Руси и българи през ранното средновековие до 964 г.

Е. Михайлов

 

Показалец

на личните, географските и етническите имена

__А_  —  __Б_  —  __В_  —  __Г_  —  __Д_  —  __Е_  —  __Ж_  —  __З_  —  __И_  —  __Й_  —  __К_  —  __Л_  —  __М_  —  __Н_  —  __О_  —  __П_  —  __Р_  —  __С_  —  __Т_  —  __У_  —  __Ф_  —  __Х_  —  __Ц_  —  __Ч_  —  __Ш_  —  __Ю_  —  __Я_

 

А.

авари, етн., 16, 22, 45, 66, 71—75, 82, 96, 105—107, 155, 164, 165, 170.

Авдусин, Д. А., 175.

Агатиас, пис, 155.

адигейци (адиге), етн., 165.

Азбелев, С. Н., 121.

Азовско море, 45, 86.

алани, етн., 45, 125.

ал–Мукадаси, М., пис, 116.

Алута (Олтул), р., 64.

Алцим Авит, пис, 64.

Алчедар, с (Бесарабия), 91.

Анахита, митол., 53.

Ангелов, Б. С., 21.

Ангелов, Д., 15.

анти, етн., 7, 14, 16, 19, 20, 22, 29—34, 39, 44, 46, 47, 56—75, 82, 88, 96, 105, 154, 155, 161—165, 170.

антска земя, 31, 62.

Антски племенен съюз, 63, 75, 96.

Апсих, полков., 75.

араби, етн., 28, 124, 125.

арийски народи, 49.

арменци, етн., 52.

Артамонов, М. И., 43, 156.

Артемида, митол., 50.

Арчар, с, (Видинско), 47.

Асколд (Осколд), киев, княз, 9, 110, 119,123, 133—136, 170.

Аспарух, бълг. хан, 14, 19, 108.

Аспрос, (Днсстър), р., 130.

Атанасий, проповедник, 180.

ат–Табари, А., пис, 115.

Ахилов Бег (Тендерская коса), п-в, 116, 176

 

185

  

 

Б.

Бакота, гр. (Украина), 81.

Балкански п-в, 14, 31, 39, 40, 44, 50, 54, 55, 63—65, 69, 73, 74, 78, 95, 103, 105, 121, 161, 164.

балти, етн., 63.

Балтийско море, 41, 129.

Банат, обл., 47.

Барац, Г. М., 10, 11.

Барсов, Н. П., 84, 104.

Белая (Била), с. (Буковина), 92.

Белгород, гр., 131.

Белгород, (Тирас, Белград, Белгород-Днестровски), гр., 84, 168.

Белград, (Белгород-Днестровски), гр., 84, 93, 130.

Белорусия, 43, 103, 105.

Бернщейн, С. Б., 36—38, 59.

Бесарабия, обл., 19, 23—25, 64, 83—85, 89—94, 137, 169, 170.

Бик (Бък), р., (Бесарабия), 92.

Бик (Бък), ез., (Бесарабия), 92.

Бог, 50, 137.

Богородица, 53.

Бож (Боз), ант. княз, 22.

бойки, етн., 60.

Болгари, с. (Новгород, обл.), 106.

Борис I, бълг. княз, 135, 142.

Ботна, р. (Бесарабия), 92.

Бравлин, Новгород, княз, 133, 135.

Брайчевски, М. Ю., 161, 162.

Британия, 117.

Буг, вж. Западен Буг, Южен Буг.

Буковина Северна, обл., 81, 92—94, 110.

българи аспарухови, 108—110, 169, 170.

българи волжски, 17, 106.

българи–тюрки, вж. прабългари.

българи черни, 110, 123.

България Волжска, 115, 173.

Бяла Xърватия, вж. Велика Хърватия.

 

В.

Варна (Провадийска река), р., 130.

Варна, гр., 111.

варяги, етн., 16, 18, 20, 87, 97, 108, 110, 115—119, 126, 129, 130, 135, 137, 145.

варяго–руси, етн., 113, 117, 124, 133.

