. 46. Симеон воюва срещу византийците. 47. Александър облагодетелствува Гавриопул и славянина Василица. 48. Симеон провожда пратеници при Александър. 49. Нов поход на Симеон към Цариград. 50. Йоан Вогас настройва печенегите срещу Симеон. 51. Симеон превзема Одрин. 52. Сражението при Ахелой между византийци и българи. 53. Българи се сражават срещу византийци при Катасирти и Термопол. 54. Българите опожаряват предградия на Цариград. 55. Симеон отново настъпва към Цариград. 56. Симеон отново превзема Одрин. 57. Симеон достига до Цариград. Роман Лакапин моли за мир. 58. Смъртта на Симеон. Неговият наследник Петър сключва мир с Византийската империя. 59. Бунт на Йоан, брат на българския цар Петър. 60. Унгарци нападат Тракия // 1. Decius a Gothis in Moesia Inferiore interficitur. 2. Gothis Istrum superant. 3. De Aemiliano Moesiae praetore. 4. Aurelianus Coenofrurii interficitur. 5. Taciti Aurelianique interfectores Perinthi poenas solvunt. 6. De bello inter Constantinum et Licinium orto. 7. Constantinius Constantini filius Thraciae praeest. 8. De bello contra Gothos in Thracia gesto et de Valentis apud Hadrianopolim interitu. 9. Gothis Thraciam vastant. 10. De Arcadiopoli Thraciae. 11. Avares e Gothis originem ducunt. 12. De Zenone in Thracia degente. 13. De Vitaliani rebellione. 14. De Vitaliani exitu. 15. Pompeiopolis Thraciae terrae motu diruitur. 16. Hunni Thraciam vastant. 17. Mauricius contra Avares pugnat. 18. Exercitus Romanorum in terris Slavorum hiemare recusat. 19. Avares Thraciam vastant. 20. Avares usque ad Londum murum perveniunt. 21. Avares Constantinopolim oppugnant. 22. Bulgari in Moesia considunt. 23. Slavi in exercitu Romanorum contra Arabes pugnat. 24. Iustinianus auxilio Terbelii im imperium restituitur. 25. Terbellus regionem Zagoriae recipit. 26. Bulgari Thraciam usque ad Constantinopolim vastant. 27. Bulgari socii Arabum fiunt. 28. Bulgari coniurationis contra Leonem participes fiunt. 29. Pauliciani in Thracia considunt. 30. De Niceta Slavo Constantinopolis patriarcha. 31. Constantinus Copronymus contra Bulgaros exercitum ducit. 32. Bulgari contra Romanos apud Acheloum pugnant. 33. Constantinus Copronymus iterum contra Bulgaros exercitum ducit. 34. De Nicetae patriachae origine Slavi exitu. 35. Irena Slavos in Hellade subigit et Berrhoem Anchialumque restaurat. 36. Constantinus VI exercitum adversus Bulgaros ducit. 37. Constantinus VI exercitum adversus Cardamum ducit. 38. Nicephorus I a Bulgaris interficitur. 39. Romani ad Versiniciam cladem accipiunt. 40. Crumus Adrianopolim oppugnat et usque ad Constantinopolim pervenit. 41. Romani in Bulgariam Transdanubiam transferuntur. 42. Bulgari Thraciam Macedniamque invadunt. 43. Bulgari christiani fiunt. 44. Petrus origine Bulgarus in coniuratione contra Bardam versatur. 45. Petrus origine Bulgarus in coniuratione contra Michaelem III versatur. 46. Symeon contra Romanos exercitum ducit. 47. Alexander Gabrielopulum Basilitzamque origine Slavum maximus beneficiis ornat. 48. Symeon legatos ad Alexandrum mittit. 49. Symeon iterum contra Constantinopolim exercitum ducit. 50. Ioannes Bogas Patzinacos contra Symeonem incitat. 51. Symeon Adrianopolim expugnat. 52. De proelio apud Acheloum inter Romanos et Bulgaros commisso. 53. Bulgari contra Romanos ad Katasyrtas Thermopolimque pugnant. 54. Bulgari  Constantinopolis suburbiis ignes iniiciunt. 55. Symeon iterum adversus Constantinopolim exercitum ducit. 56. Symeon iterum adrianopolim expugnat. 57. Symeon Constantinopolim invadit. Romanus Lecapenus pacem petit. 58. De coniuratione Ioannis Petri regis Bulgarorum fratris. 60. Hungari Thraciam invadunt

