Кресненско-Разложкото въстание, 1878-1879
Дойно Дойнов
 
ЛИТЕРАТУРА
 

А д о,  В. И. Берлинский конгресс 1878 г. и помещичье буржуазное мнение России. - ИЗИИ, АНСССР, 69, 1961.

А д о,  В. И. Болгарский вопрос на Берлинском конгрессе 1878 г. и общественное мнение России. - УЗКГУ, 115, 1955, № 10.

А д о,  В. И. Либеральная пресса в России об итогах Берлинского конгресса 1878. - УЗГУ, 119, 1957, № 9.

А д о,  В. И. Выступление И. С. Аксакова против Берлинского конгреса 1878 г. и отклики на него в России и Болгарии. - История СССР, № 6, 1962, с. 125-139.

А к с а к о в,  И. С. Собрание сочинения. Т. I. M., 1886.

А н д о н о в – П о л j а н с к и,  Хр. Прилог кон македонско-албанските врски во минатото. - История, III, Скопjе, бр. 1, 1967.

А н т ю х и н а – М о с к о в ч е н к о,  В. И. История Франции. 1870-1918. М., 1963.

А н у ч и н,  Д. Г. Берлинский конгресс 1878 года (Дневник ведений на месте). - Русская старина, 149, с. 150-152.

А р ш,  Г. Л., И. Г.  С е н к е в и ч,  Н. Д.  С м и р н о в а.  Краткая история Албании. М., 1965.

А с я н ч и н,  И в., п.  П а н а й о т о в. Принос за изучаване на Разлога и по-частно на с. Баня, Разложко. Пловдив, 1905.

Б е л е в,  Г. Един от забравените - Наум Хр. Спространов. - Илюстрация - Илинден, 10, 1938, № 97.

Б е л я е в,  Н. И. Русско-турецкая война. 1877-1878. М., 1956.

Б е н д е р е в,  А т. Военная география и статистика Македонии и соседных с нею областей. СПб., 1890.

Б е н д е р е в,  А т. История на Българското опълчение. С., 1930.

Б л а г о е в,  Д. България до Освобождението. С., 1945.

Б о р и с о в,  Ю. В. Русско-французкие отношения после Франкфуртского мира (1871-1875). М., 1951.

Б о j а н о в с к и,  Д. Чифликчките односи во Македонка околу 1903 г. – ГПЕФСК, 1954.

Б у ж а ш к и,  Е. При изворите на народната съпротива. Записки за Кресненското въстание от Ив. п. Георгиев, писар в четата на Стоян Карастоилов. - ИБИД, т. 26, 1968, с. 333-380.

Б у ж а ш к и,  Е. Писма на Г. Страхинов за Кресненско-Разложкото въстание. - ИБИД, год. 19, т. 27.

Б у т ко в с к и й,  Я. Н. Сто лет австрийской политики в Восточном вопросе. Т. II. СПб., 1888.

Българското опълчение. Документи, Под ред. на М. Ив. Михов. Т. 1-2. С., 1956-1969.

В а л у е в,  П. А. Дневник. Т. I-II. М., 1961.

В а н ч е в,  Й. Пламъци над Пирин. Кресненско-Разложкото въстание. С., 1968.

В а н ч е в,  Й. Социален състав и брой на въстаниците в Кресненско-Разложкото въстание през 1878 г. - В: Кресненско-Разложкото въстание. 1878. С., 1970, с. 369-415.

В а с и л е в,  К. Борьба болгарского народа против решении Берлинского конгресса 1878 года. - ВИ, 1955, № 8, с. 119-130.

В а с и л е в,  К. Борбата на българския народ против решенията на Берлинския конгрес (1878-1879). - В: Освобождението на България от турско иго. С., 1958, с. 389-397.

В и н о г р а д о в,  К. Б. Позиция европейских держав в начале балканского кризиса 70-х гг. XIX в. М., 1974.

Г а з е н к а м п ф,  М. А. Мой дневник. 1877-1878. СПб., 1908.

