Руси и българи през ранното средновековие до 964 г.

Е. Михайлов

 

Съдържание

 

ВЪВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . 5

 

ПЪРВА ГЛАВА. Обособяване на източните и южните славяни . . . . . . . . . . 29

ВТОРА ГЛАВА. Склавини и анти в Долно дунавските земи . . . . . . . . . . 58

ТРЕТА ГЛАВА. За руско-българската етническа граница до края на X в. . . . . . . . . . . 77

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. Руси и българи от VII до X в. (602—964 г.) . . . . . . . . . . 95

 

Бележки . . . . . . . . . . 151

Съкращения . . . . . . . . . . 184

Показалец на личните, географските и етническите имена . . . . . . . . . . 185

Резюме на руски език . . . . . . . . . . 197

Резюме на английски език . . . . . . . . . . 199

 

[Next]

[Back to Index]