Институт за Българска История

ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE


том II

Под редакцията на Иван Дуйчев, Геновева Цанкова-Петкова, Василка Тъпкова-Заимова, Любомир Йончев, Петър Тивчев

Отговорен редактор Проф. Ал. Бурмов


Издание на Българската Академия на Науките
София, 1958
 

Галерия от сканове В .pdf формат  (10.5 Мб) Взети от www.mediafire.com
Gallery of scans In .pdf format  (10.5 Mb) Copied from www.mediafire.com

 Увод от Иван Дуйчев . . . . . 5

1. Юстинианов кодекс // Codex Iustinianus  (увод, превод и бележки от В. Велчев) . . . . .  19-38
    
1. За епископите, за духовните лица и пр. 2. За длъжността "началник на войските". 3. За спогодбите. 4. За адвокатите от различните съдилища. 5. Кои стоки не трябва дас е изнасят. 6. За бащите, които са продали синовете си. 7. За обявяване продажбата недействителна. 8. За търговията и за търговците. 9. За значението на думите и на нещата. 10. За имотите на майката и на майчиния род. 11. За савността от 30 или 40 години. 12. За присъдите на управителите на префектура. 13. За тия, които от страх пред съдията не са апелирали. 14. "Как със сила...". 15. За залозите. 16. За подновяванията на дългове и за делегациите. 17. За правото на връщане в отечеството и за откупените от враговете. 18. За правото на фиска. 19. Никому да не се позволява да се оправдава при закупуването на храните и за службата "ситония". 20. За тракийските колонии. 21. За илирийските колонии. 22. Никой да не приема под свой патронат села или селяните им. 23. За ветераните. 24. За кохортите, принцепсите, корникулариите и примипиларите. 25. За различните ведомства и подведомствените при управителите и службите им // 1. De episcopis et clericis etc. 2. De officio magistri militum. 3. De transactionibus. 4. De advocatis diversorum iudiciorum. 5. Quae res exportari non debeant. 6. De patribus qui filios distraxerunt. 7. De rescindenda venditione. 8. De commerciis et mercatoribus. 9. De verborum et rerum significatione. 10. De bonis maternis at maternis generis. 11. De praescriptione XXX vel XL annorum. 12. De sententiis praefectorum praetorio. 13. De his qui per metum iudicis non appellaverunt. 14. Unde vi... 15. De pignoribus. 16. De novationibus et delegationibus. 17. De postliminio et de redemptis ab hostibus. 18. De iure fisci. 19. Ut nemini liceat in coemptione specierum se excusare et de munere sitoniae. 20. De colonis Thracensibus. 21. De colonis Illyricianis. 22. Ut nemo ad suum patrocinium suscipiat vicos vel rusticanos eorum. 23. De veteranis. 24. De cohortaibus principibus corniculariis et primipilaribus. 25. De diversis oficiis et apparitoribus iudicum et probartoriis eorum

2. Новели на император Юстиниан I // Iustiniani Novellae  (увод, превод и бележки от М. Войнов) . . . . .  39-86
    