Василевски, В. Г., 167.

Васченко, В., 168.

Велес, митол., вж. Волос.

Велика богиня, (Велика майка), митол., 53—54, 160.

Велика България, 108.

Велика (Бяла) Хърватия, 78, 166.

Великанова, М. С., 54, 55.

Великоморавия, 134.

венеди (венети, славяни), етн., 29, 58, 60, 64, 154.

Венедиков, Ив., 50.

Венелин, Ю. И., 7—9.

венети, вж. венедн.

Вернер, Й., 46—48.

 

186

 

 

Вецел, с. (Трансилвания), 47.

византийци (ромеи, вж. и гърци) етн., 7, И, 28, 29, 33, 56, 65—67, 69—72, 74, 75, 85, 124, 174.

Византион, гр., вж. Цариград.

Византия (Римска държава), 6—8, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 33, 62, 64, 66—71, 78, 91, 94—96, 98, 99, 113, 115, 120, 123, 125—128, 131., 134, 135, 137, 138, 142, 144, 148, 149.

Винитар, гот. крал, 22.

Висла (Вистула), р., 31, 43, 46, 59, 60, 78.

Вит, р., 163.

Витиния, обл., 125.

Вишня, р., 60, 61, 78.

Владимир, бълг. княз, 135.

Владимир Святославич, вел. киев, княз, 16, 17, 21, 51, 79, 131, 141, 144, 146, 158.

власи (влахи), стн., 80, 83, 123.

Влахия, 64, 86, 92, 95.

Вогас, стратег, 124.

Волга, р., 96.

Волиния, обл., 42, 43, 59, 96, 104, 105.

волиняни (велыняне), племе, 87.

Волос (Велес), митол., 49, 180.

Волхов, р., 73, 100, 101.

Ворскла, р., 96, 108.

Въжарова, Ж., 47, 158, 164.

вятичи, племе, 88, 97, 119.

 

Г.

Галиция, облм 83, 92, 105.

Галич, гр., 81.

Георги Амартолос (Монах), писат., 10.

Георги Писидийски, писат., 107.

Георгиев, В., 36, 59, 159.

гепиди, етн., 45, 64, 106.

Герман, митол., 158.

Герман, стратег, 65.

германци, етн., 45, 54, 55, 63.

Гиген (Плевенско), с., 47.

Гньоздово (Смоленска обл.), с, 52, 140, 141, 173.

Горин, р., 43, 59

Городцов, В. А., 53.

Гостомисъл, Новгород, старейшина, 101.

готи, етн., 45, 46, 63, 114, 116, 164.

Готие, Ю. В., 15, 164, 168.

Готланд, о-в, 116.

Готска държава, 63.

Григорий, презвитер, 9—11, 24, 149.

Грот, К, Я., 167.

Грузия, 107.

Гура—Бъкулуи, с. (Бесарабия), 92.

гуцули, етн., 60.

Гъмбаш, с. (Румъния), 48.

гърци (вж. и византийци), 8, 13, 16, 20, 87, 88, 120—123, 125, 126, 131, 136, 139, 159, 175.

Гърция, 53, 65.

 

187

 

 

Д.

Дабрагез, ант, 155.

Дажбог, митол., 49, 50, 52, 158.

даки, етн., 53.

Дакия, 31, 48, 64, 72, 73, 103.

дако–романи, етн., 72.

дако–траки, етн., 63.

Дамароая, с. (Румъния), 48.

Данапър, р., вж. Днепър.

Данастър, р., вж. Днестър.

Державин, Н. С., 14—15, 19, 50, 108, 109, 164, 168.

Десна, р., 45, 59.

Диана, митол., 50.

Див, митол., 51.

Диногеция, (дн. Галац), гр., 68,

Дир, киев, княз, 9, 110, 119, 123, 133, 134, 136, 170.

Днепър (Данапър), р., 31, 43, 44, 46, 59—61, 70, 73, 80, 82, 84—87, 89, 90, 96, 104, 105, 109, 110, 115, 119, 122, 123, 130, 132, 168, 176.