Г а н д е в,  Xр. Търговската обмяна на Европа с българските земи през XVIII и началото на XIX в. - ГСУИФФ, т. 40, 1944.

285

Г а н д е в,  X p. Фактори на българското възраждане. С., 1943.

Г а н д е в,  Xр. Априлското въстание. 1876. С., 1974.

Г е н о в,  Г. Източният въпрос. Ч. 1-2. С., 1926.

Г е н о в,  Ц. Руско-турската освободителна война. 1877-1878. С., 1977.

Г е н ч е в,  Н. Поглед върху просветното движение в Македония през XIX в. до 1878 г. - В: Пламъкът на Солунския светилник. С., 1970, с. 13-61.

Г е о р г и е в,  Д. П. Сопствеността врз чифлиците и чифлигарските аграрно правни односи во Македонка до Балканската воjна 1912 г. Скопjе, 1956.

Г о р ч а к о в,  А. М. Рассказы А. М. Горчакова. - Русская старина, 1883, № 10.

Г о р я и н о в,  С. Босфор и Дарданеллы. СПб., 1907.

Д а м я н о в,  С. Франция и българската национална революция. С., 1968.

Д а с к а л о в,  А. Положението на Македония след Берлинския конгрес. Пловдив, 1877.

Д а с к а л о в,  А. Из миналото на Неврокопско и близките му покрайнини. - МПр., 1931-1932, № 1.

Д е б и д у р,  А. Дипломатическая история Европы. Т. I-II. М., 1947.

Д е в е з и е в,  И. Г. Разложките българи и Априлското въстание. - ИПр., 1965, № 2, с. 68-73.

Д ж а м б а з о в с к и,  К л. Културно општествените врски на македонците со Сорбиjа во текот на XIX век. Скопjе, 1960.

Д и м и т р о в,  Стр., К.  М а н ч е в.  История на балканските народи. 1879-1918. С., 1975.

Д и м и т р о в,  Стр. За аграрните отношения в България през XVIII в. - В: Паисий Хилендарски и неговата епоха. С., 1962.

Документи за Българското възраждане от Архива на Стефан И. Веркович. С., 1969.

Документи за българската история. Архив на Найден Геров. Т. 1-2. С., 1931-1932.

Документи за българската история из германските архиви (1829-1877). Съст. и ред. Хр. Христов, В. Паскалева. С., 1963.

Дневник Д. А. Милютина. Ред и примеч. П. А. Зайончковского. Т. 1-3, М., 1947-1950.

Д о й н о в,  Д. Национално революционните борби в Югозападна България през 60-те и 70-те години на XIX век. С., 1976.

Д о й н о в,  Д. Нови документи за Кресненско-Разложкото въстание. - В: ИНВИМ, т. I, C, 1973.

Д о й н о в,  Ст. Българската общественост и Руско-турската война. 1877-1878. С., 1978.

Д ь о с е г и,  И щ в.  Българският въпрос в австроунгарската външна политика след Санстефанския мир (1878-1879). - ИПр., 19, 1964, кн. 1, с. 37-40.

Е р у с а л и м с к и й,  А. С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. М., 1968.

Е р у с а л и м с к и й,  А. С. Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце XIX в. М., 1948.

Е н и ч е р о в,  Н. Г. Възпоменания и бележки. С., 1906.

Ж и в а н о в и ћ. Политическа историjа Србиjе у другоj половини деветнадесетог века. Београд. Кн. 1-4. 1923-1925.

З а й о н ч к о в с к и й,  П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетие. М., 1970.

И г н а т и е в,  Н. Г. Записки 1875-1877 г. Сборник отпечатъци. СПб., 1914.

И г н а т ь е в,  Н. П. Записки графа Игнатьева. - Исторический вестник, № 1, 1914.

И г н а т ь е в,  Н. П. Сан-Стефано. СПб., 1916.

И в а н о в,  Й. Български старини из Македония. С., 1908.

И в а н о в,  Й. Северна Македония. С., 1906.

И к о н о м о в,  Т. Протоколи на Берлинския конгрес. Варна, 1885.

