Институт за Българска История

ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE


том I

отг. редактор чл.-кор. Веселин Бешевлиев

Издание на Българската Академия на Науките
София, 1954
 

Галерия от сканове В .pdf формат  (7.9 Мб) В .djvu формат  (2.5 Мб)
Gallery of scans In .pdf format  (7.9 Mb) In .djvu format  (2.5 Mb)

Предговор  (V - VII)

1. Откъси от Дексип Атински // Dexippi Atheniensis fragmenta  . . . . .  1-13
    
- От "Хроника" (1. Начало на готските нахлувания отсам Дунава. 2. Нахлуването на готите през царуването на Деций) // Ex "ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ" (1. De incurionum Gothorum citra Danubium initio. 2. De Gothorum incursione Decio regnante)
    
- От "Скитика" (3. Обсадата на Марцианопол от готите. 4. Писмото на император Деций до пловдивчани. 5. Обсадата на Пловдив от готите) // ΕΧ ΣΚΥΘΙΚΑ (3. De Marcianopolis obsidione a Gothis facta. 4. Epistola imp. Decii ad Philippopolitanos. 5. De obsidione Philippopolis a Gothis facta)

2. Евсевий. Откъси // Eusebii fragmenta  . . . . .  14-17
    
1. Обсадата на Солун от готите. // 1. De Thessalonicae obsidione a Gothis facta

3. Евнапий. Откъси // Eunapii fragmenta  . . . . .  18-27
    
1. Готите се заселват отсам Дунава. 2. Готите са използват като преграда срещу хунските наглувания 3. Император Валент се готви за война срещу готите. 4. Никополци се присмиват на другите тракийци. 5. Готите опустошават Тракия. 6. Готите се крият в македонските езера. 7. Пъклените замисли на готите. 8. Висшите длъжности се продават публично // 1. Gothi considunt citra Danubium. 2. Gothi loco claustri contra Hunnorum incuriones adhibiti sunt. 3. Imperator Valens bellum contra Gothos gessuruns est. 4. Nicopolitani ceteris Thracibus irridunt. 5. Gothi Thraciam devastant. 6. Gothi in stagnis Macedoniae se occultant. 7. De consiliis sceleratissimis Gothorum. Summa officia publice venundantur

4. Филосторгий. Църковна история // Philistorgius. Historia ecclesiastica  . . . . .  28-37
    
1. Дейността на Улфила. 2. Проходът Суки. 3. За пребиваването на Валент в Марцианопол и за марцианополския епископ Домнин. 4. Преселението на готите поради хунското нападение. 5. Война с преселниците готи и гибелта на Валент. 6. Демофил епископ на Вероя. 7. Заточение в Алмирис при Дунава. 8. Нападение на хуните в отсамдунавските земи. 9. Междуособната война сред готите в Тракия. 10. Аларих в Тракия. 11. Пътуване през Илирик и панония // 1. De Ulfilae gestis. 2. De angustiis Succorum. 3. De Valente Marcianopoli degente et de Domnino Marcianopolis episcopo. 4. De Gothorum migratione propter Hunnorum invasionem. 5. De expeditione adversus Gothos immigratos et de Valentis exitu. 6. De Demophilo Berrhoae episcopo. 7. De exilio in Almyridem ad Istrum. 8. De Hunnorum incursione in terra ad Istrum. 9. De Gothorum bello intestino in Thracia. 10. De Alarico in Thracia degente. 11. De peregrinatione trans Illyricum et Pannoniam

5. Сократ. Църковна история // Socrates. Historia ecclesiastica  . . . . .  38-49
    