Днестър (Тирас, Данастър), р., 8, 12, 22—25, 31, 43, 46—48, 55, 59—64, 67, 69, 70, 72, 73, 78, 81—84, 86—96, 99, 100, 105, 109, 110, 130, 137, 165, 166, 168, 178.

Добого, с. (Унгария), 47.

Добровски, Й., 36.

Добродомов, И. Г., 169.

Добруджа, 85, 116, 117.

Дон, р., 44, 96, 108, 115.

Донец, р., 46.

драговичи, племе, 164.

драгувити, племе, 164.

древляни, племе, 87, 90, 102, 110, 119, 144, 146, 170.

Дринов, М.,

Дуйчев, Ив., 162.

Дукля, проход, 79.

Дулеби, племе, 87, 88.

Дунав (Истрос, Донабис), р. 8, 12, 20—22, 25, 26, 31, 33, 42, 43, 45, 54, 60, 62—75, 77, 78, 80—82, 85—91, 95, 101, 102, 105, 106, 109—111, 122, 123, 126, 130—132, 163, 165, 168, 174.

 

Е.

Евсевиос Кесарийски, писат., 64.

Евстатиос Солунски, писат., 116.

Екимъуц, с. (Бесарабия), 91.

Елагин, И. П., 7.

ел–Недим, Я., писат., 113.

 

Ж.

Жива, митол., 54.

 

З.

Заберган, кутриг. вожд, 164.

Закарпатие, 79, 80, 83, 167.

Западен Буг (Буг), р., 59, 73, 87, 88, 96.

Захари Ритор, писат., 115.

Зиков, Е. Г., 24.

Златен Рог, (Суд), залив, 148, 182.

 

И.

ибн–Руста, А., писат., 116.

ибн–Xордадбех, А., писат., 115.

 

188

 

 

Иванов, Й., 162.

Иванова, О. В./ 164.

Игор, киев, княз, 8, 11, 13, 21, 22, 87, 89—91, 94, 119, 121, 122, 124—126, 136, 137, 144—147, 149, 180, 182.

Идариз, ант, 74.

Източна Прусия, 47.

Иливакия (Яломица), р., 72.

Илирик, пров., 65.

Илирия, обл., 172.

Илич-Свитич, В. М., 60, 61.

Илмен (Илмер), ез., 75, 101—104.

Илменски славяни, вж. словене.

Илмер, ез., вж. Илмен.

Иловайски, Д. И., 11, 12, 169.

Иракли, виз. импер., 39, 106.

Ираклия, гр., 125.

Истрос, р., вж. Дунав.

 

Й.

Йезекиил, библ., 114.

Йоан (Иван), (брат на бълг. цар Петър I), 8.

Йоан Малала, 9.

Йонийско море, 65.

Йордан, гот. писат., 30, 31, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 72, 114.

 

К.

Кавказ, 8, 114, 115.

Калфа, с. (Бесарабия), 92.

Карамзин, Н. М., 133.

Карпати, 40, 59, 60, 61, 64, 79—83, 86, 94, 95, 167, 179.

Касториус, писат., 64.

Келатаст, ант., 74.

Керч, гр., 47, 48.

Кибела, митол., 53.

Киев (Самватас), гр., 7, 9, 17, 21, 25, 33, 46, 66, 70, 71, 79, 82, 89—91, 94, 97, 104, 109, 119, 120, 122, 126, 130—132, 134, 136, 137, 139, 143, 144, 147, 148, 158, 163.

Киев, Киево, топоними, 163.

Киевец, крепост, 33, 70, 163.

Киево, вилает, 163.

Кий, киев, княз, 33, 70—72, 163.

Кий, Кийо, лично име, 163.

Киос, крепост, 163.

Кирил, вж. Константин-Кирил Философ.

Кирил, проповедник, 180.

Кирилов, гр., 104.

Кладово, гр., 47.

Ключевски, В. О., 29.

Ковачев, Н., 163.

Коев, Ив., 160.

Коломия, гр., 81.

Конопа, гр., 130.

Константин V Копроним, виз. имп., 111.

