История на доброволцитѣ отъ Сръбско-българската война – 1885 г.

Йорданъ Венедиковъ

 

X. Показатели

 

1. Показатель на личнитѣ имена

 

А.

Аврамовъ А. 130

Агура, капитанъ 168.

Александровъ Ив., чиновникъ 34.

лександъръ I Батембергъ, князъ 2, 5, 16, 17, 20, 22, 36, 39, 48, 72, 80, 81, 93, 113, 129, 137, 139, 144, 159, 194.

Алексиевъ Иванъ, адвокатъ и сѫдия, ветеранъ отъ сръбско турската война 38, 61.

Ангелъ войвода 152.

Антикаровъ, капитанъ 139.

Антимъ, митрополитъ 44, 169.

Атанасовъ Иванъ 23.

Атанацковичъ Иованъ, подполковникъ 124.

 

Б.

Бабеджанътъ, войвода 89,122, 139, 154 196.

Байчевъ С. 20, 53.

Бакичъ, началникъ на добр. чета 30.

Баранниковъ Евтимъ, руски фелдфебелъ 38.

Батиста Орсати, добр. 120.

Бахчевановъ, капитанъ, 76, 77, 83, 84, 94.

Бацета, поручикь 15, 113, 130, 131.

Бендеревъ, ротмистъръ 83, 84, 117, 132, 133, 148, 155, 189.

Берковски, войнски нач. 29, 168.

Бинички, полковникъ 80.

Блъсковъ, капитанъ 75, 85.

Блъсковъ Иванъ, доброволець 130.

Бобевски, поборникь, нач. на 3-а Соф. добр. дружина 31, 40.

Богданцалията Стоянъ. войвода 23, 36, 133, 152.

Богориди Александъръ, князъ 2.

Божиловь Драгой, ветеранъ опълченецъ 14.

Божиловъ Н., началникъ на чета 30.

Ботевъ, ротмистъръ 53.

Бошняковъ, подпоручикъ 111.

Брайновъ П. Хр., доброволецъ 177.

Бркичъ, капитанъ 192.

Бѣловъ, капитанъ 48.

 

В.

Ванковъ, капитанъ 51.

Василевъ Т., доброволецъ 57.

Ватевъ Стефанъ, учитель 13, 14.

Величковъ Константинъ 2.

Власевъ Д., началникъ на добров. чета 17.

Влаховичъ, четникъ 171.

Войводовъ, четоводъ 30.

Войниковъ Митю Д., учитель, четникъ 34.

Вълковичъ, д-ръ 25.

Вълко войвода 133—135, 142, 143.

Вълковъ Андрей, доброволецъ 191.

Вълковъ, подпоручикъ 25, 103, 104.

Върбановъ Антимъ, дяконъ 20.

 

Г.

Гайдовъ 57.

Гайновичъ, подполк. 78, 104.

Ганна Карло, доброволецъ 120.

Гарчевъ, четникъ 94, 97.

Гарашанинъ 100, 136, 137.

Генадиевъ Никола, доброволецъ 6.

Геневъ, капитанъ 60, 86.

Георгиевъ Иванъ, земедѣлецъ, четникъ 34.

 

 

204

 

Георгиевъ, поручикъ 53.

п. Георгиевъ Димитъръ 37, 112, 131.

п. Георгиевъ Костандий, дяконъ 37, 63, 64, 107, 108.

Гешевъ Иванъ Хр. 52.

Грековъ 39.

Гуджевъ, майоръ 82, 83, 88, 140, 146, 147, 148, 150, 153—155.

Гюреджеклията, войвода 23.

 

Д.

Дагоровъ, окрѫженъ управитель 32.

Данаджиевъ, капитанъ 86.

Дворяновъ, поручикъ 35, 43, 44, 167—175, 183, 191—193, 195, 196, 199, 202.

Делла Пора Луиджи, доброволецъ 120.

Делла Скиади Андреа, доброволецъ 120.

Дерманчевъ, ротмистъръ 181, 182, 190.

Джорджевичъ Владанъ, д-ръ 126, 189.

