Люлка на старата и новата българска писменост

акад. Емил Георгиев

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР

 

I. ПРОМЕТЕЕВ ОГЪН ЗА БЪЛГАРИТЕ И СЛАВЯНИТЕ

РОДИНА И НАРОДНОСТ НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВАТА СЛАВЯНСКА ПИСМЕНОСТ .......................... 9

     I. Преглед на мненията на най-видните славяноведи .......................... 9

    II. Български особености на Кирило-Методиевия език .......................... 11

   III. Свидетелствата на един старинен паметник .......................... 13

ЕПОХАЛНОТО ДЕЛО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ .......................... 31

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - СТРОИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ДЪРЖАВА .......................... 44

     I. Продължител на делото на Кирил и Методий на българска земя .......................... 44

    II. Негаснещо огнище на българската литература и култура .......................... 54

   III. Усилие за запазване целостта на българската Охридска архиепископия с името и делото на Климент Охридски .......................... 82

 

 

II. ПРЕЗ НОВ ЖИВОТ КЪМ НОВА ЛИТЕРАТУРА

ХРИСТОФОР ЖЕФАРОВИЧ - ДЕЕЦ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕД ВЪЗ РАЖДАНЕ .......................... 95

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ — ВЪЗВЕСТИТЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ .......................... 105

   I. За това, което знаем и не знаем за рождението, учението, любовта и смъртта на отец Паисий .......................... 105

   II. Идеологическите и литературните течения сред българския народ през епохата .......................... 110

   III. Идеологът и писателят Паисий .......................... 123

 

353

 

 

ЙОАКИМ КЪРЧОВСКИ И КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ И ТЕХНИТЕ ЗАСЛУГИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПЕЧАТНАТА КНИГА И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОСТОНАРОДНИЯ ЕЗИК В ЛИТЕРАТУРАТА .......................... 146

НЕОФИТ РИЛСКИ - ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И КНИЖОВНИЦИ .......................... 154

БРАТЯ МИЛАДИНОВИ - ВЪЗРОЖДЕНСКИ ДЕЙЦИ, НАЙ-СВИДНИ ЖЕРТВИ НА ЧЕРКОВНАТА БОРБА .......................... 167

     I. „Благата кръв” на братя Миладинови .......................... 167

    II. С народната песен против духовное и политическото робство .......................... 179

   III. Поетическата жътва на Константин Миладинов .......................... 188

ЙОРДАН ХАДЖИКОНСТАНТИНОВ-ДЖИНОТ - „ФИЛОСОФ СКОПСКИ, НАШ ТРЕДИАКОВСКИ” .......................... 197

ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ — ЛАУРЕАТ И ПРОКЪЛНАТ .......................... 212

РАЙКО ЖИНЗИФОВ — ПОЕ ПАТРИОТ И СЛАВЯНОФИЛ .......................... 230

    I. Поет на възраждащия се народ .......................... 230

   II. Поет на бъларския романтизъм .......................... 247

 

 

III. КОЛУМБОВЦИ НА БЪЛГАРСКИЯ БРЯГ

ВУК КАРАДЖИЧ И НЕГОВАТА ИСТОРИЧЕСКА СРЕЩА С БЪЛГАРИТЕ ОТ РАЗЛОГ .......................... 259

ЮРИЙ ВЕНЕЛИН — ОТКРИВАТЕЛ НА „ВЕЛИК” СЛАВЯНСКИ НАРОД .......................... 270

ПАВЕЛ ЙОСИФ ШАФАРИК - ПЪТУВАНЕ КЪМ НЕИЗВЕСТНИЯ НАРОД .......................... 271

 

 

IV. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СЛАВЯНСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

ЦАР САМУИЛ В ХЪРВАТСКАТА ПОЕЗИЯ .......................... 289

ЦАР ЙОАН ВЛАДИСЛАВ В СРЪБСКАТА ДРАМА .......................... 300

КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ В ЧЕШКИЯ РАЗКАЗ .......................... 312

БОЧАРОВИ В ЧЕШКАТА ПОВЕСТ .......................... 318

БРАТЯ МИЛАДИНОВИ В ЧЕШКАТА И ПОЛСКАТА ЛИТЕРАТУРИ .......................... 326

„БЕЗИМЕННИ” БЪЛГАРИ ОТ МАКЕДОНИЯ В СЛАВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ .......................... 339

 

[Next]

[Back to Index]