Кресненско-Разложкото въстание, 1878-1879
Дойно Дойнов
 
ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Да се напише история на едно въстание е не само продължителна и отговорна работа, но изисква безусловно и предварителна подготовка - да се издирят и публикуват документалните му източници, пръснати в архиви, библиотеки, музеи и частни лица у нас и в чужбина; да се проучат монографично отделни негови страни, събития и явления; да се разкрият не само специфичните му вътрешни закономерности, но и обуславящите го външнополитически взаимоотношения и фактори.

Въстанието през 1878-1879 г. в Североизточна Македония, или, както е прието да се нарича, Кресненско или Кресненско-Разложко въстание, оставено сякаш в сянката на по-големите събития на Българското Възраждане, като националнореволюционното движение, Априлското въстание и Освободителната руско-турска война от 1877-1878 г., няма все още истинска история - такава, каквато то заслужава.

В предговора на почти единствения по-цялостен труд за въстанието “Съпротивата срещу Берлинския договор. Кресненското въстание” (С., 1955) авторът, патриарх Кирил, пише, че трудът му “няма притезанието да е пълна и завършена монография”. Оттогава обаче в българската историография за съжаление не се появи по-пълно изследване.

Настоящият труд също няма претенциите да е цялостна история на въстанието. С него се прави опит да се осветлят по-пълно отделни, но съществени, по-малко разработени и недостатъчно изяснени въпроси, като се използува нов документален материал и върху основата на съвременните постижения на българската и отчасти на чуждата историография.

И още нещо - авторът счита този си труд за продължение и по време, и по съдържание на издадената вече от него книга “Националнореволюционните борби в Югозападна България през 60-те и 70-те години на XIX в.” (С., 1976) и затова не се спира подробно на социално-икономическите и обществено-политическите предпоставки, тъй като цялото изложение в обнародвания вече труд изяснява почвата, върху която избуя и се разви въстанието от 1878-1879 г.

Авторът посвещава със синовна почит своята монография на дейците и героите от Кресненско-Разложкото въстание по случай 100-годишнината му и се надява, че с това прави една нова стъпка за написването на цялостна история на въстанието - задача, която ако не днешното, то следващото поколение историци ще изпълни.


[Previous] [Next]
[Back to Index]