Българските акционни комитети в Македония — 1941 г.

 

Димитър Минчев

 

Македонски Научен Институт — София, 1995

Македонска Библиотека № 34

 

 

Съдържание Сканове в .pdf формат (3.6 Мб)

Албум..

    Предговор
I. СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ АКЦИОННИ КОМИТЕТИ
    1. Политическата обстановка в навечерието на възникването на Акционните комитети
    2. Формиране на Български Централен Акционен комитет в Скопие
    3. Изграждане на местни Акционни комитети в областта

II. ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АКЦИОННИ КОМИТЕТИ
    1. Дейността до установяване на българската власт
    2. Акционните комитети след установяване на българската администрация

Епилог
Заключение

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ:
  1. Протокол № 1 за образуване на Централен комитет (ЦК) на македонските български комитети (Скопие, 13 април 1941 г.)
  2. Протокол № 2 на ЦК на македонските български комитети (Скопие, 13 април 1941 г.)
  3. Слово от члена на управителния съвет на Македонския научен институт проф. Стефан Баджов пред пълномощния министър на Германия барон фон Рихтхофен по случай освобождението на Македония (София, 13 април 1941 г.)
  4. Информационна статия във в. „Македония" относно учредяването на български централен акционен комитет (БЦАК) в Скопие (Скопие, 15 април 1941 г.)
  5. Пълномощно за пътуване из Македония и за приемане на суми на Васил Хаджикимов (Скопие, 22 април 1941 г.)
  6. Протокол № 3 от заседание на ЦК на македонските български комитети (Скопие, 15 април 1941 г.)
  7. Протокол № 4 от заседание на ЦК на македонските български комитети (Скопие, 16 април 1941 г.)
  8. Поздравителна телеграма на БЦАК до цар Борис III по случай влизането на българските войски във Вардарска Македония (17 април 1941 г.)
  9. Телеграма от цар Борис III до БЦАК в отговор на поздравителна телеграма в чест на навлизането на български войски във Вардарска Македония (София, б. д.)
10. Протокол за създаване на местен български акционен комитет (БАК) в град Велес (Велес, 14 април 1941 г.)
11. Статия във в. „Македония" относно създаването на местен БАК в град Велес
12. Протокол за създаване на местен БАК в град Щип (Щип, 17 април 1941 г.)
13. Протокол за създаване на местен БАК в град Виница (Виница, 18 април 1941 г.)
14. Протокол за създаване на местен БАК в град Куманово (Куманово, 18 април 1941 г.)
15. Протокол за създаване на местен БАК в град Свети Никола (Свети Никола, 21 април 1941 г.)
16. Протокол за създаване на местен БАК в град Гостивар (Гостивар, 23 април 1941 г.)
17. Протокол за създаване на местен БАК в град Дебър (Дебър, 24 април 1941 г.)
18. Писмо от Спиро Личеновски, председател на БАК в град Дебър, до председателя на ЦК на македонските български комитети (Дебър, 26 април 1941 г.)
18. Писмо от Спиро Личеновски, председател на БАК в град Дебър, до председателя на ЦК на македонските български комитети (Дебър, 26 април 1941 г.)
19. Протокол № 1 за създаване на местен БАК в град Струга (Струга, 21 април 1941 г.)
20. Декларация към българите от град Струга и околията относно формирането в град Скопие на БЦАК (Струга, б. д.)
21. Писмо от местния БАК за град Струга и околията до БЦАК за Македония (Струга, 19 май 1941 г.)
22. Писмо от председателя на местния БАК в град Струга до ЦК на македонските български комитети (Струга, б. д.)
23. Протокол за създаване на местен БАК в град Битоля (Битоля, 25 април 1941 г.)
24. Протокол за създаване на местен БАК в град Прилеп (Прилеп, 26 април 1941 г.)
25. Протокол за основаване на македонски женски съюз при БЦАК за Македония (Скопие, 30 април 1941 г.)
26. Телеграма от женския съюз при БЦАК до нейно величество царица Йоанна по случай образуването на съюза (Скопие, 30 април 1941 г.)
27. Протокол за създаване на местен БАК в град Гевгели (Гевгели, 29 май 1941 г.)
28. Протокол за създаване на местен БАК в град Кавадарци (Кавадарци, 30 май 1941 г.)
29. Приветствено писмо от местния БАК в Кавадарци до цар Борис III във връзка с освобождението на Македония (Кавадарци, 24 април 1941 г.)
30. Приветствено писмо от местния БАК в Кавадарци до Богдан Филов във връзка с освобождението на Македония (Кавадарци, 24 април 1941 г.)