Джузепе Морини, доброволецъ 120.

Диковъ, капитанъ 86, 102, 116.

Димитриевъ, поручикъ 41.

Димитровъ Андонъ, четникъ 20.

Димитровъ Върбанъ, опълченецъ 163.

Димитровъ Захарий, доброволецъ 11, 47. 48.

Димитровъ Стефанъ, подпор. 196.

Дойчевъ Ат., доброволецъ 130.

Доневъ Христо, учитель, четникъ 34, 184, 188.

Драгановъ, началникъ на чета 53.

Драндаревски, капитанъ 10.

Дригалски фонъ, генералъ 5.

Дѣдо Желю, войвода 53, 197.

Дѣдо Илю войвода 37, 60, 63, 64, 79, 91, 104, 108, 112, 113, 122, 131, 199, 201.

Дюстабановъ, учитель 96, 123, 134, 142, 153.

Дятчинъ, Борисъ Максимовичъ, фелдфебелъ 89, подпоручикъ 196.

 

Ж.

Желѣзовъ, портупей юнкеръ 122, подпор. 196.

Желю, дѣдо — вижъ Дѣдо Желю.

Живковъ Г. 2.

Живковъ Каменъ, доброволецъ 191.

 

З.

Заимовъ Ст., поборникъ, окр. упр. 33, 49.

Зафировъ Атила, поручикъ 40, 62, 71—73, 75—77, 79, 88, 90, 91, 94—98, 123, 132, 134, 138, 139, 142, 143, 152, 154.

Златановъ, поручикъ 188.

 

И.

Ибраимовъ Али, барабанчикъ 191.

Иванка 29.

Ивановъ, подпоручикъ 52.

Икономовъ Пенчо 17.

Илиевъ, подпоручикъ 150.

Илиевъ Тодоръ, доброволецъ 191.

Илю войвода — вижъ Дѣдо Илю.

Иовановичъ, майоръ 135, 148.

Иосифовъ, подпоручикъ 184, 186.

 

К.

Каваловъ, капитанъ 30, 40, 41, 61, 63, 65, 66, 74 87, 101, 102, 105, 114, 116.

Казанакли, ковчежникъ 168.

Калевичь, поручикъ, войнски нач. 33, 49.

Калмиковъ, казашки офицеръ 4.

Каназирски 52.

Кантакузинъ, князъ, воененъ министъръ 30.

Кантарджиевъ, подпоручикъ 20, 21.

Каравеловъ Петко, мин. председ. 5, 32.

Караджовъ Дянко, четоводъ 30, 38.

Караджовъ, капитанъ 25, 103, 104, 115, 116.

Караивановъ, поручикъ 71, 96, 140.

Карайовевъ Т. добров. 8.

Каракашевъ Никола, добров. 191.

 

 

205

 

Караулановъ, поручикъ 18, 19, 24, 25, 27, 148, 151—154.

Катърджи, генералъ 136.

Касабовъ Младенъ, ветер. 14.

Кевенхюлеръ, графъ 194.

Кехайовъ, Тодоръ Тетимовъ 23, 28, 138.

Киновъ В, добров. 41, 42.

Кирковъ Ив., добров. 191.

Киселовъ, търговецъ 56.

Кисовъ, капитанъ 37, 64, 74, 76, 88, 91, 93, 105—113, 200.

Китанчевъ Евтимъ, добров. 15.

Китанчевъ Трайко 15.

Кишелски Иванъ, опълченецъ отъ Шипка 11.

Клачевъ Богданъ, чинов, четникъ 34, 42, 166, 177.

Клименъ, митрополитъ 72.

Ковачевь Димитъръ, адвокатъ, четникъ 34, 160, 184, 186.

Константиновъ, четникъ 34.

Костовъ Спиро Кирпията, подпоручикъ 8, 18, 19, 27, 152, 153.

Кракра 93.

Кременлията, войвода 138, 139, 196.

Крумъ, царь 93.

Кръстевичъ Гавриилъ 3, 5.

Кръстевъ, капитанъ 148.

Кръстевъ Манолъ С., добров. 43.

