Институт за Българска История

ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE


том IV

. . .

Издание на Българската Академия на Науките
София, 1961
 

Галерия от сканове В .pdf формат  (33.5 Мб)  
Gallery of scans  In .pdf format  (33.5 Mb)  

Увод // Praefatio  (5-8)

1. Псевдокалистен. Живот и деяния на Александър Македонски // Pseudo-Calisthenis. Alexandri Macedoni vita et acta  . . . . .  9
     Споменаване на българи, славяни и др. // Notitiae de Bulgaris, Slavis etc.

2. Анонимен ватикански разказ // Narratio anonyma e codice Vaticano  . . . . .  10-15
    
За император Никифор и как оставил костите си в България // Περὶ Νικιφόρου τοῦ βασιλέως καὶ πῶς ἀφίησιν τὰ κῶλυ ἐν Βουλγαρίᾳ

3. Неизвестен автор. Повествование за Лъв, син на Варда Арменец // Scriptoris Incerti. Histora de Leone Armenii Bardae filio  . . . . .  16-24
     1. Ромейските войски търпят поражение от българите. 2. Походът на Крум срещу Цариград // 1. Exercitus Romanus a Bulgaris profligatur. 2. Crummus adversus Constantinopolim exercitum ducit

4. Житие на Николай Студит // Vita Nicolai Studitae  . . . . .  25-27
    
Никифор I тръгва на поход срещу българите // Nicephorus contra Bulgaros arma movet

5. Теодор Студит // Theodorus Studites  . . . . .  28-34
    
A. Малък катехизис - Византийски пленници, убити в България през 814 г. (Повествование за убитите в България християни на света Четиридесетица във връзка с месояденето). B. Писма - 1. Теодор Студит изпратен на заточение в Солун. 2. За българите, наричани и скити. 3. Трябва ли да се избиват българите? 4. Покръстен българин // A. Parva cathechesis - De Romani captivis in Bulgaria occisis (a. 814). B. Epistolae - 1. Theodorus Studites Thessalonicam in exilium mittitur. 2. De Bulgaris qui et Scythae nominantur. 3. An Bulgaris interfici oportent. 4. De quodam Bulgaro Christiano facto

6. Житие на Никифор от Дякон Игнатий // Vita Nicephori auctore Ignatio Diacono  . . . . .  35-37
     Победата на българите при Версиникия. Български обичаи при сключване на договор // Bulgari victoriam de Romanis apud Versiniciani reportant. De foederis iciendi ritu apud Bulgaros

7. Житие на Григорий Декаполит от Дякон Игнатий // Vita Gregorii Decapolitani auctore Ignatio Diacono  . . . . .  38-39
    
1. Славянско нападение около Стримон. 2. Бунт на славяни около Солун // 1. Slavi in regiones Strymoni adiacentes incursiones faciunt. 2. De seditione Slavorum in regione Thessalonicae incolentium

8. Послание на патриарх Христофор // Christophori epistola  . . . . .  40-41
    
Императорът Лъв щял да забие меча си сред България в медното гумно на българския аул // De Leone imperatore ensem suum in media Bulgaria ad aeream eorum aulae aream fixurus