31. Писмо от местния БАК в Неготин до ЦК на македонските акционни комитети в Скопие (Неготин, 26 април 1941 г.)
32. Протокол за създаване на местен БАК в град Кратово (Кратово, 2 май 1941 г.)
33. Протокол за създаване на местен БАК в село Лазарополе (Лазарополе , 27 април 1941 г.)
34. Писмо от председателя на лазарополския БАК до БЦАК на Македония (Лазарополе , 27 април 1941 г.)
35. Протокол за създаване на местен БАК в село Лазарополе (Лазарополе, 8 май 1941 г.)
36. Покана от БАК в град Крушево до цар Борис за присъствие на тържествата по случай Илинденско-Преображенското въстание (Крушево, 27 юли 1941 г.)
37. Поздравителна телеграма до д-р Анте Павелич от БЦАК (Скопие, б. д.)
38. Поздравително писмо от кумановското гражданство до цар Борис III по случай великденските празници (Куманово, б. д.)
39. Писмо № 11660 от Министерството на войната до БЦАК на Македония (София, 28 май 1941 г.)
40. Писмо от д-р Христо Груев от Струга до БЦАК на Македония с молба за освобождаване на военнопленници (Струга, 12 май 1941 г.)
41. Молба от Мите Апостолов Матовски до министъра на войната за освобождаването на сина му Михаил Митев (Михайло Апостолски) от германски плен (Щип, 23 юли 1941 г.)
42. Писмо от председателя на БЦАК до Стефан Чапрашиков (Скопие, 31 май 1941 г.)
43. Писмо от Васил Хаджикимов до командуващия българските войски в Македония относно мотивите за създаване на македонските БАК (б. д., б. м.)
44. Прокламация на местния комитет за град Скопие и околията относно задачите на комитета (Скопие, 19 септември 1944 г.)
45. Заповед на германския военен-комендант за Македония генерал-лейтенант Шойерлен относно създаване на народна милиция в град Скопие и околията (Скопие, 11 септември 1944 г.)
46. Статия във вестник „Македония" от председателя на БЦАК Ст. Стефанов, озаглавена „Нашата дума" (Скопие, 3 май 1941 г.)
47. Откъс от уводната статия във вестник „Македония" от Ст. Стефанов (Скопие, септември 1944 г.)
48. Статия на Васил Хаджикимов, озаглавена „Към единство и творчество” (Скопие, 3 май 1941 г.)
49. Писмо от БЦАК до командуващия германските войски в Македония с молба да бъдат освободени военнопленниците — македонски българи (Скопие, б. д)
50. Телеграма от БЦАК до ръководителите на Хърватско с молба за освобождаване на военнопленници — македонски българи (Скопие, б. д.)
51. Телеграма от БЦАК до командуването на унгарската армия с молба за освобождаване на военнопленници — македонски българи (Скопие, б. д.)
52. Заповед № 1 на скопския областен директор Антон Козаров относно установяването на административните власти в Македония (Скопие, 26 април 1941 г.)
53. Заповед № 2 на скопския областен директор Антон Козаров относно установяването на административните власти в Македония (Скопие, 26 април 1941 г.)
54. Заповед № 1 на скопския областен полицейски началник Антонов относно установяването на военноадминистративната власт в Македония (Скопие, 26 април 1941 г.)
55. Статия на Стефан Стефанов, озаглавена „Само напред!" (Скопие, 3 юни 1941 г.)
56. Телеграма от председателя на БЦАК Стефан Стефанов до негово величество цар Борис III по случай „Свети Кирил и Методий" (Скопие, 3 юни 1941 г.)
57. Телеграма от цар Борис III до председателя на БЦАК Ст. Стефанов в отговор на поздравителна телеграма от страна на последния (София, б. д.)
58. Реч на секретаря на местния БАК в Битоля Сотир Тренчев, произнесена в чест на освобождението на Македония (Битоля, 20 април 1941 г.)
59. Съобщение относно характера на в. „Македония" (Скопие, 3 юни 1941 г.)
60. Съобщение относно назначение на епархийски свещеници (Скопие, 3 юни 1941 г.)
61. Съобщение относно заповеди на комисаря по снабдяването (Скопие, 3 юни 1941 г.)
62. Статия от Велко Спанчев, озаглавена „Робството в Македония" (Скопие, 3 юни 1941 г.)
63. Заповед от околийския комисар Никифоров относно цените (Скопие, б. д.)
64. Съобщение „Организация и разпределение на службите в скопската община" (Скопие, 3 юни 1941 г.)
65. Благодарствена телеграма от военния министър генерал-лейтенант Теодоси Даскалов до председателя на БЦАК Ст. Стефанов (София, б. д.)
66. Заповед № 1 на кмета на Скопие Янко Мустаков относно установяването на административната власт в областта (Скопие, 8 май 1941 г.)

 

Dimitar Minchev. Bulgarian campaign commitees in Macedonia 1941 Summary

 

[Back to Main Page]