1. Как трябва да се ръкополагат епископите, свещениците и дяконите - мъже и жени - и какви са наказанията за ония, които нарушават постановлението на наредбата. 2. Църковните недвижими имоте не трябва да бъдат отчуждавани, нито заменяни, нито давани като специален залог на заемодавеца, който обаче да се задоволява с общоприетите залози. 3. Наредба да се назначават управителите без какъвто и да е дар. 4. За привилегиите на архиепископа на Първа Юстиниана. 5. Заповеди на императора. 6. За претора на Тракия. 7. За управителя на Исаврия. 8. За бувшия консул на Кападокия. 9. Разпореждане относно службите на четиримата управители на Армения. 10. Никой, който е заел пари на земеделец, да не му взема земята, и колко лихва трябва да се взема от земеделците. 11. Никой, който дава в заем на земеделец, да не задържа земята му. 12. Никой кредитор на земеделец да не задържа земята му и каква лихва трябва да дава. 13. Закон, щото Бонос... 14. наредбата до Бонос, квестора на войската, определя кой трябва да разглежда апелативните жалби от петте провинции - Кария, Кипър, Цикладските острови, Мисия и Скития. 15. Относно отчуждаването на останалите в Мизия църковни вещи за откупуване на пленниците и за храна на бедните. 16. Всички трябва да се подчинавят на управителите на провинциите както в углавните, така и в паричните дела, и там да се разследват делата, като никой не бъде освобождаван въз основа на някаква привилегия без императорска заповед. 17. Куриалите, които за получили достойнството на префект, трябва да бъдат освобождавани от курията [само] тогава, когато поемат в действителност тази [служба]. 18. Как трябва да се доказва достоверността на документите, по които се произнасят съдиите. 19. Пред кои [съдии] трябва да бъдат съдени монасите и цените аскетки. 20. За отчуждаването и емфитевсиса на църковните имоти. 21. За църковните канони и привилегии. 22. За заместниците, за прелюбодейките и за други въпроси. 23. Да не се принуждава никой да отстъпва имота си на кредитор. 24. Да бъдат опростени недоборите от всякакъв вид, дължими на префектите, на държавното съкровище, на частното съкровище или на императорския патримониум до изтеклия седми индикт включително. 25. За опрощаване на недоборите към държавата. 26. Управителите на провинциите да се назначават даром по молба на боголюбивите епископи, собствениците на имения и жителите на провинциите... 27. За подхвърлените деца. 28. Императорски предписание по разни въпроси, изпратено на преславния префект Доминик. 29. За намаление на данъците. 30. [Закон] за Александрия и египетските провинции. 31. За адскрипциите и колоните. 32. За войниците // 1. Quomodo oporteat episcopos et reliquos clericos ad ordinationem deduci, et de expensis ecclesiarum. 2. De non alienandis aut permutandis ecclesiasticis rebus immobolibus aut in specialem hypothecam dandis creditoribus, sed sufficere generales hypothecas. 3. Ut magistratus sine ulla donatione fiant. 4. De privilegiis archiepiscopi Primae Iustinianae. 5 Mandata principis. 6. De praetoro Thraciae. 7. De comite Isauriae. 8. De proconsule Cappadociae. 9. De dispositione quattuor administrationum Armeniae. 10. Ne quis mutuum dans agricolae teneat illius terram, et quantam usuram ab agricolis accipere debeant. 11. Ut nullus mutuans agricolae teneat eius terram. 12. Nullum credentem agricolae tenere illius terram, et quantam debeat usuram dare. 13. Lex ut Bonus... 14. Constitutio ad Bonum quaestorem exercitus data disponit de appellationibus ex quinque provinciis Caria et Cypro et Cycladibus insulis et Mysia et Scythia, apud quem examinandae sint. 15. De alienatione rerum ecclesiae Mysiae relictarum pro captivorum redemptione et pauperum alimentis. 16. Ut omnes oboediant iudicibus provinciarum et in criminalibus et in pecuniariis, et ibi negotia examinentur, nullo excepto per privilegium, nec huc conventi deducantur nisi sacra pragmatica forma exhiberi quempiam iusserit. 17. De curialibus, ut dignitate praefectoria potiti ita demum a curia liberentur, si in actu positi acceperint. 18. Quomodo instrumentis quae apud iudices insinuantur fidem addere oporteat. 19. Apud quos oporteat caucam dicere monachos et ascetrias. 20. De alienatione et emphyteusi rerum ecclesiasticarum. 21. De ecclesiasticis canonobus et privilegiis. 22. De vicariis et mulieribus adulteris aliisque capitibus. 23. Ne qui cessione uti cogantur bonorum. 24. Ut reliqua quae debentur praefectis vel largitionibus vel privatis vel sacro patrimonio in omni specie remittantur usque ad praeteritam septimam indictionem et ipsam. 26. Ut praesides provinciarum gratis fiant ex supplicatione deo carissimorum episcoporum et possessorum et incolarum provinciarum... 27. De infantibus expositis. 28. Sacra forma transmissa Dominico gloriosissimo praefecto de variis capitibus. 29. De relevatione tributorum. 30. De urbe alexandrinorum et Aegyptiacis provinciis. 31. De adscripticiis et colonis. 32. De militibus

3. Хиерокъл. Пътеводител // Hieroclis Synecdemus  (увод, превод и бележки от Василка Тъпкова-Заимова) . . . . .  88-94
    
