ОБЩОНАРОДНОТО  И  РЕГИОНАЛНОТО
В
 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО  РАЗВИТИЕ  НА  ДУНАВСКАТА  РАВНИНА *
 
Димитрина Митова-Джонова
(Изд. на БАН, София, 1989)

Предговор (Александър Фол)

Увод
Ятовата граница
Етнографска граница
Етнически облик на Дунавската равнина
Културно-историческо развитие на Дунавската равнина от палеолита до късното средновековие:
    - Праисторическа епоха (палеолит, мезолит, неолит, енеолит и бронзова епоха)
     - Тракийска култура (II-I хил. пр. н. е.  -  V-VI в. от н. е.)
     - Славянобългарска култура от ранното до късното средновековие
Културно-историческо развитие на Дунавската равнина и Европейския югоизток
Заключение
 
 

* Многобройните (повече от 350) референции не са включени в текста.

[Back to Index]