Институт за Българска История

ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE


том III

Съст. и ред. Иван Дуйчев, Геновева Цанкова-Петкова, Василка Тъпкова-Заимова, Любомир Йончев, Петър Тивчев

Издание на Българската Академия на Науките
София, 1960
 

Галерия от сканове В .pdf формат  (100 Мб) В .djvu формат  (7.7 Мб)
Gallery of scans In .pdf format  (100 Mb) In .djvu format  (7.7 Mb)

Увод // Praefatio  (5-16)

1. Деяния на Дазий // Acta Dasii
     Мъченичеството на Св. Дазий // Martirium Sancti Dasii  . . . . .  17-21

2. Йоан Мосхос (Евкрат). Духовна градина // Beati Ioannis Aucratae. Pratum spirituale  . . . . .  22-23
    
Варварски нападения над Солун // Barbari Thessalonicam aggrediuntur

3. Папирус, в който се споменава за българите // Papyrus de Bulgaris  . . . . .  24-25

4. Йоан Антиохийски. Извадки от "De insidiis" // Ioannes Antiocheni. Excerpta De insidiis  . . . . .  26-40
    
1. Провъзгласяването на Максимин Тракиец за император. 2. Император Филип Араб тръгва на поход срещу скитите. 3. Управителят на Мизия Емилиан заграбва властта. 4. Варвари от Тракия във войската на Теодосий I. 5. Аларих опустошава Илирик. 6. Междуособици в Тракия. Гибелта на Гайна. 7. Анагаст напада тракийските градове. 8. Готи в Панония. 9. Теодорих, син на Триарий, воюва в Тракия срещу ромеите. 10. Теодорих, син на Валамер, завладява Драч. 11. Зенон повиква българите за съюзници във войната срещу готите. 12. Походът на Теодорих Валамер към Цариград. 13. Хуни във войската на Анастасий. 14. Бунтът на Виталиан. 15. Маврикий предава на варварите войниците от Тракия. 16. Произходът на император Фока. 17. Заверган преминава Истър // 1. Maximunis Thrax ab exercitu Augustus consalutatur. 2.  Philippus bellum contra Scythas gerit. 3. Aemilianus, praeses Moesiae, imperium arripit. 4. Barbari in Thracia habitantes in Theodosii exercitu militant. 5. Quomodo Alaricus Illyricum vastaverit. 6. De belio intestine et de Gaina in Thracia occiso. 7. Anagasta Thraciae oppida oppugnat. 8. De Gothis in Pannonia incolentibus. 9. Theodoricus, filius Triarii, in Thracia bellum contra Romanos gerit. 10. Theodoricus, filius Valameri, Dyrrachio potitur. 11. Zeno contra Gothos bellum gerens Bulgaros sibi socios asciscit. 12. Theodoricus, filius Valameri, contra Constantinopolim exerciium ducit. 13. Hunni in Anastasii exerciiu militant. 14. De Vitaliani rebellione. 15. Maurictus milites Thraces barbaris prodit. 16. De origine Phocae imperatoris. 17. Zabergan Istrum transit

5. Слово за аваро-славянската обсада на Цариград през 626 г. // De obsidione Contantinopolis homilia  . . . . .  41-55
    
За безумното настъпление на безбожните варвари и перси срещу този богохраним град и за тяхното позорно отстъпление поради човеколюбието на бога с помощта на Богородица

6. Георги Пизидийски // Georgii Pisidae  . . . . .  56-67
     A. Аварската война. B. Хераклиада // A. Bellum Avaricum. B. Heraclias