1. Европа, провинция в Тракия. Провинция: 2. Родопа. 3. Тракия. 4. Хемимонт. 5. Мизия. 6. Скития. 7. I Македония в Илирик. 8. II Македония. 9. Тесалия. 13. Нови Епир. 14. Средна Дакия. 15. Крайбрежна Дакия. 16. Дардания. 17. Превалитана. 18. Мизия. 19. Панония // 1. Europe, a province in Thracia. Provinces: 2. Rhodope. 3. Thracia. 4. Hemimontus. 5. Moesia. 6. Scythia. 7. I Macedonia in Illyria. 8. II Macedonia. 9. Thessaly. 13. New Epirus. 14. Middle Dacia 15. Dacia Ripensis. 16. Dardania. 17. Prevalitana. 18. Moesia. 19. Pannonia

4. Йоан Лидийски. За поличбите // Ioannes Lidus. De ostentis  (увод, превод и бележки от Василка Тъпкова-Заимова) . . . . .  95-102
    
1. Бунтът на Виталиан и метеор в Тракия. 2. Недостиг от жито в Македония, Тракия и Илирик. 3. Защо в Скития не пада гръм. 4. Предсказание за смутове в Македония, Тракия и Илирик. 5. Зодиалното положение на Македония, Тракия и Илирик. 6. Нрави на траките. 7. За префекта на Скития, за река Истър и за името Дирахиум. 8. Щитът, наричан от скитите "пелтас". 9. Трибали служат в римската войска. 10. Варварски нападения над Балканския полуостров по време на император I. 11. За префекта на Скития, назначен от Юстиниан, и за управляваните от него провинции. 12. За столичната служба административно се отнася към Тракия. 13. За река Истър и за варварските нападения в Балканския п-ов. 14. Варварски нападения над Балканския п-ов по време на император Константин I. 15. За името Дирахиум. 16. Скити нападат Тракия // 1. De Vitaliani insurrectione et de saxo de caelo in Thraciam caso. 2. De frumenti penuria in Macedonia, Thracia Illyricoque. 3. Quare in Scythia fulmina haud cadani. 4. De vaticinatione motuum in Macedonia, Thracia Illyricoque exsistendorum. 5. De Macedoniae, Thraciae Illyricoque positione zodiaca. 6. De Thracum moribus. 7. De Scythiae praefecto, de Istro et de nomine Dyrrachii. 8. De scuto "pelta" a Scythis vocato. 9. Tribalii in exercitu Romano militant. 10. Barbari sub Contantino Thraciam incursant. 11. De praefecto a Iustiniano Scyhtiae praepositto et de provinciis ab eodem administratis. 12. Quare scrinium urbis ad Thraciae administrationem referatur. 13. De flumine Istro et de incursionibus a barbaris in Thraciam factis. 14. Barbari sub Constantino Thraciam incursant. 15. De nomine Dyrrachii. 16. Scythiae Thraciam incursant

