Карел Шкорпил. Николицелският лагер - Лагерът на Исперих „Огъл” или „Онгъл”

 

 

Научна експедиция в Добруджа, 1917 г.

Доклади на университетски и други учени

 

Съставител и редактор проф. Петър Петров

 

(Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, II. изд., София, б.г. (1994))

 

Карел Шкорпил. Мачински буджак. Лагерите до гр. Галац и до с. Николицел; пограничният окоп в Бесарабия

 

.pdf файл  ( 7.4 Мб )

Съдържание

Корица..

    Предговор  ( Проф. д-р Петър Хр. Петров )

 

I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСПЕДИЦИЯТА

     Доклади на зап. поручик Стефан Димитров Недев  (Нередовности по движението на железниците;  Налични храни в Добруджа;  Действия на настъпващите войски;  Действия на германските войски в окупираните области)  —  Ролята на организация „Добруджа” за организиране на мисията  —  Открит лист  —  Участието на поручик Милан Г. Марков  —  Участието на проф. д-р Михаил Арнаудов  —  Участието на проф. д-р Стоян Романски  —  Участието на Стилиян Чилингиров  —  Участието на Карел Шкорпил  —  Участието на Богдан Филов  (Рапорт върху резултатите от командировката ми в Букурещ)  —  Отчет за резултатите от експедицията

 

II. СТАТИИ ОТ СБОРНИК „ДОБРУДЖА”

     1. Анастас Иширков. Физическа география

          Положение, име, граници и големина на Добруджа  —  Брегова линия на Добруджа  —  Орохидрография  —  Климат  —  Растителност  —  Животни

     2. Васил Златарски. Историко-политическа съдба

     3. Любомир Милетич. Българи и румъни в техните културно-исторически отношения

     4. Михаил Арнаудов. Фолклор

          Фолклор  —  Обредни песни  —  Хайдушката песен  —  Любовната песен  —  Народната балада  —  Новели, „битови” песни

     5. Стилиян Чилингиров. Възраждане (1810 - 1878 г.)

    6. Карел Шкорпил. Старобългарски паметници

          Окопови постройки. Николицелският лагер  ( Положение, Външният лагер, Вътрешният лагер:  [Голямото кале, Калето Флорилор, Кале Гуркой, Малкото кале], Средни окопи, Могили, Гробища, Пътища, Название и предания )  —  Галацкият лагер  —  Заключение  ( Николицелския лагер е Аспаруховият лагер Онгъл )

     7. Стоян Романски. Народностен характер

     8. Димитър Мишайков. Стопанско значение

          Територия и население  —  Стопански условия  —  Стопанско значение на българите в Добруджа  —  Стопанската общност на Добруджа с България  —  Значение на Долния Дунав за вътрешната търговия на България  —  Кюстенджа  —  Заключение

     9. Владимир Моллов. Държавно-политическо значение

 

III. ДОКЛАДИ НА ДРУГИ УЧАСТНИЦИ В ЕКСПЕДИЦИЯТА

     1. Антон П. Стоилов. Рапорт за командировката ми в Румъния

     2. * * * (Стефан Недев). Окръг Кюстенджа територия и население

          Граници, пространство  —  Повърхнина  —  Административни центрове; селища  —  Население  (Кюстенджа, Меджидие, Черна вода)

     3. Любомир Попов. Пътуване във Влашко

          Букурещ  —  Куртеа дАржеш  —  Плоещ. Град „Нов Сливен”/Беряска  —  Паметници из епохата на нашето възраждане

     4. Милан Г. Марков. Историческите права на България върху Добруджа

     5. Иван Пенаков. Кюстенджанското пристанище

     6. Петър Габе. Жестокостите

     7. Александър Дякович. Добруджа под гнета на румъните

          7.1. Страна и население

          7.2. Анексия и „българска опасност”

          7.3. Преврат

          7.4. Управление

          7.5. Черкова и училище

          7.6. Земя и поминък

          7.7. Колонизация

          7.8. „Процвет”

             Заключение

     8. Александър Дякович. Доклад за командировката ми в Добруджа

 

Приложения. МАТЕРИАЛИ НА ДОБРУДЖАНСКИЯ НАРОДЕН СЪБОР

     I. Мемоар  (проект на Ал. Дякович, 20 юли 1917 г.)

     II. Резолюция на събора на представителите на българските села и градове, приета с акламации в заседанието на 17 декември 1917 г.

     III. Мемоар от представителите на Добруджа  (Бабадаг, 7 януари 1918 г.) 

 

[Back to Main Page]