7. Пасхална хроника // Chronicon Paschale  . . . . .  68-84
    
1. Основаване на Византион. 2. Убийството на Проб в Сирмиум. 3. Убийството на Нумериан в Перинт. 4. Константиновият мост над Дунав. 5. Село, наречено "Тракийско". Провъзгласяване на Ветранион за император в Ниш. 6. Мъченикът Емилиан, родом от Доростол. 7. Гезий, управител на префектура в Илирик. 8. Убийството на Йоан Вандала в Тракия. Атила и Бледа опустошават Илирик. 9. Марцианопол завладян от варварите. 10. Хунски нападения и смъртта на Атила. 11. Комес Острус, по произход гот, опустошава Тракия. 12. Василиск изпраща войски в Тракия. 13. Дългата стена. Провъзгласяването на тракиеца Юстин за император. 14. Юстиниан изпраща едикт в Солун. 15. За Сердикийския събор. 16. Аварският хаган опустошава тракия и отвежда в плен Коментиоловите войници. 17. Фока настройва тракийските войски срещу Маврикий. 18. Авари нападат Тракия. 19. Авари и славяни обсаждат Цариград // 1. Quomodo Byzantium conditum fuerit. 2. Probus Sirmii interficitur. 3. Numerianus Perinthi occiditur. 4. De ponte in Danubii a Constantino facto. 5. De "vico Thracum" et de Vetranione Naissi Augusto appelato. 6. De Aemiliano martyre Dorostro orto. 7. De Gesio, praefecto praetorio in Illyrico. 8. Ioannes Vandalus in Thracia interficitur. Attila et Bleda Illyricum vastant. 9. De Marcianopoli a barbaris capta. 10. De Hunnorum incursionibus et de Attilae morte. 11. Comes Ostrus, Gothus natione, Thracias populatur. 12. Basiliscus copias in Thracias mittit. 13. De Longo muro et de Iustino Thrace imperatore appelato. 14. Iustinianus edictum thessalonicam mittit. 14. De Synodo Serdicensi. 16. Avarum Chaganus Thraciam vastat et Comentioli milites in captivitatem ducit. 17. Phocas Thraciae copias contra Mauricium incitat. 18. Avares Thraciam anvadunt. 19. Avares et Slavi Constantinopolim obsident

8. Житие на Симеон Дивногорец // Vita Symeonis Stylitae Iunioris  . . . . .  85-86
    
Охридчанинът Доминик става патриарх на Антиохия // Dominicus ex Achride oriundus Antiochiae episcopus fit

9. Деянията на Димитрий Солунски. Откъси // Acta Demetrii
    
А. Страдания  //  A. Passiones  . . . . .  87-93
    
Подвизи на Димитрий Солунски. Разпространение на култа на светеца в Тракия и Илирик // De Sancti Demetrii gestis et de cultu eius in Thracia Illyricoque 

     Б. Чудеса  //  B. Miracula  . . . . .  93-168
     Книга I. 1. Болестта на илирийския префект Мариан. 2. Болестта на началника на войската в Илирик и култът на св. Димитрий. 3. Чума в Солун. 4. Глад в обсадения от варварите Солун. 5. Солун отново измъчван от глад. 6. Размирици в Илирик през царуването на Фока. Храмът на св. Димитрий в Солун. 7. Болестта на един префект на Илирик. 8. Солунчани отблъсват нападението на славяните. 9. Авари и славяни неочаквано обсаждат Солун. 10. Видение на епископ Евсевий, предвещаващо обсадата на варварите, и подвизите на солунчани във войната. 11. Видение на един мъж, предвещаващо изхода на обсадата на Солун. Книга II. 12. Славянски племена обсаждат Солун по суша и по море. 13. Авари, славяни и българи отново нападат Солун. 14. Земетресения в Солун и пожар в храма Св. Димитрий. 15. Славяни нападат Солун, поради пленяването на Пребънд, княза на ринхините. 16. Мавър и Кувер се установяват в Илирик с българска войска и се опитват да превземат Солун. 17. Славяни пленяват епископ Киприан // Liber I. 1. De Mariani, Illyrici praefecti morbo. 2. De militiae praefecti in Illyrice morbo et de Sancti Demetrii cultu. 3. De Thessalonicensibus peste conflictatis. 4. Thessalonicences urbe a barbaris oppugnata fame premuntur. 5. Quomodo Thessalonica iterum fame pressa sit. 6. De sedittonibus quae Illyricum Phoca imperante turbaverunt et de S. Demetrii templo Thessalonicae. 7. De cuiusdam Illyrici praefecti morbo. 8. Quomodo Slavorum oppugnatio a Thessalonicensibus repalsa sit. 9. De Thessalonicae obsidione ab Avaribus Slavisque improviso facta. 10. De Eusebii episcopi visione obsidionem barbarorum vaticinante et de Thessalonicensium in bello gestis. 11. De cuiusdam viri visione exitum Thessalonicae obsidionis vaticinante. Liber II. 12. Slavorum gentes Thessalonicam terra marique oppugnant. 13. Avares cum Slavis et Bulgaris iterum Thessalonicam aggrediuntur. 14. De Thessalonicae terrae motibus et de Sancti Demetrii templi incendio. 15. Rhynchino, um rege Perbundo in captivitatem abducto Slavi Thessalonicam aggrediuntur. 16. Wuomodo Maurus et Cuber cum exercitu Bulgarorum sedes in Illyricum collocaverint et Thessalonicam oppugnare tentaverint. 17. Episcopus Cyprianus a Slavis capitur