История Румынии. Т. I. М., 1971.

История Югославии. Т. I. M., 1963.

К а р а м а н о в,  В. А. Първото освобождение на гр. Горна Джумая през 1878 г. - Илюстрация - Илинден, 1939, № 3/103.

К а р а м а н о в, В. А. Няколко доброволчески чети с войводи и първоначален кадър от доброволци от Македония през Освободителната нойна на 1877-1878 г. - Илюстрация - Илинден, 12, 1940, № 5/115.

К а р ц о в, Ю. С. За кулисами дипломатии и политики. СПб., 1908.

К а т а р џ и е в,  Ив. Серската облает (1878-1879). - В: Економски политически и културен преглед. Скопjе, 1961.

286

К а ц а р о в,  Г., Ив.  К е п о в.  Документи по Кресненското въстание от 1878 г. - СбБАН, 1942, 36, с 1-112.

К и н я п и н а, Н. С. Борьба России за отмену ограничительных статей Парижского договора 1856 г. - ВИ, 1972, № 8.

К и н я п и н а, Н. С. Внешняя политика России второй половины XIX века; М., 1974.

К и р и л,  п а т р и а р х  б ъ л г а р с к и.  Натанаил митрополит Охридски и Пловдивски. 1820-1906. С., 1953.

К и р и л,  п а т р и а р х  б ъ л г а р с к и.  Съпротивата срещу Берлинския договор. Кресненското въстание. С., 1955.

К и р и л,  п а т р и а р х  б ъ л г а р с к и.  Българската екзархия в Одринско и Македония. С., 1970.

К и р и л,  п а т р и а р х  б ъ л г а р с к и.  Принос към българския църковен въпрос, (документи от австрийското консулство в Солун). С., 1961.

К и р и л,  п а т р и а р х  б ъ л г а р с к и.  Екзарх Антим. С., 1956.

К и р и л,  п а т р и а р х  б ъ л г а р с к и.  Българското население в Македония в борбата за създаване на Екзархията. С., 1971.

К о з ь м е н к о, И. В. Русское общество и Апрельское болгарское восстание. - ВИ, 1947, № 5, с. 95-108.

К о з ь м е н к о, И. В. Сборник договоров России с другими государствами. 1856- 1917. М., 1957.

К о л а р о в,  В. Освобождението на България от турско робство. С., 1948.

К о ж у х а р о в,  д-р К. Източният въпрос и България. 1875-1890. Дипломатически студии. С., 1929.

К о н о б е е в,  В. Руско-българско бойно другарство през войната от 1877-1878 г. - ИПр., № 3, 1951-1952.

К о н с т а н т и н о в,  Х р. П. Петко войвода, бранител на Родопските българи до 1879 г., Пловдив, 1888.

К о с е в,  К. Бисмарк, Източният въпрос и българското освобождение. 1856-1878 г. С., 1978.

К о с е в,  К., Н.  Ж е ч е в,  Д.  Д о й н о в.  История на Априлското въстание. С., 1976.

К о с т е н ц е в,  А. Спомени. - СпБАН, 6, 1916.

К р а ч у н о в,  К. Санстефанският мир. С., 1932.

К р у с е в,  П. Д. Началото на Македонския въпрос в България. Благотворителни комитети “Единство” - МПр., 12, 1941, № 3, 83-104.

К р ъ с т е в,  П., Ив.  Б о г д а н ц а л и е в.  Славни Богданцали войвода. Кюстендил, 1897.

К у р г и н я н,  Е. А. Борьба англо-австро-венгерской группировки против России в период между Сан-Стефанским миром и Берлинским конгрессом. - УЗМОПИ, т. 189, вып. 9, 1967.

К ъ н ч о в,  В. Пътуване по долината на Струма, Места и Брегалница. – СбНУНК, 1893-1897, с. 10-13.

К ъ н ч о в,  В. Македония, етнография и статистика. С., 1900.

К ь о с е в,  Д. История на македонското националнореволюционно движение. С., 1964.

К ю р ч и е в,  П. Методий Кусевич. С., 1934.