13. Псевдо-Симеон. Хронография // Pseudo-Symeonis. Chronographia  . . . . .  169-182
    
1. Походът на Крум срещу Цариград. 2. Българите опустошават Тракия. 3. Покръстването на българите. 4. За Петър Българина. 5. За основаването на Адрианопол. 6. Симеон се отправя на поход срещу ромеите. 7. За имената на Хемус, Месемврия и Мидия. 8. Симеон предлага мир на ромеите. 9. Походът на Симеон срещу Цариград. 10. Поражението на ромеите при Ахелой. 11. Рендакис се готви да избяга в България. 12. Българите опустошават околностите на Цариград. 13. Симеон превзема Адрианополо. 14. Преговори за мир между Симеон и Роман. 15. Мир между ромеи и българи. 16. Заговор на Йоан срещу Петър // 1. Crummus contra Constantinopolim exercitum ducit. 2. Bulgari Thraciam vastant. 3. Bulgari christiani fiunt. 4. De Petro Bulgaro. 5. De Hadrianopoli condita. 6. Symeon contra Romanos exercitum ducit. 7. De Haemo, Mesambria Midiaque. 8. Symeon pacem Romanis proponit. 9. Symeon contra Constantinopolem exercitum ducit. 10. Romani apud Acheloen clades accipiunt. 11. Rentaces fugam in Bulgariam parat. 12. Bulgari vicina Constantinopolis vastant. 13. Symeon Adrianopololim expugnat. 14. Symeon et Romanus lecapenus de pace tractant. 15. De pace inter Romanos Bulgarosque iuncta. 16. Ioannes Petro insidiatus est

14. Писмо на цариградския патриарх Теофилакт до българския цар Петър // Theophylacti Constantinopolis patriarchae epistola Petro Bulgarorum regi  . . . . .  183-189
 

15. Константин Багренородни // Constantini Porhyrogeniti  . . . . .  190-229
    
I. За темите // I. De thematibus 1. Войници от армения участвуват във войната срещу българите. 2. За темите на Запад или на Европа // 1. De militibus ex Armenia contra Bulgaros pugnantibus. 2. De thematibus Occidentis, seu Europae

     II. За управлението на държавата // II. De administrando imperio 1. За печенегите и за българите. 2. За императорските пратеници, изпращани от богохранимия град в страната на печенегите с хеландии по река Дунав, Днепър и Днестър. 3. За русите, които пристигат с еднодръвки от Русия в Цариград. 4. За Черна България и Хазария. 5. За народите, съседни на турките. 6. Из хронографията на блажени Теофан. 7. За Далмация и съседните племена. 8. история на тема Далмация. 9. За хърватите и страната, в която сега живеят. 10. За сърбите и страната, в която сега живеят. 11. За народа на печенегите. 12. За родовете на "Каварите" и "Турките". 13. За страната Моравия. 14. Земеописание от Солун до р. Дунав и град Белград, Туркия и Печенегия, чак до хазарската крепост Саркел, до Русия и Некропилите, които се намират на Понтийското море близо до р. Днепър, както и да Херсон и до Босфор, където са градовете на областите, след това Метийското езеро, наричано още и море пора големината си, и до така наречение град Таматарха, освен това и на Зихия, Папагия, Казахия, Алания, Абазгия и чак до града Сотириупол. 15. За славяните в темата Пелопонес за милинги, езерите и за плащания от тях данък, както и за жителите на града Майна и за данъка, плащан от тях. 16. За войната на симеон с маджари и византийци // 1. De Patcinacibus et de Bulgaris. 2. De legatis ab urbe a deo custodita missis in Patcinaciam. 3. De Russis Constantinopolim cum monoxilis venientibus. 4. De nigra Bulgaria et de Chazaria. 5. De gentibus, quae Turcis finitimae sunt. 6. Ex Theophanis Chronographia. 7. De Dalmatia et de populis ei adjacentibus. 8. De themate Dalmatiae narratio. 9. De Chrobatis et de terra, quam nunc incolunt. 10. De Serbiset de terra quam nunc incolunt. 11. De Patcinacium gente. 12. De Cabaris et Turcis. 13. De Moravia. 14. Descriptio tractus a Thessalonica usque ad Danubium. 15. De Peloponnesi thematis Sclavis. 16. Symeon cum Romanis bellum gerit