1. За събора в Сердика. 2. Как съборът в Сердика върнал епископските катедри на Атанасий и на Павел. 3. Епископи на Тракия, преследвани като привърженици на Павел и Атанасий. 4. Улфила, епископът на готите, се присъединява към цариградския символ на вярата. 5. За издълбаното на камък предсказание, което било намерено, когато халкидонската стена била разрушена от разгневения император Валент. 6. Как готите били покръстени от Валент. 7. Как готите, победени от други варвари, избягали в страната на ромеите и били приети от императора. Това станало причина за гибелта и на ромейската държава и на самия император. 8. Как императорът, зает във война с готите, занемарил войната с християните. 9. Как император Валент бил убит при Одрин. 10. След смъртта на Валент готите нападнали Цариград, а населението му се опълчило срещу тях. 11. Как император Грациан взел Теодосий за съимператор. 12. Варварите отвъд Истър помагат на Теодосий във войната срещу узурпатора Евгений. 13. Епископът на Скития Теотим защищава Ориген. 14. Аларих опустошава Илирик. 15. Епископи, преместени в различни градове. 16. За Силван, който бил преместен от Филипопол в Троада // 1. De synodo Sardicensi. 2. Quomodo Athanasii et Pauli sedes a synodo Sardicensi restituti sunt. 3. De Thraciae episcopis persecutis ut Pauli et Athanasii adeptis. 4. Quomodo Ilfila, Gothorum episcopus, Constantinopolitanae fidel consensit. 5. De oraculo quod in lapide inciso inventum est, tunc cum Chalcedones muri ob iram Valentis Augusti destruerentur. 6. Quomodo Gothis a Valente facti sunt christiani. 7. Quomodo Gothis, ab aliis barbaris devicti, ad Romanos confugerunt, et ab imperatore suscepti, imperio romano et ipsi imperatori exitio fuerunt. 8. Quomodo imperator, de bello contra Gothos sollictus, bellum adversus Christianos remissius gessit. 9. Quomodo imperator valens juxta Adrianopolim enterfectus est. 10. Quomodo post Valentis obitum, cum Gothis Constantinopolim oppugnarent, cives adversus eos eruptionem fecerunt. 11. Quomodo imperator Gratianus consortem imperii Theodosium sibi ascivit. 12. Quomodo barbari trans Istrum Theodosio auxilium praebuerunt in expeditione adversus Eugenium tyrannum. 13. Quomodo Theotimus, episcopus Thraciae, Origenem defendit. 14. Quomodo Alaricus Illyricum vastavit. 15. De episcopis in diversas urbes translatis. 16. De Silvano qui Philippopoli translatus est Troadem

6. Созомен. Църковна история // Sozomenus. Historia ecclesiastica  . . . . .  50-69
    
1. Свобода на вероизповеданието в Македония и Илирик. 2. дарданци и македонци стават подвластни на Константин. 3. Покръстването на варварите при Дунава. 4. Разпри между източните и западните епископи, събрани на съборите във Филипопол и Сердика. 5. Християнството всред траки и илири. 6. Бунтът на Вретаний в Сирмиум. 7. Заточването на папа Либерий в тракийска Вероя. 8. Възвръщането на Либерий от заточение. Църковните борби в Тракия. 10. Църквата на град Томи, в Малка Скития. 11. За отвъддунавските варвари. 12. За похода на Валент срещу скитите. 13. Предсказанието на монаха Исакий за гибелта на Валент. 14. Как Мавия изпратила помощ на ромеите, които били притиснати от варварите. 15. Нападенията на крайдунавските варвари. 16. Борбата на император Теодосий с варварите край Истър. 17. Епископите на Томи и Марцианопол. 18. Варварите около Дунав остават съюзници на византийския император. 19. Дейността на Теотим, епископ на Томи, всред хуните. 20. Защита на Ориген от страна на Теотим, епископа на Томи. 21. Нападение на хуните в Тракия. 22. Нападение на хунския вожд Илдис над Кастра Мартис в Мизия // 1. De christiana fide in Macedonia et Illyrico. 2. Quomodo Dardani et Macedones in ditionem Contantini se permiserunt. 3. Quomodo barbari ad Istrum incolentes conversi sunt. 4. De controversiis inter episcopos in concillo Philippopolitano et in concilio Serdicensi. 5. De christiana fide apud Thraces Illyriosque. 6. De seditione Bretanionis in Sirmio. 7. De Liberio episcopo Romae in Beroia in Thraciae expulso. 8. Quomodo Liberius ab exilio rediit. 9. De controversiis ecclesiasticis in Thracia. 10. De ecclesia Tomitana in Scythia Minore. 11. De barbaris trans Istrum incolentibus. 12. De expeditione Valentis contra Scythas. 13. De morte Valentis a Isaacii monachi praedicta. 14. Quomodo Mavia Romanis aucilium misit. 15. De incursione barbarorum circa Istrum incolentium. 16. De imperatore Theodosio cum barbaris pugnante. 17. De episcopis Tomorum et marcianopolis. 18. Quomodo barbari circa Istrum incolentes socii imperatoris facti sunt. 19. De episcopo Tomorum inter Hunnos christianam fidem praedicante. 20. Theotimus, episcopus Tomorum Prigenem defendit. 21. De Hunnorum incurione in Thraciam. 22. De incursione Ildis Hunnorum ducis in Castra Martis Moesiae

7. Теодорит Кирски. Църковна история // Theodoretus Cyrrensis. Historia ecclesiastica  . . . . .  70-83
    