Л а з а р о в,  Н. Спомени от робското минало на Дупница и селата. С., 1925.

Л а п е,  Љ. Разловечкото востание во 1876. - ГЗФФУСкИФО, 3, 1950; 4, 1951.

Л е в и н т о в,  Н. Г. Берлинский договор и отношение к нему различных классов болгарского общества- УЗУГПИ, 5, 1953.

Л е н и н т о в,  Н. Г. Борьба болгарского народа против решения Берлинского конгресса (1878-1879). - УЗУГПИ, 1956, кн. 8, с. 211-254.

Л е в и н т о в,  Н. Г. Кресненское восстание. - ВИ, 1951, № 4, 74-87.

Л е в и н т о в,  Н. Г. Аграрный переворот в Болгарии в 1877-1879 г. - ВИ, 1951, № 12, с. 55-76.

М а д ж а р о в,  М. Източна Румелия. С., 1925.

М а к е д о н с к и,  М. Македония като природно и стопанско цяло. С., 1945.

Македонците в културно-политическия живот на България. С., 1918.

М а н ф р е д,  А. З. Внешняя политика Франции. 1871-1892. М., 1952.

М а р т е н е,  Ф. Восточная война и Брюссельская конференция. 1874-1878. СПб, 1879.

М а т в е е в,  П. А. Болгария после Берлинского конгресса. СПб., 1887.

М е д ж и д и е в,  А. Xр. Град Дупница до Освобождението. С., 1935.

Международные отношения в споху империализма. Документы из архивов царского и Временного правительства. 1879-1917, сер. 2-3. М., 1931-1940.

267

М и л л е р,  А. Ф. Краткая история Турции. М., 1948.

М и н о в с к и,  М. В. Новооткрини документи за революционерската дейност на Д. п. Георгиев Беровски - ГИНИ, Скопие, № 3, 1972.

М и т е в,  Й. Българското опълчение в Освободителната война. С., 1955.

М и т е в,  Й. Исторически студии. С., 1963.

М и т р е в,  Д. Пиринска Македонка во борбата за национално ослобудуваще. Скопjе, 1950.

М о л е р о в,  К. Т. Из културното и обществено минало на българите в гр. Банско. - МПр., 1932, № 4, с. 25-55.

М о л ч а н о в,  А. И. Между миром и конгрессом. Письма в “Новое время”. СПб., 1878.

М у р а т о в.  Документи за дейността на русите по уредбата на гражданското управление в България от 1877-1879 г. С., 1905.

Н а р о ч н и ц к а я,  Л. И. Россия и войны Прусии в 60-х гг. XIX в. за объединение Германии “сверху”. М., 1960.

Н а р о ч н и ц к и й,  А. Л. Балканский кризис 1875-1878 г. и великие державы. - ВИ, 1976, № И, с. 31-52.

Н а т а н а и л,  митрополит охридско-пловдивски. Жизнеописание (автобиографични бележки). Съобщава Ангел Станков. - СбНУНК, 1909, 25, с. 1-77.

Н е г е н ц о в,  X. Народното възраждане и училището. - В: България 1000 години. С., 1930.

Н и д е р л е,  Л. Македонският въпрос. С., 1902.

Н и к и т и н,  С. А. Очерки по истории южных славян и русско-балканских связей 50-70 г. XIX в. М., 1970.

Н и к и т и н,  С. А. Руската общественост и освобождението на България. - ИПр, 1958, № 2.

Н и к и т и н,  С. А. Русское гражданское управление в Болгарии. 1877-1879. - В: Освобождението на България. 1878-1968. С., 1968.

Н и к и т и н,  С. А. Славянские комитеты в России. М., 1960.

Н и к о в,  П. Австрийските консули в Турция за българите в Македония. - МПр., 1, № 5-6.

Н о в и ч е в,  А. Д. Турция. Краткая история. М., 1965.

О б р е т е н о в,  Н. Спомени за българските въстания. С., 1970.

О в с я н ы й,  Н. Р. Русское управление в Болгарии в 1877-78-79 г. Т. 1-3. СПб., 1906-1907.