Куртевъ Илия, опълченецъ отъ Шипка 3, 4, 18, 19, подпоручикъ 24, 25.

Куртевъ Димитъръ 10.

Кусевъ Вл. 8.

Кушевъ Р. Д. 166.

Къневъ, свещеникъ 14.

 

Л.

Лазаровъ, капитанъ 68.

Лешанинъ, генералъ 157.

Лисовски 3., руски фелдфебелъ 53.

Лукенъ Михаилъ, четоводъ 30.

Ляпчевъ Андрея, доброволецъ 8.

 

М.

Малинковъ, подпоручикъ 25, 115.

Манафовъ Стефанъ 14.

Мановъ х. Илия, поборникъ 32.

Манчевъ Драганъ, добров. 168.

Мариновъ С., поручикъ 77, 139, 140, 148, 152, 155.

Мариновъ, капитанъ 74, 75.

Марковъ Д., 56.

Маркони Антонио, добров. 120.

Мартиновъ Андрей, опълч. 191.

Мархолевъ Иванъ, четникъ 52.

Мекия Пиетро, доброволецъ 120.

Менчиковъ, подпоручикъ 52.

Миланъ, краль 39, 59, 77, 80, 84, 100, 113, 122, 124—127, 136, 137, 144.

Милошевичъ, майоръ 62, 71, 96—98, 123, 125—127, 135.

Минчевъ Стефанъ, подчетникъ 173.

Мирчански, майоръ 11.

Мисана Винченцо, добров. 120.

Митовъ, подпоручикъ 107, 108.

Муткуровъ, подполковникъ 154.

Мъгловъ, подпоручикъ 152.

 

Н.

Найденовъ Ив. Хр. 13.

Наумовъ 2.

Небольсинъ, ротмистъръ 9.

Нешичъ, капитанъ 100, 124.

Николаевъ Лука, четникъ 122—124, 133, 134, 196.

Николаевъ Данаилъ, майоръ 4, 5, подполковникъ 16, 129, 137, 145.

Николовъ, подпоручикъ 41.

Н., подпоручикъ 111.

Нишковъ, поручикъ 105, 107, 108.

Нусси Луччи, доброволецъ 120.

 

О.

Овчаровъ Сичо Русевъ, добров. 34.

 

П.

Паница, капитанъ 3, 4, 8, 9, 27, 44, 52, 53, 76—78, 89—91, 94, 95, 98—100, 122, 124, 128, 132—136, 138—143, 145, 146, 148—155, 104, 195, 197, 199, 200, 202.

Паница, търговець 56.

Пановъ Стойчо П. 18.

 

 

206

 

Понтомери Джакомо 120.

Папанчевъ, капитанъ 8.

Паприковъ, капитанъ 37, 72, 73.

Пашанковъ Димитъръ, адвокатъ, четникъ 34.

Пашичъ 100.

Петевъ, подпоручикъ 26, 151.

Петковъ Д. 22, 23.

Петковъ Цено, кон. стражарь 191.

Петковъ, началникъ на чета 133.

Петковъ, юнкеръ 61.

Петровичъ полн. воененъ министъръ 59, 100.

Петровъ Рачо, капитанъ, н-къ щаба на армията 33, 68, 72, 73, 76, 88, 90, 91, 101, 119.

Петровъ Стефанъ, поручикъ 33, 162, 164, 165, 178, 179, 180.

Поламе Антонио, доброволецъ 120.

Поповичъ, пиротски окр. управитель 125, 127, 128, 197.

Поповъ Иванъ, доброволецъ 93, 116, 130.

Поповъ, капитанъ, нач. на отрядъ 103, 114, 116, 117, 129, 130, 136, 146, 147, 150.

Поповъ, майоръ 92.

Поповъ, поручикъ 90.

Поповъ Н., ветерань отъ руско-турската война 30, 38.

Поповъ, портупей юнкеръ 184, 186, ротенъ командиръ 187.

Поповъ Ст., артистъ 26.

Поройлията Иванчо, войвода 138, 153.

Петричъ, началникъ на чета 30.