10. Константин Апамейски. Из деянията на вселенския събор през 681 г. // Constantinus Apamiensis. Ex actis Concilii Oecumenici a. 681  . . . . .  169-170
    
Българите се установяват в Мизия и сключват мир с ромеите // Bulgari in Moesia considunt et cum Romanis pacem componunt

11. Химн Акатист // Hymnus Acathistus  . . . . .  171-174
    
Слово за обсадата на Цариград // De obsidione Constantinopolis homilia

12. Теодор Анагност // Theodori Anagnosti  . . . . .  175-177
    
A. Църковна история - Сведения за Тракия и Илирия. B. Откъси // A. Historia Ecclesiastica - Notitiae de regionibus Thraciae Illyricique. B. Fragmenta

13. Откъси от неизвестен автор // Anonymi excerpta  . . . . .  178-179
    
1. Смъртта на Валент. 2. Император Маркиян в Тракия. 3. Император Лъв I произхожда от Тракия. 4. Император Юстин I произхожда от Илирик. 5. Аварите се настаняват в Скития и Мизия // 1. De Valentis exitu. 2. De Marciano in Thracia degente. 3. De Leone e Thracia oriundo. 4. De Iustino ex Illyrico oriundo. 5. Avares in Scythia Mysiaque considunt

14. Житие на Давид // Vita Davidi  . . . . .  180-181
    
Преместване на Илирийската префектура от Сирмиум в Солун // Praefectus praetorio per Illyricum sedem suam e Sirmio in Thessalonicam transfert

15. Агатон. Из деянията на вселенския събор през 681 г. // Agathon. Ex actis Concilii oecumenici a. 681  . . . . .  182-183
    
Нападение на унугури българи в Тракия // Unuguri Thraciam aggrediuntur

16. Епархийски списъци от VII-VIII в. // Notitia episcopatuum  . . . . .  184-196
    
A. Псевдоепифаниев списък. B. Списък от времето на исаврийската династия // A. Pseudoepiphanii notitia. B. Notitia tempore Isaurorum scripta

17. Съборни актове // Acta conciliorum  . . . . .  197-205
    
A. Римски латерански събор. B. Шести вселенски събор. C. Втори никейски събор - седми вселенски. D. Продължение на втори никейски събор // A. Concilium Lateranense Romanum. B. Sancta synodus sexta generalis. C. Sancta Synodus Nicaena secunda generalis septima. D. Concilii Nicaeni secundi continuatio

18. Стефан Александрийски // Stephani Alexandrini  . . . . .  206-207
    
Астрологическо предсказание - Предсказание за българското царство // ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ - Vaticinium de Bulgaro regno.