9. Георги Монах. Хроника // Georgii Monachi. Chronicon  . . . . .  42-57
    
1. Българи участвуват в бунта на Виталиан. 2. Земетресение в Мизия по времето на Юстин I. 3. Разливане на Черно море в Тракия. 4. За Тиберий Тракиец. 5. Аваро-византийска война в Мизия. 6. Поход на император Маврикий в Тракия. 7. Император Маврикий заповядва на войската да презимува в земите на славяните и предизвиква бунта на войската. 8. Нападения на перси и авари против Византия. 9. Авари нахлуват в Тракия. 10. Българите се настаняват край Дунава. 11. Установяване на мир в пределите на Византия. 12. Юстиниан II Ринотмет напада земите на македонските славяни. Преселване на славяни в Азия. 13. Юстиниан II Ринотмет си възвръща властта с помощта на българите. 14. Заточението на Юстиниан II Ринотмет. 15. Византийски поход против България. 16. Българите опустошават Тракия до Цариград. 17. Араби плячкосват Тракия. 18. Византийци търсят помощ от българите. 19. Патриарх Никита Славянин. 20. Неуспешен поход на Константин V Копроним против българите. 21. Българите навлизат в Берзития. 22. Поход на Константин V Копроним против българите. 23. Смъртта на патриарх Никита Славянина. 24. Поход на Константин и Ирина против българите. 25. Византийски поход против българите. 26. Кардам иска данък от Византия. 27. Поражението на Никифор I в България. 28. Неуспехът на Михаил Рангаве във войната с българите и свалянето му от престола. 29. Поход на Крум срещу Византия. 30. Българите пращат помощ на Михаил II във войната му срещу Тома Славянин // 1. Bulgari Vitaliani seditionis participes fiunt. 2. De Moesiae terrae motu Iustino imperante. 3. Pontus Euxinus ripas Thraciae inundat. 4. De Tiberio e Thracia oriundo. 5. Romani contra Avares in Moesia pugnant. 6. Mauricius copias in Thraciam ducit. 7. Mauricius exercitum in Slavorum terris hibernare iubet, quod militum seditionem axcitat. 8. Persae Avaresque Romanis bellum inferunt. 9. Avares Thraciam invadunt. 10. Bulgari ad ripam Danubii considunt. 11. Pax in provinciis Romanis restituitur. 12. Iustianis Rhinocopimenus Slavinias invadit. Slavi in Asiam migrant. 13. Iustianis Rhinocopimenus auxilio Bulgarorum sibi regnum restituit. 14. Iustianis Rhinocopimenus in exsilium mittitur. 15. Romani contra Bulgaros proficiscuntur. 16. Bulgari Thraciam asque ad Constantinopolim vastant. 17. Arabes Thraciam populantur. 18. Romani a Bulgaris auxilium petunt. 19. De Niceta Slavo patriarcha. 20. Constantinus Copronymus adversis Bulgaros exercitum ducit. 21. Bulgari in Bersitiam invadunt. 22. Constantinus Copronymus bellum adversus Bulgaros gerit. 23. De Nicetae slavi patriarchae morte. 24. Constantinus et Irena contra Bulgaros bellum gerunt. 25. Romani contra Bulgaros arma movent. 26. Cardamus a Romanis tributum exigit. 27. Nicephorus cladem in Bulgaria accipit. 28. Michael Rangabe in bello contra Bulgaros cladem accipit et regnum deponit. 29. Crumus exercitum contra Romanos ducit. 30. Bulgari auxilio Michaeli in bello contra Tomam Slavum exercitum mittunt

10. Писма на патриарх Фотий // Photii patriarchae epistolae  . . . . .  58-106
    
1. Из посланието на светейшия цариградски патриарх Фотий до княза на България Михаил. В какво се състои работата на един княз. 2. Окръжно послание до източните патриарси, александрийския и другите, както и това, че не трябва да се казва, какво духът изхожда от отца и сина, а от отца само. 3. До монаха и исихаста Арсений, след като му са били изпратени ония из България, които искаха да станат монаси. 4. До Михаил, княз на България. 5. До Михаил, от бога княз на България // 1. Epistola ad Michaelem Bulgariae principem. 2. Encyclica epistola ad archiepiscopales thronos per Orientem obtinentes. 3. Arsenio monacho. 4. Michaeli principi Bulgariae. 5. Michaeli principi Bulgariae

11. Петър Сицилийски // Petri Siculi  . . . . .  107-112
    
Полезна история и опровержение на ереста на манихеите, които се наричат и павликяни, посветена на архиепископа на България // Historia utilis et refutatio atque eversio haereseos Manichaeorum qui et Pauliciani dicuntur Bulgariae archiepiscopo nuncupata
    
1. Павликяни, изпращани в България. 2. Разпространение на правликянското учение // 1. De Paulicianis in Bulgariam missis. 2. De Manichaeorum haereseos propagatione

12. Съборни актове // Acta conciliorum  . . . . .  113-118
    
1. От съборната книга. 2. Светият осми събор. 3. Светият синод праща привет в господа на папа Адриан. 4. Послание от Стилиан, епископ неокесарийски, до папа Стефан V. 5. Из съборното послание на папа Адриан. 6. Кратко изложение на Осмия събор. 7. Пояснение за лъжливия събор на Фотий. 8. Лъжлив събор на Фотий. Актове. 9. Папа Йоан VIII до патриарх Фотий. 10. Послание на папа Йоан VIII до всички епископи. 11. Лъжлив събор на Фотий. Заседание четвърто // 1. Ex libello synodico. 2. Sancta synodus octava. 3. Domino pape hadriano sancta synodus in domino salitem. 4. Epistola Styliani Neocaesareae eposcopi ad Stephanum V papam. 5. E synodica Hadriani papae epistola. 6. Breviarium synodi octavae. 7. Admonitio de pseudosynodo Photii. 8. Pseudosynodus Photiana. Acta. 9. Ioannes VIII papa Photio patriarchae. 10. Epistola Ioannis VIII papae ad omnes episcopos. 11. Pseudosynodus Photiana. Actio quarta

13. Житие на Петър Патриций // Vita Petri Patricii  . . . . .  119
    
Петър Патриций участвува в похода на Никифор I срещу България // Petrus Patricius in Nicephori exercitu contra Bulgaros militat