1. Император Констанций издава заповед да бъде свикан събор в Сердика. 2. За Павел, бившия епископ на Константинопол. 3. За събора в Сердика. 4. Еретици на събора в Сердика. 5. Преследване на православните в Тракия. 6. Изгнанието на Либерий в Тракийска Вероя. 7. За събора в тракийския град Нике и за съставеното там изложение на вярата. 8. Послание до епископите в Илирик. 9. Мъченичеството на Емилиан в Доростол. 10. Съборът в Тракийска Никея. 11. Послание на събора в Илирик за вярата. 12. Валенс се готви за война срещу готите. 13. Заточаването на епископ Евсевий в Тракия. 14. Епископ Евсевий в Тракия. 15. Гонение на православни християни при Валент. 16. Валент изпраща стратега Траян срещу готите в Тракия. 17. Вретаний, архиерей на Малка Скития. 18. Гибелта на Валент. 19. За Евсевий, епископ на Самосата. 20. Борбата на стратега Теодосий срещу варварите край Дунав. 21. За града Солун. 22. Църковен разкол в Антиохия. 23. За църквата на готите. 24. За покръстването на скитите край Дунава. 25. Бунтът на Гаина в Тракия. 26. Християни в Тракия в началото на пети век. 27. Роила опустошава Тракия. 28. Константинополски епископи. 29. Нападение на скити // 1. Constantius synodum in Serdica fieri imperat. 2. De Paulo, qui fuit episcopus Constantinopolitanus. 3. De synodo in Serdica facta. 4. De haereticis in synodo Serdiciensi. 5. De persecutione orthodoxorum in Thracia. 6. De exilio Liberii in Beroim Thraciae. 7. De synodo in Nice Thraciae et de symbolo fidei ibi composito. 8. De epistola ed episcopos Illyrici. 9. De martyrio Aemiliani in Dorostolo. 10. De synodo in Nice Thraciae. 11. De epistola synodii Illyrici de fide. 12. De Valente contra Gothos pugnaturo. 13. Valens Eusebium in exilium misit. 14. De exilio Eusebii in Thraciam. 15. De persecutione orthodoxorum. 16. Valens magistrum militum Traianum contra Gothos in Thraciam misit. 17. De Bretanione praesule christianorum in Scythia Minore. 18. De valentis excidio. 19. De Eusebio, episcopo Samosatae. 20. De magistro militum Theodosio contra barbaros circa Istrum pugnante. 21. De Thessalonica. 22. De dissensione ecclesiastica in Antiochia. 23. De ecclesia Gothorum. 24. De conversione Scytharum circa Istrum incolentium. 25. De seditione Gaïnae in Thracia. 26. De christianis in Thracia seculo quinto ineunte. 27. Quomodo Roilas Thraciam vastat. 28. De episcopis Constantinopolitanis. 20. De incursione Scytharim

8. Олимпиодор Тивански // Olympiodorus Thebanus  . . . . .  84-85
    
Предсказание за нахлуването на готи и хуни // De Gothorum et Hunnorum irruptione

9. Приск Тракиец. Откъси // Excerpta e Prisco  . . . . .  86-129
    
1. Договор между хуните и Източната империя. 2. Бунтът на Валипс. 3. Нападение на хуните срещу Ниш. 4. Нападение на хуните в земите на империята. 5. Искане на Атила за връщане на бегълците. 6. Пратеничеството на Сенатор при Атила. 7. Договор между хуните и Източната империя. 8. Хунски пратеничества до Източната империя. 9. Пратеничеството на Максимин при хуните. 10. Пътуването на Максимин. 11. Плененият в Тракия Зеркон. 12. Договор между Атила и Източната империя. 13. Пратеничеството на Аполоний при Атила. 14. Атила заплашва Източната империя. 15. Нападения на варвари в Тракия. 16. Нападения на Валамир. 17. Няколко племена желаят съюз с империята. 19. Илирийската войска помага на скирите. 19. Пратеничество от страна на Атиловите синове. 20. Ново хунско пратеничество в Цариград. 21. Война между хуни, готи и ромеи. 22. Борбите на Василиск против готите в Тракия. 23. Земетръс в Тракия // 1. De conventione inter Hunnos et Imperium Orientale. 2. De seditione Valipsis. 3. De incursione Hunnorum contra Naissum. 4. De invasione Hunnorum in terras Imperii Romani. 5. De petitione Attilae de transfugis reddendis. 6. De legatione Senatoris ad Attilam. 7. De foedere inter Hunnos et Imperium Romanum. 8. De legationibus Hunnorum ad Imperium Orientale. 9. De legatione Maximini ad Hunnos. 10. De itinere Maximini. 11. De Zercone in Thracia capto. 12. De pacto inter Attilam et Imperium Orientale. 13. De legatione Apollonii ad Attilam. 14. Attila Imperium Orientale minatur. 15. De incursionibus barbarorum in Thraciam. 16. De incursionibus Valameri. 17. Gentes nonnullae societatem imperatoris petunt. 18. Quomodo exercitus Illyrici in auxilium Sciris mittitur. 19. De legatione filiorum Attilae. 20. De legatione Hunnorum iterum ad Constantinopolim missa. 21. De bello inter Hunnos, Gothos et Romanos. 22. De proelia Basilisci cum Gothis in Thracia. 23. De terrae motu in Thracia

