Институт за История

ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE


том XI

Съставили и редактирали Михаил Войнов, Василка Тъпкова-Заимова, Любомир Йончев

Издание на Българската Академия на Науките
София, 1983

 

Галерия от сканове В .pdf формат  (92.5 Мб) В .djvu формат  (59.6 Мб)
Gallery of scans In .pdf format  (92.5 Mb) In .djvu format  (59.6 Mb)

   Увод // Praefatio  . . . . . 5

Никита Хониат // Nicetae Choniatae. . . . .  7
   А История  //  A Historia . . . . .  8
   1. Унгарци нападат Тракия и Македония (8). 2. Унгарци плячкосват Сердика (9). 3. Немци спорят с ромеи при Пловдив (10). 4. Кумани опустошават земите край Хемус (11). 5. За нравите на куманите (12). 6. Мануил Комнин готви поход срещу унгарците (12). 7. Мануил Комнин идва в Сердика и Паристрион (14). 8. Андроник Комнин в бягството си стуга до Анхиало (15). 9. Унгарци опустошават крайдунавските земи (15). 10. Протостратор Алексий в Сердика (16). 11. Мануил Комнин отново в Сердика (16). 12. Кумани във войската на Мануил Комнин (21). 13. Архиепископът на България в Цариград (21). 14. Йоан Каматир - архиепископ на България (22). 15. Йоан, син на Андроник, във Филипопол (22). 16. Сицилийците достигат Цариград след превземането на Солун (22). 17. Исак Ангел взима за жена дъщерята на унгарския крал (25). 18. Въстанието на Асен и Петър (26). 19. За Анхиалската област (32). 20. Византийци бягат при Асен и Петър (32). 21. Втори поход на Исак Ангел срещу българите (33). 22. Фридрих Барбароса преминава Тракия (36). 23. Кръстоносци в Тракия (38). 24. Константин Аспиет, който воювал срещу българите, е ослепен като подбудител на въстание (40). 25. Втори поход на Исак Ангел срещу българите (41). 26. Бунтът на Константин Аспиет (43). 27. Исак Ангел иска помощ от унгарския крал (46). 28. Българи и кумани опустошават ромейски земи (47). 29. Алексий напразно търси мир с Асен и Петър (47). 30. Добромир Хриз се отцепва от съюза с византийците (53). 31. Войната срещу Добромир Хриз (54). 32. Севастократор Исак Комнин умира в България (54). 33. Кумани нападат Тракия (55). 34. Обсадата на Просек (56). 35. Иванко воюва с византийците (61). 36. Преговори между Иванки и ромеите (64). 37. Руси - съюзници на ромеите (65). 38. Калоян превзема Варна (66). 39. Протостратор Мануил Камица съюзник на Добромир Хриз (67). 40. Алексий Дука отива в Девелт (69). 41. Византийска войска опустошава Тракия (69). 42. Балдуин завладява Солун и Тесалия (70). 43. Калоян воюва в Тракия. Смъртта на балдуин (73). 44. Славянинът Варин помага на кръстоносците да завладеят град Пиге (91). 45. Калоян избива византийци (91). 46. Изображение на българин, намерено в Цариград (93). 47. Военни действия в Тракия (93)  //  1. Hungari Thraciam Macedoniamque invadunt (8). 2. Hungari serdicam vastant (9). 3. Alemani cum Romanis ad Philippopolim dissident (10). 4. Cumani regiones ad Haemum sitas populantur (11). 5. De Cumanorum moribus (12). 6. Manuel Comnenus expeditionem adversus Hungaros parat (12). 7. Manuel Comnenus Serdicam et in Paristrium venit (14). 8. Andronicus Comnenus profugus Anchialum pervenit (15). 9. Hungari regiones ad Danubium sitas vastant (15). 10. De protostratore Alexio Serdicae degente (16). 11. Manuel Comnenus Serdicam iterum venit (16). 12. Cumani in Manuelis Comneni exercitu militant (21). 13. De Bulgarorum archiepiscopo Constantinopoli degente (21). 14. De Ioanne Camatero Bulgarorum archiepiscopo (22). 15. Ioannes Andronici filius Philippopoli moratur (22). 16. Thessalonica expugnata Siciliani ad Constantinopolim perveniunt (22). 17. Isacius Angelus Hungariae regis filiam matrimonio sibi iungit (25). 18. De Asani Petrique insurrectione (26). 19. De Anchialis eparchia (32). 20. Romani ad Asanem Petrumque profugiunt (32). 21. De Isacii Angeli contra Bulgaros expeditione secunda (33). 22. Fredericus Barbarossa Thraciam traiicit (36). 23. De crucesignatis in Thracia (38). 24. Constantinus Aspietes Bulgaros impugnans tanquam seditionis instigator excaecatur (40). 25. Isacius Angelus iterum contra Bulgaros castra movet (41). 26. De Constantini Aspietis seditione (43). 27. Isacius Angelus ad Hungarorum rege auxilium petit (46). 28. Bulgari Cumanique Romanorum regiones depopulantur (47). 29. Alexis imperator cum Asano Petroque de pace frustra agit (47). 30. Dobromerus Chrysos cum Romanis coniunctus postea deficit (53). 31. De bello contra Dobromerum Chrysum illato (54). 32. Isaacius Comnenus sebastocrator in Bulgaria moritur (54). 33. Cumani Thraciam invadunt (55). 34. De Prosaci osidione (56). 35. Ivanco contra Romanos bellum gerit (61). 36. Romani cum Ivanco de pace agunt (64). 37. Romani Rossos sibi iungunt (65). 38. Caloioannes Varnam expugnat (66). 39. De Manuele Camytze protostratore Dobromeri Chrysi socio (67). 40. Alexius Ducas Debeltum se confert (69). 41. Tomanorum exercitus Thraciam populatur (69). 42. Balduinus Thessalonica Thraciaque potitur (70). 43. Caloioannes in Thraciam bellum gerit. De Balduini interritu (73). 44. Vareno Slavo adiuvante urbs Pegorum a crucecruciatis capitur (91). 45. Romani a Coloioannes occiduntur (91). 46. De simulacro Bulgari Constantinopoli invento (93). 47. De Thracia proeliis vexata (93)

