|| Macedonia - books in BG, RU ||  || Macedonia - books in EN, DE, FR ||  || MSI - Sofia ||  || Newspaper 'Makedonija' ||
|| Galleries ||  || Video ||
|| Sister sites ||  || Links ||  || Тechnical ||

ЕТНОГРАФИЯ

 
[ Спомени ]
[ Езикознание ]
[ Етнография ]
[ История ]
[ Статии ]
[ "Участниците говорят" ]
[ Литература ]
[ Краезнание ]
[ Нови книги ]
[ Памфлети ]
[ Новопостъпили.. ]

 
 • Бугрите (Стари български поселеници в Франция)

 • Христо К. Стойчев  (1927)
   
 • Странджански народни песни. Из репертоара на Кера Панайотова Маджарова

 • Панайот Маджаров, Михаил Букурещлиев  (1983) [любезно предоставена от Георги Илиев]
   
 • Националните стремления на народите в Балканския полуостров

 • Густав Вайганд  (1898)
   
 • Етногенеза Јужних Словена

 • Татомир Вукановић  (1974)
   
 • Руссаллии, древен български обичай, запазен и до днес в Южна Македония

 • Кузман Шапкарев  (1884)   [любезно предоставено от Тодор Тараков]
   
 • Да не угасват българските огнища извън България

 • Емил Миланов  (2016)
   
 • Аромъне. Етнографическо-филологическо-историческо издирвания на тъй наречения народ македоно-ромъне или цинцаре

 • Густав Вайганд  (1899)
   
 • Pisne makedonske / Македонски песни

 • Ludvik Kuba  (1928)
   
 • Cteni o Makedonii: Cesty a studie z roku 1925-1927

 • Ludvik Kuba  (1932)
   
 • Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции

 • Юрий Иванович Смирнов  (1974)
   
 • Материяли по етнографията на некои местности в Северна Македония, които са смежни с България и Сърбия  (СБНУ, кн. IV)

 • Ефрем Каранов  (1891)
   
 • Неколко думи върху статиите на г. П. Драганова в „Известия Санъ-Петерб. Слав. благотворител. общества"  (СБНУ, кн. II)

 • Кузман Шапкарев  (1890)
   
 • Этнолингвистическая география Южной Славии

 • Анна Плотникова  (2004)
   
 • Странджански народни песни. Из репертоара на Кера Панайотова Маджарова

 • Панайот Маджаров, Михаил Букурещлиев  (1983)
   
 • Населението по долината на Велика Морава

 • Гавриил Занетов  (1918)
   
 • Българска етнография

 • Николай Колев  (1987)
   
 • Медното гумно на прабългарите

 • Иван Венедиков  (1983/1995)
   
 • Златният стожер на прабългарите

 • Иван Венедиков  (1987)
   
 • Български народни песни, събрани от братя Миладинови  (текст + галерия от факсимилета + .pdf файл )

 • Димитър и Константин Миладинови  (1861; 1981 - фототипно издание)   [любезно предоставено от Баш Бугараш]
   
 • Неколико главних питања из етнографије Старе Србије и Маћедоније  (.pdf файл)

 • професор Вас. Ђерић  (1922)
   
 • Животът на източнотракийските българи в техните песни и разкази

 • Панайот Маджаров  (2001)   [любезно предоставено от Георги Илиев]
   
 • Български прикаски и вeрования съ прибавление на нeколко Македоновлашки и Албански  (СбНУ, кн. VIII, IX)

 • Кузман Шапкарев (1892, 1894; 1973)
   
 • Албания и албанците

 • Н. Маренин  (1902)
   
 • Автобиография  и  Народни умотворения от Прилеп и др. 
 • Същите страници в .jpg формат:  СбНУНК, кн. VIII, 1892СбНУНК, кн. XIV, 1897
  записал Марко Цепенков  (1892, 1897)  [любезно предоставени от Черньо Пеев и Баш Бугараш]
   
 • Балканско полуострво и јужнословенске земље, I  (.pdf формат)

 • Јован Цвијић  (19??)  [обработен от Stevo25]
   
 • Балканско полуострво и јужнословенске земље, Основи антропогеографије  (.pdf формат)

 • Јован Цвијић  (1931; II. изд. 1986 или 1988, избор, коментари и поговор Petar Dzadzic)
   
 • Путопис дела Праве – Старе – Србије. I. свеска  (Текстът като .pdf-файл)

 • Милош Милоевић  (1871)  [изисква десет шрифта: .zip-файл]
   
 • Путопис дела Праве – Старе – Србије. II. свеска  (Текстът е в .pdf формат)

 • Милош Милоевић  (1872)
   
 • Путопис дела Праве – Старе – Србије. III. свеска  (Текстът е в .pdf формат)

 • Милош Милоевић  (1872)
   
 • Наши манастири и калуђерство  (Текстът е в .pdf формат)

 • Милош Милоевић  (1881)
   
 • Македония. Етнография и статистика

 • Васил Кънчов  (1900)   (в Unicode, изисква шрифт Palаtino Linotype)
   
 • Празниците на българите с легенди и предания

 • Николай Ников (на български, английски, немски, руски, френски)  [любезно предоставенa от Ангел Апостолов
   
 • Българската народност през XV век, Демографско и етнографско изследване

 • Христо Гандев  (1989)
   
 • Етнография на Македония

 • Густав Вайганд  (ориг. изд. 1904)
   
 • Записки на етнографа

 • Ст. Костов и А. Стоилов, етнографи при Първа и Втора армия, 1916-1917 г. [любезно предоставенa от Бугараш]
   
 • Културно-историческо развитие на Дунавската равнина

 • Димитрина Митова-Джонова  (1989)
   
 • Осман Нури Ефенди  - големият помак на българите

 • Тодор Балкански  (1997)
   
 • Банатските българи

 • Яку Ронков (1938), Петър Коледаров  (1938)