     III. За церемониала във византийския двор // III. De ceremoniis aulae Byzantinae 1. Какво трябва да се спазва на първи януари, на празника на св. Василий. 2. Поход срещу Крит. 3. Приветствие на идващите от България пратеници към императора. 4. Обращение в писмата до чуждите народи. 5. Точно описание на реда на императорските приеми ... // 1. Quae observanda sint in die festo S. Basilii. 2. Expeditio adversus Cretam. 3. Salutation legatorum a Bulgaris ad imperatorem venientium. 4. Formulae inscriptionum in litteris ad extremos. 5. Exquisita expositio de sacrorum cletoriorum constitutione
 

16. Житие на Павел Латърски Нови // Vita pauli Iunioris in Monte Latro  . . . . .  230
    
1. Писма на българския цар Петър до Павел Нови // 1. De epistolis a Petro, rege Bulgarorum, Paulo Iuniori missis

17. Житие на Лука Нови Стирийски // Vita Lucae Iunioris Steiriotis  . . . . .  231-234
    
A. 1. За планината Йоаница в Гърция. 2. Българите нападат Гърция. 3. Българският цар Петър сключва мир с ромеите. B. 1. Св. Лука предсказва нашествието на българите. 2. Българският цар Симеон воюва срещу ромеите // A. 1. De monte Ioannitza in Hellade sito. 2. Bulgari in Graeciam invadunt. 3. Petrus, rex Bulgarorum, cum Romanis pacem iungit. B. 1. Sanctus Lucas Bulgarorum incursionem praedicat. 2. Symeon, rex Bulgarorum, contra Romanos militat

18. Житие на Лука Стълпник // Vita Lucae Stylitae  . . . . .  235
    
Византийците воюват срещу българите // Romani contra Bulgaros proeliant

19. Новела на император Йоан Цимисхий отностно комеркиона върху заловените роби // Novella imp. Joannis Tzimiscis de vectigali captorum mancipiorum  . . . . .  236-238
 

20. Слово на Антоний Студит // Antonii Studitae  . . . . .  239-241
    
Слово за обсадата на Цариград // De obsidione Constantinopolis oratio

21. Епархийски списък от времето на Йоан Цимисхий // Notitia episcopatuum tempore Ioannis Tzimiscis scripta  . . . . .  242-244
    
Ред на митрополиите, подчинени на апостолския и патриаршески престол на богохранимата столица Цариград

22. Лъв Дякон. История // Leonis Diaconi. Historiae  . . . . .  245-276
    
1. Маджари преминават Дунава. 2. Никифор Фока отказва да плаща данък на българите. 3. Светослав тръгва на поход срещу българите. 4. За изпратените от България невести. 5. За основаването на българската държава. 6. Светослав превзема Филипопол. 7. Сражение между византийци и руси. 8. За Варда Склир. 9. Поражението на византийските войски при Анхиало. 10. Йоан Цимисхий се готви за поход срещу русите. 11. Падането на Преслав. 12. Битката между византийци и руси. 13. Светослав напуска България. 14. Василий II търпи поражение от българите // 1. Ugri Istrum transeunt. 2. Nichephorus pactum Bulgaris pendere negat. 3. Sphendoslabus contra Bulgaros castra movet. 4. De nuptis e Bulgaris missis. 5. De regno Bulgariae condito. 6. Sphendoslabus Philippopolim expugnat. 7. Romani cum Scythis pugnant. 8. De Barda Sclero. 9. De clade Romanorum in confiniis Anchiali accepta. 10. Joannes contra Scythas bellum parat. 11. Romani Praesthlabam oppugnant. 12. De Romanorum cum Thauroscythis pugna. 13. Sphendoslabus Bulgariam relinguit. 14. Basilius Bulgaroctonos a Bulgaris cladem accipit. 15.