Константин VII Багренородни, виз. импер., 10, 14, 66, 78, 83, 86, 115, 130, 132, 148, 149, 166.

Константин-Кирил Философ, 111, 113, 114, 133, 134, 180.

 

189

 

 

Константинопол, гр., вж. Цариград.

Констанция (дн. Кюстенджа, Констанца), гр., 130, 178.

Коринт, гр., 74.

Корсун, гр., вж. Херсонес.

корсунци (херсонесци), 126.

Костомаров, Н. И., 104.

Котляр, М. Ф., 21.

котрагир, етн., 74.

Кочубински, А. А., 167.

Краков, гр., 78, 166.

кривичи, племе, 103, 117, 126.

Крамар, Е. С., 25.

Крим, п-в, 8, 26, 44, 45, 116, 133.

Круга-луй-Ференц, с. (Румъния), 48.

Крум, бълг. хан, 85.

Кръконоши, план., 166.

Кубан, р., 45.

кумани (половци), етн., 80, 84, 91, 182.

К уник, А. А., 111, 175.

кутригури, стн., 110, 156.

Кухаренко, Ю. В., 43.

Кучелмин, гр., 81.

Кърнарс, с. (Пловдивско), 48.

кюрди, стн., 52.

 

Л.

Лавровски, П. А., 9, 104, 134, 141.

Лада, митол., 49.

Ладога, сз., 96, 102.

Ламански, В. И., 166,

лангобарди, етн., 45.

Левченко, М. В., 121, 169.

Леже, Л., 49.

Леков, Ив., 36.

лемки, етн., 60.

Леонид, архим. (Л. Кавелин), 11, 12, 145, 182.

Лер-Сплавински, Т., 36.

Либед (Лыбедь), лично име, 33.

Лимбар-къпрърия, 171.

Литаврин, Г. Г., 25, 164, 182.

Лъв V I (Леон), виз, импер., 120.

Ляпушкин, И. И., 30, 105, 155.

ляхи, стн., вж. поляци.

 

М.

Мавродин, В, В., 99.

Мавродинов, Н., 20.

Маврокастрон, гр., вж. Черн

маджари (угри, турки), етн., 7, 22, 79, 83—85, 87, 92, 109, 120, 125, 131.

Макария, архиеп., 179.

Македония, 20, 47.

Малък Искър, р. 163.

Малък Преславец (Преславен), гр. 131, 179.

Манасис, Константин, писат., 107.

Map, H. Я., 50.

 

190

 

 

Мезамир, ант., 74.

Менандър, писат., 31, 73.

меря (меряни), етн., 117.

Месемврия (Несебър), гр., 130.

Методи, (славян, просветител), 134.

Мизия, обл., 20, 103, 163.

Миклошич, Ф.,

Милюков, П. Н., 12, 85, 171.

Михаил, визант. митрополит, 134.

Михаил, киев, митрополит, 17.

Михаил Сириец, писат., 74.

Михайлов, Ст., 47, 48.

Миятев, Кр., 42.

Могилев–Подолски, гр., 83.

Мокош (Мокуша), митол., 51—54.

Молдавия (Молдова), 23, 83, 91, 100, 137.

Моравия, 133, 180.

моравци, етн., 180.

Морещ, с. (Румъния), 46—48.

Мошин, В. А., 21.

Мтацминдели, Георги, писат., 106, 107.

Мурсианско езеро, 31, 60, 72, 154, 163.

 

Н.

Надеждин, Н. И., 167.

Нарва, р., 96.

Нарзес, полков., 67.

Наръшкьой (Неа Филаделфия, Гърция), с. 120, 177.

Наследова, Р. А., 162.

Неман, р., 46.

немци, етн., 80, 83.

Нестор, Й., 47, 158.

Нидерле, Л., 59, 152, 166.

Никитин, С. А., 109.

Николаев, В. Д., 25.

Николаев, Всев., 16—18, 181.

Николай Мистик, патриарх, 22, 124, 142.

Новгород (Велики), гр., 74, 101—104, 117.

