Феликс Каниц - F. Kanitz

Феликсъ Ф. Каницъ — Животъ, пѫтувания и научно дѣло

 

отъ Геза Фехеръ  (Българска библиотека — 19, Издава Българската академия на наукить отъ Фондъ „Напредъкъ”, София,  1936)

подъ редакцията нa Ст. Романски.

II фототипно изд. „Литературен форум”, 200??, „Колумб на Балканите”

 

 

Съдържание

Феликсъ Каницъ отъ Геза Фехеръ. Вмѣсто предговоръ, отъ Ст. Романски

Корица..

    Увод към II фототипно издание

    Предговоръ къмъ българското издание, отъ автора

I. Първа часть

  1.  Образование

  2.  Пѫтувания въ Сърбия

  3.  Пѫтувания въ България

        1. Българскиятъ черковенъ въпросъ и ролята на Каницъ въ него

        2. Татаритѣ и черкезитѣ въ България. Българската емиграция и русофобското настроение

        3. Ролята на Каницъ въ българския въпросъ. Трудноститѣ презъ неговитѣ пѫтувания

        4. Съчинението „Дунавска България и Стара-планина”. Дейностьта на Каница въ полза на българитѣ

        5. Каницъ и освобождението на България

        6. Признателностьта на българитѣ къмъ Каница. Каницъ и руско-българскиятъ въпросъ

  4.  Голѣмитѣ трудове на Каница за Сърбия (1883–1904 г.)

  5.  Завършекъ

 

II. Втора часть

  1.  Научната дейность на Каница

        1. Каницъ като географъ

        2. Каницъ като археологъ

        3. Каницъ като етнографъ

  2.  Трудоветѣ на Ф. Каницъ

 

Притурка. Писма отъ 1876-1881 год

 

[Back to Main Page]