ДИМИТЪР И КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВИ, Димитър Райков

VIII

МАКЕДОНСКИТЕ СЛАВЯНИ

Няколко десетилетия след смъртта на Димитър и Константин Миладинови сръбският учен Йован Цвиич (1865—1928) формулира известната си теза за македонските славяни. В книгата си „Неколика проматраньа о етнографии македонских словена" Йован Цвиич твърди:

За повече яснота нека приведем още няколко пасажа от книгата на Йован Цвиич. От гледна точка на чувството за национална принадлежност македонските славяни според него са неоформена, колеблива (аморфна) народна маса, хора, които етнически са предразположени да станат сърби или българи („... затим се осеhа да му они у националном погледу флотантна народна маса, коjа има етничку предиспозициjу да постане Србима или Бугарима") [2]. „Поради по-благоприятното стечение на обстоятелствата — продължава Цвиич - българската пропаганда (в Македония, б. м., Д. Р.) постигна значително по-големи резултати, отколко сръбската. Специално създадена бе българска македонска интелигенция и между славяните във всички македонски градове българската партия е със значително болшинство. Но поради липса на хомогенно народностно съзнание тези пропагандни резултати не са постоянни, променят се под въздействието на сръбската пропаганда, както и вече се промениха в много градове. По-нататък, когато в Македония се установи сръбска държавна организация, тези градове бързо биха станали сръбски ..." [3]

Тезите на д-р Йован Цвиич за македонските славяни най-напред се появяват като части на географските и геоложките му изследвания. [4] По-късно неговите схващания се развиват обстойно от други сръбски автори. Без да се спираме подробно, нека посочим някои от най-съществените изяви в по-нататъшното развитие на твърденията на Цвиич за македонските славяни.

Професор Александър Белич (1876—1960) прави следващата стъпка. В понятието „Стара Сърбия" той вече включва голяма част от Македония. „Южно от Шар (планина) и Скопие — пише Белич — езикът ни (сръбският ез., б. м., Д. Р.), по посока на Прилеп и Велес и останалите места. като запазва най-стария си облик, изпада под влиянието на южномакедонския говор. Под Шар и Призрен и в околностите на Скопие и Куманово се е образувал призренски говор, чиито най-стари черти датират от XII в. Останалите части на Стара Сърбия спадат към онзи говор, на който са написани нашите стари грамоти и който е бил език на нашите стари крале и царе." [5] Това, което проф. Белич не изяснява съвсем точно в текста, е показано ясно на картата, приложена към изданието. А картата, съгласно поясненията на автора, е предназначена да очертае диалектите на сръбските говори. Но в границите на „Стара Сърбия", посочени на картата, е включена изцяло онази част от Македония (заедно с Охрид и Струга), която по-късно е присъединена към Кралство Сърбия (съответно — Кралство Югославия).

Скоро е направена още една стъпка. Иован Йованович, друг сръбски учен, вместо „Стара Сърбия" нарича тази част на Македония „Южна Сърбия". В книгата си „Южна Сърбия от края на XVIII век до Освобождението" [6] Йован Йованович пише: „Македонските славяни са флотантна славянска маса, която може да стане сръбска или българска . . . Ще бъдат сърби, ако сърбите ги освободят, ще бъдат българи, ако това направят българите. Националните пропаганди (на различните балкански страни, б. м., Д. Р.) са направили от тях сърбомани, българомани, а някъде и гъркомани. Македонските славяни нямат собствено народностно съзнание и самостоятелност. Те мразят турците, не обичат гърците и преминават на българска или сръбска страна в зависимост от това, кои са по-силни в борбата против турската власт и против патриаршеските владици, които не са им позволявали нито в училище, нито в църква да говорят на своя славянски език. И в Сърбия, и в България изселниците от Македония още при второто поколение стават напълно сърби или българи ..." [7] Йован Йованович не оставя без внимание и понятието „българин", „българи", име, с което наричат славянското население в Македония. „Македонските славяни — изяснява сръбският автор — с названието „българин" са наричали човек аргатин, работник, група хора — работници, които говорят славянски и които стоят по-долу от гърците и от турците, примитивен човек. Македонските славяни наричат най-лошия вид на нещата „български". Изразите „избугари се" или „побугари се" означават нещо, което се е развалило. „Бугарски" е също така синоним на мъченик, работник и много вероятно е това значение да му е дадено от гърците или турците." [8] Йован Йованович твърди, че името „българин" се използва за определяне на българската националност само в границите, очертани от Дунав, Искър и Стара планина. Той изключва от състава на българския народ населението на запад от река Искър, както и населението в Тракия и Македония.

Няма да се спираме на следващите стъпки при по-нататъшното развитие на схващанията на Йован Цвиич за историята, езика, народностната принадлежност и националното съзнание, на македонските славяни. Това в случая не е нужно, защото всички подобни „теории" изхождат от основните положения, развити от него, а по-късно доразвити от автори като Александър Белич, Йован Йованович и други. Посочените автори и техните следовници обясняват развитието и подема на националното съзнание и на националноосвободителните борби на българското население в Македония през епохата на Възраждането с дейността на Българската екзархия. Според тях преди учредяването на Българската екзархия славянското население в Македония няма и не може да има българско национално съзнание. Това съзнание се появява по-късно. То идва като резултат от дейността на Българската екзархия.

В нашия случай съвсем естествено изниква въпросът — ако Йован Цвиич и последователите му са прави, то каква е националната принадлежност на Димитър и Константин Миладинови? Може ли да се постави под съмнение тяхното българско народностно чувство и българското им национално съзнание? Защото, както добре е известно, Димитър и Константин Миладинови живеят, работят и умират преди учредяването на Българската екзархия. Или с други думи, ако те се чувствуват българи, ако имат българско национално съзнание, то това чувство и това съзнание не са и не могат да бъдат продукт на българската пропаганда, нито на дейността на Българската екзархия.

[Previous] [Next]
[Back to Index]


1. Цвиич, Йован. Неколика проматраньа о етнографjи македонских словена. Београд, 1906, с. 4.

2. Пак там, с. 4 и 5.

3. Пак там, с. 8.

4. Посоченото съчинение на Йован Цвиич най-напред се появява като част от изследването му „Основе за географjи и геологjи Македониjя и Старе Србиjе", издадено през 1906 г. в Белград. Вж. и Българската история в трудовете на европейски учени. С., 1970, с. 48—50.

5. Белич, А. Стара Србиjа са историко-езичке тачке гледишта. Београд, 1912, с. 10.

6. Иванович, Йован М. Jжна Србиjа от крада XVII века до ослобоhена. Београд, 186 с.

7. Пак там, с. 24.

8. Пак там, с. 28, 29.