5. Прокопий Кесарийски // Procopii Caesariensis

     A. История на войните // Libri de bellis VIII  (увод, превод и бележки от Иван Дуйчев) . . . . .  103-148
    
1. За Виталиан и за някои от готите, които останали в Тракия. 2. Участие на траки във войната против персите. 3. Тракиецът Флоренций. 4. Потушаването на бунта Ника в Цариград. 5. Пътуване на готски пратеници през Тракия. 6. Хуните опустошават Балканския п-ов. 7. Траки във византийската войска. 8. Траки във войската на Велизарий. 9. Тракиецът Рекитанг. 10. Устието на Дунав. 11. Гепиди завладяват земите около Сингидунум и Сирмиум. 12. Преселване на готи в Тракия. 13. Византийски пълководци от Тракия. 14. Произходът на Велизарий. 15. Императорски коне в Тракия. 16. Тракиецът Руфин знаменосец във византийската войска. 17. Тракиецът Имерий воюва срещу вандалите. 18. Тракиецът Петър. 19. Заминаването на Теодорих от Тракия за Италия. 20. Сражение при Сирмиум между готи и гепиди. 21. Илириецът Петър на византийска военна служба. 22. Мундо, пълководец на илирийската войска. 23. Теодорих воюва при Сирмиум срещу гепидите. 24. Готът Бесас от Тракия. 25. Хуни, славини и анти във войската на Велизарий. 26. Тракиецът Кутилас воюва в Италия. 27. Конници траки във войската на Велизарий. 28. Тракийски отреди във войската на Велизарий. 29. Херули се заселват в Илирик и в съседство на славяните. 30. Предателството на Буркенций, по произход бес. Подвигът на един славянин от войската на Велизарий. 31. Траки и хуни във войската в Италия. 32. Велизарий набира войници от Тракия. 33. Дезертиране на илирийски войници поради хунски нашествия в земите им. 34. Тракиецът Барбарион служи като копиеносец във византийската войска. 35. Войници от тракийските и илирийските земи във войската на Велизарий. 36. Нашествие на славяни в Тракия. Животът и нравът на Хилвудий. 37. Анти във византийската войска, която воювала в Италия. 38. Славяни опустошават Илирик. 39. Илирийска конница във византийската войска под предводителстовто на тракиеца Гудилас. 40. Велизарий събира наемно войски от тракийските земи. 41. Варвари опустошават Тракия и Илирик. 42. Съседски отношения на славяни, гепиди и лангобарди. 43. Нападение на славяни в балканските земи. 44. Герман набира тракийци за византийската войска. 45. Славяни нападат Илирик и Тракия. 46. Продължение на Кавказките планини в Тракия и Илирик. 47. Участието на жени в хунската войска. 48. Вести за утигури и кутригури. 49. Войници траки. 50. Политиката на Юстиниан спрямо кутригури и утигури. 51. Нападение на хуни в Тракия. 52. Славяните стават съюзници на гепидите. 53. Нарзес набира войници от Тракия и Илирик. 54. Поселници кутригури в Тракия със съгласието на Юстиниан // 1. De vitaliano et de Gothorum quibisdam in Thracia remanentibus. 2. Thraces in exercitu Belisarii contra Persas pugnant. 3. De Florentio Thrace. 4. Quomodo seditio quae dicitur Nica in Constantinopoli oppresa sit. 5. legati gothorum iter per Thracias faciunt. 6. Hunni Illyricum Thraciasque vastant. 7. Thraces in exercitu Romano militant. 8. Thraces in exercitu Belisarii militant. 9. De Recithango e Thracia oriundo. 10. De Danubii ostio. 11. Gepidae terris circa Singidunum et Sirmium potiuntur. 12. Gothi in Thracia considunt. 13. De quibusdam exercitus Romani ducibus e Thracia oriundis. 14. De origine Belisarii. 15. Armenta equorum imperatoria in Thracia pascuntur. 16. De Rufino Thrace in exercitu Belisarii signifero. 17. Himerius Thrax exercitum contra Vandalos ducit. 18. De Petro Thrace. 19. Theodoricus Thracia relicta in Italiam proficiscitur. 20. Gothi apud Sirmium contra Gepidas pugnant. 21. De Petro Ollyrio in exercitu Romano militante. 22. De Mundone exercitus Illyriciani duce. 23. Theodoricus apud Sirmium contra Gepidas pugnat. 24. De Bessa Gothos e Thracia oriundo. 25. De Hunnis, Sclavinis et antis in exercitu Belisarii militantibus. 26. De Cutila Thrace in Italia pugnante. 27. De equitibus Thraciis in exercitu Belisarii militantibus. 28. Thraces in exercitu belisarii militant. 29. Heruli in Illyrico et in terris confinibus Sclavinis considunt. 30. De perfidia Burcentii natione Bessi et de gestis Sclavini in exercitu Belisarii militantis. 31. Thracibus et Hunnis in Italia militantibus. 32. Belisarius dilectum per Thracias agit. 33. Milites Illyriciani exercitum Romanum derelinquunt, quia Hunni eorum terras vastant. 34. Barbatio Thrax in exercitu Romano protector militat. 35. De militibus e Thracia et Illyrico oriundis in exercitu Belisarii militantibus. 36. Sclavini Thraciam invadunt. De vita moribusque Chilbudii. 37. Antae in exercitu Romano in Italia militant. 38. Sclavini Illyricum vastant. 39. Equites Illyriciani duce Gudila Thrace in exercitu Romano militant. 40. Belisarius dilectum per Thraciam agit. 41. Thracia Illyrumque a barbaris devastantur. 42. De vicinitatis usu Sclavinorum cum Gepidis et Langobardis. 43. Slcavini provincias Thraciae vastant. 44. Germanus dilectum per Thracias et Illyricum agit. 45. Sclavini Illyricum Thraciasque invadunt. 46. De promunturiis Caucasi usque ad Thraciam Illyricumque se porrigentibus. 47. Mulieres in exercitu Hunnorum pugnant. 48. De Utiguris et Cotragiris. 49. De quibusdam militibus e Thracia oriundis. 50. Iustinianus Utiguris suadet, ut Cotragiros aggrediantur. 51. Hunni Thracias invadunt. 52. Gepidae Sclavinos socios sibi asciscunt. 53. Narses dilectum per Thracias Illyricumque agit. 54. Cotragi Iustiniani permissu in Thracia considunt

