Група батачанки, по-възрастнитѣ отъ които са преживѣли възстанието

 

 

ИСТОРИЯ на възстанието въ Батакъ 1876 год.

 

Йорданъ Венедиковъ

 

 

Издание на Баташкото читалище

„Паметникъ 4-и май”

( София, печатница Художникъ 1929 )

 

Група батачани, по-възрастнитѣ отъ които са преживѣли възстанието

[[ Книгата като .pdf файл ]]

Галерия

Корица..

        Предговоръ

I. Подготовка на възстанието

    1. Батакъ въ революционното движение до 1876 год.

    2. Гюргевскиятъ комитетъ

    3. Революционната агитация

    4. Образуване революционни комитети въ Батакъ и околностьта му

    5. Батачани и събранието на Оборище

 

II. Възстание въ IV революционенъ окрѫгъ

    1. Избухване на възстанието

    2. Възстанието по лѣвия брѣгъ на Марица

    3. Възстанието въ Баташкия районъ

 

III. Възстанието въ Батакъ

    1. Обява и организация на възстанието

    2. Първитѣ дни на възстанието

    3. Отбраната на Батакъ

    4. Клането

 

IV. Батакъ следъ възстанието

    1. Сѫдбата на останалитѣ живи батачани

    2. Размѣритѣ на кървопролитието въ Батакъ и международната анкета

    3. Сѫдбата на баташкитѣ предводители

 

 

ПОМЕНИКЪ на известнитѣ мѫченически загинали въ Батакъ

    Паунова махала (175)   —   Кавлакова махала (399)   —   Стойчова махала (286)   —   Самунева махала (214)   —

    Климентова махала (650)   —   Странни лица (26)

 

[Back to Main Page]