Новгородска (Словенска) земя, (Руска земя), 101—103, 105, 106, 119, 173.

Новгородски славяни (вж. и словене), 100—106, 117, 118.

Новград, с. (Русенско), 44, 47.

Новиодунум, гр., 31, 60, 154.

Нормандия, обл. (Франция), 45.

нормани, етн., 13, 97, 115—117, 130.

 

О.

Обнорски, С. П., 13, 138, 139.

Оболене к и, М. А., 9—11, 151.

Овруч, гр., 131.

Одер (Одра), 41.

Ока, р., 41.

Олга, (Хелга), киев, княг., 6, 9—12, 21, 24, 144—149, 151, 177, 182, 183.

Олег, киев, княз, 7, 13, 16, 24, 78, 87, 90, 94, 119—124, 126, 136, 145, 180.

Олтул, р., вж. Алута.

Омуртаг, бълг. хан, 168.

Онега, ез., 96.

 

191

 

 

остготи, етн., 164.

 

П.

Панония, 73, 78, 103.

Пархоменко, В. А., 109.

Пастирское, с. (Украина), 46, 47.

Пафлагония, обл., 125.

Пашуто, В. Т., 22.

Перемишъл, гр., вж. Пшемисъл.

Переплут, митол., 51, 52.

Пересечен, гр., 88, 89.

Переяславъл, гр., 164.

перси, етн., 106, 107.

Персия, 121.

Перун, митол., 49—52, 137, 158, 180.

Перхавко, В. Б., 25, 26.

Петър, полков., 74.

Петър I, бълг. цар, 8, 22, 125, 144.

печенеги, етн., 22, 84, 87, 124—126, 130, 147.

Пленица, с. (Румъния), 47.

Плесков, гр., 182; вж. Псков.

Плесо, ез., 104.

Плиска, гр., 11, 12, 164.

Поднепровие, 33, 43—45, 48, 70, 75, 78, 104, 123.

Поднестровие, 25, 42, 91.

Полесие (Белорусия), 43.

половци, етн., вж. кумани.

полочани, етн., 103.

полски славяни, 42.

Полша, 43, 60, 78.

поляни, племе, 71, 87, 88—90, 97, 102, 118, 119, 126.

Полянски племенен съюз, 33, 70, 97.

поляци (ляхи), етн., 60, 165, 180.

Понтийско море (Понт), вж. Черно море

Почайна, р., 148.

прабългари (българо-тюрки), сти., 8, 55, 72, 79, 84, 86, 106, 108—110, 115, 156, 164, 169, 182.

Преслав, гр., 164.

Преславец, гр., вж. Малък Преславец.

Пресняков, А. Е., 164.

Примов, Б., 21.

Припят, р., 59, 60, 61, 73, 96, 104.

Прокопи Кесарийски, писат., 14, 30, 31, 62, 65—67, 69, 71, 162.

Прут, р., 31, 72, 79, 81, 83, 92—94.

Псков (Плесков), гр., 11, 12, 145, 164.

Птолемей, Клавдий, писат., 104.

Путь из варяг в греки, 84, 85, 115, 129.

Пшемисъл (Перемишъл), гр., 78, 81, 165.

Пъкуюл-луй–Соаре, о-в, 131.

Първо българско царство, 77, 80, 84, 92.

 

Р.

радимичи, племе, 87, 88, 90, 102, 103, 119.

Рейн, р., 45.

Река Девня, с. (Варненско), 158.

 

192

 

 

Рибаков, Б. А., 44, 46—48, 52, 54, 71, 104, 116, 154, 158, 163, 165.

роксолани, етн., 114.

Роман, бълг. цар, 141, 144.

Роман Лакапин, визант. импер., 126.

Романия, обл., 168

ромеи, вж. византийци.

Рос, р., 43, 46, 81, 82, 61, 96, 108.

рос, етн., вж. руси, роси.

росомони, етн., 114.

Рош, библ. 114.

Румъния, 43, 46—48, 92

Рус, митол., 101.

Руса, гр., вж. Старая Руса.

руси, роси (рус, рос), етн., 44, 115, 116, 179, 180.

