Христо Ботевъ като поетъ и журналистъ. Критически опитъ

 

Димитъръ Т. Страшимировъ

 

 

 

Собственно издание

 Друж. печатница „Съгласие"

Пловдивъ 1897

 

Сканове в .pdf формат (7.5 Мб)

Съдържание

        Вмѣсто прѣдговоръ

I. Врѣмето и хората

1. Алтѫнъ Калоферъ

Природа и хубости  —  Срѣдно-Горски и Калоферски типъ. Портретъ на Ботева  —  Характеристика и история на Калоферъ  —  Общественния животъ и състоянието на масата; чорбаджията и сиромахътъ, турчинътъ и народа  —  Вѫтрѣшниятъ животъ на народа; народната поезия  —  Лошитѣ страни на социалния животъ; отсѫтствие на политически и граждански духъ, лични гонения, мнителность; народния характеръ, народнитѣ дарби и духътъ на врѣмето

2. Калоферското училище и Даскалъ Ботю

Разлика между вчера и днесь  —  Тогавашниятъ и днешниятъ учитель  —  Биография и дѣятелность на Даскалъ Ботю  —  Богата натура  —  Характеристика на Даскалъ Ботя-учитель и духътъ въ училището и въ обществото днесь

3. Патриотичиски и народни борби

Възражданието и неговътъ народенъ характеръ. Паисий и Хилендаръ ; калугерски и политически духъ  —  Политически вѣяния отвънъ  —  Образъ на черковникъ и хайдутинъ; характеристика и история на хайдутството  —  Характеристика на бунтовницитѣ

II. Христо Ботевъ

1. Дѣтство, първи периодъ

Домашно въспитание, зачатаци отъ дарба; фантазия, наблюдателность и характеръ  —  Слѣди отъ литературно развитие; наслѣдственни чърти  —  Кариера

2. Юношески мечти, първи периодъ

Ученичество въ Одеса; влияние на руската литература; пѫтьтъ на истинското величие ; тенденция и литература, мечти за хайдутитѣ, любовь къмъ домашния животъ ; чърти отъ самостоятеленъ характеръ въ народенъ духъ  —  Влияние на живота  —  Знаменка ; срѣща съ Раковски

3. Най-свѣтлитѣ дни

Кои дни сѫ най-свѣтли за обикновенни и велики хора ; животътъ на Ботева въ Калоферъ  —  Щастието на Ботева : отечественната природа, любовьта и приятелството съ народни хайдути

4. Юношески мечти, продължение

Влашко, хѫшоветѣ  —  Криза; борба съ обществото, букурешката пуста воденица; защита на Ботева. Конспектъ на първия периодъ

5. Общечеловѣчески идеали, втори периодъ

Какъ душата създава нови идеи; процесътъ въ Ботева  —  Полякътъ Ивановичъ  —  Исмаилската балта и Робинсоновски животъ на Ботева  —  „Дума“ и комунизмъ. Буренъ животъ. Конспектъ на втория периодъ

6. Зрѣла общественна дѣятелностъ, трети периодъ

Пѫтьтъ на развитието : идеалистъ и общественъ дѣецъ  —  Свадата съ Каравелова.

7. продължение

Тъмни страни на Ботева въ свадата  —  Резултати и положението на Ботева ; Ботевъ български дѣецъ  —  Обща характеристика. Конспектъ на трети и послѣденъ периодъ

III. Поезия

1. Картини

Библиография  —  Що е поетическа картина  —  картини  —  Характеристика на Ботевата творческа фантазия

2. Чувства

Що е чувство въ поезията  —  Любовь къмъ отечеството  —  Тѫга за младость  —  Паралелъ съ Каравеловъ  —  Любовьта y Ботева  —  Характеристика; дълбочина и сила, мѣстото и значението на Ботевъ въ литературата ; Карлъ Мооръ, романтизмъ, хайдутство, критика, бѫдѫщето на нашата литература

3. Идеи

Що е поетическа идея  —  Идеитѣ на Ботева  —  Полемиката на Вазова

4. Художникътъ

Личностьти и художникътъ. Размѣрътъ. Интересенъ моментъ. Критиката на Вазова. Има ли периоди въ развитието на Ботева-художникъ  —  Характеристика като поетъ

IV. Журналистъ

Библиография. Съдържание  —  Сѫщностьта на политическитѣ идеи на Ботева  —  Критика. До колко е Ботевъ оригиналенъ въ идеитѣ си. Значение на Ботева като мислящъ и идеалистъ

 

[Back to Main Page]