     Б. Тайна история  //  B. Historia Arcana  (увод, превод и бележки от Иван Дуйчев) . . . . .  148-154
     55. Тракиецът Теодосий евномианец. 56. Тракиецът Бузас съзаклятник против император Юстиниан. 57. Произход на император Юстин. 58. Хунска прическа и носия на мода в Цариград. 59. Ромеите дават данък на хуните. 60. Опустошения на хуни, славини и анти в балканските земи. Земетресение разрушава Лихнида. 61. Хуните нападат Тракия и Илирик. 62. Жито от Тракия в Цариград. 63. Опустошени от варварите гракийски градове // 55. De Thedosio Thrace Eunomiano. 56. Busas Thrax coniurationis contra Iustinianum factae particeps fit. 57. De Iustini imperatoris origine. 58. De cultu habituque Hunnorum in Constantinopoli propagatis. 59. Quomodo Romani Hunnis tributarii facti sint. 60. Hunni, Sclavini et Anti in Illyrico Thraciisque incursiones faciunt. Terrae motus Lychnidum dirruit. 61. Hunni Thraciam Illyricumque invadunt. 62. Frumentum in Thracia coemitur et in Constantinopolim devehitur. 63. De Thraciae oppidis a barbaris deletis. .

     В. За строежите  //  C. De aedeficiis  (превод и бележки от Д. Дечев) . . . . .  154-178

6. Агатий Миринейски. История // Agathiae. Historiarum libri V  (увод, превод и бележки от В. Бешевлиев) . . . . .  179-204
    
1. За Мирина, град в Тракия. 2. Хуните правят набези в Илирик и Тесалия. 3. Прическата на франки, турки и авари. 4. Теодиберт се готви да пренесе в Тракия войната срещу ромеите. 5. За Епидамн, град в Илирик. 6. Пълководецът Бонос, родом от Мизия. 7. Военни хитрости на хуните. 8. Местоположение на крепостта Оногурий. 9. За името на крепостта Оногурий. 10. Анти, славяни и хуни на ромейска военна служба. 11. Юстин отблъсва варварските нападения около Истър. 12. Котригурският вожд Заберган преминава Тракия и се отправя срещу Константинопол. 13. Хуните воюват при Херсонес и в Елада. 14. Раздор между котригури и утигури // 1. De Myrina, Thraciae oppido. 2. Hunni incursiones in Illyricum Thassaliamque faciunt. 3. De cultu capillorum apud Francos, Turcos Avaresque. 4. Theodibertus bellum contra Romanos in Thraciam transferre parat. 5. De Epidamno, Illyrici oppido. 6. De Bono duce e Mysia orto. 7. De Hunnorum strategematibus. 8. De castelli Onogurii situ. 9. De nomine castelli Onogurii. 10. Anti, Sclavini et Hunni in exercitu Romano militant. 11. Iustinus barbarorum incursiones apud Danubium repellit. 12. Zabergan, Cotrigurorum dux, Thracias pervadens contra Constantinopolim ducit. 13. Quomodo Hunni in Chersoneso et Hellade proeliati sint. 14. De Cotrigurorum Utigurorumque discidio

7. Йоан Малала. Хронография // Ioannis Malalae. Chronographia  (увод, превод и бележки от Г. Цанкова-Петкова) . . . . .  205-216
    