„Руски остров”, 116, 117.

Ръут, р., 23, 91, 92.

Рьослер, Р., 167.

Рюрик, новгор. княз, 119.

 

С.

Самватас, гр., вж. Киев,

савромати, етн., 8.

самаряни, етн., 112.

Самуил, бълг. цар, 169.

Сан, р., 60, 61, 78, 96.

Санватиос (Санват, Санбат), име, 66.

сармати, етн., 8, 45, 115.

Сахаров, А. М., 50.

Сахаров, А. Н., 24.

Сварог, митол., 49, 158.

Сварун, склавин, 155.

Свенелд, воевода, 89.

Свети Етериос (Березан), о-в, 130.

Святослав, киев, княз, 6, 7, 11, 12, 20, 26, 85, 86, 120, 121, 127, 131, 144, 146, 147.

севери, племе, 19, 25, 164.

северяни, племе, 19, 25, 87, 90, 97, 102, 104, 119, 164.

Сейм, р., 46.

Селина, р., 130.

Селишчев, А. М., 166.

Сенмурв, митол., 52.

Серет, р., 72.

Симаргъл, митол., 52—54.

Симеон I, бълг. цар, 8, 9, 12, 16, 17, 22, 25, 85, 87, 120, 124, 125, 135, 139, 141—144, 178, 181.

Симург, Симир, митол., 52.

сирийци, етн., 116.

Сирия, 115.

Скандинавия, 117.

Скит, митол., 101.

скити, етн., 52, 63, 101, 108.

Скития, 106.

скито–сармати, етн., 63.

склави, етн., вж. склавини.

склавини (склавени, склавм), етн., 15, 19, 20, 29—33, 39, 43, 46, 48, 56—58, 60, 62—75, 78, 83, 95, 96, 103, 105, 106, 111, 168.

 

193

 

 

Склавинска земя, 31, 62, 64.

Словакия, 60, 79.

словаци, етн., 38, 56, 60, 103.

Словен, митол., 101

словени (новгородски, илменски славяни), племе, 87, 100—106, 117, 126.

Словенск Велики, гр., 101.

Словенска земя, вж. Новгородска земя.

Словенски (Новгородски) племенен съюз, 97.

словенци, етн., 36, 39, 103.

Слънце, митол., 158.

Смела, гр. (Украйна), 47.

смоляни, племе, 164.

Снегаров, Ив., 19.

Соболевски, А. И., 36, 83.

Солун, гр., 74.

Сперански, М. Н., 12, 13.

Спицин, А. А., 44, 46.

Спишски район, 80.

спори (славяни), етн., 30, 154.

Станойевич, Ст., 111, 174.

Стара Загора, гр., 47.

Старая Руса (Руса), гр., 101.

Стойков, Р., 163.

Стрибог, митол., 49, 52.

Стърмен, с. (Русенско), 48.

Сугдея (Сурож, дн. Судак), гр., 133.

Суд, вж. Златен Рог.

Сурож, гр., вж. Сугдея.

Сърата-Монтеору, с. (Румъния), 43, 48.

сърби, етн., 15, 36, 39, 40, 49, 56, 59, 60, 78, 103.

Сърбия, 47.

сърбо-хървати, стн., 59.

 

Т.

Табити, митол., 53.

Таврида (Крим), п-в, 8.

тавроскити (руси), етн., 116.

Талиц, с. (Вологод. обл.), 104.

Таман, п-в, 116.

татари, етн., 84.

Татишчев, В. Н., 17, 51, 123, 134, 142, 172.

Тевяшов, Е. Е., 107, 108.

Тей, ез. (Румъния), 48.

Телберг, Г. Г., 13.

Теофан Изповедник, писат., 110.

Теофилакт Симокатис, писат., 31, 74, 75.

Теребовъл, гр., 81

т иверци, племе, 12, 14, 19, 22, 23—25, 87—94, 108, 109, 119, 126, 137, 169–171.

Тирас, р., вж. Днестър.

Тирас, гр. (дн. Белгород-Днестровски), 84.