   Б Речи  //  В Orationes . . . . .  94
   1. От същия [от Никита Хониат]. Известително послание до патриарха и синода. Писано, докато още бил императорски секретар и като участник в похода на императора (94). 2. От същия. Слово към самодържеца господин Исак Ангел. Написано бе от същия, когато бе логотет граматик, и бе прочетено на празника на светлините, понеже нямаше налице оратор. Тогава Фридрих, кралят на аламаните, отиваше на поход срещу Палестина (100). 3. Слово на севаста Никита Хониат, който бе логотет на секретите, и на съдопроизводствата, а бе станал и ефор, към император Исак Ангел. Написа го наскоро след като стана съдия на велума (102). 4. От същия. Слово към императора господин Исак Ангел. И това слово бе написано веднага след като стана съдия на велума (105). 5. От същия. Слово в чест на самодържеца Алексей Ангел, който бе излязъл срещу Иванко и после също така бе преминал на Изток. Тогава бе разисквано и учението за божествените тайнства (106). 6. От същия. Слово към императора господин Алексий Комнин, когато се завърна от западните предели. Тогава протостратор бе Мануил Камица, братов син на самия император. В сблъскването с варварите бе пленен и не бе откупен от императора, а бе изкупен от Добромир Хриз, който владееше Просек и Струмица. След това той се вдигна срещу императора заедно със същия Хриз, който бе зет по дъщеря на протостратора. Императорът го надви и преследва. Тогава той сключи приятелски съюз с Йоаница, който владееше Стара планина (111). 7. От същия. Реч, съставена, за да бъде прочетена пред господин Теодор Ласкарис, който царуваше над източните ромейски градове, когато латинците бяха завладяли Константинопол, а Йоан от Мизия заедно със скитите нападаха западните ромейски земи. (116). 8. От същия. За началото на постите (116)  //  1. Τοῦ αὐτοῦ· Ἐπαναγνωσχικὸν εἰς τόν πατριάρχην καὶ χὴν σύνοδον· ἐγράφη δὲ ἔχι ὄντος αὐτοῦ γραμματικοῦ βασιλικοῦ καὶ συνεκστρατεύοντος βασιλεῖ. ...

Михаил Xониат: Панигирик в чест на Исак Ангел  //  Michaelis Choniatae Panegyricus Isaacio Angelo dictus . . . . .  118
   Въстанието на българите (118)  //  De rebellione Bulgarorum (118)