Освобождение Болгарии от турецкого ига. Т. 1-3. М., 1961-1967.

Освобождението на България. 1878-1968. С., 1970.

Особое прибавление к описанию русско-турецкой войны. 1877-1878 г. Вып. VI. СПб., 1899.

П а н а й о т о в,  Ив. Освобождението на България и европейската дипломация. - В: Освобождението на България от турско иго. 1878-1958. С., 1958, с. 82-114.

П а н а й о т о в,  Ив. Към дипломатическата история на Цариградската конференция (декември 1875 - януари 1877 г.) - ИНБИ, 1956, 6, с. 47-115.

П а н т е в,  А. Англия срещу Русия на Балканите 1879-1894. С., 1972.

П а с к а л е в а,  В. За някои особености и фактори при образуването на българската нация през първата половина на XIX в. - ИИИ, т. 16-17, 1966.

П а с к а л е в а,  В. Икономическото проникване на Австрия (Австро-Унгария) в българските земи от Кримската война до Освобождението.-ИИБИ, т. 7, 1957.

П а с к а л е в а,  В. За началния етап в образуването на българската нация. - ИПр., 1962, № 6.

П е н к о в,  С. Борбата на българския народ против Берлинския договор и международното право. 1878-1884. С., 1964.

П е т р о с я н,  Ю. А. Младотурецкое движение. Вторая половина XIX в. начало XX в. М., 1971.

П е т р о с я н,  Ю. А. “Новые османы” и борьба за конституцию 1876 г. в Турции. М., 1958.

П о к р о в с к и й,  М. Н. Дипломатия и войны царской России. М., 1929.

П о к р о в с к и й,  М. Н. Внешняя политика. Сборник статей. Петроград, 1918.

П о п л а з а р о в,  Р. Грчката политика спрема Македониjа во втората половина на XIX и почетокот на XX век. Скопjе, 1973.

288

П о п р у ж е н к о, М. Г. Санстефанският мир и княз Дондуков-Корсаков. - ВМ, 2, 1927, № 5, с. 354-367.

Р а д е в,  С. Строителите на съвременна България. Т. 1. С., 1910.

Р а д е в,  С. Македония и българското възраждане в XIX век. Т. 1-2. С., 1927.

Р а з б о й н и к о в,  А. Чифлигарството в Македония и Одринско. Солун, 1913.

Р а д к о в а,  Р. Неофит Рилски и новобългарската култура. С., 1975.

Р а й к о в а,  А. Документи за националноосвободителното движение в Македония през 70-те години на XIX в. - ИПр., 1968, № 1.

Р и с т и ћ, П. Дипломатска история Србиjе. Друга книга. Београд, 1898.

Р е у т о в,  Г. Н. Планы Великобритании в Восточном Средиземноморье и подготовка захвата Кипра (1876-1878). - УЗВГПУ, т. 1, вып. 1, Выборг, 1957.

Русско-германские отношения. 1873-1914. Секретные документы. М., 1922.

С а л г а н д ж и е в,  Ст. Лични дела от възраждането на солунските и серските българи. Пловдив, 1906.

Сборник договоров России с другими государствами. 1859-1917. М., 1952.

Сборник материалов по гражданскому управлению и оккупации Болгарии в 1877-78-79 гг. Под ред. Н. Р. Овсянного, вып. 1-3, СПб., 1903-1904.

С е н к е в и ч,  И. Г. Новые материалы по истории южных славян (из рукописного наследства М. А. Хитрово). - В: Славянский архив. М., 1963.

С е н к е в и ч,  И. Г. Албания в период Восточного кризиса. М., 1965.

С е н к е в и ч,  И. Г. Россия и Критское восстание. 1866-1869. М., 1970.

С е н к е в и ч,  И. Г. Из истории освободительной борбы в Западной Македонии и Косово в 1878-1881 г. - В: Славянское источниковедение. М., 1965.

