История на доброволцитѣ отъ Сръбско-българската война – 1885 г.

Йорданъ Венедиковъ

 

Йорданъ Венедиковъ

 

История на доброволцитѣ отъ Сърбско-българската война – 1885 г

съ 13 картографически приложения и 25 портрети

 

Издава Доброволческата Организация „СЛИВНИЦА”

1935

Печатница Б. А. Кожухаров — ул. 6 септемврий, 22, София

 

 

 

Съдържание

 

Предговоръ . . . . . . . . . . . VII

 

I. Съединението на Северна и Южна България

   Разкѫсване на България споредъ Берлинския конгресъ. Партийни борби въ Южна България по въпроса за Съединението. Македонскитѣ комитети. Пловдивскиятъ превратъ . . . . . . . . . . . 1

 

II. Формиране и походи на доброволскитѣ чети

1. Първитѣ доброволци отъ Южна България

   Македонската, Чирпанската, Казанлъшката, Сливенската и Бургаската чети . . . . . . . . . . . 7

 

2. Първитѣ доброволци отъ Северна България

   Търновската и Габровската чети. Самоковскиятъ отрядъ. Софийскитѣ Македонска и Карауланова чети. Първа Софийска доброволска дружина. Дупнишката и Кюстендилската македонски чети . . . . . . . . . . . 12

 

3. Организиране на доброволцитѣ въ Пловдивъ

   Формиране на 9-а Опълченска дружина, Ученическия легионъ и Македонския баталионъ . . . . . . . . . . . 23

 

4. Уредба на доброволското движение

   Условия за приемане доброволци. Формиране на втора и трета Софийска и Шуменската доброволски дружини, на Русенската (Дворяновата), Сандровската, Дѣдо Ильовата и Радомирската чети . . . . . . . . . . . 28

 

5. Упѫтване на доброволцитѣ къмъ сръбската граница

   Походътъ на 2-а и 3-а Софийски дружини, Плѣвенската чета, Шуменската дружина, 1-а Софийска (9-а Опълченска) дружина, Македонския баталионъ и Ученическиятъ легионъ. Тръгването на Бургаската чета и връщането ѝ на турската граница . . . . . . . . . . . 37

 

6. Формиране на доброволчески чети следъ обявяването на войната

   Формиране на доброволчески чети въ Шуменъ, Русе, София и Търново. Студентскиятъ легионъ . . . . . . . . . . . 45

 

III. Настѫпление на сърбитѣ южно отъ Балкана

1. Действията на 2-и ноемврий

   Обявяване на войната. Положението на дветѣ страни. Настѫплението на Моравската дивизия къмъ Трънъ и действието на доброволцитѣ противъ нея. Настѫплението на другитѣ сръбски дивизии . . . . . . . . . . . 57

 

 

IV

 

2. Действията на 3-и ноемврий

   Боеветѣ при Колуница, Трънъ и Врабча и действията на Дѣдо Илювата и Каваловитѣ чети. Участието на поручикъ Шиваровитѣ чети въ боя при Драгоманъ . . . . . . . . . . . 63

 

3. Съсрѣдоточаването на Сливница

   Разпореждания. Отстѫпление на Изворския отрядъ въ Радомиръ, на Трънския, Драгоманския и Одровския въ Сливница и на Смолчанския въ Гинци. Настѫпление на сърбитѣ на 4-и ноемврий . . . . . . . . . . . 72

 

IV. Сражението на Сливница

1. 5-и ноемврий — първиятъ денъ

   Разпореждания и разположение на дветѣ страни. Настѫпление на българския дѣсенъ участъкъ. Настѫпление на сръбската Дринска дивизия противъ българския центъръ и лѣвия участъкъ. Засилване на Смолчанския отрядъ. Пристигане на 1-а Софийска доброволческа дружина . . . . . . . . . . . 80

 

2. 6-и ноемврий — вториятъ денъ

   Поражението на сърбитѣ при Ропотъ и Комщица. Сражението на Сливница и участието на доброволцитѣ въ него. Поражението на Радомирския отрядъ при Брѣзникъ . . . . . . . . . . . 93

 

3. 7-и ноемврий — третиятъ день

   Разпореждания. Участието на доброволцитѣ въ отбиване на обхвата на лѣвия флангъ на Сливница. Боятъ при Гургулята. Атаката на Три уши. Контра атаката на Дринската и Шумадийската дивизии. Поражението на сърбитѣ при Ръжана и второто бѣгство на сръбския краль. Случката съ поручикъ Бацета. Дѣдо Илювата чета . . . . . . . . . . . 113

 

V. Настѫплението на българитѣ южно отъ Балкана

1. Настѫплението на капитанъ Паница и авангарда на Западния корпусъ

   Действията на Паница. Отстѫплението на сърбитѣ отъ Сливница и връщането имъ. Боятъ при Драгоманъ на 10-и и при Царибродъ на 11-и и 12-и ноемврий. Сръбското искане примирие. Вторично разбиване на сърбитѣ при Ръжана . . . . . . . . . . . 132

 

VI. Сражението при Пиротъ

1. 14-и ноемврий — първиятъ денъ

   Настѫплението на главнитѣ български сили и боятъ на 14-и ноемврий. Настѫплението на капитанъ Паница и на третия ешалонъ отъ резерва . . . . . . . . . . . 146

 

2. 15-и ноемврий — вториятъ денъ

   Боятъ на 15-и ноемврий до обѣдъ. Настѫплението на капитанъ Паница. Настѫплението на резерва . . . . . . . . . . . 150

 

 

V

 

VII. Действията на доброволцитѣ северно отъ Балкана

1. Обсаждането на Видинъ

   Съставъ, численость и разположение на дветѣ страни. Разпорежданията имъ. Настѫплението на сърбитѣ и боеветѣ при Кула на 3-и и 4-и ноемврий. Навлизането на Шуменскитѣ доброволци въ Сърбия . . . . . . . . . . . 157

 

2. Действията на доброволцитѣ около Бѣлоградчикъ

   Настѫплението на сърбитѣ къмъ Бѣлоградчикъ. Отстѫплението на Русенската (Дворяновата) чета. Настѫплението на Дворянова съ Сандровската чета. Отбиването на сърбитѣ отъ „Столоветѣ”. Поражението на сърбитѣ при Бѣлоградчикъ . . . . . . . . . . . 167

 

3. Доброволцитѣ въ отбраната на Видинъ

   Приближаване на сърбитѣ къмъ крепостьта. Боятъ на предната позиция . . . . . . . . . . . 176

 

4. Участието на доброволцитѣ въ усилията да се разкѫса обсадата на Видинъ

   Настѫплението на Летящия отрядъ отъ Ломъ и на доброволцитѣ отъ Бѣлоградчикъ. Излазътъ на подпоручикъ Тодоровъ. Боятъ при Гайтанци . . . . . . . . . . . 181

 

VIII. Примирието, наградитѣ и мирътъ. . . . . . . . . . . 194

 

IX. Заключение . . . . . . . . . . . 198

 

X. Показатели

   Показатель на личнитѣ имена . . . . . . . . . . . 203

   Показатель на доброволскитѣ части . . . . . . . . . . . 207

   Показатель на мѣстнитѣ имена . . . . . . . . . . . 209

 

[Back]