10. Малх. Откъси от Byzantiaca // Malcus. Byzantiaca  . . . . .  130-151
    
1. Император Лъв I сключва мир с Теодорих, сина на Триарий. 2. Убийството на пълководеца Хераклий. 3. Предложението на Теодорих за мир пропада. 4. Двамата Теодориховци се съюзяват. 5. Теодорих опустошава Родопския край. 6. Теодорих в Македония // 1. Quomodo imperator Leo cum Theuderico, filio Triarii, pacem fecit. 2. Quomodo Heraclius dux interfectus est. 3. Theudericus pacem petens dejicitur. 4. Theudericus, filius Triarii, et Theudericus, filius valameri, paciscuntur. 5. Quomodo Theudericus fines Rhodopeias vastat. 6. Theudericus in Macedonia pervenit

11. Зосим. Нова история // Zosimus. Historia nova  . . . . .  152-187
    
1. Войните на император Деций с готите. 2. Готски нападения в Тракия. 3. Готите обсаждат Солун. 4. Походът на готите към Халкидон. 5. Галиен воюва с готите. 6. Походът на готите и поражението им от имп. Клавдий III. 7. Чума всред готите. 8. Заселване на бастарни в Тракия. 9. Савроматите нахлуват отсам Дунава. 10. Войната между Лициний и Константин. 11. Константин преустройва администрацията и войската. 12. Река Дунав. 13. Император Валент воюва с готите. 14. Хуните прогонват готите отсам Дунава. 15. Походът на Валент срещу готите и поражението при Одрин. 16. Модарис разбива варварите. 17. Вестготите разбиват император Теодосий. 18. Император Теодосий отблъсква скирите и карподаките. 19. Разбиването на остгота Одотей. 20. Промот разбива с измама гротингите. 21. Подвигът на Геронтий пред град Томи. 22. Военни действия срещу укрилите се в македонските блата и езера готи. 23. Аларих нахлува в Македония. 24. Гаина се оттегля от източна Тракия. 25. Гаина напуска Тракия. 26. Роби и дезертьори ограбват Тракия // 1. De bello a Decio contra Gothos gesto. 2. De incursionibus Gothorum in fines Thraciae. 3. De Thessalonicae obsidione a Gothis. 4. De incursione Gothorum in Chalcedonem. 5. De bello gallieni contra Gothos. 6. De Gothis a Claudio victis. 7. De peste inter Gothos. 8. bastarni in Thracia collocati sunt. 9. De Sauromatorum invasione citra Istrum. 10. De bello inter Licinium et Constantinum. 11. Constantinus civitatem exercitumque reformat. 12. De Istro flumine. 13. De bello imperatoris Valentis adversus Gothos. 14. Quomodo Hunni Gothos expulerunt. 15. De Valentis expeditione adversus Gothos et de clade ad Adrianopolim. 16. Quomodo Modares barbaros confudit. 17. Quomodo Westgothi imperatorem Thedosium vicerunt. 18. Theodosius Scyros et Carpodacas in fugam vertit. 19. De clade Oidothei. 20. Promotus cum dolo Greutungos vicit. 21. De gestis Gerontii ad civitatem Tomis. 22. De bello contra Gothos in paludibus et stagnis Macedoniae abditos. 23. De Alarici invasione in Macedoniam. 24. Gainas e Thracia Orientali excedit. 25. Gainas e Thracia excedit. 26. Servi et desertores Thraciam vastant

12. Евстатий Епифанийски. Откъс // Eustatius Epiphaneus fragmentum  . . . . .  188-189
    
Походът на Теодорих срещу Зинон // De Theodorici expeditione contra Zenonem

13. Псевдо-Кесарий. Диалози // Pseudo-Caesarius. Dialogi  . . . . .  190-193
    
1. За името на река Дунав. 2. Нрави на славяните и фисонитите. 3. Пак за името на река Дунав // 1. De nomine Danubii. 2. De moribus Slavorum et Physonitarum. 3. Iterum de nomine Danubii

14. Андрей, архиепископ на Кесария Кападокийска // Andreas Caesareae Cappadociae Archiepiscopus  . . . . .  194-195
    
Тълкувание на Апокалипсиса  (За хунските народи) // Commentarius in apocalypsin  (De Hunnorum gente)

15. Козма Индикоплевст // Cosma Indicopleustes  . . . . .  196-197
    
Християнска топография  (За християнството между гърците и илирийците) // Topographia christiana  (De fide Christiana apud Graecos et Illyrios)

 

Обяснителни бележки  . . . . .  198-226
Показалец  . . . . .  227-236
Съкращения  . . . . .  237-23
Добавки и поправки  . . . . .  239
Съдържание  . . . . .  240
 

[Back to Main Page]