С е н к е в и ч,  И. Г. Из истории русского гражданского управления в период между Сан-Стефано и Берлинским конгрессом. - Краткие сообщения Института славяноведения, вып. 40, М., 1964.

С е н к е в и ч,  И. Г. Реакционная политика Австровенгрии на Балканах в 60-70-х годах XIX в. - В: Австровенгрия и славяногерманские отношения. М., 1965.

С и л я н о в,  Х р. Освободителните борби в Македония. Т. 1. С., 1933.

С к а з к и н, С. Д. Дипломатия А. М. Горчакова в последние годы его канцлерства. - В: Международные отношения. Политика. Дипломатия. М., 1964.

С к а з к и н,  С. Д. Конец австро-русско-германского союза. Исследование по истории русско-германских и русско-австрийских отношений в связи с Восточным вопросом в 80-е гг. XIX столетия. М., 1974.

С и м е в с к и,  д-р  С л. Призренската лига спорет извещтаите на странските конзули. - ГИНИСк, XIX, 1975, бр. 3.

С к р я б и н,  Н. Политические и экономические сведения о Битольском вилаете. Собрание российского императорского вицеконсула. - Библ. Балканские вопросы, Битоля, 1885, № 4.

Славянски сборник. Славянский вопрос и русское общество. 1867-1868. М., 1948.

С о л о в ь е в,  С. М. Восточный вопрос. Собрание сочинения в 1-м т. СПб.

С т о я н о в,  К. П. Тридесет години назад. Исторически записки по първото македонско въстание. Кюстендил, 1903.

С т а н к о в и ћ,  д-р. Югославенски национални и државни програм княжевине Србиjе из 1844 г. Ощампено из гласника. - В: Ист. друшетва у новом Саду. Ср. Карловци, 1931.

С т а н е в а,  Н. История на нова България (1878-1942). С., 1942.

С т р а ш и м и р о в,  А. Диктаторът. Нови проучвания върху живота и личността на Ст. Стамболов. С., 1935.

С т р а ш и м и р о в,  Д. История на Априлското въстание. Т. 1-3. Пловдив, 1908.

Т а т и щ е в,  С. С. Император Александър II, его жизнь и царствование. Т. 1-2. СПб., 1903, 1911.

Т е й л о р,  А. Борьба за господство в Европе. 1848-1918. М., 1958.

Т е п л о в,  В. Материалы для статистики Болгарии, Фракии и Македонии. СПб., 1877.

Т о д о р о в,  Г. Д. Към въпроса за произхода и същността на политическите програми на партиите в Учредителното събрание. - ИИБИ, 7, 1957.

Т о д о р о в,  Г. Д. Временното руско управление в България през 1877-1878 г. С., 1958.

Т о д о р о в,  Н. Балканският град XV-XIX в. Социално икономическо и демографско развитие. С., 1972.

Т о м о с к и,  Т. Документи од виенската архива за Македониjа од 1879-1908 г. Скопjе, 1955.

289

Т о д о р о в,  Н. Априлското въстание и гръцката общественост. - В: Априлското въстание. 1876. С., 1966.

Т о д о р о в,  Н. Филики-Етерия и българите. С., 1966.

Т р а й к о в,  В. Идеологически течения и програми в националноосвободителните движения на Балканите до 1878 година. С., 1978.

Т р а й к о в,  В. Раковски и балканските народи. С., 1972.

У л у н я н,  А. А. Из истории национально-освободительной борбы болгарского народа в период русско-турецкой войны. - ИИИ, т. 14-15, 1964.

У н д ж и е в,  И в. В. Левски. С., 1945; С., 1967.

У н д ж и е в а,  Ц в., Д. Леков. Райко Жинзифов. С., 1964.

Ф и л и п о в,  Н. Якоруда. С., 1935.

Француски документи за историjата на македонскиот нарот, Скопjе, 1969.

Х р и с т о в,  Х р. Аграрните отношения в Македония през XIX в. и началото на XX в. С., 1964.

Х р и с т о в,  Х р. Освобождението на България и политиката на западните държави. 1876-1878 г. С., 1968.

