Посрещане на българските войски в Дедеагач
България и Беломорието (октомври 1940 - 9 септември 1944 г.)
Военнополитически аспекти

Димитър Йончев (“Дирум”, София, 1993)

 

 Предговор
1. Възвръщане на Беломорието към България  (IV-VI.1941 г.)
2. Беломорието и някои страни от българската външнополитическа линия  (X.1940 - IV.1941 г.)
3. Беломорска област (VII.1941 - VI.1943 г.):  част 1част 2
4. По-тясно обвързване с немските стратегически планове (VII-XI.1943 г.)
5. Създаване на 2-ри корпус и военнополитическото осигуряване на Беломорието (XII.1943 - V.1944 г.)
6. Втори корпус и прекъсване на българско-германското сътрудничество в Беломорието (VI - 9.IX.1944 г.)

Заключение
Приложения (карти, снимки)

Summary

Използвани източници и литература


[Back to Main Page]