Образуване на българската народност

Димитър Ангелов

 

Предлаганият труд има за задача да проследи продължителния процес на формиране на българската народност, като се започне още от епохата на траките и се стигне до края на X в. най-напред са разгледани въпроси около състоянието на тракийския етнос до идването на славяните. След това подробно в социално-икономически, политически, езиков и битов аспект се проследява процесът на постепенното сливане на славяните с прабългарите. Изяснена е крайната пълна победа на славянския етнос, успял да асимилира и траки, и прабългари. Специално внимание е отделено на терминологичните изменения в изворите, които свидетелствуват за образуването на един-единен български народ в трите краища на средновековна България — Мизия, Тракия и Македония.

 

Книгата е предназначена за научни работници, студенти, учители и проявяващи специален интерес към разработения въпрос.

 

 

Образуване на българската народност

Димитър Ангелов, Професор в Софийския държавен университет КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

(Издателство Наука и изкуство, “Векове”, София, 1971)

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение

    1. НАРОДНОСТТА КАТО ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ . . . . . . . . . . . 15

    2. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ . . . . . . . . . . . 39

 

ГЛАВА ПЪРВА. Тракийският етнически субстрат

    1. ТРАКИТЕ ДО ПАДАНЕТО ИМ ПОД РИМСКА ВЛАСТ . . . . . . . . . . . 47

    2. ТРАКИТЕ ПОД РИМСКА И ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ . . . . . . . . . . . 74

 

9

 

 

ГЛАВА ВТОРА. Славяни прабългари

    1. ПОЯВА НА СЛАВЯНИТЕ И ПЪРВИ НАПАДЕНИЯ В БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ . . . . . . . . . . . 103

    2. ПЪРВИ НАПАДЕНИЯ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ В БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ . . . . . . . . . . . 116

    3. ЗАСЕЛВАНЕ НА СЛАВЯНИТЕ В БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ. АСИМИЛАЦИЯ НА ТРАКИТЕ . . . . . . . . . . . 136

    4. ЗАСЕЛВАНЕ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ В БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ И ОБРАЗУВАНЕ НА СЛАВЯНО-БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА . . . . . . . . . . . 190

 

ГЛАВА ТРЕТА. Изграждане на българската народност

    1. УКРЕПВАНЕ НА СЛАВЯНО-

 

10

 

 

БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ВКЛЮЧВАНЕ НА СЛАВЯНСКИТЕ ПЛЕМЕНА ОТ БЪЛГАРСКАТА ГРУПА В НЕЙНИТЕ ПРЕДЕЛИ . . . . . . . . . . . 215

    2. РАЗВИТИЕ НА ЕТНОГЕНИЧНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ VIII ВЕК . . . . . . . . . . . 226

    3. РАЗВИТИЕ НА ЕТНОГЕНИЧНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА IX ВЕК . . . . . . . . . . . 238

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Завършек на етногеничния процес

    1. ВЪВЕЖДАНЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО КАТО ОФИЦИАЛНА РЕЛИГИЯ . . . . . . . . . . . 265

    2. ПОБЕДА НА СЛАВЯНСКИЯ ЕЗИК И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ . . . . . . . . . . . 272

 

11

 

 

    3. ЕЗИК, САМОСЪЗНАНИЕ И МАТЕРИАЛНА КУЛТУРА КАТО ОСНОВНИ ЧЕРТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ . . . . . . . . . . . 283

    4. БЪЛГАРСКОТО НАРОДНОСТНО ИМЕ . . . . . . . . . . . 315

 

ГЛАВА ПЕТА. Българската народност през периода на византийско владичество

    1. НАРОДНОСТНО САМОСЪЗНАНИЕ . . . . . . . . . . . 351

    2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ . . . . . . . . . . . 360

    3. БЪЛГАРСКОТО НАРОДНОСТНО ИМЕ . . . . . . . . . . . 370

 

Заключителни думи

 

РЕЗЮМЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК . . . . . . . . . . . 401

РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК . . . . . . . . . . . 409

 

АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ . . . . . . . . . . . 389

 

 


 

СПИСЪК НА ПОМЕСТЕНИТЕ КАРТИ

 

 

ИЗТОЧНИТЕ И ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ДО ПАДАНЕТО ИМ ПОД РИМСКА ВЛАСТ (ПРЕЗ ПЪРВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ ПР. Н. Е. (страница 55 и 56)

 

ИЗТОЧНИТЕ И ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ПОД РИМСКО И ВИЗАНТИЙСКО ВЛАДИЧЕСТВО (I—VI в.) (страница 88 и 89)

 

РАЗСЕЛВАНЕ НА СЛАВЯНИ И ПРАБЪЛГАРИ (страница 120 и 121)

 

ЗАСЕЛВАНЕ НА СЛАВЯНИТЕ В БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ (страница 155)

 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗШИРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ОБЕДИНЕНИЕТО НА СЛАВЯНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ГРУПА В НЕЙНИТЕ ПРЕДЕЛИ (VII-Х В.) (страница 223)

 

ВИЗАНТИЯ В БОРБА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СВОЯТА ВЛАСТ В БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ (VII-XI В.) (страница 354)

 

РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ (IX-XI В.) (страница 380)

 

 


 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

ОБРАЗУВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: ВАСИЛ ТОДОРОВ ГЮЗЕЛЕВ, ПРОФ. ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВ

РЕДАКТОР ЕКАТЕРИНА ПЕЕВА

ХУДОЖНИК ВЛАДИСЛАВ ПАСКАЛЕВ

ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР РОНКА КРЪСТАНОВА

КОРЕКТОР ЙОРДАНКА МАРИНОВА

Дадена за набор на 30. VII 1971 г.

Подписана за печат 3. XII. 1971 г.

Излязла от печат ча 25. XII. 1971 г.

Формат 16/71/100

Печатни коли 26 Издателски коли 30,94

Литературна група II-6

Издателски № 18897

Тираж 10 095

Цена 4,53 лв

 

ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО НАУКА И ИЗКУСТВО

ДЪРЖАВЕН ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

[Back]