14. Кратка анонимна хроника // Anonymi chronographia syntomos  . . . . .  120
    
Вести за българите // Notitia de Bulgaris

15. Филотей. Клиторологий // Philothei. Cletorologium  . . . . .  121-128
    
1. Византийски теми. 2. Чинове и служби. 3. За приятелите сарацини, за приятелите българи и пратениците на франките. 4. Рождество Христово, когато се слага трапезата за 19-те акувити // 1. De thematibus imperii Romani. 2. Dignitates officiaque. 3. De Saracenis amicis, Bulgaris amicis et de Francorum legatis. 4. Festum nativitatis Christi, in quo XIX accubituum dapes proponuntur

16. Никифор Скевофилакс // Nichephori Sceuophylactus  . . . . .  129
    
Похвално слово за Теодор Сикиот // Encomium in S. Theodorum Siceotam
    
Проповядване на християнството в Илирик // Christiana fides in Illyrico propagatur

17. Житие на Игнатий от Никита Пафлагонец // Vita Ignatii auctore Niceta Paphlagone  . . . . .  130-131
    
1. Победата на българите при Версиникия. 2. Българите приемат християнството // 1. Bulgari victoriam de Romanis apud versiniciam reportant. 2. Bulgari christiani fiunt

18. Житие на Йоаникий // Vita Ioannicii  . . . . .  132-140
    
А. От монах Сава // A. Auctore Saba Monacho - 1. Византийците воюват с българите. 2. Гибелта на Никифор I в България. 3. Йоаникий спасява византийци, пленени от българите // 1. Romani contra Bulgaros bellum gerunt. 2. De Nicephori in Bulgaria clade. 3. Ioannicius Romanos a Bulgaris captos eripit
    
B. От монах Петър // B. Auctore Petro Monacho - 1. Византийците воюват с българите. 2. Гибелта на Никифор I в България // 1. Romani contra Bulgaros bellum gerunt. 2. De Nicephori in Bulgaria clade
    
C. От Симеон Метафраст // C. Auctore Symeone Metaphraste - 1. Византийците воюват с българите. 2. Гибелта на Никифор I в България. 3. Йоаникий спасява византийци, пленени от българите  // 1. Romani contra Bulgaros bellum gerunt. 2. De Nicephori in Bulgaria clade. 3. Ioannicius Romanos a Bulgaris captos eripit

19. Житие на Теодор Студит // Vita Theodori Studitae  . . . . .  141-145
    
А. От монах Михаил // A. Auctore Michaele Monacho - 1. Гибелта на Никифор I в България. 2. Лъв Арменец воюва с българите в Тракия // 1. De Nicephori in Bulgaria clade. 2. Leo Armenius in Thracia contra Bulgaros pugnat
    
B. От неизвестен автор // B. Auctore anonymo - 1. Гибелта на Никифор I в България. 2. Лъв Арменец воюва с българите в Тракия // 1. De Nicephori in Bulgaria clade. 2. Leo Armenius in Thracia contra Bulgaros pugnat
    
C. От неизвестен автор // C. Auctore anonymo - 1. Гибелта на Никифор I в България. 2. Лъв Арменец воюва в Тракия // 1. De Nicephori in Bulgaria clade. 2. Leo Armenius in Thracia pugnat

20. Епархийски списъци от IX до средата на X в. // Notitiae episcopatuum  . . . . .  146-165
    
A. Списък 8. B. Списък 5. C. Списък 6. D. Списък 9. E. Василиев списък. F. Списък от времето на Лъв I. G. Нов епархийски списък // A. Notitia 8. B. Notitia 5. C. Notitia 6. D. Notitia 9. E. Notitia Basilii. F. Imperatoris Leonis notitia. G. Nova tactica

21. Лъв VI Философ. Тактика // Leonis Philosophi. Tactica  . . . . .  166-174
    
1. Никифор Фока изнамира дървени триболи във войната срещу българите. 2. Боен ред и нрави на турките. 3. Как трябва да се воюва в земята на славяните и антите // 1. De tribolis ligneis a Nicephoro Phoca contra Bulgaros repertis. 2. De acie moribusque Turcorum. 3. Quomodo bellum in terris Sclavorum et antarum gerendum sit

22. Лъв Хиросфакт (Магистър). Преписка // Leonis Choerosphactis. Epistolae  . . . . .  175-184
    