23. Анонимен автор. Съчинение за военното изкуство // Anonymi. De re militari liber . . . . .  277-280
     1. Да не се води излишно множество в неприятелска страна. 2. Да не се носят палатки за по-низшите военачалници. 3. За водачите и съгледвачите. 4. За обсадата на крепости // 1. Quare turba inutilis in terras hostium conduci non opus sit. 2. Quare inferieribus ordinibus tabernacula necessaria non sint. 3. De percursoribus et de speculatoribus. 4. De castrorum appugnatione

24. Синаксар на цариградската църква // Sinaxarium ecclesiae Constantinopolitanae  . . . . .  281-294
    
1. Преследване на християни в Тракия. 2. Поход на Константин велики към Дунав срещу готите. 3. Преследване на християни в Мизия и Тракия. 4. Нападение на славяни срещу Солун. 5. Поход на Константин V Копроним срещу българите. 6. За гибелта на Никифор I в България. 7. За Климент Охридски. 8. Война между българи и византийци. 9. Византийско пратеничество в България. 10. Войната между българи и византийци по времето на Лъв III. 11. Война между българи и возантийци по времето на Лъв V. 12. Превземане на Одрин от Крум и преследване на християни от Омуртаг. 13. Преследване на християни в Тракия. 14. Християни от Доростол, войници в римски легион. 15. Преследване на християни в Мизия и Тракия. 16. Готи опустошават Тракия. 17. За похода на Никифор в България. 18. Преследване на християни от Юлиан Отстъпник. 19. За поражението на Никифор в България. 20. За поражението на Валент при Одрин. 21. Българите разбиват арабска войска в Тракия. 22. Юстиниан си възвръща престола с помощта на българите // 1. De persecutione christianorum in Thracia. 2. De Constantini expeditioni contra Gothos. 3. De persecutione christianorum in Moesia et in Thracia. 4. Slavi Thessalonicam aggrediuntur. 5. De Constantini Copronymi expeditione contra Bulgaros. 6. De Nicephori in Bulgaria occiso. 7. De Clementi notitia. 8. De Bulgarorum Romanorumque bello. 9. De Romanorum legatione ad Bulgaros. 10. De bello inter Bulgaros Romanosque. 11. De bello inter Bulgaros Romanosque. 12. De Adrianopolis expugnatione a Krumo et de christianorum persecutione a Omurtago. 13. De christianorum persecutione in Thracia. 14. De christianibus ex Dorostolo in exercitu Romano militantibus. 15. De christianorum persecutione in Moesia et in Thracia. 16. Gothis Thraciam vastant. 17. De Nicephori expeditione in Bulgariam. 18. De christianorum persecutione a Iuliano Apostata. 19. De Nicephori clade in Bulgaria. 20. De Valentis exitu. 21. Bulgari exercitum arabum in Thracia profligant. 22. Justinianus auxilio Terbellis in regnim restituitur

25. Филопатрис // Philopatris  . . . . .  295
    
Диалог // Dialogus

26. Записка на готския топарх // Toparcha Gothicus  . . . . .  296-302
    
1. Едно пътуване на юг от Днепър  // 1. De itinere in regione ad meridiem Danapri sita

27. Чудеса на св. Димитрий Солунски // Miracula Sancti Demetrii (Liber III)  . . . . .  303-305
    
1. Култът на свети Димитрий в Тракия и Македония. 2. Солун превзет от арабите. Нападения на "скити" край Солун // 1. Sanctus Demetrius in Thracia Macedoniaque colitur. 2. De Thessalonica ab Arabis capta et de Scytharum incursionibus in regione Thessalonicae factis