Примавера Николо, добров. 120.

Путникъ, подполковникъ 174.

 

Р.

Радивоевичъ, майоръ 190, 192.

Радойковъ Василъ, знаменосецъ 15.

Райчевъ, нач. на чета 134.

Рафавловичъ, учитель 17.

Рива Франческо, доброволецъ 120.

Ризовъ Димитъръ 3, 4, 7—9, 46.

Робевъ (Ропчето), войвода 89, 122, 139, 141, 195.

Романе Евжени, доброволецъ 120.

Руссиновъ Н. 20.

 

С.

Сава, четникъ 36, 173.

Савовъ, капитанъ 82, 86, 101, 102, 120.

Сапуновъ К., артистъ 26.

Сахаровъ А., доброволецъ 130, 131.

Симеонъ, царь 93.

Симоновичъ, капитанъ 99.

Скобелевъ, генералъ 1.

Славейковъ Петко 195.

Славия, капаонички усташъ 142.

Соколовъ, председателъ на опълч. д-во 20, 21, 27, капитанъ 149, 153—154.

Стамболовъ Стефанъ 2, 6, 48, 51.

Станино Паскале, добров. 220.

Стоевъ, поручикъ 31.

Стойковъ, председатель на опълч. д-во 14.

Стокичъ, подполковникъ 69.

Стояновь Захарий 3, 4, 14, 23.

Стояновъ Христо 10.

Странски Г. д-ръ 2, 4, 5, 6, 113.

 

Т.

Тачевъ Ив., фелдфебелъ 131.

Телесницки, капитанъ 10.

Тепавски, капитанъ, к-ръ на Учен. легионъ 26, 149.

Тетимовъ Т., войв. вижъ Кехайовъ Т.

Тодоровъ Ангелъ, подпоручикъ 43, 179, 181, 184—188, 202.

Тодоровъ Димитъръ, харамийски войвода 10.

Тодоровъ, капитанъ 31, 52, 159, 181, 182, 184, 189—193.

Толаци Микеле, доброволецъ 120.

Топаловичъ, полковникъ 104, 105, 109, 150, 151.

Топаловъ, подпоручикъ 25, 115.

Тоскани Рикардо, доброволецъ 120.

Тошевъ, капитанъ 66.

Тошковъ Пере 8.

 

 

207

 

У.

Узуновъ, капитанъ 42—44, 76, 159—163, 168—170, 175, 177—182, 184, 188, 190, 194.

 

Ф.

Форамити Андрея, добров. 120.

Фраджелли Анджелло, добров. 120.

Франческо Конти, добров. 120.

Фридрихъ Велики 199.

 

X.

Хаджи Иорданъ Инджето 53.

Хаджи Колевъ Иванъ, чинов. 34.

Хаджиевъ 37, 131.

Халачевъ, поручикъ 54.

Херуцъ Крониславъ 122, 123, 142, 148, 196.

Хорстигъ, полковникъ 125.

Храновъ, четникъ 37, 60, 79, 93, 105, 106, 110—112, 122, 131, 197, 200.

Христовъ Димитъръ, четникъ 53.

Христовъ Иванъ, подофицеръ 123, 124, 196.

 

Ц.

Царь Освободитель (Александъръ) Руски императоръ 2.

Цвѣтковъ, подпоручикъ 26, 150.

Ценовъ, подофицеръ 97.

Цонковъ, четникъ 151.

Цоцковъ Дянко 10.

 

Ч.

Чилингировъ, поручикъ 192.

Чолаковъ, нар. представитель 30.

Чолаковъ, поручикъ 167, 170—172, 174, 176, 182, 183.

 

Ш.

Шиваровъ, поручикъ 41, 62, 68, 70, 85, 101, 120, 125.

Шумановъ, харамия 89, 122.

Шурбановъ, добр. юнкеръ 83.

 

Щ.

Щетински Сергей Симоновъ, фелдфебелъ 196.

 

Ю.

Юруковъ Димитъръ 23, (Юрукътъ) войвода 36, 139, 196.

 

Я.

Янакиевъ, поручикъ 52.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]