1. Симеон, княз на България, до Лъв Магистър, изпроводен в България като пратеник за първи път. 2. Лъв Магистър до княза на България. 3. Симеон, княз на България, до Лъв Магистър. 4. Лъв Магистър до Симеон, княз на България. 5. Симеон, княз на България, до Лъв Магистър. 6. Лъв Магистър до Симеон, княз на България. 7. Лъв Магистър до Симеон, княз на България. 8. Същият до Симеон, княз на България. 9. Същият до Симеон, княз на България. 10. Същият до Симеон, княз на България. 11. Същият до Симеон, княз на България. 12. Същият до Симеон, княз на България. 13. Лъв Магистър, проконсул, патриций до Симеон, княз на България. 14. Лъв Магистър, проконсул, патриций до Симеон, княз на България. 15. Генезий, магистър, проконсул и патриций, от столицата до Лъв Магистър в Багдад. 16. Магистър, проконсул и патриций Лъв до императора на ромеите Лъв. 17. Прокопий, спатарий и племенник на асикрита, от столицата до Лъв Магистър в Багдад

23. Патриарх Николай Мистик. Писма // Nicolai Constantinopolotani archiepiscopi. Epistolae . . . . .  185-297
     1. До превъзходния всеславен духовен наш син Симеон, княз на България. 2. До предпочтения боголюбим съслужител и чедо наше, архиепископа на България. 3. До Симеон, княз на България. 4. До същия. 5. До същия. 6. До същия. 7. До същия. 8. До същия. 9. До същия. 10. До архиепископа на България. 11. До първия човек на Симеон. 12. До Симеон българина. 13. До същия. 14. До същия. 15. До същия. 16. До същия. 17. До същия. 18. До същия. 19. До същия. 20. До същия. 21. До същия. 22. До същия. 23. До същия. 24. До същия. 25. До същия. 26. До същия. 27. До същия. 28. До същия. 29. До същия. 30. До стратега на Стримон // 1. Ad Symeonem Bulgaricae principem. 2. Ad archiepiscopum Bulgariae. 3. Ad Symeonem Bulgaricae principem. 4. Ad eundem. 5. Ad eundem. 6. Ad eundem. 7. Ad eundem. 8. Ad eundem. 9. Ad eundem. 10. Ad archiepiscopum Bulgariae. 11. Ad primum Symeonis hominem. 12. Ad Symeonem Bulgarum. 13. Ad eundem. 14. Ad eundem. 15. Ad eundem. 16. Ad eundem. 17. Ad eundem. 18. Ad eundem. 19. Ad eundem. 20. Ad eundem. 21. Ad eundem. 22. Ad eundem. 23. Ad eundem. 24. Ad eundem. 25. Ad eundem. 26. Ad eundem. 27. Ad eundem. 28. Ad eundem. 29. Ad eundem. 30. Ad ducem Strymonis

24. Писма на Роман Лакапин до цар Симеон // Romani Lacapeni epistolae  . . . . .  298-314
    
1. До Симеон, владетел на българите. 2. До същия Симеон, княз на България. 3. До същия Симеон, княз на България // 1. Ad Symeonem Bulgarorum dominum. 2. Ad eundem Symeonem Bulgarorum dominum. 3. Ad eundem Symeonem Bulgarorum dominum

25. Житие на Еварест // Vita Evaresti  . . . . .  315-316
    
Византийско пратеничество в България // De Romanorum legatione in Bulgariam missa

26. Житие на Евтимий // Vita Euthymii  . . . . .  317-319
    
1. Лъв VI Мъдри изпраща дарове за българите. 2. За философа Никита Пафлагонски  // 1. Leo Philosophus dona Bulgaris mittit. 2. De Niceta philosopho Paphlagono

27. Йосиф Генезий. Царе // Iosephi Genesii. Reges  . . . . .  320-335
    
1. Победа на българите над император Михаил I Рангаве. 2. За произхода на Тома. 3. Войни между българи и византийци. 4. Българи и византийци сключват мирен договор. 5. Въстанието на Тома. 6. Българите заплашват Византия с война. 7. Войници от Тракия и Македония във византийската войска. 8. За покръстването на българите. 9. Славянин - военачалник на тема Опсикон. 10. Българин - борец в Цариград // 1. Bulgari Michaelem Rangabe imperatorem vincunt. 2. De origine Thomae. 3. De bellis inter Bulgaros Romanosque ortis. 4. Bulgari Romanique foedus pangunt. 5. De insurrectione Thomae. 6. Bulgaris Romanis bellum minantur. 7. De Thracibus Macedonibusque in exercitu Romano militantibus. 8. De conversione Bulgarorum. 9. De Slavo quodam duce thematis Opsiciani. 10. De Bulgaro quodam in Contantinopoli pugilante
 

Показалец  // Index nominum et rerum  . . . . .  336-347
Съкращения // Abbreviationes  . . . . .  348
Използвана литература // Index librorum adhibitorum  . . . . .  349-356
Съдържание // Hoc volumine continentur  . . . . .  357-358

 

[Back to Main Page]