Тиса, р., 64, 80.

Тихомиров, М. Н., 15, 16, 21, 89, 120, 121, 168, 177.

Тичина, р., (Тича, Камчия), 130, 178.

Тмутарахан, половец, княз, 182,

Токарев, С. А., 50.

 

194

 

 

Тракия, 20, 65, 67, 68, 121, 172.

Трансилвания 46, 47, 64, 79, 80, 83, 92, 166.

Траян, рим. импер., 53, 67.

Тревер, К. В., 52.

Третяков, П. Н., 16, 42, 164.

Троян, гр., 48.

Троян, митол., 49.

Туле, о-в, 117.

Турис, гр., 67—69, 72, 155.

турки, вж. маджари.

Тясмин, р., 43.

 

У.

угри, етн., вж. маджари.

угри бели (хазари), етн., 101

Угрия (Унгария), 80.

узи, етн., 84.

украинци, етн., 60.

Украйна, 16, 42, 43, 59, 60, 103.

уличи (улучи, угличи), племе, 12, 14, 19, 22—25, 87—93, 108—110, 119, 137, 169—171.

Унгария, 45, 47, 48, 166.

Успенски, Ф. И., 121.

Устие, с. (Бесарабия), 92.

Ушица, р., 81.

 

Ф.

Фаминцин, А. С., 49, 50.

Фенер, (квартал в Цариград), 66.

Филин, Ф. П., 38, 39.

Фини, етн., 53.

Фока, визант. импер., 106.

Фортунатов, Ф. Ф., 38.

Фотиос, патриарх, 113, 133, 134, 179, 181.

Фригия, обл., 53.

Фьодоров, Г. Б., 170.

 

Х.

Xаджиниколов, В., 20.

хазари, етн., 8, 97, 109—111, 115, 118, 119, 123, 134, 137.

Xазария, 115.

Xанска, с. (Бесарабия), 92.

Xелгу, княз, 121.

Xеродот, писат., 53.

Херсонес (Корсун), гр., 26, 111, 114, 124, 180.

Xестия, митол., 53.

Хилвуд, ант, 30, 31, 65—68, 71, 72, 163.

Xилвуд, самозванец, 67—69.

Хинку, И. Г., 23, 24.

Xорив, киев, княз, 33, 70.

Хоре (Хърс), митол., 49, 50, 52, 158.

Xотомел, с. (Белорусия), 43.

хуни, етн., 54, 63; сборен етноним: 62, 65, 67, 108.

хуно–българи, етн., 105.

Хунска империя, Хунски племенен съюз, 63.

хървати (хорваты), етн., 15, 36, 39, 56, 60, 78, 79, 87, 103, 165, 166.

хървати бели, етн., 165.

Хърс, митол., вж. Хоре.

 

195

 

 

Ц.

Цариград (Византион, Константинопол), 11, 12, 26, 33, 65—67, 70, 84, 87, 94 98, 106—108, 110, 111, 113, 120, 121, 123—125, 130, 133, 134, 137, 138, 146—149, 183.

Циус, креп., 163.

 

Ч.

Черн (Черна, Маврокастрон), гр., 84, 168.

Черно море (Понтийско море, Понт), 8, 31, 60, 63, 71, 73, 82, 83,93, 107, 110, 116, 125, 130.

Черноризец Храбъp, 112.

чехи, етн., 38, 42, 50, 56, 78, 131, 165.

Чехословакия, 43, 103.

 

Ш.

Шафарик, П. Й., 103—105.

Шахматов, A. А., 36, 104.

Шевирьов, С. П., 104.

Шчек, киев. княз, 33, 70.

 

Ю.

Югославия, 103.

Южен Буг (Буг), 81, 88—90.

Юстин I, визант. импер., 65.

Юстиниан I, визант. импер., 33, 65—68, 70, 71, 155.

 

Я.

Ягич, В., 36.

Яков Мних, рус писат., 146, 147.

Яломица, вж. Иливакия.

Ямбол, гр., 47.

Янтра, р., 47.

Ярило, митол., 50, 158.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]