1. Войската на Ахил. 2. Основаването на Хераклея. 3. Основаването на Одрин. 4. Тракийското име на слънцето. 5. Император Проб воюва с готите при Сирмиум. 6. Валент разбива готите при Сирмиум. 7. Император Теодосий дарява на Дирахиум право на град. 8. Смъртта на Атила. 9. Бунтът на Теодорих. 10. Произходът на император Анастасий. 11. Скити, готи и беси във войската на Анастасий. 12. Илириецът Келер на служба във войската на Анастасий. 13. Бунтът на Виталиан. 14. Произходът на Юстин. 15. Произходът на Юстиниан. 16. Омиротворяването на Босфора. 17. За епископа на Диасполис и за неговото опозоряване. 18. Хуните нахлуват в Скития, Мизия и Тракия. 19. Илирийци, скити и траки във византийските войски. 20. Мундо става поданик на Византия. 21. Ажарите пристигат в Константинопол. 22. Хуни и славяни нахлуват в Тракия // 1. De Achillis exercitu. 2. De Heracleia urbe cndita. 3. Hadrianus urbem Hadrianopolim condit. 4. De nomine Solis apud Thracis. 5. Probus contra Gothos apud Sirmium pugnat. 6. Valens apud sirmium Gothos profligat. 7. Theodosius Dyrrachio ius civitatis condonat. 8. De Attilae morte. 9. De Theuderichi seditione. 10. De Anastasii origine. 11. Scythi, Gothi Bessique in exercitu Anastasii militant. 12. Celer Illyris in exercitu Anastasii militat. 13. De Vitaliani seditione. 14. De Iustini origine. 15. De Iustiniani origine. 16. In Bosphoro pax restituitur. 17. De episcopo Diospolis et de eius stupro. 18. Hunni Scythiam, Moesiam Thraciamque invadunt. 19. Illytii, Scythi Thracesque in exercitu Romano militant. 20. Quomodo Mundus Romanis socius factus sit. 21. Avari Constantinopolim veniunt. 22. Hunni Sclavinique in Thraciam irruunt.

8. Теофан Византийски. Откъси // Theophanis Byzantii. Fragmenta  (увод, превод и бележки от В. Бешевлиев) . . . . .  217-218
    
1. Аварите се опитват да сключат договор с Юстин II. 2. Пренасяне на копринената буба от Персия в Цариград // 1. Avares cum Iustino pacisci conantur. 2. Bombyx ex Persia in Constantinopolim transportatur

9. Менадър. Откъси // Menandri. Fragmenta  (увод, превод и бележки от В. Бешевлиев)

     А. Пратеничества  //  A. Excerpta de legationibus  . . . . .  219-256
    
1. Родство между утигури и котрагири. 2. Пратеничеството на Зимарх при турките. 3. Баян предлага мир и съюз на Юстин. 4. Ромеите изпращат Валентин при Турксант. Турките скъсват с ромеите. 5. Аварите опустошават земите на славяните. 6. Аварите установяват властта си над Сирмиум. 7. Аварите искат да установят приятелски отношения с ромеите. 8. Юстиниан привлича за съюзници аварите. 9. Аварите убиват Мезамир, пратеника на антите. 10. Начало на враждата между ромеи и авари. 11. Аварски пратеници изискват от Юстин II подаръци. 12. Турките влизат в приятелски връзки с ромеите. 13. Ромейско пратеничество при угури и други племена в Азия. 14. Лангобардският владетеле Албоин иска от аварите помощ срещу гепидите. 15. Баян хвърля в затвор ромейските пратеници. 16. Баян предлага условия за мир на ромеите. 17. Ромеите отхвърлят условията за мир, предложение от аварите. 18. Ромеите и аварите сключват мир. 19. Скамари нападат аварските пратеници. 20. Славяните оплячкосват Тракия. 21. Баян се готви да превземе с хитрост града Сирмиум. 22. Опити на аварите да завземат с хитрост Сирмиум. 23. Теогнид води неуспешно преговори за мир с аварите // 1. De consanguinitate Utigororum cum Contragiris. 2. De legatione Zemarchi ad Turcos. 3. Quomodo Baianus Iustino pacem et societatem obtulerit. 4. De Valentino ad Turxanthum misso et de pace inter Romanos et Turcos rupto. 5. Avares Sclavinorum regiones vastant. 6. Quomodo avares Sirmium in ditionem acceperint. 7. De Avaribus a Romanis amicitiam petentibus. 8. Iustinianus sibi Avares socios asciscit. 9. Quomodo avares mezamirum Antarum legatum interfecerint. 10. De inimicitia inter Romanos et Avares orta. 11. Avarum legati a Iustino imperatore dona petunt. 12. Turci cum Romanis amicitiam iungunt. 13. De Romanorum legatione ad Uguros aliasque Asiam incolentes. 14. Alboinus rex Langodardorum ab Avaribus auxilium contra Gepidas petit. 15. Baianus Romanorum legatos in vincula conicit. 16. De pacis conditionibus a Baiano Romanis oblatis. 17. Romani pacis conditiones ab Avaribus oblatas repudiant. 18. Pax inter Romanos at Avares fit. 19. Quomodo Scamari avarum legatos aggressi sint. 20. Sclavini Thraciam populantur. 21. Baianus Sirmii dolo expugnandi consilium init. 22. Avares per dolum Sirmium capere conantur. 23. Quomodo Theognis frustra cum Avaribus de pace egerit