Х р и с т о в,  Х р. Българската национална революция и Кресненско-Разложкото въстание. - В: Кресненско-Разложкото въстание. 1878. С., 1970.

Х р и с т о в,  Х р. Паисий Хилендарски, неговото време, жизнен път дело. С., 1972.

Ц в и и ћ,  J. Македонске Славяне. Петроград, 1906.

Ц ъ р н у ш а н о в,  К. Охридското съзаклятие. С., 1966.

Ч и л и н г и р о в,  Ст. Първите македонски въстания. - МПр., 1939, № 3-4.

Ч и х а ч е в,  П. А. Великие державы и Восточный вопрос. М., 1970.

Ч о ч к о в,  Хр. Кресненското въстание в 1878 г. По спомени на Пантелей Урумов. - МПр., 1930, № 2.

Ч у б р и л о в и ћ, В. Босански устанак, 1875-1878. Београд, 1930.

Ч у б р и л о в и ћ, В. Историjа политичке мисли у Србиjе XIX веке. Београд, 1958.

Ш а р о в а,  К. Българската национална акция в Европа след Априлското въстание и Русия. - В: Освобождението на България и руската общественост. С., 1978, с. 198-206.

Ш а р о в а,  К р. Любен Каравелов и българското освободително движение. 1860- 1867. С., 1970.

Ш а р о в а,  К р. Взаимоотношенията между българите и другите южни славяни по време на източната криза. 1875-1876. - В: 100 godisnjice ustanka u Bosni i Herzegovini. T. II. Saraevo, 1977.

Ш а р к о в,  В. Град Горна Джумая. С., 1929.

Ш о п о в,  А. Материали за българското възраждане в Македония. – ПСпБКД, т. 18, 1885.

Ш п а р о,  О. Б. Захват Кипра Англией. М., 1974.

Ш у в а л о в,  П. А. О Берлинском конгрессе. - “Красный архив”, 1933, т. 4 (59).

J а к ш и ћ, Г р., В.  В у ч к о в и ћ. Сполона политика Србиjе за владе княза Михаила, Београд, 1963.
 

Aktenstuecke aus den Correspondenzen des kais. und kon. gemeinsamen Ministeriums des Aeussern ueber Orientalische Angelegenheiten (vom 13. Juli 1878 bis 12. Oktober 1880). Wien, 1880.

В u d a,  A. Albanien und die Balkankrise der Jahre 1878-1881. - In: Actes du Premier Congres International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Europeennes. T. I. Sofia, 1969.

С l a y t о n,  D. Britain and the Eastern Question. Missolongi to Gallipoli. London, 1971.

Die grosse Politik der Europaeischen Kabinette 1871-1914. Bd. II, III. Berlin, 1922.

Documents diplomatiques francais (1871-1914). I serie (1871-1900). Tome second (1875-1879). Paris, 1930.

D r i a u l t,  Е d.  La Question d’Orient depuis les origines jusqu’a nos jours. Paris, 1912.

Medunarodni naucni skup povodom 100-godisnjice ustanka u Bosni, Herzegovini, drugim balkanskim zemlima i Istocnoj krizi 1875-1878 godine. T. I. Saraevo, 1977.

N o v o t n y,  A l. Quellen und Studien fur Geschichte der Berliner Kongresses 1878. Bd. II.

S e t o n – W a t s o n,  R. W. Disraeli, Gladstone and the Eastern Question. London, 1935.

S o s n o s k y,  T h. von. Die Balkanpolitik Oesterreich-Ungarn seit 1866. Bd. I. Stuttgart und Berlin, 1913.

S t о j a n о v i с,  М. The Great Powers and the Balkans 1875-1878. Cambridge, 1968.

S u m n e r,  H. Russia and the Balkans 1870-1880. Hempden-London, 1962; Turkey - Parliamentary Papers (Blue Books). 1877-1879.

W e r t h e i m e r,  E d. von. Graf Julius Andrassi. Sein Leben und seine Zeit. Bd. 2. Stuttgart, 1913.


[Previous] [Next]
[Back to Index]