19. Земеделски закон // Lex agraria. ΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  . . . . .  208-220
    
Глави на Земеделския закон в извлечение от книгата на Юстиниан // Capita legis agraiae ex libro Iustiniani excerpta

20. Житие на Стефан Млади // Vita Stephani Iunioris  . . . . .  221-222
    
Поход на Константин Копроним срещу българите // De Constantini Copronymi expeditione contra Bulgaros facta

21. Анонимна хроника // Anonymi chronographia  . . . . .  223-225
    
1. Статуя на Евфимия в Цариград. 2. За влизането на Тервел в Цариград при повторното възцаряване на Юстиниан II Ринотмет. 3. Статуя на българин в Цариград. 4. Статуи на Велизарий и Тиберий Тракиец в Цариград // 1. De Euphemiae statua in Constantinopoli posita. 2. Iustiniano Rhinocopimeno regnum recuperante Terbeliis Constantinopolim init. 3. De Bulgari cuiusdam simulacro in Constantinopoli posito. 4. De Belisarii Tiberiique Thracis signis in Contstantinopoli positis

22. Теофан Изповедник. Хронография // Theophanis Confessoris. Chronographia  . . . . .  226-289
    
1. Ранни сведения за българските земи. 2. Омиротворяване на Кимерийския Босфор. 3. Епископът на Диосполис. 4. За произхода на Велизарий. 5. Земетръс в Помпейопол. 6. Българи нападат Скития и Мизия. 7. Мундо става съюзник на Византия. 8. Черно море залива Тракийското крайбрежие. 9. Аварска носия. 10. Славяни и хуни опустошават Тракия. 11. Тракийският произход на Юстин. 12. Аварите нападат Византия. 13. Тракийският произход на Тиберий. 14. Ромеите обещават да плащат данък на хагана. 15. Хаганът повдига славянските племена срещу тракийските земи. 16. Аварите нарушават договора и превземат ромейски градове. 17. Пратеници на славяните от северните земи до хагана. 18. Приск напада земите на славяните и пленява техния вожд Мусокий. 19. Ромеите отстъпват пленените авари и славяни на аварския хаган. 20. Българи в Долна Мизия се бият с ромеи. Сражения между ромеи и славяни отвъд Дунава. 21. Ромеите освобождават Сингидунум от авари и българи. 22. Хаганът превзема 40 града в Илирик. 23. Ромейските войници получават храна от аварския хаган. Чума всред аварите. 24. Бляскава победа на ромеите над варварите. 25. Аварите се опитват да унищожат антите, понеже били съюзници на ромеите. 26. Ромейската войска отказва да зимува в земите на славяните. 27. Аварите опустошават Тракия при управлението на император Ираклий. 28. Сключване на мир между аварите и Ираклий. 29. Българи, авари и славяни нападат Цариград. 30. Император Констанс предприема поход срещу земите на славяните. 31. Славянски поселници в Сирия. 32. Установяването на прабългарите на юг од Дунава. Създаване на българската държава. 33. Юстиниант II Ринотмет нарушава мира с българите. 34. Славяни участвуват в похода срещу арабите. 35. Славяни участвуват в похода на Мохамед срещу Византия. 36. Юстиниан отново завзема властта с помощта на Тервел. 37. Българите побеждават ромеите при Анхиало и оплячкосват Тракия. 38. Произходът на император Лъв. 39. Тежка зима в Тракия. 40. Българите действуват като съюзници на ромеите. 41. Славяни в Сирия. 42. Българите опустошават Тракия и нападат Цариград. 43. Константим Копроним опустошава славянски области. 44. Поражението на Константин Копроним във Верегава. 45. Династически междуособици всред българите. 46. Черно море се покрива с лед. 47. Константин Копроним опожарява българските аули. 48. Нов поход на Константин Копроним срещу българите. 49. Майстори траки в Цариград. 50. Краткотраен мир между българи и ромеи. 51. Константин Копроним умира при поход в България. 52. Телериг избягва във Византия. 53. Смъртта на патриарх Никита. 54. Славяните в Гърция стават данъкоплатци на Византия. 55. Ромеите търпят поражения от българите. 56. Константин VI отказва да плаща данък на българите. 