     Б. Сенценции  //  B. Excerpta de sententiis  . . . . .  256-257
     24. Силзивул заплашва аварите с война. 25. Заплахите на аварския хан не постигат целта си. 26. Аварският хаган прави упрек на Тиберий, загдето обявил война на аварите // 24. Silzibulus Avaribus bellum minatur. 25. Chaganus avavorum Romanis frustra minatur. 26. Chaganus Avarum Tiberio

10. Йоан Епифанийски. Църковна история // Ioannes Epiphaneus. Fragmentum  (увод, превод и бележки от Г. Цанкова-Петкова) . . . . .  258
    
Пратеничеството на Зимарх при турките // De legatione Zemarchii ad Turcos

11. Евагрий Схоластик. Нова история // Euagrii. Historia ecclesiastica  (увод, превод и бележки от Василка Тъпкова-Заимова) . . . . .  259-271
    
1. За Атила, царя на скитите, и как той опустошил източните и западните области. за страшното земетресение, което станало, и за други страшни поличби по света. 2. За император Маркиан и какви поличби са предхождали и предвещавали неговото царуване. 3. За всеобщите бедствия. 4. За Халкидонския събор и за причината на свикването му. 5. За варварските нападения на Изток и на Запад. 6. За въстанието на скита Теодорих и за неговия край. 7. За премахването на исаврийските узурпатори. 8. За Дългата стена. 9. За Виталиановия опит за узурпация. 10. За царуването на Юстин I. 11. Как Юстин с хитрост преманал и Виталиан. 12. За общите бедствия. 13. Как по време на Юстиниан тъй наречените херули станали християни. 14. За възшествието на Юстин и за характера му. 15. Относно едикта за нашата вяра, който Юстин написа до християните навред. 16. Как император Юстин бил обзет от умопомрачение и Тиберий се заел с държавните работи. 17. сирмиум превзет от аварите. 18. Тиберий събира войски от Панония, Мизия и Илирик. 19. За серията от истории, достигнали до наши дни. 20. За стратегството на Йоан Филипик и за делата им. 21. Аварите превземат Сингидунум и Анхиало. 22. За стратегството на Коментиол // 1. De Hunnorum incursionibus et de terrae motibus in provinciis Romanis. 2. De Marciani imperatoris Thracia origine. 3. De terrae motu in Thracia. 4. De Illyrici Thraciaeque episcopis synodi Chalcedonensis participibus. 5. Hunni in Thraciam irrumpunt. 6. Theodoricus copias suas in Thracia colligit et contra Zenonem ducit. 7. De Ioannis Scythae et Ioannis Cyrti gestis contra Isauros rebelles. 8. De longo muro. 9. De Vitaliani rebelione. 10. De Thracia origine Iustini imperatoris. 11. De Vitaliani nece. 12. Quomodo Dyrrachium terrae motu dirutum sit. 13. Heruli, qui sub Anastasio Istrum transierant, Christiani fiunt. 14. Avares ad ripam Istri perveniunt. 15. Iustinus Antas et Gepidas vincit. 16. Tiberius origine Thrax ab Iustino adversus Avares dirigitur. 17. Sirmium ab Avaribus expugnatur. 18. Tiberius copias e Pannonia, moesia et Illyrico colligit. 19. De Dexippo Belli Scythici scriptore. 20. Ioannes Thrax a Mauricio orientali exercitui praeficitur. 21. Avares Singidunum et Anchialum expugnant. 22. De Comentioli gestis in bello Persico

12. Псевдомаврикий. Стратегикон // Mauricii. Artis militaris libri duodecim  (увод, превод и бележки от Г. Цанкова-Петкова) . . . . .  272-290
    