Никифор Григора: Византийска история // Nicephori Gregorae Historia Byzantina . . . . .  122
   1. Латинците разделят помежду си империята на три части. Българите залавят жив Балдуин (123). 2. Архиепископът на България коронясва Теодор Ласкарис. Защо Юстиниана Прима била наречена столица на България. За произхода на българите. Императорът оженва сина си за дъщерята на Асен (125). 3. Михаил Асен нахлува в Тракия. Иска да сключи мир с императора (128). 4. Мицо наследява Минаил Асен. Константин Тих обсажда столицата. Мицо предава Месемврия на императора (129). 5. За Теодора, съпругата на Константин Тих (131). 6. Михаил Ангел решава да нахлуе в Македония и Тракия (131). 7. Константин Тих бива настройван от съпругата си против Палеолог (134). 8. Кръстоносците провождат пратеници до Алексий Комнин за храна и за разрешение да преминат през Хелеспонт (135). 9. Българите по стар обичай не убивали, като се задоволявали с плячката (135). 10. За Ивайло, наричан Лахана. Тертер застава начело на българското царство (136). 11. За смъртта на султан Азатин (138). 12. Войниците на Тракия се бият с българите (138). 13. Росонсул гледа да завладее Белград и по-важните места в Македония (138). 14. Палеолог провожда пратеници до намиращия се отвъд Дунав Ногай (138). 15. Императорът дава дъщеря си Симонида за жена на сръбския крал (139). 16. За каталонеца Рожер (141). 17. Рожер се връща от Азия в Тракия и там бива убит (141). 18. Каталонците опустошават Тракия. Презимуват в Македония при Касандрия (142). 19. За Теодора, съпругата на българина Светослав (144). 20. Сиргиан и Кантакузин получават управлението на тракийски области (144). 21. За смъртта на Светослав (145). 22. Асен Андроник изобличава пред императора Сиргиан, който бива хвърлен в затвора (145). 23. За реките Струма и Вардар. За градчето Струмица и за местоположението на Скопие (146). 24. Император Андроник провожда пратеници за мир до българина Михаил (151). 25. Протовестиарият Андроник и Михаил Асен управляват Белград и останалата Македония (152). 26. Младият Андроник завзема Сяр. Българският цар Асен предлага помощ на стария Андроник (153). 27. Българският цар се споразумява с младия Андроник и връща войските си в отечеството (157). 28. Българският цар Михаил обявява война на младия Андроник (158). 29. За смъртта на българския цар Михаил. Сърбите завземат Струмица (159). 30. Александър завзема царската власт в България и опустошава земите на ромеите (161). 31. Императорът воюва с Александър. Ромеите бягат без ред. Александър от милосърдие предлага мир на императора (162). 32. Императорът изпраща бирници в Тракия и Македония (165). 33. Татари преброждат Тракия за плячка (165). 34. Дъщерята на императора се омъжва за сина на Александър (166). 35. Турчите опустошават Тракия (166). 36. За делата на покойния император (166). Ромеите носят български калпаци (166). 38. Кантакузин потегля на поход срещу българи и сърби (166). 39. Кантакузин пише на Иван Александър (167). 40. Управителят на Скопие Гвидо разграбва имотите на Кантакузин (167). 41. Императрица Ирина помага на съпруга си Кантакузин. Хрельо става владетел на Струмица (168). 42. Кантакузин обсажда Солун (170). 43. Среща на Кантакузин с краля на Сърбия (171). 44. Кантакузин обсажда Серес (172). 45. Кантакузин за втори път несполучливо напада Сяр. Апокавк пристига в Солун с многобройна флота (173). 46. Произходът и съдбата на Момчил (179). 47. Иван Александър се съюзява с цариградчани против Кантакузин (181). 48. За богомилите, задържани около Атон (182). 49. Смъртта на Момчил (185). 50. Сръбският крал завладява много земи (186). 51. Българите открито осъждат c проклятия Палама и Изидор (187). 52. За партията на зилотите в Солун (188). 53. Патриархът обвинява мнозина в богомилска ерес (188). 54. Генуезците превземат Созопол (189). 55. Сръбски пратеници при Хиркан (189). 56. Синовете на Хиркан опустошават Тракия (190). 57. Сръбският крал изисква император Йоан V Палеолог да вземе за жена сестрата на Иван Александър (191). 58. Кантакузин привлича наемници турци срещу сърби и българи (191). 59. Патриарх Калист е обвинен в богомилска ерес (192). 60. За Палама и за богомилите (192). 61. Дъщерята на Иван Александър Мария - годеница на младия Андроник (193)  //  1. Latini imperium tripartito inter se dividunt. Bulgari balduinum vivum capiunt (123). 