57. Акамир, князът на славяните, подготвя заговор срещу императрица Ирина. 58. Заговор на патриций Ставракий. 59. Никифор се отправя на поход срещу българите. 60. Крум превзема и разрушава Сердика. Никифор изселва ромеи в славянските области. 61. Поражението на Никифор и на неговата войска в България. 62. Крум превзема Дебелт. Ромеите напускат тракийските крепости. 63. Византия отказва да възстанови мирния договор с България. 64. Българите превзимат Одрин. 65. Несполучливо покушение на императора срещу Крум // 1. Notitiae de Thracia et Illyrico. 2. In Bosphoro Cimmerio pax restituitur. 3. De Diospolitano episcopo. 4. De origine Belisarii. 5. Pompeiopolis terrae motu diruitur. 6. Bulgari Scytham Misiamque aggrediuntur. 7. Mundo Romanis socius fit. 8. Pontus Euxinus per ripam Thraciae diffunditur. 9. De cultu habituque avarum. 10. Slavi Hunnique Thraciam pervastant. 11. De Iustini origine Thracica. 12. Avares terras Romanas aggrediuntur. 13. De Tiberii origine Thracica. 14. Romani Avaribus tributa solvere polliceniur. 15. Chaganus Slavorum gentes contra Thraciam movet. 16. Avares foedus rumpunt et oppuda Romana expugnant. 17. Legati Slavorum regiones septentrionales incolentium ad Chaganum mittuntur. 18. Priscus terras Slavorum aggreditur et Musocium, ducem eorum, capit. 19. Romani captos Avares Slavosque Chagano reddunt. 20. Bulgari in Moesia inferiore cum Romanis pugnant. Proelia inter Slavos Romanosque in regionibus Transdanubianis ineuntur. 21. Romani singidunum ab Avaribus Bulgarisque occupatum liberant. 22. Chaganus quadraginta oppida Illyrici expugnat. 23. Milites Romani a Chugano frumentum accipiunt. De peste in exercitu Avarico orta. 24. Romani de Avaribus, Siavis Gepidisque insignem victoriam referunt. 25. Avares Antarum gentem, Romanis sociatam, delere conantur. 26. Exercitus Romanus in terris Slavorum hiemare negat. 27. Avares Thraciam sub Heraclio pervastant. 28. De pace Heraclii cum Avaribus inita. 29. Bulgari, Avares Slavique Constantinopolim oppugnant. 30. Constans beilum contra Slavinas suscipit. 31. Slavi i Syria considunt. 32. Bulgari in Moesia considunt et regnum condunt. 33. Iustinianus Rhinocopimenus pacem cum Bulgaris initam rumpit. 34. Slavi in exercitu Romano contra Arabes bellant. 35. Slavi in exercitu Mohamedi contra Romanos pugnant. 36. Iustinianus auxilio Terbeliis in regnum restituitur. 37. Bulgari Romanos apud Anchialum profligant et Thraciam pervastant. 38. De Leonis origine. 39. Hiems gravis in Thracia accidit. 40. Bulgari socii Romanis fiunt. 41. De Slavis in Syria Militantibus. 42. Bulgari Thraciam pervastant et Constantinopolim aggrediuntur. 43. Constantinus Copronymus Slavinas vastat. 44. De clade Constantini Copronymi in angustiis Beregabae. 45. De Bulgarorum intestinis bellis. 46. Pontus congelat. 47. Constantinus aulas Bulgarorum incendit. 48. Constantinus contra Bulgaros iierum exercitum ducit. 49. De artificibus e Thracia Constantinopolim ab imperatore adductis. 50. De puce Bulgarorum cum Romanis inita et brevi tempore rapita. 51. Constantinus Copronymus contra Bulgaros exercitum ducens moritur. 52. Telerigus ad imperatorem perfugit. 53. De Nicetae patriarchae morte. 54. Slavi in Graecia habitentes tributarii Romanis fiunt. 55. Romani clades a Bulgaris accipiunt. 56. Constantinus tributum Bulgaris solvere negat. 57. Acamirus Slavorum princeps Irenae insidiatur. 58. De Stauracii patricii coniuratione. 59. Nicephorus contra Bulgaros exercitum ducit. 60. Crumus Serdicam captam diruit. Nicephorus Romanos in Slavinis considere iubet. 61. De clade Nicephori eiusque exercitus in angustiis Bulgariae. 62. Crumus Debeltum expugnat. Romani oppida Thraciae derelinquunt. 63. Romani foedera cum Bulgaris icta renovare negani. 64. Bulgari Hadrianopolim expugnant. 65. Romani Crumo insidiari frustra conantur