1. Как трябва да бъде въоръжена конницата. 2. Строеж на войската у аварите и турките. 3. Скитска тактика. 4. Двустранна засада у хуни и готи. 5. Устройване на войската по време на поход срещу скитите. 6. За скитския военен строй. 7. Как трябва да се воюва със скити и хуни. 8. Аварите нападат ромейската конница при Хераклея. 9. Как трябва да се води война в земята на славяните и антите. 10. Охранителни мерки срещу нападенията на скитите. 11. Как трябва да се воюва със скитските племена авари и турки. 12. Как трябва дас е воюва със славяни, анти и други подобни племена. 13. Какви трябва да бъдат дрехите и въоръжението на пехотинците. 14. За скиткия лов // 1. Quomodo equites armari debeant. 2. Quomodo Avares et Turci exercitum suum instruant. 3. Strategemata Scytharum. 4. Insidae apud Hunnos et Gotthos bipertito positae. 5. Quomodo exercitus contra Scythas profecturus instrui debeat. 6. De Scythica acie. 7. Quomodo bellum contra Scythas et Hunnos gerendum sit. 8. Avares Romanum equitatum apud Heracleiam aggrediuntur. 9. Quomodo bellum in terris Sclavinorum et Antarum gerendum sit. 10. Quomodo impetus Scytharum cavendi esse debeant. 11. Quomodo cum Scythis - Avaribus et Turcis - pugnandum sit. 12. Quomodo cum Sclavinis, Antis similibusque gentibus pugnandum sit. 13. Quomodo pedites vestiri et armari debeant. 14. De venatione Scythica

13. Теофилакт Симоката. История // Theophylacti Simocattae. Historiae  (увод и превод от В. Бешевлиев) . . . . .  291-356
    
1. Аварите нарушават мира, превземат сингидунум и нахлуват до Анхиало. 2. нашествие на славяни до Дългата стена. 3. Аварски нападения отсам Дунава. 4. Аварите търпят поражение в Тракия. 5. Славяни опустошават Тракия. 6. Маврикий готви поход срещу аварите. 7. Аварите опустошават Тракия до Чорлу. 8. Походът на Приск срещу славяните отвъд Дунава. 9. Ромеите улавят Мусокий, вожда на славяните. 10. Ромеите отстъпват част от плячката на аварския хан. 11. Бунт на ромейската войска при Одесос и пътуването на стратега Петър по брега на Дунав. 12. Ромеите нападат българи. 13. Ромеите убиват славянския вожд Пирагаст. 14. Приск предприема поход отвъд Дунав. 15. За произхода на аварите. 16. Аварите нападат безуспешно Сингидунум. 17. Войската на Приск получава при Томи храна от аварския хаган. 18. Коментиол предава с измама ромейската войска на аварите. 19. Чумна епидемия сред аварите. 20. Поражението на аварите при Виминациум. 21. Ромеите нападат славяните отвъд Дунав // 1. Avares rupta pace et Singiduno capto usque ad Anchialum incursionem faciunt. 2. De Sclavinorum invasione usque ad Muros Longos facta. 3. De Avarum incursionibus citra Danubium factis. 4. De clade in Thracia ab Avaribus accepta. 5. Sclavini Thraciam vastant. 6. Mauricius expeditionem contra Avares parat. 7. Avares Thraciam usque ad Tzurulum hostiliter pervadunt. 8. De Prisci expeditione contra Sclavinos trans Danubium suscepta. 9. Quomodo Romani Musocium ducem Sclavinorum capiant. 10. Romani partem praedae Avarorum Chagano tradunt. 11. De tumultu exercitus Romani ad Odessum et de Petri ducis itinere per ripam Danubii facto. 12. Romani Bulgaros aggrediuntur. 13. Quomodo Romani Piragastum ducem Sclavinorum interficiant. 14. De Prisci expeditione trans Danubium facta. 15. De origine Avarum. 16. Avares frustra Singidunum oppugnant. 17. Prisci exercitus ad Tomos a Chagano Avarum frumentum accipit. 18. Quomodo Comentiolus Romanorum exercitum per dolum avaribus tradiderit. 19. De peste apud Avares orta. 20. De Avarum clade apud Viminacium. 21. Romani Sclavinos trans Danubium aggrediuntur

Показалец  . . . . .  357-373
Съкращения . . . . . 374
Използвана литература . . . . . 375-378
 

[Back to Main Page]