2. Theodorus Lascar is ab archiepiscopo Bulgariae inauguratur. Cur Prima Iustiniana dicta sit caput Bulgariae. De Bulgarorum origine. Imperator Asanis filiam filio suo uxor em iungit. 3. Michail Asanes in Thraciam irrumpit. Ab imperatore pacem impetrat (128). 4. Asanis successor Mitzo. Constantinus Tichus regni sedem obsidet. msembria a Mitzo imperatori traditur (129). 5. De Theodora Constantini Tichi uxore (131). 6. Michael Angelus Macedoniam Thraciamque invadere statuit (131). 7. Constantinus Tichus a coniuge adversu Palaeologum stimulator (134). 8. Crucesignati legatos ad Alexium Comnenum mittunt de commeatu et de traiiciendo Hellesponto (135). 9. Bulgari more vetere spoliis contenti caede abstinent (135). 10. De Ivailo Lachana dicto. Terterus regnum Bulgaricum occupat (136). 11. De Azatini sultani obitu (138). 12. Milites Thracenses cum Bulgaris pugnant (138). 13. Rosonsules spectai, ut Belegradum et opportuniora Macedoniae loca expugnet (138). 14. Palaeologus legates ad Nogam ultra Istrum sedem habentem mittit (138). 15. Imperator filiam suam Simonidem crali Serbiae despondet (139). 16. De Rogerio Catalano (141). Rogerius ex Asia in Thraciam redit ibique obtruncatur (141). 18. Catalani Thraciam vastant. In Macedonia apud Cassandriam hibernant (142). 19. De Theodora Sveloslavi Bulgari uxore (144). 20. Syrgiannes et Cantacuzenus provincias Thraciae administrandas obtinent (144). 21. De Svetoslavi obitu (145). 22. Syrgiannes ab Asane Andronico delatus in carcerem coniicitur (145). 23. De Strymone Axioque fluminibus. De Strumitza oppidulo et de Scopiorum situ (146). 24. Andronicus imperator ad Michaelem Bulgarum legates de pace mittit (151). 25. Andronicus protovestiarius Michaelque Asanes Belegrado et reliquae Macedoniae praesunt (152). 26. Andronicus Junior Serrhas in deditionem accipit. Rex Bulgarorum Asanes Andronico Seniori auxilium praeponit (153). 27. Rex Bulgarorum Andronico Iuniori reconciliatus copias suas domum reducit (157). 28. Rex Bulgarorum Michael bellum Andronico Iuniori infert (158). 29. De Michaelis, regis Bulgarorum, morte. Strumitza a Serbis capitur (159). 30. Alexander Bulgariae principatum adeptus Romanorum fines vastat (161). 31. Imperator Alexandro bellum infert. Romani effuse fugiunt. Alexander misericordia motus pacem imperatori concedit (162). 32. Imperator tributorum exactores in Thraciam et Macedoniam mittit (165). 33. Tatari praedabundi Thraciam pervadunt (165). 34. Imperatoris filia Alexandri filio nuptum datur (166). 35. Turci Thraciam vastant (166). 36. De rebus gestis imperatoris mortui (166). 37. Romani Bulgaricis calyptris utuntur (166). Cantacuzenus in Bulgaros Serbosque exercitum ducit (166). 39. Cantacuzenus litteras ad Ioannem Alexandrum mittit (167). 40. Guido Serris prefect us bona Cantacuzeni diripit (167). 41. Irenes imperatrix uxori suo Cantacuzeno operam dat. De Chrele Strumitzae principe (168). 42. Cantacuzenus Thessalonicam obsidet (170). 43. Cantacuzenus cralem Serborum convenit (171). 44. Cantacuzenus Serras obsidet (172). 45. Altera ad Serras Cantacuzeni irrita expeditio. Classis numerosa duce Apocauco ad Thessalonicam appellitur (173). 46. De Momtzilae genere variaque fortuna (179). 47. Ioanncs Alexander socium se adiungit Byzantiis contra Cantacuzenum (181). 48. De Bogomilis circa Atho deprehensi (182). 49. De Momtzilae morte (185). 50. Serborum crales multas regiones occupat (186). 51. Bulgari apertis exsecrationibus Palamam Isidorumque prosequuntur (187). 52. De Thessalonicae Zelotarum factione (188). 53. Patriarcha multos de Bogomiliana haeresi accusat (188). 54. Sozopolis a Genuensibus capitur (189). 55. Legati Serborum ad Hyrcanurn (189). 56. Hyrcani filii Thraciam vastant (190). 57. Serborum crates postulat, ut imperator Ioannes Palaeologus sororem regis Bulgarorum Alexandri in matrimonium ducat (191). 58. Cantacuzenus Turcos mercede sibi socios facit contra Serbos Bulgarosque (191). 59. Callistus patriarcha propter Bogomilorum haeresin accusatur (192). 60. De Palama Bogomilisque (192). 61. Maria, Ioannis regis Bulgarorum filia, iuveni Andronico sponsa (193)
 

Личен и предметен показалец // Index nominum et rerum . . . . .  194
Съкращения // Abreviationes . . . . .  201
Използувана литература // Index librorum adhibitorum . . . . .  202
Съдържание // Hoc volumine continentur . . . . .  204
 

[Back to Main Page]