23. Патриарх Никифор // Nicephori patriarchae . . . . .  290-306
     A. Бревиарий - 1. Покръстване на хунски вожд. 2. Коварната постъпка на аварския хаган. 3. Поход на авари и славяни срещу Цариград. 4. Кубрат въстава срещу аварите. 5. Основаването на българската държава в Долна Мизия. 6. Юстиниан Ринотмет преселва солунските славяни в Мала Азия. 7. Тервел помага на Юстиниан да се възвърне престола. 8. Юстиниан Ринотмет нарушава мира с българите. 9. Тервел изпраща военна помощ на Юстиниан II. 10. Българската войска нахлува до Златната врата. 11. Патрицият Георги Вураф началствува войските в Тракия срещу българите. 12. Българите помагат на Артемий да завладее престола. 13. Константин V Копроним воюва срещу българите. 14. Черно море замръзва от необикновен студ. 15. Заселването на славяни при реката Артана. 16. Размирици у хуно-българите. 17. Византийската флота претърпява корабокрушение. 18. Константин V откупува византийците, пленени от славяните. B. Хронология - 1. Никифор загива в България. 2. Демофил - епископ на Бероя // A. Breviarium - 1. Dux Hunnorum in fidem Christianam convertitur. 2. De Chagani Avarum dolo. 3. Avares Slavique Constantinopolim addrediuntur. 4. Cubratus ab Avaribus deficit. 5. Bulgari in Moesia inferiore regnum condunt. 6. Iustinianus Rhinocopimenos Slavos e regione Thessalonicae in Asiam transfert. 7. Terbelius Iustinianum ad regnum reciperandum adiuvat. 8. Iustinianus Rhinocopimenus pacem cum Bulgaris compositam rumpit. 9. Terbelius auxilium Iustiniano muttit. 10. Exercitus Bulgarorum usque ad Auream portam pervenit. 11. Georgius Buraphus patricus exercitui Romano in Thraciam contra Bulgaros proficiscenti praeest. 12. Bulgari Arthemium ad regnum potiundum adiuvant. 13. Constantinus Copronymus contra Bulgaros bellum gerit. 14. Pontus frigore insolito congelat. 15. Sclavi circum flumen Artanae considunt. 16. De discordiis apud Bulgaros ortis. 17. Classis Romana naufragio addlicta est. 18. Constantinus Copronymus Romanos captos a Slavis redimit. B. Chronologia - 1. Nicephorus in Bulgaria interficitur. 2. De Demophilo Berrhoae episcopo

24. Житие на Максим Изповедник // Vita Maximi Confessoris  . . . . .  307-309
    
Максим и учениците му заточени в Тракия // Maximus eiusque discipuli in Thraciam relegantur
 

Показалец  // Index nominum et rerum  . . . . .  310-320
Съкращения // Abbreviationes  . . . . .  321
Съдържание // Hoc volumine continentur  . . . . .  328-329

 

[Back to Main Page]