28. Стихотворение от неизвестен автор // Carmen anonymi  . . . . .  306-307
    
На стратега Катакалон // Εἰς στρατηγὸν Κατακαλών

29. Свидас. Азбучник // Suidae. Lexicon  . . . . .  308-310
    
Авар. Базилика. Българи. Даки. Хонза

30. Страбонов епитоматор // Strabonis geographicorum epitome  . . . . .  311
    
Славяни обитават Гърция и Македония

31. Житие на Михаил Малеин от монаха Теофан // Vita Michaelis Maleini auctore Theophano Monacho  . . . . .  312-313
    
Византийци биват победени от българи // Romani a Bulgaris vincuntur

32. Похвално слово на Фотий Тесалийски // Laudatio Photii Thessalonicensis  . . . . .  314-316
    
1. За Солун и неговите околности. 2. Българите опустошават Тесалия. 3. Поход на Василий II срещу българите // 1. De Thessalonica elusque confiniis. 2. Bulgari Thessaliam vastant. 3. Basilius Bulgaroctonus contra Bulgaros exercitum ducit

33. Йоан Геометър, стихотворения // Joannis Geometrae carmina  . . . . .  317-321
    
1. По случай въстанието. 2. За Иверийските грабежи. 3. За българите. 4. За комитопула. 5. За господаря император Никифор. 6. За претърпяното от ромеите поражение в Българската клисура. 7. За раздялата с родината // 1. In seditionem. 2. In Iberorum vastationes. 3. In Bulgaros. 4. In comitem. 5. In dominum Nicephorum imperatorem. 6. De Romanorum cladibus in clisura Bulgarorum perpessis. 7. In egressum ex patria

34. Анонимен автор. Старините на Цариград // Scriptoris anonymi. Patria Constantinopolis  . . . . .  322-326
    
1. За водопроводни тръби, докарани от България. 2. Константин Велики възстановява Плиска, Преслав и Силистра. 3. Статуя на Евфимия в Цариград. 4. Статуи на Велизарий и Тиберий Тракиец в Цариград. 5. Статуя на жената на Юстин Тракиец. 6. За влизането на Тервел в Цариград при повторното възцаряване на Юстиниан II Ринотмет. 7. Статуя в Тракия. 8. Тракийският цар Хемус тръгва на поход срещу Византион. 9. Тиберий Тракиец построява църква. 10. За Тиберий Тракиец. 11. За произхода на Юстин Тракиец. 12. Юстиниан II Ринотмет си възвръща властта с помощта на българите. 13. Гайна вдига бунт в Тракия. 14. За Юстин Тракиец. 15. Българският владетел тръгва на поход срещу Цариград. 16. Славянинът Дамян основава манастир. 17. Юстин Тракиец основава манастир. 18. За тракийския произход на Тиберий // 1. De aqueductis e Bulgaria devectis. 2. Constantinus magnus Pliscobam, Preslabam Dristramque renovat. 3. De Euphemiae statua in Constantinopoli posita. 4. De Belisarii Tiberiique signis in Constantinopoli positis. 5. De Iustini Thracis mulieris statua. 6. Iustiniano Rhinocopimeno regnum recuperante Terbellis Constantinopolim init. 7. De statua in Thracia posita. 8. Haemus Thracum rex in Byzantium exercitum ducit. 9. Tiberius Thrax tempium aedificat. 10. De Tiberio Thrace. 11. De origine Iustini Thracis. 12. Iustinianus Rhinocopimenus auxilio Bulgarorum sibi regnum restituit. 13. Gainas rebellionem in Thracia facit. 14. De Iustino Thrace. 15. Princeps Bulgarorum usque ad Constantonopolim exercitum ducit. 16. Damianus Slavus monasterium condit. 17. Iustinus Thrax monasterium condit. 18. De Tiberii origine Thracica
 

Показалец  // Index nominum et rerum  . . . . .  327-343
Съкращения // Abbreviationes  . . . . .  344
Използвана литература // Index librorum adhibitorum  . . . . .  345-353
Съдържание // Hoc volumine continentur  . . . . .  354-355

 

[Back to Main Page]